Thethelela Kamashumi Ayisikhombisa Aphindwe Kasikhombisa Uthando LweNkosi

May 29, 2018

4. Thethelela Kamashumi Ayisikhombisa Aphindwe Kasikhombisa

UMathewu 18:21-22 Khona-ke kwasondela uPetru Kuye, wayesethi, Nkosi, umfowethu angone kangaki, futhi ngimthethelela na? kuze kube kasikhombisa na? UJesu wathi kuye, angisho kuwe, Kuze kube kasikhombisa: kodwa, Kuze kube kamashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa.

5. Uthando LweNkosi

UMathewu 22:37-39 UJesu wathi kuye, Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo umyalelo wokuqala futhi omkhulu. Nowesibili uyafana nawo, Wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena ngokwakho.

Kulezi ziqephu ezimbili, enye ikhuluma ngokuthethelela kanti enye ikhuluma ngothando. Lezi zihloko ezimbili zicacisa ngomsebenzi weNkosi uJesu ayefuna ukuwenza ngeNkathi Yomusa.

Ngesikhathi uNkulunkulu ethatha isimo senyama, Wasilethela lokho kanye nesigaba somsebenzi Wakhe—waletha umsebenzi othile wale nkathi kanye nesimo ayefuna ukusiveza kule nkathi. Ngaleyo nkathi, konke okwenziwa yiNdodana yomuntu kwakuzungeza emsebenzini uNkulunkulu ayefuna ukuwenza ngalenkathi. Wayengeke enze okuningi noma okuncane. Yonke into ayisho kanye nalo lonke uhlobo lo msebenzi awenza, kwakumayelana nalenkathi. akukhathaleki ukuthi wakuveza ngendlela yobuntu nangolimi lo buntu noma ngolimi lo bunkulunkulu—noma ngayiphi indlela, noma ngakuliphi uhlangothi—injongo Yakhe kwakuwukusiza abantu ukuze baqonde ukuthi wayefuna ukwenzani, kwakuyini intando Yakhe, yini imibandela ayeyidinga kubantu. Wayengasebenzisa izindlela ezahlukene, ekubukeni ngezindlela ezahlukeni ukuze asize abantu ukuba baqonde futhi bayazi intando Yakhe, baqonde umsebenzi Wakhe wokuhlenga isintu. Ngakho ngeNkathi Yomusa sibona iNkosi uJesu isebenzisa ulimi lomuntu izikhathi eziningi ukuze iveze lokho eyayifuna ukukukhuluma nesintu. Nangaphezulu, simbona ngasohlangothini lo mqondisi ojwayelekile ekhuluma nabantu, efeza izidingo zabo, ebasiza ngalokho abakucelile. Le ndlela yokusebenza ayibonakalanga ngeNkathi Yomthetho eyayikhona ngampambi kweNkathi Yomusa. Wasondela kakhulu futhi waba nesihe esintwini, kanye nokukwazi ukuthola imiphumela ebonakalayo kukho kokubili, isimo nendlela yokwenza. Isingathekiso esimayelana nokuthethelela abantu izikhathi ezingamashumi ayisikhombisa silicacisa kahle leli phuzu. Injongo ezuzwe yinombolo kulesi singathekiso ukuthi ivumele abantu baqonde inhloso yeNkosi uJesu ngesikhathi ekusho lokhu. Injongo Yakhe kwakungukuthi abantu kumele baxolele abanye—hhayi kanye noma kabili, futhi hhayi ngokuphindwe kasikhombisa, kodwa amashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa. Uhlobo luni lombono lolu “amashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa”? Olokuthi abantu benze ukuthethelela kube umthwalo wabo, into okumele bayifunde, futhi kube indlela okumele bayigcine, noma ngabe lokhu bekuyisingathekiso nje, kusebenze njengephuzu elibalulekile. Sasiza ukuba abantu bakuzwe ngokujulile ayeqonde ukukusho nokuthi bathole izindlela zokwenza kanye nezimiso nemigomo efanele yokwenza. Lesi singathekiso sasiza abantu ukuba baqonde ngokucacile futhi sabanika umqondo ofanele—ukuthi kufanele bafunde intethelelo futhi bathethelele noma kangaki ngaphandle kwemibandela, kodwa ngokwesimo sengqondo yokubekezelelana kanye nokuqonda abanye. Ngesikhathi iNkosi uJesu ikusho lokhu, yini eyabe isenhliziyweni Yakhe? Ingabe wayecabanga ngempela okungamashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa? Wayengacabangi ngalokho. Ingabe ikhona yini inombolo uNkulunkulu anayo yokuthethelela umuntu? Baningi abantu abafuna ukusazi “isibalo sezikhathi” ezishiwo, abafuna ukuqonda ngempela umsuka kanye nencazelo yalesi sibalo. Bafuna ukuqonda ukuthi kungani kwaphuma le nombolo emlonyeni weNkosi uJesu; bayakholwa ukuthi kukhona umthelela ojulile ngale nombolo. Empeleni, lokhu kwakungukukhuluma kukaNkulunkulu ebuntwini. Noma imuphi umthelela noma incazelo kumele ithathwe kanye nalokho iNkosi uJesu ekudingayo esintwini. Ngesikhathi uNkulunkulu engakathathi isimo senyama, abantu babengaqondi okuningi kwalokho ayekusho ngoba kwaphuma ebunkulunkulwini obuphelele. Indlela yokubuka kanye nengqikithi yalokho Akusho, kwakungabonakali futhi kungafinyeleleki esintwini; kwakhulunywa kususelwa emhlabeni wakwamoya abantu ababengawuboni. Ngokuba abantu ababephila enyameni, babengakwazi ukudlulela emhlabeni wakwamoya. Kodwa emva kokuba uNkulunkulu ethathe isimo senyama, wakhuluma nesintu ngendlela yobuntu futhi waphuma futhi wedlula ububanzi bomhlaba womoya. Wayengakhuluma ngesimo Sakhe sobunkulunkulu, intando Yakhe, kanye nesimo sengqondo Yakhe ngezinto abantu ababengazicabanga kanye nezinto abazibonayo futhi abahlangabezana nazo ezimpilweni zabo. Futhi wayesebenzisa izindlela abantu ababekwazi ukuzamukela, ngolimi abaluqondayo, nolwazi ababekwazi ukulubamba, ukuvumela isintu ukuba siqonde futhi simazi uNkulunkulu, ukuqonda inhloso Yakhe kanye nezinga alidingayo ngaphakathi kobubanzi bomthamo wabo, kuze kufike ezingeni lapho bekwazi khona. Lena kwakuyindlela kanye nesimiso somsebenzi kaNkulunkulu ebuntwini. Noma-ke izindlela zikaNkulunkulu kanye nezimiso Zakhe zokusebenza enyameni zaphumelela ngokusebenza ngobuntu, zathola imiphumela ayayingeke itholakale ngokusebenza ngobunkulunkulu ngqo. Ukusebenza kukaNkulunkulu ebuntwini kwakubambeka, kuneqiniso, futhi kunenhloso, izindlela zazikhululekile, futhi zedlula iNkathi Yomthetho ngokwesimo.

Thethelela Kamashumi Ayisikhombisa Aphindwe Kasikhombisa Uthando LweNkosi

Ngezansi, ake sikhulume ngokuthanda iNkosi kanye nokuthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Ingabe lokhu kukhulunywe ebunkulunkulwini ngqo? Akunjalo, Lezi izinto iNdodana yomuntu eyazisho isesimweni sobuntu; abantu kuphela abangasho into efana nokuthi “Wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ukuthanda abanye kuyafana nokwazisa impilo yakho,” futhi abantu kuphela ababengakhuluma ngale ndlela. UNkulunkulu akakaze akhulume ngale ndlela. Okungenani, uNkulunkulu akanalo lolu hlobo lo limi ebunkulunkulwini Bakhe ngoba akanalo lolu hlobo lwemfundiso, “Wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.” ukuze alawule uthando Lwakhe ngesintu, ngokuba uthando lukaNkulunkulu lwesintu luveza ngokwemvelo lokhu Yena anakho nayikho. Nake nezwa nini ukuthi uNkulunkulu washo into efana nalokhu “Ngiyasithanda isintu njengalokhu ngizithanda Mina”? Ngokuba uthando lusebunjalweni bukaNkulunkulu, kanye nalokhu Yena ayikho nayikho. Uthando lukaNkulunkulu lwesintu kanye nendlela Yena aphatha ngayo abantu kanye nesimo sengqondo Yakhe kuyinkulumo yemvelo futhi eveza isimo Sakhe. Akadingi ukukwenza lokhu ngendlela ethile ayihlosile, noma ahlose ukulandela indlela ethile noma indlela ethile yokuphatha ukuze azuze ukuthanda umakhelwane Wakhe njengalokhu ezithanda Yena—Yena usenalo lolu hlobo lobunjalo. Ubonani kulokhu? Ngesikhathi uNkulunkulu esebenza ebuntwini, izindlela Zakhe eziningi, amazwi Akhe kanye neqiniso Lakhe konke kwakhulunywa ngendlela yabantu. Kodwa ngesikhathi esifanayo isimo sikaNkulunkulu, lokho anakho nayikho, kanye nentando Yakhe kwakhulunywa ukuze abantu bakwazi futhi bakuqonde. Lokhu ababekwazi nababekuqonda kwakuyingqikithi Yakhe ngqo kanye nalokhu anakho nayikho, okumele ubunjalo bemvelo kanye nokuma kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Lokhu kusho ukuthi, iNdodana yomuntu enyameni yakhuluma ngesimo semvelo kanye nengqikithi kaNkulunkulu ngezinga elikhulu kakhulu elalingenzeka kanye ngokunemba okukhulu okungenzeka. Akukhona kuphela ukuthi ubuntu beNdodana yomuntu baba isikhubekiso noma isithiyo ekuxoxeni komuntu kanye nokuxhumana noNkulunkulu osezulwini, kodwa kwakuyiyona yodwa indlela kanye nebhuloho lokuxhumana neNkosi yendalo. Kuleli phuzu, aniboni yini sengathi kuningi ukufana phakathi kwemvelo kanye nezindlela zomsebenzi owenziwa iNkosi uJesu ngeNkathi Yomusa kanye nesigaba samanje somsebenzi? Lesi sigaba samanje somsebenzi sisebenzisa kakhulu ulimi lwabantu ukukhuluma ngesimo sikaNkulunkulu, futhi sisebenzisa kakhulu ulimi kanye nezindlela zokuphila kwesintu nsuku zonke kanye nolwazi lwabantu ukukhuluma ngentando kaNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu ethatha eba yinyama, noma ngabe ukhuluma ohlangothini lwabantu noma lobunkulunkulu, ubuningi bolimi Lwakhe, kanye nezindlela zokukhuluma, zonke zenzeka ngolimi kanye nohlangothi lwabantu. Okungukuthi, uma uNkulunkulu ebe yinyama, kuyithuba lakho elihle kakhulu lokuba ubone ubuninimandla onke bukaNkulunkulu nokuhlakanipha Kwakhe, futhi nokwazi zonke izingxenye zangempela zikaNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu ethatha isimo senyama, ngesikhathi ekhula, Wafika ukuze aqonde, afunde, abambe ulwazi oluthile lwesintu, umqondo ophusile, ulimi, kanye nezindlela zokukhuluma esebuntwini. Isimo sesintu sikaNkulunkulu sinalezi zinto ezivela kubantu abadalile. Zaphenduka izinsiza zikaNkulunkulu enyameni ukuze zibonakalise isimo Sakhe kanye nobunkulunkulu Bakhe, futhi zamvumela ukuba enze umsebenzi Wakhe ngokufaneleka okukhulu, ubuqiniso obukhulu, ukucophelela okukhulu ngesikhathi Esebenza phakathi kwesintu, ngokubuka ngendlela yabantu futhi esebenzisa ulimi lwabantu. Kwenza ukuba kufinyeleleke futhi nabantu baqonde kalula, ngalokho kwazuzeka imiphumela eyayifunwa uNkulunkulu. Ingabe akusilona yini usizo olukhulu ukuthi uNkulunkulu asebenze enyameni ngalolu hlobo? Ingabe akusikho yini ukuhlakanipha kukaNkulunkulu? Ngesikhathi uNkulunkulu ethatha isimo senyama, ngesikhathi inyama kaNkulunkulu ikwazi ukuthatha umsebenzi ayefuna ukuwenza, kungesikhathi lapho ebonakalisa isimo Sakhe kanye nomsebenzi Wakhe phansi, futhi leso kwakuyisikhathi lapho aqala khona inkonzo Yakhe ngokusemthethweni njengeNdodana yomuntu. Lokhu kwakusho ukuthi lalingasekho “igebe lesizukulwane” phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, lokho kwakusho ukuthi uNkulunkulu wayezowuyeka umsebenzi Wakhe wokukhuluma ngezithunywa, kanye nokuthi uNkulunkulu uqobo Lwakhe wayezokhuluma onke amazwi kanye nomsebenzi enyameni, ayefuna ukuwenza. Futhi kwakusho ukuthi uNkulunkulu abasindisayo babesondelene Naye, futhi umsebenzi Wakhe wokuphatha wawusungene esigabeni esisha, kanye nokuthi sonke isintu sasizobhekana nenkathi entsha.

