I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

UJesu Ukhuza AbaFarisi

15

1.UJesu Uhlulelwa AbaFarisi

(uMarku 3:21-22) Futhi lapho abangani bakhe bezwa ngakho, baphumela ngaphandle ukuba bambambe: ngokuba bathi, uyahlanya. Nababhali abehla bevela eJerusalema bathi, “unoBelzebule, futhi ukhipha amademoni ngombusi wamadimoni.

2. UJesu Ukhuza AbaFarisi

(Math 12:31-32) Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza: kodwa abantu abahlambalaza uMoya oNgcwele abayikuthethelelwa. Futhi yiloyo nalowo okhuluma izwi elimelene neNdodana yomuntu, uyakuthethelelwa, kepha loyo okhuluma izwi elimelene noMoya oNgcwele, akayikuthethelelwa, kuleli zwe, ngisho nakwelizayo.

(Math 23:13-15) Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu: ngokuba aningeni nina, nabangenayo niyabahlupha. Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nidla izindlu zabafelokazi, nangokuzenzisa nenza imikhuleko emide: Ngalokho niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! Ngokuba nihamba ulwandle nomhlaba ukuba nenze iphroselithe elilodwa, futhi lapho senimenzile nimenza abee umntwana wesihogo ngokuphindwe kabili kunani ngokwenu.

Lezi yiziqephu ezimbili ezahlukene ezingaphezulu—ake sibheke eyokuqala: UJesu Uhlulelwa AbaFarisi.

UJesu Wenza Izimangaliso

EBhayibhelini, ukuhlolwa kukaJesu uqobo Lwakhe kanye nemisebenzi Yakhe ngabaFarisi kwaku: “ngokuba bathi, uyahlanya. Nababhali abehla bevela eJerusalema bathi, “unoBelzebule, futhi ukhipha amademoni ngombusi wamademoni (Mark 3:21-22). Ukwahlulelwa kweNkosi uJesu ngaBabhali nabaFarisi kwakungesikho ukulingisa noma ukuthushuka—kwakuyisiphetho sabo ngeNkosi uJesu ngalokho abakuzwa nabakubona ngezenzo Zakhe. Noma isiphetho sabo sasibukeka njengeqiniso, esenziwa egameni lobulungiswa futhi savela kubantu njengento ehlolisisiwe, ukuzikhukhumeza abahlulela ngakho iNkosi uJesu kwakunzima nakubo ukuba bakugcine. Umdlandla wokuhlanya kwenzondo yabo ngeNkosi uJesu kwaveza izifiso zabo ezinobudlwembe kanye nobuso babo obubi obunobusathane, kanye nemvelo yabo yokwenqaba uNkulunkulu, enenzondo. Lezi izinto abazisho ekwahluleleni kwabo iNkosi uJesu zaziqhutshwa izifiso zabo ezinobudlwembe, umona, kanye nemvelo yabo yobutha, embi futhi enenzondo ngeqiniso likaNkulunkulu. Abacwaninganga ngomsuka wezenzo zeNkosi uJesu, futhi abacwaninganga ngobunjalo kwalokhu akushoyo noma akwenza. Kodwa ngobumpumputhe, ukungabekezeli, ukuhlanya kanye nobubi benhloso bamhlasela futhi bajivaza nalokhu Yena owayesekwenzile. Lokhu kwafika ezingeni lapho baze bajivaza uMoya Wakhe ngokungakhethi, okunguMoya Ongcwele, uMoya kaNkulunkulu. Yilokhu ababekusho uma bethi “uyahlanya,” unoBelzebhule futhi uyinkosi yamademoni”. Lokhu kusho ukuthi, bathi uMoya kaNkulunkulu unguBelzebhule kanye nenkosi yodeveli, bachaza umsebenzi wenyama ngokuthi uMoya kaNkulunkulu ogqoke umsangano. Abahlambalazanga kuphela uMoya kaNkulunkulu njengoBelzebhule kanye nenkosi yamademoni, kodwa bahlulela umsebenzi kaNkulunkulu. Bahlulela futhi bahlambalaza iNkosi uJesu Kristu. Ingqikithi yokunqaba kwabo kanye nokuhlambalaza uNkulunkulu kwawufana ncamashi nobunjalo bukaSathane kanye nenkani kaSathane nokuhlambalaza uNkulunkulu. Abamelanga inkohlakalo kuphela, kodwa nangaphezulu baba umzimba kaSathane. Baba umgudu kaSathane phakathi kwesintu, babehambisana futhi beyizithunywa zikaSathane. Ingqikithi yokuhlambalaza kwabo kanye nokululaza iNkosi uJesu Kristu kwakungumzabalazo wabo noNkulunkulu benzela ukuma kwabo, ukuqhudelana kwabo noNkulunkulu, nokulinga kwabo uNkulunkulu okungapheli. Ingqikithi yokumelana kwabo noNkulunkulu kanye nendlela yobutha kuYe, kanye namazwi abo kanye nemicabango yabo ehlambalaza futhi ithukuthelise uMoya kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela, uNkulunkulu wanquma isigwebo esifanele salokhu abakushilo nabakwenzile, futhi wanquma ukuthi izenzo zabo ziyisono sokuhlambalaza kuMoya Ongcwele. Lesi sono asithethelelwa kulo mhlaba nasemhlabeni ozayo, njengalokhu lesi siqephu sombhalo sisho: “kodwa abantu abahlambalaza uMoya oNgcwele abayikuthethelelwa” nokuthi “kepha loyo okhuluma izwi elimelene noMoya oNgcwele, akayikuthethelelwa, kuleli zwe, ngisho nakwelizayo.” Namuhla, ake sikhulume ngencazelo yeqiniso ngalamagama avela kuNkulunkulu “akayikuthethelelwa, kuleli zwe, ngisho nakwelizayo.” Lokhu kungukukhanyisa ngendlela uNkulunkulu afeza ngayo amazwi athi “akayikuthethelelwa, kuleli zwe, ngisho nakwelizayo.”

UJesu Ukhuza AbaFarisi

Konke esikhulume ngako kuhambisana nesimo sikaNkulunkulu, indlela Yena abheka ngayo abantu, izindaba, kanye nezinto. Ngokwemvelo, iziqephu ezimbili ezingenhla azihlukile. Kukhona yini enikubonile kulezi ziqephu zombhalo? Abanye abantu bathi babona intukuthelo kaNkulunkulu. Abanye abantu bathi babona icala lesi simo sikaNkulunkulu elingakubekezeleli ukona kwesintu kanye nokuthi uma abantu benza into ehlambalazayo kuNkulunkulu, angeke bazuze intethelelo Yakhe. Ngaphandle nje kokuthi abantu babona intukuthelo nokungabekezelelani kukaNkulunkulu iziphambeko zabantu kulezi ziqephu ezimbili, abakayiqondi indlela abuka ngayo isintu. Lezi iziqephu ezimbili ziqukethe inkomba yomqondo kaNkulunkulu weqiniso kanye nendlela enza ngayo kulabo abamhlambalaza futhi abamthukuthelisayo Yena. Lesi siqephu emiBhalweni siphethe incazelo yangempela yomqondo nendlela Yakhe: “loyo okhuluma izwi elimelene noMoya oNgcwele, akayikuthethelelwa, kuleli zwe, ngisho nakwelizayo.” Lapho abantu behlambalaza uNkulunkulu, lapho bemthukuthelisa, ukhipha isinqumo, futhi lesi sinqumo siwumphumela wokugcina. Sichazwa kanje eBhayibhelini: “Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza: kodwa abantu abahlambalaza uMoya oNgcwele abayikuthethelelwa” (Math 12:31), nokuthi “Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi!” (Math 23:13) Nokho, kungabe kubhaliwe yini eBhayibhelini ukuthi imiphi imiphumela kuBabhali nabaFarisi, kanye nalabo bantu abathi uyahlanya emva kokuba iNkosi uJesu isho lezi zinto? Kubhaliwe yini ukuthi sikhona isijeziso abasithola? Kunesiqiniseko sokuthi asibanga bikho. Ukuthi lapha “sasingekho” akusho ukuthi asibhalwanga, kodwa empeleni kwakungekho mphumela owawungabonakala ngamehlo enyama. Lokhu “sasingekho” kuchaza udaba oluthile, okungukuthi, isimo sengqondo nezimiso zikaNkulunkulu ekwenzeni izinto ezithile. Impatho kaNkulunkulu kubantu abamhlambalazayo noma abamphikisayo, noma nalabo abakhuluma kabi ngaye—abantu abamhlasela ngenhloso, abamhlebayo, kanye nabamqalekisayo Yena—Yena akabazibi noma angabalaleli. Unomqondo ocacile ngabo. Uyabenyanya laba bantu, futhi uyabehlulela enhliziyweni Yakhe. Uphinde amemezele isiphetho sabo, ukuze abantu bazi ukuthi unesimo sengqondo esicacile ngalabo abamhlambalazayo, ukuze bazi ukuthi uzonqumani ngesiphetho sabo. Nokho, emva kokuba uNkulunkulu esesho lezi zinto, abantu abalibonanga iqiniso lokuthi uNkulunkulu engabhekana kanjani nalabo bantu, futhi abaqondanga izimiso ezihambisana nemiphumela kaNkulunkulu, isinqumo Sakhe ngabo. Lokho kusho ukuthi, abantu angeke babone umqondo othile kanye nezindlela zikaNkulunkulu zokubhekana nabo. Lokhu kumayelana nezimiso zikaNkulunkulu zokwenza izinto, uNkulunkulu usebenzisa amaqiniso abonakalayo ukuze abhekane nokuziphatha kabi kwabanye abantu. Okungukuthi akasimemezeli isono sabo futhi anqume ngomphumela wabo, kodwa usebenzisa amaqiniso abonakalayo ukubavumela ukuba bajeziswe, ukuze bathole isijeziso sabo esibafaneleyo, uma la maqiniso enzeka, inyama yabantu ezwa ubuhlungu besijeziso; kuyikho konke abantu abangakwazi ukukubona ngamehlo abo enyama. Uma kubhekanwa nokuziphatha okubi kwabanye abantu, uNkulunkulu uvele abaqalekise ngamazwi, kodwa futhi ngesikhathi esifanayo, intukuthelo kaNkulunkulu yehlela phezu kwabo, futhi isijeziso abasitholayo kungaba into abantu abangayiboni, kodwa lolu hlobo lo mphumela ungabanzima kakhulu kunomphumela abantu abangawubona wokuthi bajeziswe noma babulawe. Lokhu kungenxa yokuthi esimweni lapho uNkulunkulu unquma ukungalusindisi lolu hlobo lo muntu, ukungabi nesihawu noma ukubabekezelela, ukungabahlinzekeli ngamathuba, umqondo awuthathayo yena ngabo ukubabuyisela eceleni. Kusho ukuthini uku “beka eceleni”? Incazelo yaleli gama ngokwalo ukubeka into kwelinye icala, ukungayinaki. Lapha, uma uNkulunkulu “ebeka eceleni” kukhona izincazelo ezimbili ezahlukene: Incazelo yokuqala ukuthi unikezile kulowo muntu