Intshumayelo Yasentabeni Imifanekiso YeNkosi UJesu Imiyalelo

May 29, 2018

1. Intshumayelo Yasentabeni

1) Ukubusiseka (Math 5:3-12)

2) Usawoti Nokukhanya (Math 5:13-16)

3) Umthetho (Math 5:17-20)

4) Intukuthelo (Math 5:21-26)

5) Ukuphinga (Math 5: 27-30)

6) Isehlukaniso (Math 5:31-32)

7) Izifungo (Math 5: 33-37)

8) Iso Ngeso (Math 5:38-42)

9) Thanda Izitha Zakho (Math 5:43-48)

10) Isifundiso Ngokunikela (Math 6:1-4)

11) Umkhuleko (Math 6:5-8)

2. Imifanekiso YeNkosi UJesu

1) Umfanekiso Womlimi (Math 13:1-9)

2) Umfanekiso Wokhula (Math 13:24-30)

3) Umfanekiso Wenhlamvu Yesinaphi (Math 13:31-32)

4) Umfanekiso Wemvubelo (Math 13:33)

5) Umfanekiso Wokhula Uyachazwa (Math 13:36-43)

6) Umfanekiso Wengcebo (Math 13:44)

7) Umfanekiso Wamaparele (Math 13:45-46)

8)Umfanekiso Wamanethi (Math 13:47-50)

3. Imiyalelo

(Math 22:37-39) UJesu wathi kuye, Wothanda iNKOSI uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo umyalelo wokuqala futhi omkhulu. Nowesibili uyafana nawo, Wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena ngokwakho.

Ake sibheke ingxenye ngayinye “ye Ntshumayelo yaseNtabeni” Ingabe konke lokhu kumayelana nani? Kungashiwo ngesiqiniseko ukuthi konke lokhu kuphakeme, kuliqiniso, futhi kusondelene nezimpilo zabantu uma uqhathanisa nemibandela yeNkathi Yomthetho. Uma sikhuluma ngolimi lwamanje, kuyahambisana nendlela abantu abaphila ngayo.

Intshumayelo Yasentabeni Imifanekiso YeNkosi UJesu Imiyalelo

Ake sifunde okuqukethwe yilokhu okulandelayo: Kumele ukuqonde kanjani ukubusiseka? Yini okumele uyazi ngomthetho? Kumele ichazwe kanjani intukuthelo? Kumele senzenjani mayelana nokuphinga? Kuthiwani, futhi imithetho enjani ehambisana nesahlukaniso, ubani ongahlukanisa? Kuthiwani ngezifungo, iso ngeso, thanda izitha zakho, isifundiso ngokunikela, kanye nokunye? Zonke lezi zinto zihambisana nayo yonke ingxenye yemikhuba yenkolelo yesintu kuNkulunkulu, kanye nokulandela kwabo uNkulunkulu. Eminye yale mikhuba isenziwa nanamuhla, ayimihle futhi ayisona isidingo kubantu. Kungamaqiniso abantu abahlangabezana nawo ngenkolelo yabo kuNkulunkulu. Kusukela ngesikhathi iNkosi uJesu iqala ukusebenza, Yayisiqalile ukusebenza ngesimo sempilo yabantu, kodwa yayisuselwa esisekelweni semithetho. Ingabe izimiso kanye nokushiwo kulezi zihloko zazihambisana yini neqiniso? Impela kunjalo! Yonke lemigomo, izimiso ezidlule, kanye nentshumayelo yeNkathi Yomusa, ingabe kwakuhambisana yini nesimo sikaNkulunkulu kanye nalokhu anakho nayikho, kanjalo neqiniso futhi. Noma ngabe iyiphi into uNkulunkulu ayishoyo, noma ngabe uyisho kanjani, noma ngabe usebenzisa yiphi inhlobo yolimi, isesekelo sayo, umsuka wayo, kanye nalapho iqala khona, konke kususelwa emigomeni yesimo sikaNkulunkulu kanye nalokho anakho nayikho. Lokhu akunalo iphutha. Noma ngabe lezi zinto zibonakala zingenayo injula, kodwa ngeke uthi azinalo iqiniso, ngokuba kwakuyizinto ezazisemqoka kubantu ngeNkathi Yomusa ukuze kufezwe intando kaNkulunkulu kanye nokuzuza uguquko esimweni sempilo yabo. Ungasho yini uthi ezinye izinto entshumayelweni azihambisani neqiniso? Ngeke! Konke ngakunye kuyiqiniso ngoba konke kwakuyilokhu uNkulunkulu ayekudinga esintwini; konke kwakuyimigomo kanye nesilinganiso esasinikezwe nguNkulunkulu sokuthi kumele umuntu aziphathe kanjani, futhi zimele isimo sikaNkulunkulu. Nokho, kwakuncike ezingeni lokukhula kwabo ngaleso sikhathi, babekwazi ukuzamukela nokuqonda kuphela lezi zinto. Ngokuba isono sesintu sasingakaxazululeki, iNkosi uJesu yayikwazi ukusho la mazwi kuphela, futhi wayengasebenzisa kuphela lezi zifundiso ezilula ngaphakathi kwesilinganiso sokutshela abantu bangaleso sikhathi ukuba kumele baziphathe kanjani, kumele benzeni, nokuthi kumele bakholwe kanjani kuNkulunkulu futhi bahlangabezane nezidingo Zakhe. Konke lokhu kwakunqunyiwe kususelwa esiqwini sesintu ngaleso sikhathi. Kwakungelula kubantu ababephila ngaphansi komthetho ukuba bamukele lezimfundiso, ngakho iNkosi uJesu kwakumele ifundise ngaphakathi kwaleso silinganiso.

Okulandelayo, ake sibheke ukuthi kukhonani esihlokweni esithi “Imifanekiso yeNkosi uJesu.”

Owokuqala ngumfanekiso womlimi. Lo mfanekiso uyathokozisa; ukutshala imbewu kuyinto ejwayelekile ezimpilweni zabantu. Owesibili umfanekiso wokhula. Ngokuthi luyini ukhula, noma ubani owake watshala izitshalo kanye nabantu abadala bazokwazi. Owesithathu umfanekiso wenhlamvu yesinapi. Nonke niyazi ukuthi yini isinapi, akunjalo? Uma ungazi, ungabheka eBhayibhelini. Owesine, umfanekiso wemvubelo, abantu abaningi bayazi ukuthi imvubelo isetshenziselwa ukuvubela; kuyinto abantu abayisebenzisa njalo ezimpilweni zabo. Yonke le mifanekiso engezansi, imbandakanya neyesithupha, umfanekiso wengcebo, owesikhombisa, umfanekiso wamaparele, owesishiyagalombili, umfanekiso wamanethi, yonke ithathwe ezimpilweni zabantu, yonke ibuya ezimpilweni zabantu zangempela. Kungabe uhlobo luni lwesithombe esakhiwa yile mifanekiso? Lesi isithombe sikaNkulunkulu ethathe isimo somuntu ojwayelekile futhi ephila kanye nesintu, esebenzisa ulimi lwempilo olujwayelekile, esebenzisa ulimi lwabantu ukukhulumisana nabantu kanye nokuhlinzekela lokhu abakudingayo. Ngesikhathi uNkulunkulu ethatha isimo senyama futhi ephila phakathi kwabantu isikhathi eside, emuva kokuba esezibonile futhi wazifakazela izindlela zokuphila ezahlukene zabantu, lezi zinto azibonile zaphenduka incwadi Yakhe yokuguqula ulimi Lwakhe lobunkulunkulu lube ulimi lwabantu. Kunjalo, lezi zinto azibonile nazizwile empilweni zanothisa iNdodana yomuntu ngokuzwa kobuntu. Uma efuna abantu baqonde amanye amaqiniso, ukubenza baqonde intando kaNkulunkulu, wayengasebenzisa imifanekiso efana nalena engaphezulu ukutshela abantu ngentando kaNkulunkulu kanye nalokho akudingayo esintwini. Le mifanekiso yayihlobene nalokhu okwenzekayo ezimpilweni zabantu; akukho nowodwa owawungazithinti izimpilo zabantu. Ngesikhathi iNkosi uJesu iphila nesintu, wabona abalimi behlakula amasimu abo, wabe azi ukuthi lwaluyini ukhula futhi yayiyini imvubelo; wayeqonda ukuthi abantu bayayithanda ingcebo, ngakho wasebenzisa izingathekiso zakho kokubili ingcebo namaparele; Yena wayejwayele ukubona abadobi bephonsa amanethi, kanye nokunye. INkosi uJesu yabona le misebenzi ezimpilweni zesintu, Nayo futhi yadlula kulolu hlobo lwempilo. Yayifana nawo wonke umuntu ojwayelekile, Yadlula nasekudleni izidlo zabantu ezintathu ngosuku kanye nezinjwayelo zansuku zonke. Yena uqobo wadlula empilweni yomuntu osemdibini, futhi wabona izimpilo zabanye. Ngesikhathi ebona futhi Yena uqobo edlula kukho konke lokhu, akucabanga akubanga ukuthi wayengaba kanjani nempilo enhle, noma wayengaphila kanjani ngokukhululeka okukhulu nangokunethezeka. Ngesikhathi ebhekene nokuphila impilo yomuntu yeqiniso, iNkosi uJesu yabona ubunzima ezimpilweni zabantu, yabona ubunzima, nosizi, kanye nokudabuka kwabantu ngaphansi kwenkohlakalo kaSathane, bephila ngaphansi kombuso kaSathane, futhi bephila phansi kwesono. Ngesikhathi Yena uqobo edlula empilweni yomuntu, waphinda abona ukuthi babeswele usizo kangakanani labo ababephila ngaphansi kwenkohlakalo, futhi wabona futhi wadlula osizini lwalabo ababephila ngaphansi kwesono, ababelahlekile behlukunyezwa uSathane, ngobubi. Ngesikhathi iNkosi uJesu ibona lezi zinto, kungabe yazibona ngobunkulunkulu Bayo noma ngobuntu Bayo? Ubuntu Bayo babukhona ngempela—babuphila ngempela—wayengadlula kukho futhi akubone konke lokhu, futhi nembala naye wabubona engqikithini nasebunkulunkulwini Bakhe. Okungukuthi, uKristu uqobo Lwakhe, iNkosi uJesu umuntu yakubona lokhu, futhi yonke into ayibona yenza ukuba Abone ukubaluleka kanye nesidingo somsebenzi ayewuqalile enyameni ngaleso sikhathi. Nakuba Yena uqobo Lwakhe wabe azi umthwalo okwakumele Awuthathe enyameni wabe umkhulu kakhulu, futhi nokuthi babunesihluku esikhulu kangakanani ubuhlungu ayezobhekana nabo, ngesikhathi Ibona isintu siswele usizo esonweni, ngesikhathi Ibona usizi ezimpilweni zabo kanye nomizabalazo yabo ebuthakathaka ngaphansi komthetho, Yezwa Inokudabuka okukhulu, yaqhubeka yakhathazeka kakhulu ngokusindisa isintu ezonweni. Kwakungakhathalekile ukuthi uhlobo luni lobunzima ayezobhekana nabo noma uhlobo luni lobuhlungu eyayizobuzwa, yakhetha kakhulu ukuhlenga isintu esasiphila esonweni. Ngesikhathi kwenzeka lokhu, wawungasho ukuthi iNkosi uJesu yaqala ukuqonda kakhulu nakakhulu ngokucacileyo umsebenzi okwakumele Iwenze kanye nalokho eyayithenjwe ngakho. Yaba magange ngokukhulayo ukuqeda umsebenzi eyayizowenza—ukuthatha zonke izono zesintu, ukuba ihlawulele abantu ukuze bangabe besaphila esonweni futhi uNkulunkulu wayezokwazi ukukhohlwa izono zomuntu ngenxa yomnikelo wesono, okwakuzomvumela ukuba aqhubeke nomsebenzi Wakhe wokusindisa isintu. Kungashiwo ukuthi enhliziyweni yeNkosi uJesu, Yayifisa ukuzinikela Yona uqobo ngenxa yesintu, ukuzinikela Yona. Yayizimisele futhi ukuba umnikelo wesono, ukuba ibethelwe esiphambanweni, futhi yayimagange ukuwufeza lo msebenzi. Ngesikhathi ibona izimo sosizi ezimpilweni zabantu, yafuna kakhulu ukugcwalisa umsebenzi Wayo ngokushesha okukhulu, ngaphandle kokulibazisa umzuzu noma umzuzwana. Ngesikhathi inomuzwa wokuphuthuma, yayingacabangi ngobukhulu bobuhlungu Bayo futhi ayibange isacabanga ngobukhulu behlazo eyayizolibekezelela—yabamba isiqiniseko esisodwa enhliziyweni Yayo: Inqobo nje uma izinikelile, inqobo nje uma ibethelwe esiphambanweni njengomnikelo wesono, intando kaNkulunkulu iyokwenziwa futhi Yena uyokwazi ukuqala umsebenzi omusha. Isintu siphila esonweni, isimo sabo sokuphila esonweni sasiyoguquka ngokupheleleyo. Isiqiniseko Sayo kanye nalokhu eyayikunqumile ukukwenza kwakuphathelene nokusindisa umuntu, futhi yayinenjongo eyodwa: ukwenza intando kaNkulunkulu, ukuze akwazi ukuqala isigaba esilandelayo emsebenzini Wakhe ngempumelelo. Yilokhu okwakusemqondweni weNkosi uJesu ngaleso sikhathi.

ukutshala imbewu kuyinto ejwayelekile ezimpilweni zabantu

Ephila enyameni, uNkulunkulu osemzimbeni, wayenobuntu obujwayelekile; Yena wayenemizwa kanye nokucabanga komuntu ojwayelekile, wayazi ukuthi iyini intokozo, buyini ubuhlungu, kodwa ngesikhathi ebona isintu sikulolu hlobo lwempilo, wezwa ngokujulile ukuthi ukumane enika abantu izifundiso, ukubanikeza utho noma ukubafundisa okuthile, kwakungeke kubaholele ekutheni baphume esonweni. Nokuthi balalele imiyalelo kwakungeke kubahlenge esonweni nakho—kungesikhathi lapho ebhekana khona nesono sesintu kuphela futhi ethatha umfanekiso wenyama enesono lapho wayengasishintshanisa nenkululeko yesintu. Ngakho emva kokuba iNkosi uJesu isibonile futhi yakufakazela ukuphila kwabantu esonweni, kwaba khona ukulangazelela okukhulu okwabonakaliswa enhliziyweni Yayo—ukuvumela abantu balahle ngokwabo izimpilo zabo zokuzabalaza esonweni. Lokhu kulangazelela kwayenza ukuba Izwe kakhulu ukuthi kumele iye esiphambanweni futhi Ithathe izono zabantu ngokuphuthuma, masinyane. Lena kwakuyimicabango yeNkosi uJesu ngaleso sikhathi, emva kokuba isiphilile nabantu futhi ibonile, izwile, futhi izwile usizi lwezimpilo zabo esonweni. Ukuthi uNkulunkulu osemzimbeni wayenalolu hlobo lokulangazelela ngesintu, ukuthi wayengaveza lolu hlobo lwesimo—ngabe lokhu yinto umuntu ojwayelekile angaba nayo? Wayengabonani umuntu ojwayelekile kulesi simo? Wayezocabangani? Uma umuntu ojwayelekile wayengabhekana nakho konke lokhu, ingabe wayezobuka izinkinga ngendlela ephezulu? Akunjalo! Nakuba uNkulunkulu osemzimbeni uyafana ncamashi nabantu, wafunda ulwazi lwabantu futhi wakhuluma ulimi lwabantu, futhi kwesinye isikhathi uveza imibono Yakhe ngezindlela zesintu nangemisho, ngendlela abona ngayo abantu, ingqikithi yezinto, nange ndlela abantu abakhohlakele ababona ngayo isintu kanye nobunjalo bezinto akufani. Indlela abuka ngayo kanye nokuphakama kwalapho emi khona kuyinto angenakufinyelela kuyo umuntu okhohlakele. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu uyiqiniso, inyama ayigqokile inobunjalo bukaNkulunkulu, futhi imicabango Yakhe kanye nalokho okuvezwa ubuntu Bakhe, nakho kuyiqiniso. Kubantu abakhohlakele, lokhu akukhuluma esenyameni kuwukuhlinzekwa kweqiniso kanye nokuphila. Lokhu kuhlinzekwa akusikhona okomuntu oyedwa, kodwa okwesintu sonke. Ngokuba noma imuphi umuntu okhohlakele, enhliziyweni yakhe kukhona kuphela labo bantu abambalwa abahambisana naye. Yilabo bantu kuphela abakhathalelayo, akhathazekile ngabo. Uma kuvela inhlekelele ucabanga kuqala ngezingane zakhe, lowo ashade naye, noma abazali kanti umuntu othanda ukusiza, angacabanga ngesihlobo noma umngani olungile; angacabanga ngabanye? Ngeke! Ngoba abantu, emva kwakho konke, bangabantu, futhi bangakwazi ukubheka izinto zonke kuphela ngasohlangothini nokuphakama komuntu. Nokho, uNkulunkulu osemzimbeni uhluke kakhulu kumuntu okhohlakele. Noma ngabe ujwayeleke kangakanani, noma uvame kangakanani, noma uphansi kangakanani uNkulunkulu osemzimbeni, ngisho noma bambukela phansi kangakanani abantu, imicabango Yakhe, nesimo sengqondo Yakhe ngesintu, kuyizinto umuntu angeke