Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukholo LukaJobe KuNkulunkulu Aluzanyazanyiswanga Ukuthi UNkulunkulu Wayefihlekile Kuye

292

UJobe Akwazi NgoNkulunkulu Yilokho Ayekuzwe Ngendlebe

(UJobe 9:11) “Bheka, uyangidlula, futhi ngingamboni: angigudle futhi, kodwa ngingezwa.”

(UJobe 23:8-9) “Bheka, ngiyaphambili, kepha akekho; nasemuva, kodwa angimboni: Ngakwesokunxele, lapho esebenza khona, kepha angimboni: uzifihla ngakwesokudla, ukuze ngingamboni.”

(UJobe 42:2-6) “Ngiyazi ukuthi ungenza konke, nokuthi awukho umcabango ongafihlelwa wona. Ngubani ofihla iseluleko engenalo ulwazi? ngakho ngikukhulumile lokho engingakuqondi; izimangaliso ezinkulu kunami, ebengingazazi. Ake ungilalele, ngiyakuncenga, futhi ngizokhuluma: Mina ngizokubuza, futhi wena ungiphendule. Ngangizwile ngawe ngokuzwa kwezindlebe: kepha manje iso lami liyakubona. Ngalokho ngiyazinenga, futhi ngiyazisola othulini nasemlotheni.”

Nakuba UNkulunkulu Engazange Azembule KuJobe, UJobe Uyakholelwa Ebukhosini BukaNkulunkulu

Liyini iphuzu kula mazwi? Ingabe ukhona kini oke wabona ukuthi kuneqiniso elikuwo? Okokuqala, uJobe wazi kanjani ukuthi ukhona uNkulunkulu? Futhi wayazi kanjani ukuthi amazulu nomhlaba nazo zonke izinto kubuswa uNkulunkulu? Kunevesi eliyiphendula yomibili le mibuzo: Ngangizwile ngawe ngokuzwa kwezindlebe: kepha manje iso lami liyakubona. Ngalokho ngiyazinenga, futhi ngiyazisola othulini nasemlotheni (Jobe 42:5-6). Kusukela kula mazwi sifunda ukuthi, kunokuthi abone uNkulunkulu ngamehlo akhe, uJobe wayefunde kudala ngoNkulunkulu. Waqala ngaphansi kwalezi zimo ukuhamba endleleni yokulandela uNkulunkulu, ngemva kwalokho wabona ukuba khona kwakhe empilweni yakhe, phakathi kwezinye izinto. Kuneqiniso elingenakuphikwa lapha—yiliphi? Naphezu kokukwazi ukulandela indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi, uJobe wayengakaze ambone uNkulunkulu. Kulokhu, ingabe wayengafani nabantu namuhla? UJobe wayengakaze abone uNkulunkulu, futhi nakuba ayeke wezwa ngoNkulunkulu, wayengazi ukuthi ukuphi, nokuthi uNkulunkulu unjani, noma ukuthi wayenzani, okungamaqiniso amancane; ukukhuluma iqiniso, nakuba alandela uNkulunkulu, uNkulunkulu akazange abonakale kuye noma akhulume naye. Ingabe leli akulona iqiniso? Nakuba uNkulunkulu ayengakaze akhulume noJobe noma amnike imiyalo, uJobe wakubona ukuba khona kukaNkulunkulu, futhi wathobela ubukhosi Bakhe, futhi ezinganekwaneni uJobe ayezizwile ngoNkulunkulu, waqala ukuphila kokwesaba uNkulunkulu, wagwema okubi. Lezo kwakuyiziqalo nezinqubo uJobe alandela ngazo uNkulunkulu. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi wayemesaba kanjani uNkulunkulu futhi ekugwema kanjani okubi, akunandaba ukuthi waba qotho kangakanani, uNkulunkulu akazange avele kuye. Ake sifunde ivesi. Wathi, “Bheka, uyangidlula, futhi ngingamboni: angigudle futhi, kodwa ngingezwa” (Jobe 9:11). La mazwi akushoyo ukuthi kungenzeka ukuthi uJobe wayezwe uNkulunkulu eduze kwakhe noma wayengamzwanga—kodwa wayengakwazi ukubona uNkulunkulu. Kwakunezikhathi lapho ayezicabanga khona edlula phambi kwakhe, enza noma aqondise umuntu, kodwa akazange azi. UNkulunkulu ufika lapho umuntu engamlindele; umuntu akazi lapho uNkulunkulu esekuye, noma lapho ehlela kuye, ngoba umuntu akakwazi ukubona uNkulunkulu, ngakho uNkulunkulu ufihlekile kumuntu.