ukuphila, lowo muntu yonke into ngaphezu kukaSathane ukubhekana naye. UNkulunkulu akasezukuba nomthwalo futhi ngeke esayiphatha. Noma ngabe lowo muntu uyahlanya, noma uyisilima, futhi noma ngabe usekuphileni noma ekufeni, noma behlela esihogweni ngenxa yokujeziswa kwabo, akunanto okunokuyenza noNkulunkulu. Lokho kuyobe kusho ukuthi isidalwa angeke sibe nobudlelwano noMdali. Incazelo yesibili ukuthi uNkulunkulu unqumile ukuthi Yena qobo Lwakhe ufuna ukwenza okuthile ngalo muntu, ngezandla Zakhe, kungenzeka ukuba uzowusebenzisa umsebenzi walolu hlobo lomuntu, noma uzolusebenzisa lolu hlobo lomuntu njengesiqhathaniso. Kungenzeka ukuba uzoba nendlela ekhethekile ukubhekana nalolu hlobo lomuntu, indlela ekhethekile yokubaphatha—njengoPawuli. Lokhu kuyisimiso kanye nomqondo enhliziyweni kaNkulunkulu ukuthi unquma kanjani ukubhekana nalolu hlobo lo muntu. Ngakho uma abantu benqaba uNkulunkulu, bemhleba futhi bemhlambalaza Yena, futhi bebhebhethekisa ngesimo Sakhe, noma befika emgqeni wokugcina ophansi, imiphumela ayicabangeki. Umphumela onzima ukuthi uNkulunkulu unikela izimpilo zabo kanye nakho konke okwabo kuSathane, kube kanye. Angeke bethethelelwe ingunaphakade. Lokhu kusho ukuthi lo muntu usephenduke ukudla emlonyeni kaSathane, ithoyizi esandleni sakhe, kusukela lapho uNkulunkulu akasenandaba nabo. Ningacabanga nje ukuthi kwakuluhlobo luni losizi ngesikhathi uSathane elinga uJobe? Ngaphansi kwesimo sokuthi uSathane wayengavumelekile ukuthinta impilo kaJobe, uJobe waqhubeka wahlupheka kakhulu. Futhi akunzima kakhulu yini ukucabanga ngokuphanga kukaSathane, umuntu uyakuba ngaphansi kwalowo anikelwe kuye uSathane, ongaphakathi kokubanjwa nguSathane, oselahlekelwe ukunakekelwa nesihawu sikaNkulunkulu, ongasekho ngaphansi kokubuswa uNkulunkulu, osephuciwe ilungelo lokumkhazimulisa Yena, kanye nelungelo lokuba isidalwa ngaphansi kokubusa kukaNkulunkulu, obudlelwano bakhe neNkosi sebunqanyuliwe ngokupheleleyo? Ukuzingelwa kukaJobe nguSathane kwakuyinto eyayingabonwa ngamehlo, kodwa uma uNkulunkulu enikela impilo yomuntu kuSathane, umphumela wakho kuyoba into engeke yacatshangwa muntu. Kufana nomuntu osezaliwe futhi waba njengenkomo, noma imbongolo, noma abanye bethathwa, bangenwe ukungcola, imimoya emibi kanye nokunye. Lokhu kungumphumela, isiphetho sabanye abantu abanikelwe nguNkulunkulu kuSathane. Uma ubuka ngaphandle, kungathi laba bantu abahleka, bahleba, bahlulela, futhi bahlambalaza iNkosi uJesu ababanga nemiphumela ebuhlungu. Nokho, iqiniso ukuthi wayenomqondo wokubhekana nayo yonke into. Angase angalusebenzisi ulimi olucacile ukutshela abantu umphumela wokuthi Yena ubhekana kanjani nalo lonke uhlobo lo muntu. Kwesinye isikhathi akakhulumi kuqonde, kodwa izinto Yena uzenza ngqo. Ukuthi akakhulumi ngakho akusho ukuthi akunamphumela—kungenzeka ukuthi umphumela unzima kakhulu. Ngokubuka, kusengathi uNkulunkulu akakhulumi kubantu abathile ukwambula umqondo Wakhe, eqinisweni, uNkulunkulu akafunanga ukubanaka isikhathi eside. Akasafuni ukuphinda ababone. Ngenxa yezinto abazenzile, inkambo yabo, ngenxa yemvelo yabo nobunjalo babo, uNkulunkulu ufuna banyamalale phambi kwamehlo Akhe, Yena ufuna ukubanikela ngqo kuSathane, ukunikela umoya, umphefumulo kanye nomzimba wabo kuSathane, ukuvumela uSathane ukwenza noma yini ayifunayo. Kuyacaca ukuthi uNkulunkulu ubazonda kangakanani, ubanyanya kangakanani. Uma umuntu ethukuthelisa uNkulunkulu kuze kufike ephuzwini lapho uNkulunkulu engasafuni ukuphinda ababone futhi, ukuthi uyakubadela ngokupheleleyo, kuze kufike ephuzwini lapho uNkulunkulu engasafuni ukubhekana nabo Yena ngqo—uma kufika kulelophuzu Yena uyakubanikela kuSathane ukuze enze ngokufisa kwakhe, ukuvumela uSathane alawule, aqede, abaphathe noma ngayiphi indlela—lo muntu usephelile ngokupheleleyo. Ilungelo labo lokuba abantu selihoxisiwe unomphela, nelungelo labo njengesidalwa selifike ekugcineni. Akusona yini isijeziso esinzima kakhulu lesi?