aze abe nazo, futhi akekho umuntu ongakulingisa. Uyohlala njalo ebheka isintu ngobukhona kanye nomqondo kaNkulunkulu, akasoze abona umuntu ngokubuka kwezinga lomuntu ojwayelekile nje, futhi nange ndlela yomuntu okhohlakele. Uma abantu bebheka isintu, babuka ngokubona kwabantu, futhi basebenzisa izinto ezifana nolwazi lwabantu kanye nemigomo yabantu kanye nabakufundile njengesilinganiso. Lokhu kungaphakathi kwesilinganiso salokho abantu abangakubona ngamehlo abo; kungaphakathi kwesilinganiso esingafezwa umuntu okhohlakeleyo. Uma uNkulunkulu ebheka isintu, ubuka ngokubona kobunkulunkulu, futhi usebenzisa ingqikithi yakhe kanye nalokhu anakho nayikho njengesilinganiso. Lesi silinganiso simbandakanya izinto ezingabonwa ngabantu, yilapho uNkulunkulu osemzimbeni kanye nabantu abakhohlakele bephambana kakhulu. Lo mehluko wenziwa ubunjalo babantu nobunjalo bukaNkulunkulu, yilobu bunjalo obenza ukubona kwabo nokuma kwabo kanye nangendlela nokuphakama ababona ngakho izinto. Ingabe niyakubona ukukhuluma nokubonakaliswa kukaNkulunkulu uqobo lwakhe eNkosini uJesu? Ningasho nithi lokho okwenziwa nokwashiwo iNkosi uJesu kwakuhlobene nenkonzo Yakhe kanye nomsebenzi nokuphatha kukaNkulunkulu, yilokho ukubonakaliswa nokwembulwa kobunjalo bukaNkulunkulu. Noma wayenakho ukubonakaliswa komuntu, ingqikithi yobunkulunkulu Bakhe kanye nokwembulwa kobunkulunkulu Bakhe angeke kuphikwe. Ingabe lokhu kubonakaliswa komuntu kwakuwukubonakaliswa kwesintu? Ukubonakaliswa kobuntu Bakhe, ngobunjalo Bakhe, kwakuhlukile kakhulu ekubonakalisweni komuntu okhohlakele. INkosi uJesu yayingubuntu bukaNkulunkulu, futhi uma engaba omunye wabajwayelekile, abantu abakhohlakele, yayingazibona yini izimpilo zesintu zisezonweni ngendlela yobunkulunkulu? Akunjalo! Lona ngumehluko phakathi kweNdodana yomuntu kanye nabantu abajwayelekile. Bonke abantu abakhohlakele baphila esonweni, kanti noma ubani uma ebona isono, abanawo umuzwa othile ngaso; bonke bayafana, njengengulube ehlala odakeni engazizwa ingakhululekile, noma ingcolile—idla kahle, ilale kamnandi. Uma umuntu engahlanza isibaya sezingulube, ingulube ngeke isanethezeka, futhi ngeke ihlale ihlanzekile. Kungakapheli isikhathi, iyophindela futhi iyozigingqa odakeni, inethezeke ngokupheleleyo, ngokuba iyisidalwa esingcolile. Uma abantu bebona izingulube, babona ukuthi zingcolile, uma uyigeza, ingulube ayizizwa ingcono—yingakho engekho umuntu ogcina ingulube endlini yakhe. Indlela abantu ababona ngayo izingulube iyohlala njalo ihlukile kune ndlela izingulube ezizibona ngayo, ngoba abantu nezingulube abasibo abohlobo olufanayo. Futhi ngenxa yokuthi ubuntu beNdodana yomuntu abufani nobabantu abakhohlakele, ubuntu bukaNkulunkulu kuphela obungamela ukubona ngendlela kaNkulunkulu, futhi kume endaweni yokuphakama kukaNkulunkulu ukubona isintu, ukubona zonke izinto.

Okulandelayo: UJesu Wenza Izimangaliso
Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Okuqukethwe Okuhlobene

UJesu Ukhuza AbaFarisi

1.UJesu Uhlulelwa AbaFarisi (uMarku 3:21-22) Futhi lapho abangani bakhe bezwa ngakho, baphumela ngaphandle ukuba bambambe: ngokuba bathi,...