Ukholo LukaJobe KuNkulunkulu Aluzanyazanyiswanga Ukuthi UNkulunkulu Wayefihlekile Kuye

Ukholo LukaJobe KuNkulunkulu Aluzanyazanyiswanga Ukuthi UNkulunkulu Wayefihlekile Kuye

Embhalweni olandelayo, uJobe ube esethi, “Bheka, ngiyaphambili, kepha akekho; nasemuva, kodwa angimboni: Ngakwesokunxele, lapho esebenza khona, kepha angimboni: uzifihla ngakwesokudla, ukuze ngingamboni” (Jobe 23:8-9). Kulokhu, sifunda ukuthi ezintweni uJobe adlula kuzo, uNkulunkulu ubelokhu efihlekile kuye; uNkulunkulu akazange avele ngokucacile kuye, futhi akukho lutho ake walukhuluma kuye, kodwa enhliziyweni yakhe, uJobe wayenethemba ngokuba khona kukaNkulunkulu. Wayehlale ekholelwa ukuthi uNkulunkulu uhamba phambi kwakhe, noma ukuthi useceleni kwakhe, nokuthi nakuba engamboni, uNkulunkulu wayeseduze kwakhe eqondisa konke. UJobe wayengakaze abone uNkulunkulu, kodwa wakwazi ukuba qotho okholweni lwakhe, okungekho muntu omunye owayengenza kanjalo. Kungani kunjalo? Kungoba uNkulunkulu akazange akhulume noJobe, noma avele kuye, futhi uma engakaze akholelwe kuye ngeqiniso, wayengeke ahambe, futhi wayengeke abambelele endleleni yokwesaba nokugwema okubi. Ingabe lelo akulona iqiniso? Uzizwa kanjani lapho ufunda amazwi kaJobe? Ingabe ucabanga ukuthi ukuphelela nobuqotho bukaJobe, nokulunga kwakhe phambi kukaNkulunkulu, kuyiqiniso futhi akulona ihaba kuNkulunkulu? Nakuba uNkulunkulu aphatha uJobe ngendlela aphatha ngayo abanye futhi engakaze avele noma akhulume naye, uJobe wayesabambelele ngokuqinile ebuqothweni bakhe, wayesakholelwa ebukhosini bukaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, wayehlale enikela ngeminikelo yokushiswa futhi ethandaza kuNkulunkulu ngenxa yokwesaba ukumcasula. Ekwesabeni kukaJobe uNkulunkulu ngaphandle kokumbona, sibona indlela ayezithanda ngayo izinto ezinhle, nendlela ukholo lwakhe olwaluqine futhi lungokoqobo ngayo. Akazange akuphike ukuba khona kukaNkulunkulu ngenxa yokuthi wayengakwazi ukumbona, futhi akazange alahle ukholo lwakhe ngenxa yokuthi wayengakwazi ukumbona. Kunalokho, ngemva kwalo msebenzi kaNkulunkulu ocashile wokubusa zonke izinto, wabona ukuba khona kukaNkulunkulu, futhi wezwa ubukhosi namandla kaNkulunkulu. Akazange aliphonse ithawula ebuqothweni bakhe ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayengabonakali, futhi akayekanga ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi ngenxa yokuthi uNkulunkulu akazange abonakale kuye. UJobe akakaze acele uNkulunkulu ukuthi avele kuye ukuze aziveze ukuthi ukhona, ngoba kakade wayesebambelele ebukhosini bukaNkulunkulu phakathi kwazo zonke izinto, futhi ekholelwa ukuthi uzitholile izibusiso nomusa abanye ababengakakutholi. Nakuba uNkulunkulu ayelokhu engabonakali kuye, ukholo lukaJobe aluzange luzanyazanyiswe. Ngakho wavuna into okwakungekho muntu onayo: Ukwamukelwa uNkulunkulu nesibusiso sikaNkulunkulu.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene