UJesu Wenza Izimangaliso

May 29, 2018

1) UJesu Usuthisa Izinkulungwane Eziyisihlanu

UJohane 6:8-13 Omunye wabafundi Bakhe, u-Andreya, umfowabo kaSimoni Petru, wathi Kuye, Kukhona insizwa lapha, enezinkwa zebhali eziyisihlanu, kanye nezinhlanzi ezincane ezimbili: kodwa ziyini lezi kwabaningi kangaka na? UJesu waye sethi, Bahlaliseni phansi abantu. Manje kwakunotshani obuningi kuleyo ndawo. Ngakho abantu bahlala phansi, ngokwenani cishe izinkulungwaneni eziyisihlanu. UJesu wase ethatha izinkwa; esebongile, wazabela abafundi bakhe, nabafundi bazabela labo ababehlezi phansi; kanjalo futhi nezinhlanzi njengokufisa kwabo. Kuthe ngenkathi sebesuthi, wathi kubafundi Bakhe, Buthani imvuthuluka esele, kuze kungachitheki lutho. Ngakho bazibuthela ndawonye, futhi zagcwala obhasikidi abayishumi nambili ngemvuthuluka yezinkwa eziyisihlanu zebhali, eyayisele phezu kwalokho ababekudlile.

2) Ukuvuka KukaLazaru Kukhazimulisa UNkulunkulu

UJohane 11:43-44 Futhi lapho esekhulumile, wamemeza ngelizwi elikhulu, Lazaru, phuma. Futhi loyo owayefile waphuma, eboshwe izandla nezinyawo ngezindwangu zasethuneni: futhi ubuso bakhe buboshwe ngendwangu. UJesu wathi kubo, Mthukululeni, bese nimyeka ahambe.

Phakathi kwezimangaliso ezenziwa iNkosi uJesu, sikhethe kuphela lezi ezimbili ngokuba zanele ukubonisa lokhu engifisa ukukhuluma ngakho lapha. Lezi zimangaliso ezimbili ziyashaqisa kakhulu, futhi zimele izimangaliso zeNkosi uJesu ngeNkathi Yomusa.

Okokuqala, ake sibheke isiqephu sokuqala: UJesu Usuthisa Izinkulungwane Eziyisihlanu.

Inhloboni yomcabango othi “izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili”? Bangaki abantu abangasuthiswa izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili? Uma nilinganisa ngokulangazelela ukudla komuntu oyedwa ngokujwayelekile, kungalingana abantu ababili. Nokho, kulotshiwe kulesi siqephu ukuthi izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili zasuthisa abantu abangaki? Kulotshiwe kulo mbhalo ngale ndlela: “Manje kwakunotshani obuningi kuleyo ndawo. Ngakho abantu bahlala phansi, ngokwenani cishe elisezinkulungwaneni eziyisihlanu.” Uma kuqhathaniswa nezinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, ingabe izinkulungwane eziyisihlanu ziyisibalo esikhulu? Ngokomcabango womuntu, ukwahlukanisa izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili phakathi kwabantu abayizinkulungwane eziyisihlanu akunakwenzeka, ngoba umehluko phakathi kwakho mukhulu kakhulu. Noma bekungathiwa wonke umuntu wayeluma kanye kancane, kwakungeke kwabanela abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu. Kodwa lapha, iNkosi uJesu yenza isimangaliso—Yona ayibavumelanga kuphela abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu ukuba badle basuthe, kodwa kwaba nangaphezulu. Umbhalo uthi: “Kuthe ngenkathi sebesuthi, wathi kubafundi Bakhe, Buthani imvuthuluka esele, kuze kungachitheki lutho. Ngakho bayibuthela ndawonye, futhi yagcwala obhasikidi abayishumi nambili ngemvuthuluka yezinkwa eziyisihlanu zebhali, eyayisele phezu kwalokho abebakudlile.” Lesi simangaliso savumela abantu ukuba babone ubunjalo kanye nezinga leNkosi uJesu, sabavumela futhi ukuba babone ukuthi akukho okungenzeki kuNkulunkulu—babona iqiniso nokuba namandla onke kukaNkulunkulu. Izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili zanela ukusuthisa izinkulungwane eziyisihlanu. Kodwa uma kwakungekho kudla ngabe uNkulunkulu wayezokwazi yini ukusuthisa izinkulungwane eziyisihlanu? Kunjalo, Yena wayezokwazi! Lesi kwakuyisimangaliso, ngakho ngokungagwemeki, abantu bezwa ukuthi lokhu akuqondisiseki futhi bezwa ukuthi akukholakali futhi kuyimfihlakalo, kodwa kuNkulunkulu, ukwenza lokhu kwakuyinto engelutho. Njengoba lokhu kwakuyinto ejwayelekile kuNkulunkulu, kungani lokhu kutonyuliwe ngenxa yokuhumusha? Ngoba lokhu okufihleke ngemuva kwalesi simangaliso kuqukethe intando yeNkosi uJesu, engakaze itholwe isintu.

UJesu Wenza Izimangaliso

Okokuqala, ake sizame ukuqonda ukuthi uhlobo luni lwabantu laba abayizinkulungwane eziyisihlanu. Ingabe babengabalandeli beNkosi uJesu? Emibhalweni, siyazi ukuthi kwakungesibo abalandeli Bayo. Ingabe babazi ukuthi iNkosi uJesu ingubani? Babengazi ngempela! Okungenani, babengazi ukuthi umuntu omi phambi kwabo kwakunguKristu, noma kungenzeka ukuthi abanye abantu bebazi igama Lakhe kuphela, futhi ukwazi into noma babezwile ngezinto owayezenzile. Babenelukuluku nje ngeNkosi uJesu ngenxa yezindaba, kodwa wawungeke uthi babemlandela, ingasaphathwa eyokumqonda. Ngesikhathi iNkosi uJesu ibona laba bantu abayizinkulungwane eziyisihlanu, babelambile, becabanga kuphela ukuba basuthiswe, ngakho kwakuyile ngqikithi eyenza ukuba iNkosi uJesu yanelise ukufisa kwabo. Ngesikhathi yenelisa izifiso zabo, kwakunani enhliziyweni Yayo? Yona yayibabheka kanjani laba bantu ababefuna ukusuthiswa kuphela? Ngalesi sikhathi imicabango yeNkosi uJesu kanye nendlela eyayibabheka ngayo yayihamabisana nesimo kanye nobunjalo Bayo. Ibhekane nalaba bantu abayizinkulungwane eziyisihlanu abalambile futhi abafuna kuphela ukusuthiswa, Yona ibhekene nalaba bantu abanelukuluku kanye nethemba Ngayo, iNkosi uJesu yacabanga ukusebenzisa lesi simangaliso ukunikeza umusa phezu kwabo. Nokho, ayibanga namathemba aphezulu okuthi bazophenduka abalandeli Bayo, ngoba yayazi ukuthi babezifunela ukungena ebumnandini nokuthi badle basuthe, ngakho yenza okwedlulele ngalokho eyayinakho lapho, yasebenzisa izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili ukusuthisa abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu. Yavula amehlo alaba bantu ababejabulela ubumnandi, ababefuna ukubona izimangaliso, futhi bazibonela ngamehlo abo izinto ezazingafezwa ubuntu bukaNkulunkulu. Noma-ke iNkosi uJesu yasebenzisa into ephathekayo ukwanelisa ilukuluku labo, yabe yazi enhliziyweni Yayo ukuthi laba bantu abayizinkulungwane eziyisihlanu babezifunela ukuba nesidlo esimnandi, ngakho ayishongo lutho futhi ayibashumayezanga—yavele yabavumela ukuba babone isimangaliso senzeka. Yayingeke ikwazi neze ukubaphatha ngendlela efanayo nalena eyayiphatha ngayo abafundi Bayo ababemlandela ngeqiniso, kodwa enhliziyweni kaNkulunkulu, zonke izidalwa zazingaphansi kokubusa Kwakhe, futhi Yayizovumela zonke izidalwa ezisemehlweni Ayo ukuba zithokozele umusa kaNkulunkulu uma kunesidingo. Noma-ke laba bantu babengamazi ukuthi Ungubani noma Bayiqonde noma babe nendlela Abayibuka ngayo, noma babe nokubonga Kuyo emva kokudla izinkwa nezinhlanzi, lokhu akusiyo into uNkulunkulu owayengayenza udaba—Wanikeza laba bantu ithuba elimangalisayo ukuba bathokozele umusa kaNkulunkulu. Abanye bathi uNkulunkulu unezimiso kulokhu akwenzayo, Yena akabi umlindi noma avikele abangakholwa, futhi Yena akabavumeli ukuba bathokozele umusa Wakhe. Ingabe kunjalo ngempela? Emehlweni kaNkulunkulu, inqobo nje beyizidalwa eziphilayo ezidalwe Nguye; uzobelapha, abahlelele, futhi ababuse ngezindlela ezahlukene. Lena yimicabango kanye nendlela uNkulunkulu abuka ngayo izinto zonke.

Nakuba abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu abadla izinkwa nezinhlanzi abahlelanga ukulandela iNkosi uJesu, akaqinisanga isandla kubo; emva kokuba sebedle basutha, ingabe niyazi ukuthi yenzani iNkosi uJesu? Ingabe yabashumayeza? Yaya kuphi emva kokwenza lokhu? Umbhalo awukubhalanga ukuthi iNkosi uJesu kukhona eyakusho kubo; emva kokuba isiqedile isimangaliso Sayo, Yahamba ngokunyomuka. Ingabe kukhona yini akudinga kulaba bantu? Ingabe yaba khona yini inzondo? Kwakungekho lutho kwalokhu—Ayibange isafuna ukucabanga ngalaba bantu abangayilandelanga, futhi ngalesi sikhathi inhliziyo Yayo yayisebuhlungwini. Ngokuba Yayisibonile ukonakala kwesintu futhi yayisikuzwile ukudelwa ngabantu, futhi ngesikhathi ibabona laba bantu noma yayinabo, ukungaboni kwabantu kanye nokungazi kwenza yaba nosizi kakhulu futhi kwashiya inhliziyo Yakhe isezinhlungwini, ngakho Yafuna ukubashiya laba bantu masinyane. Inkosi ayibanga nalutho eludinga kubo enhliziyweni Yayo, ayifunanga ukucabanga ngabo, ayifunanga ukusebenzisa amandla Ayo ngabo, futhi yabe yazi ukuthi ngeke bayilandele—ngaphezu kwakho konke lokhu, indlela Yona eyayibabuka ngayo yayicacile. Yayifuna ukubaphatha kahle, ukubahlinzekela, ukubondla. Ngalesi sizathu sokuthi iNkosi uJesu yayingubuntu bukaNkulunkulu, Yena waveza ngokwemvelo ingqikithi kaNkulunkulu futhi yabaphatha ngomusa laba bantu. Yabaphatha ngomusa ngenhliziyo enesihawu nokubekezelelana. Noma ngabe laba bantu bayibona kanjani iNkosi uJesu, noma ngabe uhlobo luni lwemiphumela olwaluzoba khona, Yavele yaphatha zonke izidalwa ngokwesimo Sayo njengeNkosi yendalo yonke. Lokhu eyakwembula kwakungenakho okwahlukile, isimo sikaNkulunkulu, kanye nalokhu anakho nayikho. Ngakho iNkosi uJesu yenza into ngokuthula, emva kwalokhu yahamba ngokuthula—iyiphi ingxenye yesimo sikaNkulunkulu lena? Ningasho yini ukuthi lona umusa nothando kaNkulunkulu? Ningasho yini ukuthi uNkulunkulu uzifunela okwakhe? Ingabe umuntu ojwayelekile angakwenza lokhu? Angeke ngempela! Empeleni, kwakungobani laba bantu abayizinkulungwane eziyisihlanu abasuthiswa iNkosi uJesu ngezinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili? Ningasho yini ukuthi laba bantu babehambisana Naye? Ningasho yini ukuthi bonke babenobutha kuNkulunkulu? Kungashiwo ngesiqiniseko ukuthi babengenabutha neNkosi, kodwa ingqikithi yabo yayinobutha noNkulunkulu. Kodwa wabaphatha kanjani uNkulunkulu laba bantu? Yena wasebenzisa indlela ukuze adambise ubutha babantu kuNkulunkulu—le ndlela ibizwa ngokuthi “umusa.” Okungukuthi, noma ngabe iNkosi yababona njengezoni, nokho emehlweni kaNkulunkulu bayindalo, ngakho yaziphatha ngomusa lezi zoni. Lokhu kungukubekezelela kukaNkulunkulu, futhi lokhu kubekezelela kunqunywa ubunguye nobunjalo bukaNkulunkulu. Ngakho, lokhu into engeke yenziwe umuntu odalwe nguNkulunkulu—uNkulunkulu kuphela ongenza lokhu.

UJesu Wenza Izimangaliso

Uma usukwazi ngempela ukwazisa imicabango kaNkulunkulu kanye nendlela uNkulunkulu abheka ngayo isintu, uma ungaqonda ngempela imizwa nokukhathalela kukaNkulunkulu isidalwa ngasinye, uyokwazi ukuqonda ukuzinikela kanye nothando aluchitha ngomunntu ngamunye wabantu abadalwe uMdali. Uma lokhu kwenzeka, uzosebenzisa amagama amabili ukuchaza uthando lukaNkulunkulu—imaphi lawomagama? Abanye bathi “ongenabugovu,” abanye abantu bathi “unobuntu.” Kulamagama amabili, “unobuntu” igama elingafanele ukuchaza uthando lukaNkulunkulu. Leli igama elisetshenziswa ngabantu ukuchaza umuntu onemicabango nemizwa evulelekile. Ngiyalinyanya leli gama, ngoba libhekise ekukhipheni incazelo ngokungahleleki, ngokubandlulula, ngokunganaki izimiso. Kuyinkulumo eqhutshwa imizwa yabantu abayiziwula futhi abadidekile. Uma leli gama lisetshenziswa ukuchaza uthando lukaNkulunkulu, ngokungegwemeke kukhona umqondo onokuhlambalaza. Nginamagama amabili achaza uthando lukaNkulunkulu ngeqiniso—imaphi lamagama? Elokuqala elithi “mkhulukazi.” Kungabe leli gama liyakhumbuzana kakhulu? Elesibili elithi “ubanzi.” Kukhona incazelo yangempela kulamagama amabili engiwasebenzisayo ukuchaza uthando lukaNkulunkulu. Athathwe ngokoqobo, “mkhulukazi” lichaza umthamo noma amandla okuqukethe into, kodwa akusho lutho ukuthi into ingakanani—into abantu abangakwazi ukuyithinta nokuyibona. Lokhu kungenxa yokuthi ikhona, akusiyona into esuselwayo, futhi inika abantu umuzwa wokuthi icophelele futhi iyaphatheka. Akusho lutho ukuthi uyibuka ngasohlangothini oluyisicaba noma olunxantathu; awudingi ukucabanga ngobukhona bayo, ngokuba kuyinto ekhona ngempela. Noma-ke usebenzisa “umkhulukazi” ukuchaza uthando lukaNkulunkulu uyezwa ukuthi linikeza uthando Lwakhe inani, nokho, linikeza umuzwa wokungalinganiseki futhi. Ngithi uthando lukaNkulunkulu lunganikwa inani ngoba uthando Lwakhe akusilo uhlobo olungenanhlangano, futhi aluphethuki kunoma iyiphi into yakudala. Okunalokho, luyinto okuhlephulelwana ngayo ezintweni zonke ezibuswa nguNkulunkulu, futhi luyinto ethokozelwa indalo yonke ngokwamazinga ahlukene kanye nangezindlela ezahlukene. Noma-ke abantu bengaluboni noma baluthinte, lolu thando luletha ukugcinwa kanye nempilo ezintweni zonke njengokuba lwembulwa kancane kancane ezimpilweni zabo, futhi babala futhi bafakazele uthando lukaNkulunkulu abaluthokozela yonke imizuzu. Ngithi uthando lukaNkulunkulu alulinganiseki ngoba imfihlakalo kaNkulunkulu ihlinzeka futhi yondla zonke izinto, lokho kunzima kubantu ukuba bakuqonde, kanjalo nemicabango kaNkulunkulu yezinto zonke, ikakhulukazi lezo zesintu. Lokhu kusho ukuthi, akekho owazi igazi nezinyembezi zoMdali azichithele isintu. Akekho ongabamba, akekho ongaqonda ukujula noma ukuphakama kothando loMdali analo ngesintu, esidalwe izandla Zakhe. Ukuchaza uthando lukaNkulunkulu njengolukhulukazi ukusiza abantu ukuba bazise futhi baqonde ububanzi neqiniso lobukhona Bakhe. Ukuze futhi abantu baqonde ngokujulile incazelo yeqiniso yegama elithi “Mdali,” futhi ukuze abantu bazuze ukuqonda okujulile kwencazelo yeqiniso yesidlaliso esithi “indalo.” Lichaza ukuthini igama elithi “ububanzi”? Lisetshenziselwa ulwandle noma umkhathi, njengokuthi umkhathi obanzi, noma ulwandle olubanzi. Ububanzi kanye nokujula kakhulu komkhathi kungaphezu kokuqonda komuntu, futhi into ethumba imicabango yomuntu, ngendlela yokuthi igcwale ukuncoma. Imfihlakalo nenjula yalo kuyabonakala kodwa akuthinteki. Uma ucabanga ngolwandle, ucabanga ngobubanzi balo—lubonakala lungenamkhawulo, futhi uyayizwa imfihlakalo yalo kanye nokusingatha kwalo. Yingakho ngisebenzise igama “ububanzi” ukuchaza uthando lukaNkulunkulu. Ukusiza abantu ukuba bezwe ukuthi kuyigugu kangakanani, ukuzwa injula yobuhle bothando Lwakhe, kanye nokuthi amandla othando Lwakhe awanamkhawulo futhi lunzulu. Ukubasiza bezwe ubungcwele bothando Lwakhe, kanye nesithunzi nokungakhubekisani kukaNkulunkulu okuvezwa ngothando Lwakhe. Manje niyacabanga ukuthi “ububanzi” buyigama elifanele ukuchaza uthando lukaNkulunkulu? Ingabe uthando lukaNkulunkulu lungavumelana nala magama amabili, “ubukhulukazi” kanye “nobubanzi”? Nakanjani! Ngokolimi lwabantu, yila magama amabili kuphela afanele, futhi asondelene nokuchaza uthando lukaNkulunkulu. Anicabangi kanjalo? Uma bengingathi chazani uthando lukaNkulunkulu, ningawasebenzisa la magama amabili? Cishe angeke, ngoba ukuqonda nokwazisa kwenu uthando lukaNkulunkulu kunomkhawulo ngendlela yokubuka eyisicaba, futhi alukanyukeli ebudeni bendawo enhlangothi—ntathu. Ngakho uma bengingathi chazani uthando lukaNkulunkulu, benizozwa ukuthi neswele amazwi; futhi nize nehleke ukukhuluma. Amagama amabili engikhulume ngawo namuhla angabanzima kini ukuba niwaqonde, noma nje nivele ningavumi, lokhu kungasho ukuthi ukwazisa nokuqonda kwenu uthando lukaNkulunkulu kunokuzenzisa futhi kuphakathi komngcingo. Ngishilo ngaphambili ukuthi uNkulunkulu akanamhobholo—uyalikhumbula igama ukungabi namhobholo. Kungashiwo yini ukuthi uthando lukaNkulunkulu lungachazwa kuphela ngokungabi namhobholo? Lokhu akumngcingo kakhulu? Kumele nicabange ngalolu daba kakhulu kube khona enikuzuzayo kulo.

Okungenhla yilokhu esikubonile ngesimo nangobunjalo bukaNkulunkulu esimangalisweni sokuqala. Noma-ke kuyindaba abantu abayifundile eminyakeni eyizinkulungwane eziningana, kuyisakhiwondaba esilula, futhi esivumela abantu ukuba babone umkhuba olula, nokho kulesi sakhiwo sendaba esilula singabona into ewusizo, okuyisimo sikaNkulunkulu kanye nalokhu anakho nayikho Yena. Lezi izinto anazo nayizo Yena zimele uNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi ziyisibonakaliso semicabango kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ekhuluma imicabango Yakhe, kuwukuvezwa kwephimbo lenhliziyo Yakhe. Unethemba lokuthi kuyakubakhona abantu abayokwazi ukumqonda, abayomazi futhi abayokwazi ukuzwa iphimbo lenhliziyo Yakhe futhi bakwazi ukubamba iqhaza ukuze banelise intando Yakhe. Futhi lezi izinto iNkosi uJesu eyazenza ziwukuveza uNkulunkulu ngokuthule.

Okulandelayo, ake sibheke lesi siqephu: Ukuvuswa KukaLazaru Kukhazimulisa UNkulunkulu.

Nicabangani emva kokufunda lesi siqephu? Ukubaluleka kwalesi simangaliso esenziwa iNkosi uJesu kwabe kukukhulu kakhulu kunaleso esidlule ngoba asikho isimanga esimangazayo ngaphezu kokubuyisa indoda efile ethuneni. Ukwenza kweNkosi uJesu into enje kwakubalulekile kakhulu ngaleyo nkathi. Ngokuba uNkulunkulu wayesephenduke inyama, abantu babengaboni kuphela ukuvela kwakhe enyameni, uhlangothi Lwakhe oluphathekayo, kanye nohlangothi Lwakhe olunganakiwe. Noma abantu babona baqonda ubunjalo Bakhe noma amandla eyayibonakala inawo Yona, akekho owabe azi ukuthi iNkosi uJesu ivelaphi, kwakungubani ingqikithi Yayo yeqiniso, nokuthi yikuphi futhi okunye eyayingakwenza. Konke lokhu kwakungaziwa isintu. Abantu abaningi bafuna ubufakazi balokhu, nokwazi iqiniso. Kukhona yini uNkulunkulu owayengakwenza ukuveza ubufakazi ngobuyena Bakhe? KuNkulunkulu, lokhu kwakungumoya ohelezayo—kwakuwubala. Yena wayengenza into noma kuphi, noma ngasiphi isikhathi ukufakaza ngobuyena nangobunjalo Bakhe, kodwa uNkulunkulu wakwenza konke lokhu ngohlelo, futhi ngokulandelana. Akazenzanga izinto ngokokucwasa; wabheka isikhathi esifanele, kanye nethuba elilungile ukwenza into ebalulekile ukuba ibonwe isintu. Lokhu kufakazela igunya Lakhe kanye nobunjalo Bakhe. Ngakho-ke, ingabe ukuvuka kukaLazaru kufakazela ubunjalo beNkosi uJesu? Ake sibheke lesi siqephu sombhalo: “Futhi lapho esekhulumile, wamemeza ngelizwi elikhulu, Lazaru, phuma. Futhi lowo owayefile waphuma.” Ngesikhathi iNkosi uJesu ikwenza lokhu, Yona yasho into eyodwa: “Lazaru, phuma.” ULazaru wabe esephuma ethuneni lakhe—lokhu kwafezeka ngenxa yomusho owodwa owashiwo iNkosi. Ngalesi sikhathi, iNkosi ayibekanga i-altare, futhi ayenzanga ezinye izenzo, Yona yavele yasho into eyodwa. Lokhu kungabizwa ngesimangaliso noma ngomyalelo? Noma kwakuwuhlobo lo buthakathi? Uma ukukha ngaphezulu, kubukeka sengathi kumele kubizwe ngesimangaliso, futhi uma ukubheka ngendlela ephucuzekile, kunjalo, ungakubiza ngesimangaliso. Nokho, angeke ngempela kubizwe ngomlingo wokubuyisa umphefumulo kwabafileyo, futhi angeke ngempela ukubize ngobuthakathi. Kulungile ukusho ukuthi, lokhu kwakuyisimangaliso segunya loMdali. Leli igunya, kanye nekhono likaNkulunkulu. UNkulunkulu unegunya lokuthi umuntu afe, umphefumulo wakhe ushiye umzimba wakhe bese ubuyela eHayidesi, noma kuphi lapho okumele uye khona. Uma umuntu efa, nalapho abaya khona emva kokufa—lokhu kunqunywa nguNkulunkulu. Angakwenza lokhu noma ngasiphi isikhathi noma kuphi. Yena akacindezelwa ngabantu, izehlakalo, izinto, isikhala, noma indawo. Uma Yena efuna ukukwenza, uzokwenza, ngoba zonke izinto nokuphilayo kungaphansi kokubusa Kwakhe, futhi zonke izinto ziyanda, ziphile futhi zife ngezwi Lakhe negunya Lakhe. Angavusa umuntu ofile—lokhu futhi yinto angayenza noma nini, noma kuphi. Lokhu yigunya okunguMdali kuphela analo.

UJesu Wenza Izimangaliso

Uma iNkosi uJesu kukhona ekwenzayo okufana nokubuyisa uLazaru ekufeni, injongo Yayo kwabe kuwukunika ubufakazi kubantu nakuSathane ukuze babone, futhi yenze abantu noSathane bazi ukuthi izinto zonke zesintu, ukuphila nokufa kwesintu kunqunywa nguNkulunkulu, nokuthi noma yayikade ithathe isimo senyama, njengokwemihla, ihlala ibusa izwe lenyama elibonakalayo kanye nezwe lakwamoya abantu abangeke balibone. Lokhu kwabe kungokokubonisa abantu noSathane ukuthi izinto zonke zesintu azikho phansi kombuso kaSathane. Lokhu kwakungukwembulwa nokubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu, futhi kwakuyindlela kaNkulunkulu yokuthumela umyalezo kuzo zonke izinto ukuthi ukufa nokuphila kusezandleni zikaNkulunkulu. Ukuvusa kweNkosi uJesu uLazaru—le ndlela yokwenza izinto kwakungenye yendlela yoMdali yokufundisa nokuqondisa isintu. Kwakuyisenzo esiqinile asebenzisa ngayo ikhono kanye negunya Lakhe ukuqondisa isintu, kanye nokuhlinzeka abantu. Kwakuyindlela ngaphandle kwamazwi ukuba uMdali avumele isintu sibone iqiniso Lakhe libusa ezintweni zonke. Kwakuyindlela Yakhe yokutshela isintu ngezenzo eziphathekayo, ukuthi ayikho insindiso ngaphandle Kwakhe. Lolu hlobo lokuthula lusho ukuthi ukuqondisa Kwakhe isintu kumi kuze kube phakade—akunakusuka, futhi kwaletha enhliziyweni yomuntu ukwethuka kanye nokukhanyiseleka okungayikuphela. Ukuvuka kukaLazaru kwakhazimulisa uNkulunkulu—lokhu kunomthelela ojulile kubo bonke abangabalandeli bakaNkulunkulu. Igxilisa wonke umuntu oqonda ngokujulile lesi sehlakako ukuqonda, umbono othi nguNkulunkulu kuphela ongayala ukuphila nokufa. Noma uNkulunkulu enalolu hlobo lwegunya, futhi noma wathumela umlayezo ngobukhosi Bakhe phezu kokuphila nokufa kwesintu ngokuvuka kukaLazaru, lokhu kwakungesiwo umsebenzi Wakhe oyiwona wona. UNkulunkulu akayenzi into engenancazelo. Yonke into ayenzayo ibaluleke kakhulu futhi iyitshe eliyigugu elihle ngokwedlulele enqolobaneni yamagugu. Wayengeke enze “ukuphuma komuntu ethuneni” kube yinhloso ephambili noma umgomo noma into okuyiyona yodwa yomsebenzi Wakhe. UNkulunkulu akukho akwenzayo ngaphandle kwencazelo. Okukodwa ukuvuka kukaLazaru kwanele ukubonisa igunya likaNkulunkulu. Kwanele ukufakaza ngobunjalo kweNkosi uJesu. Yingakho iNkosi uJesu ingaluphindanga lolu hlobo lwesimangaliso. UNkulunkulu wenza izinto ngokwezimiso Zakhe. Ngokolimi lwabantu, bekuzothiwa uNkulunkulu uyawuqikelela ngomsebenzi Wakhe obalulekile. Okungukuthi, uma uNkulunkulu enza izinto akaduki enjongweni Yakhe. Yena uyazi ukuthi imuphi umsebenzi afuna ukuwenza kulesi isigaba, lokho afuna ukukufeza, futhi uzosebenza angaphambuki ecebeni Lakhe. Uma umuntu okhohlakele ebe nalolu hlobo lwekhono, ebezocabanga ngezindlela zokuveza ikhono lakhe ukuze abanye bazi ukuthi yena uyingozi kangakanani, ngakho bebezomkhothamela, ukuze abalawule futhi abashwabadele. Lobu ububi obuvela kuSathane—lokhu kubizwa ngenkohlakalo. UNkulunkulu akanaso isimo esinje, futhi akanayo ingqikithi enje. Injongo Yakhe ngokwenza izinto akusikho ukuthi abukwe Yena, kodwa ukuhlinzeka isintu ngesambulo esikhulu kanye nesiqondiso, ngakho abantu babona izibonelo ezimbalwa eBhayibhelini ezifana nalezi. Lokhu akusho ukuthi amakhono eNkosi uJesu ayenomkhawulo, noma akakwazanga ukwenza lolu hlobo lwento. Kusho ukuthi uNkulunkulu wayengafuni ukukwenza, ngoba ukuvuswa kukaLazaru iNkosi uJesu kwaba nomthelela ophathekayo, futhi ngenxa yokuthi umsebenzi obalulekile kaNkulunkulu ethathe isimo senyama kwakungesikho ukwenza izimangaliso, kwakungesikho ukuvusa abantu abafileyo, kodwa kwakungumsebenzi wokuhlengwa kwesintu. Ngakho, umsebenzi omningi owafezwa iNkosi uJesu kwakuwukufundisa abantu, ukubahlinzeka, ukubasiza, kanye nezinto ezinjengokuvusa uLazaru ezingezincane enkonzweni eyenziwa iNkosi uJesu. Nangaphezulu, naningasho ukuthi “ukubukisa” akusiyo ingxenye yobunjalo bukaNkulunkulu, ngakho ukungabonakalisi izimangaliso eziningi kwakungekhona ukuvimbeka ngenhloso, noma kwakungeyiso isizathu semikhawulo yendawo, futhi kwakungesikho ukwesweleka kwekhono.

Ngesikhathi iNkosi uJesu ibuyisa uLazaru kwabafileyo, yasebenzisa umusho owodwa: “Lazaru, phuma.” Ayishongo lutho ngaphandle kwalokhu—kungabe amele ini la mazwi? Amele ukuthi uNkulunkulu angafeza noma yini ngokukhuluma, lokhu kubandakanya nokuvusa umuntu ofile. Ngesikhathi uNkulunkulu edala izinto zonke, ngesikhathi Yena edala izwe, wakwenza ngamazwi—amazwi akhulunywayo, amazwi anegunya, futhi kanjalo zonke izinto zadalwa. Kwafezwa kanjalo. Lo musho owodwa owakhulunywa iNkosi uJesu wawufana namazwi akhulunywa nguNkulunkulu ngesikhathi edala izulu nomhlaba kanye nazo zonke izinto; uphethe igunya likaNkulunkulu ngokulingana, ikhono lo Mdali. Zonke izinto zabunjwa futhi zama ngenxa yamazwi omlomo kaNkulunkulu, futhi ngokufanayo, uLazaru waphuma ethuneni ngenxa yamazwi aphuma emlonyeni weNkosi uJesu. Lokhu kwakuyigunya likaNkulunkulu, libonakalisiwe futhi labonwa ebunkulunkulwini Bakhe basenyameni. Lolu hlobo lwegunya nekhono olukaMdali, neNdodaneni yomuntu okuyiyona eyabonakalisa uMdali. Lokhu ukuqonda okufundiswe isintu nguNkulunkulu ngokuvusa uLazaru kwabafileyo. Yilokhu konke ngaphansi kwalesi isihloko.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okulandelayo: UJesu Ukhuza AbaFarisi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

UJesu Ukhuza AbaFarisi

10. Ukwahlulela KwabaFarisi UJesu UMarku 3:21-22 Futhi lapho abangani Bakhe bezwa ngakho, baphumela ngaphandle ukuba bambambe: ngokuba bathi, uyahlany…