Wonke umuntu oke wafunda iBhayibheli uyazi ukuthi izinto eziningi zenzeka ngesikhathi kuzalwa iNkosi uJesu. Okukhulu kakhulu phakathi kwazo ukuthi wazingelwa ngamakhosi nodeveli, kwaze kwafika eqophelweni lapho bonke abantwana abaneminyaka emibili kuya phansi kuleyo ndawo babulawa. Kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu wazifaka engozini enkulu ngokuthatha isimo senyama phakathi kwabantu; inani elikhulu Alikhokha ukufeza ukuphatha Kwakhe ukusindisa isintu, nakho kuyabonakala. Amathemba amakhulu uNkulunkulu ayenawo ngomsebenzi Wakhe phakathi kwesintu, nawo ayabonakala. Lapho inyama kaNkulunkulu yabe ikwazi ukwenza umsebenzi phakathi kwesintu, wayezizwa enjani? Abantu kumele baqonde lokho kancane, akunjalo? Okungenani, uNkulunkulu wayethokozile ngoba wayezoqala ukuthuthukisa umsebenzi Wakhe omusha phakathi kwesintu. Ngesikhathi iNkosi uJesu ibhabhadiswa futhi iqala umsebenzi Wayo ngokusemthethweni ukuze igcwalise inkonzo Yayo, inhliziyo kaNkulunkulu yayigcwele injabulo ngoba emva kweminyaka eminingi yokulinda nokulungisa, ekugcineni wayesezogqoka inyama yomuntukazana futhi aqala umsebenzi Wakhe omusha esesimweni somuntu wenyama negazi abantu ababezokwazi ukumbona futhi bamthinte. Ekugcineni, wayezokwazi kkukhuluma ubuso nobuso futhi inhliziyo nenhliziyo nabantu ngomfanekiso womuntu. Ekugcineni, uNkulunkulu wayezokwazi ukubhekana ubuso nobuso nesintu ngolimi lwabantu, ngendlela yabantu; wayezohlinzekela isintu, asikhanyisele futhi asisize esebenzisa ulimi lwabantu; wayezokwazi ukudla etafuleni elifanayo futhi aphile endaweni efanayo nabo. Futhi wayezobona abantu, abone izinto, aphinde abone yonke into njengoba abantu babenza futhi ngisho nangamehlo abo. NgokukaNkulunkulu, lokhu kwakungukunqoba Kwakhe kokuqala komsebenzi Wakhe esenyameni. Kungashiwo futhi ukuthi kwakuwukufezwa komsebenzi omkhulu—Lokhu impela, kwabe kuyikho uNkulunkulu ayekuthokozela kakhulu. Kusukela lapho kwakungokokuqala lapho uNkulunkulu wezwa induduzo ngomsebenzini Wakhe phakathi kwesintu. Zonke lezi zigameko zaziphatheka futhi ziyimvelo, induduzo ayizwa uNkulunkulu kwakungeyeqiniso. Esintwini, ngaso sonke isikhathi kufezeka isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu, ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ezizwa enelisekile, kungesikhathi lapho isintu singasondela eduze noNkulunkulu, futhi ngesikhathi abantu bengasondela ensindisweni. KuNkulunkulu, lokhu ukwethulwa komsebenzi Wakhe omusha, ngesikhathi icebo Lakhe lokuphatha liqhubekela esigabeni esilandelayo, futhi, ikakhulukazi, lapho intando Yakhe ifinyelele ekuphothulweni. Esintwini, ukufika kwethuba elinjengaleli kuwukuhlomula, futhi kuhle kakhulu; kubo bonke abalinde insindiso kaNkulunkulu, kuyindaba eziyinqophamlando nethokozisayo. Lapho uNkulunkulu ephezu kokwenza isigaba esisha somsebenzi, Unesiqalo esisha, futhi uma lo msebenzi omusha nesiqalo esisha sethulwa futhi simemezelwa esintwini, kulapho imiphumela yaleso sigaba somsebenzi seyihleliwe futhi seyifezekile futhi uNkulunkulu esebonile imiphumela kanye nezithelo zaso zokugcina. Lokhu futhi kungesikhathi lapho imiphumela yenza ukuba uNkulunkulu aneliseke, futhi inhliziyo Yakhe, ijabule impela. Ngoba, emehlweni kaNkulunkulu, Usebonile futhi wanquma abantu abafunayo, futhi uselitholile leli qembu, iqembu elikwazi ukwenza umsebenzi Wakhe ngendlela enempumelelo futhi Limlethele ukweneliseka, uNkulunkulu uzizwa enesiqiniseko, Ukubeka eceleni ukukhathazeka, bese ezizwa ethokozile. Ngamanye amazwi, ngesikhathi inyama kaNkulunkulu Iqala umsebenzi omusha phakathi kwabantu, futhi eqala ukwenza umsebenzi okumele awenze ngaphandle kwesithikamezo, futhi uma ezwa ukuthi konke kufezekile, usuka esesibonile isiphetho. Futhi ngenxa yalesi siphetho, uyeneliseka, futhi Abe nenhliziyo ethokozile. Ingabe intokozo kaNkulunkulu ivezwa kanjani? Ningacabanga ukuthi ingathini impendulo? Angakhala yini uNkulunkulu? Uyakwazi ukukhala uNkulunkulu? Uyakwazi ukushaya izandla Zakhe uNkulunkulu? Uyakwazi ukusina uNkulunkulu? Uyakwazi ukucula uNkulunkulu? Iliphi iculo angalicula? Nembala, uNkulunkulu angacula iculo elimnandi, elinesigqi, iculo elingabonakalisa injabulo nentokozo enhliziyweni Yakhe. Yena angaculela isintu, futhi aziculele Yena, futhi angaculela izinto zonke. Intokozo kaNkulunkulu ingabonakaliswa noma ngayiphi indlela—konke lokhu kujwayelekile ngoba uNkulunkulu unezinto ezimjabulisayo nezimenzela usizi, kanye nemizwa Yakhe eyahlukene ingavezwa ngezindlela ezahlukene. Leli ilungelo Lakhe futhi ayikho into ejwayelekile nefaneleke ukwedlula lokhu. Abantu akumele bacabange okunye ngayo. Akumele nizame ukusebenzisa “isibekelo sokuqinisa ibhande”[a] kuNkulunkulu, nimtshele ukuthi akumele enze lokhu noma lokhuya, akumele enze ngale ndlela noma ngaleya ndlela, ukukhawula intokozo Yakhe noma imuphi umuzwa anawo. Ezinhliziyweni zabantu uNkulunkulu akakwazi ukujabula, Yena akakhali, akabi nesibibithwane—Yena akakwazi ukubonakalisa imizwa Yakhe. Kulokhu esesikhulume ngakho izikhathi ezimbili, ngiyakholwa ukuthi ngeke nisambuka uNkulunkulu ngale ndlela, kodwa niyomvumela uNkulunkulu ukuba abe nenkululeko kanye nokudedelwa. Lena yinto enhle kakhulu. Esikhathini esizayo, uma ningezwa ngeqiniso usizi lukaNkulunkulu uma nizwa ukuthi unosizi, futhi uma nikwazi ukuzwa injabulo Yakhe ngokweqiniso uma nizwa ukuthi ujabulile—nokho, niyakwazi ngokucacile ukwazi nokuqonda lokho okwenza uNkulunkulu ajabule kanye nalokho okumenza abe nosizi—uma ukwazi ukuzwa usizi ngoba uNkulunkulu enosizi, kanye nokuzwa ukujabula uma uNkulunkulu ejabulile, kuyoba ngenxa yokuthi useyizuzile inhliziyo yakho ngokugcwele futhi ngeke kusaba khona imingcele Kuye. Angeke usazama ukumcindezela uNkulunkulu ngemicabango, imibono, kanye nolwazi lwabantu. Ngaleso sikhathi, uNkulunkulu uyophila futhi abaluleke enhliziyweni yakho. Uyoba uNkulunkulu wokuphila kwakho kanye neNkosi yakho konke okwakho. Ninalo yini lolu hlobo lwesifiso? Ninalo yini iqholo lokuthi ningakufeza lokhu?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Imibhalo yaphansi:

a. “Isibekelo sokuqinisa ibhande” yiqhinga lomlingo elisetshenziswa umfundisi uTang Sanzang enovelini ethi Uhambo Oluya Entshonalanga. Usebenzisa lesi sibekelo ukulawula uSun Wukong ngokuqinisa ibhande lensimbi elizungeze ikhanda likaSun Wukong, emdalela ukuphathwa yikhanda elibuhlungu, ngalokho emlawula. Sesiphenduke isingathekiso sokuchaza into ebopha umuntu.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

UJesu Ukhuza AbaFarisi

10. Ukwahlulela KwabaFarisi UJesu UMarku 3:21-22 Futhi lapho abangani Bakhe bezwa ngakho, baphumela ngaphandle ukuba bambambe: ngokuba...

Umfanekiso Wemvu Elahlekile

UMathewu 18:12-14 Nicabangani? uma umuntu enezimvu eziyikhulu, bese eyodwa ilahleka, akazishiyi ezingamashumi ayisishiyagalolunye...