Amazwi kaJesu Kubafundi Bakhe Emva Kokuvuka

May 29, 2018

(Joh 20:26-29) Emva futhi kwezinsuku eziyisishiyagalombili, abafundi bakhe babesendlini, noTomase enabo: uJesu wafika, iminyango ivaliwe, futhi wema phakathi kwabo, wabe esethi, Ukuthula makube kini. Khona-ke wathi kuTomase, Letha lapha umunwe wakho, futhi ubone izandla zami; bese letha isandla sakho, futhi usifake ohlangothini lwami: ungabi ongenalo ukholo, kodwa onokholo. UTomase wabe esephendula wathi kuye, “NKOSI yami noNkulunkulu wami. UJesu wathi kuye, Tomase, ngenxa yokuthi usungibonile, usuyakholwa: Babusisiwe abakholwayo, kodwa bengabonanga.

(Joh 21:16-17) Wabuye wathi kuyena ngokwesibili, Simoni, ndodana kaJona, uyangithanda? Wathi kuye, Yebo, Nkosi; uyazi ukuthi ngiyakuthana. Wathi kuye, Yondla izimvu zami. Wathi kuye ngokwesithathu, Simoni, ndodana kaJona, uyangithanda na? UPetru wadabuka ngokuba wayesembuza okwesithathu ukuthi, Uyangithanda na? Futhi wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena; uyazi ngiyakuthanda. uJesu wathi kuye, Yondla izimvu zami.

Amazwi kaJesu Kubafundi Bakhe Emva Kokuvuka

Lokhu lezi ziqephu ezikhuluma ngakho ezinye zezinto ezenziwa iNkosi uJesu futhi wazisho kubafundi Bakhe emva kokuvuka. Okokuqala, ake sibheke umehluko phakathi kweNkosi uJesu ngaphambi nangemuva kokuvuka. Ingabe wayesewuJesu ofanayo wezinsuku ezidlule? Umbhalo uqukethe lo musho olandelayo ochaza ngeNkosi uJesu emva kokuvuka “uJesu wafika, iminyango ivaliwe, futhi wema phakathi kwabo, wabe esethi, Ukuthula makube kini.” Kuyacaca ukuthi iNkosi uJesu ngaleso sikhathi wayengasekho enyameni, kodwa emzimbeni womoya. Lokhu kwakungenxa yokuthi wayesedlulile emkhawulweni wenyama, ngesikhathi umnyango uvuliwe Yena wabe esakwazi ukufika phakathi kwabo futhi abavumele bembone Yena. Lona ngumehluko omkhulu phakathi kweNkosi uJesu emva kokuvuka kanye neNkosi uJesu ngaphambi kokuvuka. Noma ngabe wawungekho umehluko ngengaphandle lo mzimba womoya wangaleso sikhathi kanye nengaphandle leNkosi uJesu ngaphambili, uJesu ngaleso sikhathi wayesephenduke uJesu owayefana nesihambi kubantu, ngokuba wayesephenduke umzimba womoya emva kokuvuswa kwabafileyo, uma kuqhathaniswa nenyama Yakhe yangaphambili, lo mzimba womoya wawuletha imibuzo futhi udida abantu. Futhi wavula igebe phakathi kukaJesu nabantu, abantu bezwa ezinhliziyweni zabo ukuthi iNkosi uJesu ngaleso sikhathi yayisiphenduke imfihlakalo kakhulu. Lokhu ukuqonda kanye nemizwa ngasohlangothini lwabantu, ngokungazelelwe kwababuyisela emuva enkathini yokukholwa kuNkulunkulu owayengabonakali futhi engathinteki. Ngakho, into yokuqala iNkosi uJesu eyayenza emva kokuvuka Kwayo kwaba ukuvumela wonke umuntu ukuba Bayibone, ukuqinisekisa ukuthi Yona ikhona, nokuqinisekisa ukuvuka Kwayo. Ngaphezu kwalokho, kwabuyisela ubudlelwano nabantu, ubudlelwano ayenabo ngesikhathi esebenza enyameni, futhi wayenguKristu ababengambona futhi bengamthinta. Ngale ndlela, umphumela owodwa ukuthi abantu ababanga nokungabaza ukuthi iNkosi uJesu yayivusiwe ekufeni emva kokubethelwa esiphambanweni, futhi kwakungekho ukungabaza ngomsebenzi weNkosi wokuhlenga isintu. Omunye umphumela ukuthi iqiniso lo kuvela kweNkosi uJesu kubantu emva kokuvuka Kwakhe futhi ukuvumela abantu bambone futhi bamthinte kwaqinisekisa isintu ngeNkathi Yomusa. Kusukela ngalesi sikhathi, abantu ababuyelanga enkathini edlule, iNkathi Yomthetho, ngenxa “yokunyamalala” noma “ukuhlubuka,” kodwa baqhubekela phambili, belandela izimfundiso nomsebenzi owenziwa iNkosi uJesu. Ngakho, isigaba esisha emsebenzini ngeNkathi Yomusa yayisivuliwe ngokusemthethweni, abantu ababengaphansi komthetho baphuma emthethweni ngokomthetho kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, base bengena enkathini entsha, ngokuqala okusha. Kunezincazelo eziphindiwe ngokubonakala kweNkosi uJesu esintwini emva kokuvuka.