Konke lokhu okungenhla kuyincazelo epheleleyo yala mazwi: “akayikuthethelelwa, kuleli zwe, ngisho nakwelizayo,” futhi kuwukuphawula okulula ngalezi ziqephu zombhalo. Ngiyethemba seniyakuqonda manje!

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ukuzalwa: Isehlakalo Sokuqala

  Lapho umuntu ezalwa, ukuthi uzalwa kumuphi umndeni, ubulili bakhe, ukubukeka, nesikhathi sokuzalwa: le imininingwane yesehlakalo sokuqala sokuphila ko…

 • Ukuzimela: Isehlakalo Sesithathu

  Ngemva kokudlula komuntu esigabeni sobuntwana nesokuthomba futhi kancane kancane ufinyelela ezingeni lokuvuthwa, isinyathelo esilandelayo kuba ukuvale…

 • Umshado: Isehlakalo Sesine

  Njengoba umuntu ekhula futhi evuthwa, kuvuleka igebe elikhudlwana phakathi kwakhe nabazali bakhe nendawo azalwa futhi wakhulela kuyo, bese eqala ukufu…

 • Ukukhula: Isehlakalo Sesibili

  Kuya ngokuthi bazalelwe ohlotsheni olunjani lomndeni, abantu bakhulela ezindaweni ezingafani bafunde nezifundo ezingafani kubazali babo. Lokhu kunquma…