I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Mayelana NoJobe (II)

48

Ukuhluzeka KukaJobe

Izinto uJobe adlula kuzo nobuqotho bakhe nokwethembeka kwakhe kwasho ukuthi wenza izinqubo ezibonisa ukuhluzeka lapho elahlekelwa impahla kanye nezingane zakhe. Izinqumo ezihluzeke kanjalo zazingenakuhlukaniswa nezinto ayezifuna mihla yonke nezenzo zikaNkulunkulu ayesezazi. Ukwethembeka kukaJobe kwamenza wakholelwa ukuthi isandla sikaJehova sibusa zonke izinto; inkolelo yakhe yamenza wazi iqiniso ngobukhosi bukaJehova uNkulunkulu kuzo zonke izinto; ulwazi lwakhe lwamenza wazimisela ukulalela ubukhosi bukaJehova namalungiselelo akhe; ukulalela kwakhe kwamenza waba neqiniso nakakhulu ekwesabeni uJehova uNkulunkulu; ukwesaba kwakhe kwamenza wagwema okubi; ekugcineni uJobe waba umuntu olungile ngoba wayesaba uNkulunkulu egwema okubi; ukulunga kwakhe kwamenza wahlakanipha, futhi kwamenza wahluzeka.

Kufanele siliqonde kanjani leli gama elithi “ukuhluzeka”? Ngokwegama negama lisho ukuba nomqondo omuhle, ukusebenzisa ingqondo nokukhalipha lapho ucabanga, ukukhuluma into ezwakalayo, izenzo kanye nokwahlulela, nokuphila kahle kanye nokuba nesimilo esihle. Kodwa ukuhluzeka kukaJobe akuchazeki kalula ngaso sonke isikhathi. Lapho kuthiwa uJobe wayehluzekile, kusuke kukhulunywa ngobuntu nokuziphatha kwakhe phambi kukaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi uJobe wayethembekile, wayebukholelwa futhi ebulalela ubukhosi bukaNkulunkulu, okuyinto eyamnika ulwazi abanye ababengenalo, futhi lolu lwazi lwamenza wakwazi kakhudlwana ukuqonda, ukwahlulela, nokuchaza okwamehlela, okwamenza wakwazi ukukhetha kahle okwakufanele akwenze nokwakufanele akubambisise. Okusho ukuthi amazwi akhe, ukuziphatha, imiyalo okusekelwe kuyo izenzo zakhe, kwakuhlale kucacile, kungafiphele, noma kulawulwe imizwa. Wayazi ukuthi ayithathe kanjani noma yini emehlelayo, wayazi ukuthi azithathe kanjani izinto eziyinkimbinkimbi, wayazi ukuthi abambelele kanjani ngokuqinile entweni efanele, futhi azi ukuthi kufanele akuphathe kanjani lokho uJehova amnika khona nakuthathayo. Lokhu kwakuyikho kanye ukuhluzeka kukaJobe. Yikho lokho kuhluzeka okwenza uJobe wathi, “iNKOSI iphile, futhi iNKOSI ithathile; malibongwe igama leNKOSI,” lapho elahlekelwa izinto zakhe namadodana namadodakazi akhe.

Lapho uJobe ezwa ubuhlungu obukhulu emzimbeni, nokungemukelwa izihlobo nabangani bakhe, nalapho ebhekene nokufa, ukuziphatha kwakhe kwaveza ubuso bangempela bukaJobe.

Ubuso Bangempela BukaJobe: Iqiniso, Ukuhlanzeka Nokungabi Namanga

Ubuso Bangempela BukaJobe: Iqiniso, Ukuhlanzeka Nokungabi Namanga

Ake sifunde umbhalo olandelayo: “Ngakho uSathane wabe esesuka phambi kweNKOSI, futhi washaya uJobe ngamathumba abuhlungu kusukela ematheni onyawo kuze kufike okhakhayini lwakhe. Waye sethatha udengezi ukuba aziphale ngalo; waye sehlala phansi emlotheni.” (Jobe 2:7-8). Lena yincazelo yokwakwenzeka kuJobe lapho kumila amathumba amabi emzimbeni wakhe. Ngalesi sikhathi, uJobe wahlala emlotheni njengoba ayebekezelela izinhlungu. Akekho owayemelapha, akekho owayemsiza adambise izinhlungu emzimbeni wakhe; kunalokho, wayesebenzisa udengezi ukuze enwaye amathumba akhe. Lesi kwakuyisigaba sokulingwa kukaJobe, futhi asihlobene nobuntu bakhe kanye nokwesaba uNkulunkulu, ngoba akukho okwakhulunywa uJobe ukuze aveze indlela ayezizwa ngayo ngaleso sikhathi. Kodwa izenzo zikaJobe nokuziphatha kwakhe zisewukuvezwa kobuntu bakhe. Esahlukweni esedlule sifunde ukuthi uJobe wayengumuntu omkhulu kunabo bonke empumalanga. Kulesi sahluko sesibili, sifunda ukuthi lowo muntu omkhulu usebenzisa udengezi ukuze azenwaye kuyilapho ehlezi ezaleni. Akuwona yini umehluko omkhulu lowo kulezi zincazelo ezimbili? Umehluko obonisa ukuthi uJobe wayengubani ngempela: Igama nesithunzi sakhe, wayengakaze akuthande noma akunake; wayengakhathazeki ngendlela abanye abambheka ngayo, futhi wayengakhathazeki ngomthelela ongemuhle izenzo zakhe ezazingase zibe nawo kwabanye; akazange afune ukuceba, kodwa wazijabulela izinto ezihambisana nakho. Wayekhathazeke ngokubaluleka kokuphila emehlweni kaNkulunkulu. UJobe wayengakhohlisi ngesiqu sakhe: Akazange athande udumo nengcebo, futhi akazange akuphilele; wayeneqiniso, ehlanzekile futhi engenawo amanga.

Ukuhlukanisa KukaJobe Uthando Nenzondo

Okunye Ukuvezwa Kokwesaba UNkulunkulu KukaJobe Nokugwema Okubi Ekudumiseni Kwakhe Igama LikaNkulunkulu Kuzo Zonke Izinto

Olunye uhlangothi lobuntu bukaJobe lubonakala engxonxweni yakhe nomkakhe: “Khona-ke umkakhe wabe esethi kuye, Namanje usakugcinile ukuthembeka kwakho? thuka uNkulunkulu, bese uyafa. Kepha wathi kuye, Ukhulumisa okukankosikazi oyisiwula. Usho ukuthini? simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukela nokubi na?” (Jobe 2:9-10). Ebona ubuhlungu ayebuzwa, umkaJobe wazama ukweluleka uJobe ukuze aphunyuke ezinhlungwini—kodwa “izinhloso ezinhle” azimenzanga wamukelwa uJobe; kunalokho, zamthukuthelisa, ngoba waluphika ukholo, nokulalela uJehova uNkulunkulu, waphika nokuba khona kukaJehova uNkulunkulu. Lokhu kwakuyinto ayengenakuyibekezelela uJobe, ngoba wayengakaze ayivumele into ephikisa uNkulunkulu noma emzwisa ubuhlungu. Wakwazi kanjani ukungashintshi lapho abanye besho amazwi ahlambalaza uNkulunkulu? Wabiza umkakhe “ngowesifazane oyisiwula.” Umbono kaJobe ngomkakhe wawunentukuthelo nenzondo, kanye nokumsola. Lobu kwakungubuntu bemvelo bukaJobe obehlukanisa uthando nenzondo, futhi kwabumelela kahle ubuntu obuqotho bakhe. UJobe wayenobulungiswa—obamenza wazonda izivunguvungu nomoya omubi, walahla futhi wenqaba inzwabethi, ubuwula, izimpikiswano, nemibono ewubuphukuphuku, wabambelela kweyakhe, imiyalo elungile lapho elahlwa yizinto nabantu ababeseduze naye.

Inhliziyo Enhle Nobuqotho BukaJobe

Kusukela ekuziphatheni kukaJobe, sikwazi ukubona izinto eziningi ngobuntu bakhe, yibuphi ubuntu bakhe esibubonayo lapho evula umlomo wakhe eqalekisa usuku lwakhe lokuzalwa? Lesi isihloko ezizoxoxa ngaso ngezansi.

Ngenhla, ngikhulume ngomsuka wokuqalekisa kukaJobe usuku lwakhe lokuzalwa. Nibonani kulokhu? Uma uJobe ayenenhliziyo elukhuni, engenalo uthando, ukube wayengenamizwa, futhi engenabo ubuntu, ingabe wayezokhathazeka ngezifiso zenhliziyo kaNkulunkulu? Ingabe wayezoluqalekisa usuku azalwa ngalo ngenxa yokukhathalela inhliziyo kaNkulunkulu? Ngamanye amazwi, ukube uJobe wayenenhliziyo elukhuni futhi engenabo ubuntu, ingabe babuzomkhathaza ubuhlungu bukaNkulunkulu? Ingabe wayezoluqalekisa usuku azalwa ngalo ngenxa yokuthi wenze uNkulunkulu waba lusizi? Impendulo ithi, Lutho neze! Ngoba wayenenhliziyo enhle, uJobe wayenendaba nenhliziyo kaNkulunkulu; ngoba wayenendaba nenhliziyo kaNkulunkulu, uJobe wayebuzwa ubuhlungu bukaNkulunkulu; ngoba wayenenhliziyo enhle, wabekezelela ubuhlungu obukhulu ngenxa yokuzwa ubuhlungu bukaNkulunkulu; ngenxa yokuthi wezwa ubuhlungu bukaNkulunkulu, waluzonda usuku azalwa ngalo, futhi waluqalekisa. Kwabanye abantu, ukuziphatha kukaJobe kuzo zonke lezi zilingo kuyisibonelo. Ukuqalekisa usuku azalwa ngalo kuphela okuphakamisa umbuzo ngokulunga nobuqotho bakhe, noma okunikeza umbono owehlukile. Eqinisweni, leli kwakuyiqiniso lesiqu sobuntu bukaJobe. Isiqu sobuntu bakhe sasingavaliwe, noma sabukezwa omunye umuntu. Lapho eqalekisa usuku azalwa ngalo, wabonisa ukuba nenhliziyo enhle nobuqotho obujulile enhliziyweni yakhe; wayefana nomthombo onamanzi ahlanzekile obona isinqe sawo.

Ngemva kokufunda konke lokhu ngoJobe, abaningi cishe ngeke babe nombono onembile nenjongo yokuhlola ubuntu bukaJobe. Kufanele babe nokuqonda kwangempela, okuthuthukile, kanye nokwazisa ngokulunga nobuqotho bukaJobe okwakhulunywa uNkulunkulu. Nginethemba lokuthi lokhu kuqonda nokwazisa kuyosiza abantu besabe uNkulunkulu futhi bagweme okubi.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene