The Son of Man Is Lord Even of the Sabbath Day

iNdodana yomuntu iyiNkosi ngisho yosuku lwesabatha

1. (Math 12:1) Ngaleso sikhathi uJesu wahamba phakathi kwamasimu ommbila ngesabatha; futhi abafundi bakhe babelambile, base beqala ukukha izikhwebu ukuze badle. 2 (Math 12:6-8) Kepha ngithi kini, Lapha kukhona omkhulu…

2018-05-29 21:20:35

The Parable of the Lost Sheep

Umfanekiso Wemvu Elahlekile

(Math 18:12-14) Nicabangani? uma umuntu enezimvu eziyikhulu, bese eyodwa ilahleka, akazishiyi ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye, futhi aye ezintabeni, ayofuna elahlekile na? Bese uma eyithola, ngiqinis…

2018-05-29 21:22:13

Forgiving Seventy Times Seven and the Lord’s Love

Thethelela Kamashumi Ayisikhombisa Aphindwe Kasikhombisa Uthando LweNkosi

1.Thethelela Kamashumi Ayisikhombisa Aphindwe Kasikhombisa (Math 18:21-22) Khona-ke kwasondela uPetru kuye, futhi wathi, Nkosi, umfowethu angone kangaki, futhi ngimthethelela na? kuze kube kasikhombisa na? UJesu wathi…

2018-05-29 21:23:27

The Sermon on the Mount, the Parables of the Lord Jesus, and the Commandments

Intshumayelo Yasentabeni Imifanekiso YeNkosi UJesu Imiyalelo

1. Intshumayelo Yasentabeni 1) Ukubusiseka (Math 5:3-12) 2) Usawoti Nokukhanya (Math 5:13-16) 3) Umthetho (Math 5:17-20) 4) Intukuthelo (Math 5:21-26) 5) Ukuphinga (Math 5: 27-30) 6) Isehlukaniso (Math …

2018-05-29 21:25:35

Jesus Performs Miracles

UJesu Wenza Izimangaliso

1) UJesu Usuthisa Izinkulungwane Eziyisihlanu (Joh 6:8-13) Omunye wabafundi bakhe, u-Andreya, umfowabo kaSimoni Petru, wathi kuye, Kukhona insizwa lapha, enezinkwa zebhali eziyisihlanu, kanye nezinhlanzi ezincane ezim…

2018-05-29 21:27:39

Jesus’ Rebuke to the Pharisees

UJesu Ukhuza AbaFarisi

1.UJesu Uhlulelwa AbaFarisi (uMarku 3:21-22) Futhi lapho abangani bakhe bezwa ngakho, baphumela ngaphandle ukuba bambambe: ngokuba bathi, uyahlanya. Nababhali abehla bevela eJerusalema bathi, “unoBelzebule, futhi ukhi…

2018-05-29 21:29:01

Jesus’ Words to His Disciples After His Resurrection

Amazwi kaJesu Kubafundi Bakhe Emva Kokuvuka

(Joh 20:26-29) Emva futhi kwezinsuku eziyisishiyagalombili, abafundi bakhe babesendlini, noTomase enabo: uJesu wafika, iminyango ivaliwe, futhi wema phakathi kwabo, wabe esethi, Ukuthula makube kini. Khona-ke wathi kuTom…

2018-05-29 21:30:32

Jesus Eats Bread and Explains the Scriptures After His Resurrection

UJesu Udla Isinkwa Futhi Uchaza Imibhalo Emva Kokuvuka Kwakhe

(Luka 24:30-32) Kwathi ehleli nabo esidlweni, wathatha isinkwa, wathandaza wasibonga, wase esihlephula, wabanika. Futhi amehlo abo avuleka, base bemazi; wayesenyamalala kubona. Base bethi omunye komunye, Izinhliziyo zeth…

2018-05-29 21:31:55