Njengoba wayesewumzimba womoya, kwakungenzeka kanjani ukuthi abantu bayithinte Yona futhi bayibone Yona? Lokhu kumayelana nokubaluleka kokubonakala kweNkosi uJesu esintwini. Kukhona yini enikuqaphele kulezi ziqephu zombhalo? Ngokujwayelekile, imizimba womoya ayikwazi ukubonakala noma ukuthinteka, futhi emva kokuvuka umsebenzi iNkosi uJesu eyayikade iwenza, wawuvele usufeziwe. Ngakho, ngokucabanga nje, sasingekho isidingo sokuthi Yona ibuyele phakathi kwabantu ngokwesithombe Sayo semvelo ukuzohlangana nabo, kodwa ukubonakala komzimba womoya weNkosi uJesu kubantu abafana noTomase, kwenza ukubaluleka kwawo kube nesigqi kakhulu, futhi kwangena kwagxila ezinhliziyweni zabantu. Uma Efika kuTomase, Yena wavumela uTomase ongabazayo ukuba athinte izandla Zakhe, wayesemtshela: “letha isandla sakho, futhi usifake ohlangothini lwami: ungabi ongenalo ukholo, kodwa onokholo.” La mazwi, lokhu kwenza kwakungesizo izinto iNkosi uJesu eyayifuna ukuzenza emva kokuba esevulile kodwa kwakuyizinto owayefuna ukuzenza ngaphambi kokuba abethelwe esiphambanweni. Kunobufakazi bokuthi iNkosi uJesu eyayingakabethelwa esiphambanweni, kakade yayisinokuqonda abantu abanjengo Tomase. Ngakho, singabonani kulokhu? WayeseyiNkosi uJesu efanayo emva kokuvuka Kwakhe. Ingqikithi Yakhe yayingaguqukanga. Ukungabaza kuka Tomase kwakungeve kuqala nje kodwa kwakukade kukuye ngesikhathi sonke ebelandela ngaso iNkosi uJesu, kodwa Wabe eyiNkosi uJesu eyayivusiwe ekufeni futhi wayebuye ezweni laka moya nesiqu sakhe sasekuqaleni, nesimo Sakhe sasekuqaleni, Kanye nokuqonda Kwakhe isintu kusukela ngesikhathi Sakhe esenyameni, ngakho Wahamba ukuyofuna uTomase kuqala, ukuze ivumele uTomase ukuba ayithinte izimbambo Zayo, ukumvumela ukuthi angaboni kuphela umzimba Wayo womoya emva kokuvuka, kodwa ukumvumela ukuba athinte futhi ezwe ubukhona bomzimba Wayo womoya, futhi ahlukane phansi nokungabaza kwakhe. Ngaphambi kokuba iNkosi uJesu ibethelwe esiphambanweni, uTomase wayehlala engabaza ukuthi unguKristu, futhi wayengakukholwa lokhu. Ukukholwa kwakhe kuNkulunkulu kwakumiswe yilokhu akwazi ukukubona ngamehlo akhe, lokho ayekwazi ukukuthinta ngezandla zakhe. INkosi uJesu yayinokuqonda okuhle ngokukholwa kwalolu hlobo lomuntu. Babekholwa kuphela uNkulunkulu osezulwini, futhi babengakholwa nhlobo, futhi babengeke bamamukele Oyedwa othunyelwe uNkulunkulu noma uKristu enyameni. Ukuze imenze ukuba ayazise futhi akholwe ubukhona beNkosi uJesu nokuthi ngempela wayenguNkulunkulu enyameni, wavumela uTomase ukuba elule isandla sakhe bese ethinta ubambo Lwayo. Ingabe ukungabaza kukaTomase kwakuhlukene phakathi kwengaphambili nengemuva lokuvuka kweNkosi uJesu? Ebehlala engabaza, ngaphandle kokuthi umzimba womoya weNkosi uJesu uvele kuye mathupha, futhi uvumela uTomase ukuba athinte omaka bezipikili emzimbeni Wayo, akekho owayengaguquka ukungabaza kwakhe, futhi akekho owayengamenza akudedele. Ngakho kusukela ngesikhathi iNkosi uJesu imvumela ukuba athinte ubambo Lwayo ukuze ezwe ubukhona bezimpawu zezipikili, ukungabaza kukaTomase kwanyamalala, wayesazi ukuthi iNkosi uJesu ivukile futhi wavuma, wakholwa ukuthi iNkosi uJesu inguKristu, ukuthi wayenguNkulunkulu enyameni. Noma ngaleso sikhathi uTomase wayengasangabazi, walahlekelwa ithuba lokuhlangana noKristu, ukumlandela, kanye nokumazi ingunaphakade. Walahlekelwa ithuba lokuthi uKristu amphelelise. Ukubonakala kweNkosi uJesu kanye namazwi Ayo kwaletha isiphetho, kanye nobufakazi bokukholwa kwalabo ababegcwele ukungabaza, Yona yasebenzisa amagama Ayo angempela ukutshela labo ababekholwa kuphela kuNkulunkulu osezulwini kodwa bengakholwa kuKristu: uNkulunkulu akakuncomanga ukukholwa kwabo, kanye nokulandela kwabo okwakugcwele ukungabaza. Usuku abakholwa ngalo kuNkulunkulu noKristu ngokugcwele kungaba ilona suku lapho uNkulunkulu aqeda umsebenzi Wakhe omkhulu. Impela, lolo suku kwaku lusuku futhi lapho ukungabaza kwabo kwathola isinqumo. Isimo sengqondo yabo ngoNkulunkulu sanquma isiphetho sabo, nokungabaza kwabo okunenkani kwasho ukuthi ukukholwa kwabo akubanikanga miphumela, futhi ubulukhuni babo kwasho ukuthi amathemba abo ayeyize. Ngenxa yokuthi ukukholwa kwabo kuNkulunkulu osezulwini, kwakondliwe ngenkohliso, futhi ukungabaza kwabo uKristu kwakuyisimo sengqondo sabo sangempela ngoNkulunkulu, noma bathinta omaka bezipikili emzimbeni weNkosi uJesu, ukukholwa kwabo kwakungenamsebenzi futhi imiphumela yabo yayingachazwa ngokuthi ukushaya umoya—kuyize. Lokhu iNkosi uJesu eyakusho kuTomase kwakucacile kakhulu kuwona wonke umuntu. INkosi uJesu evukile iNkosi uJesu ekuqaleni eyachitha iminyaka engamashumi amathathu nantathu nesigamu isebenza phakathi kwesintu. Noma wayebethelwe esiphambanweni futhi wabhekana nesigodini sethunzi lokufa, futhi wabhekana nokuvuka, ubuyena Bayo bonke abuguqukanga. Noma-ke manje inophawu lwezipikili emzimbeni Wayo, noma-ke ivusiwe futhi yaphuma ethuneni, isimo Sayo, ukuqonda Kwayo isintu, injongo Yayo ngesintu akuguqukanga nakancane. Okunye, Yona yabatshela abantu ukuthi yehla esiphambanweni, futhi yanqoba phezu kwesono, yanqoba phezu kobunzima, futhi yanqoba phezu kokufa. Izimpawu zesipikili kwakungubufakazi wokuba umnikelo wesono ukuze kuhlengwe isintu ngempumelelo. Yona yayitshela abantu ukuthi Yayisizithathile izono zesintu futhi Yayisiqedile umsebenzi Wayo wokuhlenga. Ngesikhathi ibuyela ukuyoba nabafundi Bayo, yabatshela ngokubonakala Kwayo: “Mina ngiyaphila, ngisekhona; namuhla Mina ngimile phambi kwenu ukuze ningibone futhi ningithinte. Ngiyohlala nginani.” INkosi uJesu yayifuna ukusebenzisa indaba kaTomase njengesixwayiso kubantu abalandelayo: Nakuba ukholwa iNkosi uJesu, angeke uyibone noma uyithinte, nokho ungabusiseka ngokholo lwakho lwangempela, futhi ungayibona iNkosi uJesu ngokholo lwakho lweangempela; lolu hlobo lo muntu lubusisekile.

……

Khona-ke wathi kuTomase, Letha lapha umunwe wakho

Lona umqondo weNkosi uJesu enawo ngalabo abagcwele ukungabaza. Ngakho, Yathini iNkosi uJesu, futhi Yenzani kulabo abakwazi ukukholwa ngeqiniso futhi bayilandele? Yilokhu esizokubheka ngokulandelayo, mayelana nento eyashiwo iNkosi uJesu kuPetru.

Kulenkulumo, iNkosi uJesu yabuza uPetru ngokuphindelela into eyodwa: “Petru, uyangithanda na?” Leli izinga eliphezulu iNkosi uJesu elidingayo kubantu abafana noPetru emva kokuvuka Kwayo, abakholwa kuKristu ngeqiniso futhi abalwela ukuthanda iNkosi. Lo mbuzo wawufana nophenyo, kungathi ukuhlonywa ngemibuzo, okungaphezulu, kwakuyisidingo kanye nokulindelwe kubantu abafana noPetru. Yena wasebenzisa le ndlela ukuze abantu bazindle futhi bazibheke: Udingani uNkulunkulu kubantu? Ngiyayithanda yini iNkosi? Ngingamthanda kanjani uNkulunkulu? Nakuba iNkosi uJesu yabuza lo mbuzo kuPetru kuphela, iqiniso ukuthi enhliziyweni Yayo, Yona yayifuna ukusebenzisa leli thuba lokubuza uPetru lolu hlobo lo mbuzo wabantu abaningi abafuna ukuthanda uNkulunkulu. Ukuthi nje uPetru wayebusisekile ukusetshenziswa njengomele lolu hlobo lo muntu, ukuthola ukubuzwa okuvela emlonyeni weNkosi uJesu.

Uma uqhathanisa ukuthi “letha isandla sakho, futhi usifake ohlangothini lwami: ungabi ongenalo ukholo, kodwa onokholo,” okwashiwo iNkosi uJesu kuTomase emva kokuvuka Kwayo, nombuzo Wayo ophindwe kathathu wokubuza uPetru: “Simoni, ndodana kaJona, uyangithanda na?” uvumela abantu ukuba bezwe ubunzima be simo sengqondo yeNkosi uJesu, kanye nokuphuthuma eyayikuzwa ngesikhathi imbuza. UTomase ongabazayo yena nemvelo yakhe enobuqili nenkohliso, iNkosi uJesu yamvumela ukuba elule isandla sakhe, wathinta izimpawu zesipikili, okwamenza wakholwa ukuthi iNkosi uJesu iyiNdodana yomuntu evukile futhi wabazisa ubunjalo beNkosi uJesu njengoKrisu. Nakuba iNkosi uJesu ingamkhuzanga ngesankahlu uTomase, noma futhi ingavezanga ngamazwi ukumehlulelwa okucacile, Yamazisa ukuthi Yabe imqonda ngezenzo zoqobo, kulapho yabe ikhombisa futhi isimo sengqondo kanye nokuqonda Kwakhe loluya hlobo lo muntu. Okudingwayo futhi okulindelwe yiNkosi uJesu kulolu hlobo lo muntu angeke kubonakale kulokhu eyakusho Yona. Ngokuba abantu abafana noTomase abanayo nentanjana nje okukholwa kweqiniso. Okudingwa yiNkosi uJesu kubona kukulokhu kuphela, kodwa isimo sengqondo Eyasiveza kubantu abafana noPetru sihlukile kakhulu. Ayidinganga ukuba uPetru alule isandla sakhe athinte izimpawu zesipikili, futhi Ayishongo ukuthi kuPetru: “ungabi ongenalo ukholo, kodwa onokholo.” Kunalokho, yabuza uPetru ngokuphindaphinda umbuzo ofanayo. Lona kwakuwumbuzo owawuphonsa inselelo unenjongo nakanjani eyenza ukuthi bonke abalandeli bakaKristu bezwe benokuzisola, nokwesaba, kodwa futhi bezwe umuzwa oshisekile onosizi weNkosi uJesu. Futhi lapho besezihlungwini nasekuhluphekeni okukhulu, bangakwazi kakhulu ukuqonda ukukhathazeka kweNkosi uJesu ngokunakekela Kwayo; bayazibona izimfundiso Zayo eziqotho kanye nemibandela Yayo yabantu abamsulwa abathembekile. Umbuzo weNkosi uJesu uvumela abantu ukuba bezwe okulindelwe iNkosi uJesu kubantu okuboniswa, kula mazwi alula akusikho ukumane ukholwe Kuyo futhi Uyilandele kuphela, kodwa ukuphumelela ukuba nothando, ukuthanda iNkosi yakho, ukuthanda uNkulunkulu wakho. Lolu hlobo lo thando luyanakekela futhi luyalalela. Lungabantu bephilela uNkulunkulu, befela uNkulunkulu, benikela konke kuNkulunkulu, besebenzisa futhi benika konke kuNkulunkulu. Lolu hlobo lo thando lunika uNkulunkulu induduzo, lumvumela ukuba athokozele ubufakazi, futhi lumvumela ukuba aphumule. Luyinkokhelo yesintu kuNkulunkulu, umthwalo wabo, ukuzibophezela kanye nomsebenzi wabo, futhi kuyindlela okumele abantu bayilandela izimpilo zabo zonke. Le mibuzo emithathu yayiyisidingo kanye nenkuthazo iNkosi uJesu eyayenzela uPetru nabo bonke abantu ababeyopheleliswa. Kwakuyile mibuzo emithathu eyahola futhi yakhuthaza uPetru ukufeza indlela yakhe empilweni, futhi kwakuyimibuzo lapho iNkosi uJesu isihamba eyaholela uPetru ukuqala indlela yakhe yokupheleliswa, eyamhola, ngenxa yothando lwakhe lweNkosi, ukunakekela inhliziyo yeNkosi, ukulalela iNkosi, ukunika induduzo eNkosini, kanye nokunikela impilo yakhe yonke kanye nobuyena bonke ngenxa yalolu thando.

Ngesikhathi seNkathi Yomusa, umsebenzi kaNkulunkulu wabe ungowezinhlobo ezimbili zabantu okokuqala. Olokuqala kwakuwuhlobo lo muntu owayekholwa Kuye futhi emlandele Yena, owayekwazi ukugcina imiyalelo Yakhe, owayekwazi ukuthwala isiphambano futhi abambelele endleleni yeNkathi Yomusa. Lolu hlobo lo muntu lwaluzothola isibusiso sikaNkulunkulu futhi athokozele umusa kaNkulunkulu. Uhlobo lwesibili lo muntu lwalufana noPetru, umuntu oyopheleliswa. Ngakho, emva kokuba iNkosi uJesu ivusiwe, Yona yenza izinto ezimbili zokuqala ezibalulekile. Eyokuqala yayikuTomase, enye yayikuPetru. Ingabe zimeleni lezi zinto ezimbili? Ingabe zimele izinjongo zikaNkulunkulu zeqiniso zokusindisa isintu? Ingabe zimele ukubaqotho kukaNkulunkulu kubantu? Umsebenzi eyawenza noTomase, kwabe kuwukwexwayisa abantu ukuba bangangabazi, kodwa bakholwe nje. Umsebenzi Eyawenza noPetru kwakuwukuqinisa ukukholwa kwabantu abafana noPetru, kanye nokusho kucace lokho akudingayo kulolu hlobo lo muntu, ukubonisa ukuthi iziphi izinjongo okumele bazifune.

enye yayikuPetru

Emva kokuba iNkosi uJesu isivukiwe, Yona yaziveza kubantu eyayicabanga ukuthi babalulekile, yakhuluma nabo, yasho eyayikudinga kubona, yabashiya nezinjongo Zayo, kanye nalokho Ekulindele kubantu. Okungukuthi, njengoNkulunkulu othathe isimo sesintu, akusho lutho ukuthi kwakungesikhathi Sayo enyameni, noma emzimbeni womoya emva kokubethelwa esiphambanweni kanye nokuvuswa—Ukukhathalela Kwayo isintu kanye nalokho ekudingayo kubantu akuguqukanga, Yona yayikhathazekile ngalaba bafundi Bayo ngaphambi kokuba Ibe phezulu esiphambanweni; enhliziyweni Yayo, yayicacelwe ngesimo somuntu ngamunye, Yayiqonda ngokushodayo kumuntu ngamunye, futhi ngempela, ukuqonda Kwayo wonke umuntu emva kokufa, ukuvuswa, kanye nokuba umzimba womoya kwakufana njengoba kwakunjalo ngesikhathi isenyameni. Yona yabe yazi ukuthi abantu babengenasiqiniseko ngobunjalo Bayo njengoKristu, kodwa ngesikhathi Sayo enyameni ayenzanga izimfuno ezinzima kubantu. Kodwa emva kokuba isivusiwe, Yona yayakubo, yabenza baba nesiqiniseko sokuthi iNkosi uJesu yayivele kuNkulunkulu, ukuthi yabe inguNkulunkulu osesimweni somuntu, futhi yasebenzisa ukubonakala Kwayo nokuvuka Kwayo njengombono omkhulu kanye nenkuthazo entfunweni yempilo yonke yesintu. Ukuvuka Kwayo ekufeni akuqinisanga kuphela labo abayilandelayo, kodwa yabeka umsebenzi Wayo weNkathi Yomusa ngokupheleleyo ukuze usebenze phakathi kwesintu, kungakho ivangeli lensindiso yeNkosi uJesu ngeNkathi Yomusa lisabalale kuwo wonke amakhona abantu, kancane kancane. Ungasho yini ukuthi ukubonakala kweNkosi uJesu kwakubalulekile? Uma ubunguTomase noma uPetru ngalesiya sikhathi, futhi uhlangabezane nalento eyodwa empilweni yakho eyayibalulekile kakhulu, ingabe yayingaba namuphi umthelela kuwe? Wawungakubona lokhu njengombono omuhle futhi omkhulu kakhulu empilweni yakho yokukholwa kuNkulunkulu? Wawungakubona lokhu njengesikhuthazo sokulandela kwakho uNkulunkulu, sokulwela kwakho ukumenelisa Yena, kanye nokufuna uthando lukaNkulunkulu empilweni yakho? Wawunganikela umzamo wempilo yakho yonke ukusabalalisa lo mbono omkhulukazi? Ubungenza ukusabalalisa insindiso yeNkosi uJesu kube umyalo owamukelayo kuNkulunkulu? Nakuba ningakahlangabezani nalokhu, udaba lukaTomase nolukaPetru lwanele kubantu bamanje ukuba babenokuqonda okucacile ngentando kaNkulunkulu kanye noNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi emva kokuba uNkulunkulu ethathe isimo senyama, emva kokuba Yena uqobo ebhekane nempilo phakathi kwesintu kanye nempilo yobuntu, emva kokubona ukonakala kwesintu kanye nesimo sempilo yabantu, uNkulunkulu enyameni wakuzwa ngokujulile ukungabi nakuzisiza, usizi, nokudabukisa kwesintu. UNkulunkulu waba nesihawu kakhulu ngesimo sesintu ngenxa yobuntu Bakhe ngesikhathi Yena ephila enyameni, ngenxa yesazela Sakhe enyameni. Lokhu kwamholela ekubeni nokukhathalela okukhulu abalandeli Bakhe. Lezi izinto cishe ongeke niziqonde, kodwa ngingachaza ukukhathalela nokunakekela kukaNkulunkulu enyameni ngabalandeli Bakhe ngamunye ngalesi sisho: ukukhathalela okunzulu. Nakuba leli gama livela olimini lwabantu, futhi nakuba kuyisisho sabantu, sikhombisa futhi sichaza imizwa kaNkulunkulu ngabalandeli Bakhe. Ngokukhathazeka okukhulu kukaNkulunkulu ngabantu, ngokuhamba kwesikhathi sokubhekana nalezi zinto, niyokuzwa lokhu futhi nikunambithe kancane kancane. Nokho, lokhu kungazuzwa ngokuqonda isimo sikaNkulunkulu kancane kancane ngokufuna uguquko ezimweni zenu. Ukubonakala kweNkosi uJesu kwakhombisa ukukhathalela Kwakhe okukhulu abalandeli Bakhe kubantu futhi kwakudlulisela emzimbeni Wakhe womoya, noma ningathi ubunkulunkulu Bakhe. Ukubonakala Kwakhe kwenza ukuba abantu babone okunye futhi babe nomuzwa wokukhathalela nokunakekela kukaNkulunkulu ngesikhathi futhi ibonisa ukuthi uNkulunkulu uyena ovula inkathi, othuthukisa inkathi, uYena futhi ovala inkathi. Ngokubonakala Kwakhe waqinisa ukukholwa kwabantu bonke, futhi ngokubonakala Kwakhe wafakazela umhlaba ngokuthi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe. Lokhu kwanika abalandeli Bakhe isiqinisekiso esiphakade, futhi ngokubanakekela Kwakhe wavula isigaba somsebenzi Wakhe ngenkathi entsha.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Okuqukethwe Okuhlobene