The Fate of Humanity and the Fate of the Universe Are Inseparable From the Creator’s Sovereignty

Ukudalelwa Kwesintu Nokudalelwa Kwendawo Yonke Akunakuhlukaniswa Ebukhosini BoMdali

Nonke nibadala. Abanye benu basebasha; abanye sebeqale ukuguga. Kusukela kongakholwa kuya kokholwayo, kusukela kosanda kukholwa kuNkulunkulu kuye kosalamukele izwi likaNkulunkulu nosebone umsebenzi kaNkulunkulu, lungakan…

2018-07-23 00:42:46

Birth: The First Juncture

Ukuzalwa: Isehlakalo Sokuqala

Lapho umuntu ezalwa, ukuthi uzalwa kumuphi umndeni, ubulili bakhe, ukubukeka, nesikhathi sokuzalwa: le imininingwane yesehlakalo sokuqala sokuphila komuntu. Akekho ongakhetha kulezi zingxenye zesehlakalo; zonke zinqunyw…

2018-07-23 00:44:24

Growing Up: The Second Juncture

Ukukhula: Isehlakalo Sesibili

Kuya ngokuthi bazalelwe ohlotsheni olunjani lomndeni, abantu bakhulela ezindaweni ezingafani bafunde nezifundo ezingafani kubazali babo. Lokhu kunquma izimo umuntu ayokhula abe yizo, futhi ukukhula kwakhe[b] kumelela ise…

2018-07-23 00:45:31

Independence: The Third Juncture

Ukuzimela: Isehlakalo Sesithathu

Ngemva kokudlula komuntu esigabeni sobuntwana nesokuthomba futhi kancane kancane ufinyelela ezingeni lokuvuthwa, isinyathelo esilandelayo kuba ukuvalelisa ubusha babo ngokuphelele, ukuvalelisa abazali babo, babhekane nen…

2018-07-23 00:46:23

Marriage: The Fourth Juncture

Umshado: Isehlakalo Sesine

Njengoba umuntu ekhula futhi evuthwa, kuvuleka igebe elikhudlwana phakathi kwakhe nabazali bakhe nendawo azalwa futhi wakhulela kuyo, bese eqala ukufuna ukuthola ukuthi ukuphila kwakhe kuphokophele kuphi, enze imigomo ya…

2018-07-23 00:47:36

progeny-fifth-juncture

Ukuzala: Isehlakalo Sesihlanu

Ngemva kokushada, umuntu uqala ukunakekela isizukulwane esilandelayo. Akukho ongakwenza ngobuningi nohlobo lwezingane aba nazo; nalokhu kunqunywa ukudalelwa komuntu, kunqunyelwe ngaphambili uMdali. Lesi isehlakalo sesihl…

2018-07-23 00:48:33

Death: The Sixth Juncture

Ukufa: Isehlakalo Sesithupha

Ngemva komshikashika nenjabulo, ukukhungatheka nokuphoxeka, ngemva kwentokozo nosizi, ukwehla wenyuka, ngemva kweminyaka eminingi ongeke wayikhohlwa, ngemva kokubona izinkathi zonyaka zishintshana, umuntu udlula kuyingqo…

2018-07-23 00:50:53

How to Know and Regard the Fact of G

Indlela Yokwazi Nokunaka Iqiniso Lobukhosi BukaNkulunkulu Phezu Kwesimiselo Somuntu

Akekho Ongashintsha Iqiniso Lokuthi UNkulunkulu Ubambelele Ebukhosini Kunasekudalelweni Komuntu … Ukukubeka ngamazwi alula, ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu wonke umuntu ubemukela ngenjabulo ubukhosi Bakhe namalungise…

2018-07-23 00:52:18

Accepting God as Your Unique Master I

Ukwamukela UNkulunkulu NjengeNkosi Yakho Eyingqayizivele Kuyisinyathelo Sokuqala Sokuthola Insindiso

Amaqiniso mayelana negunya likaNkulunkulu ukuthi wonke umuntu kumele awaphathe ngokubaluleka, kumele awezwe futhi awaqonde ngenhliziyo yakhe; ngoba la maqiniso awumthwalo wakho konke ukuphila komuntu, imuva lomuntu, inka…

2018-07-23 00:53:11