Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukudalelwa Kwesintu Nokudalelwa Kwendawo Yonke Akunakuhlukaniswa Ebukhosini BoMdali

65

Nonke nibadala. Abanye benu basebasha; abanye sebeqale ukuguga. Kusukela kongakholwa kuya kokholwayo, kusukela kosanda kukholwa kuNkulunkulu kuye kosalamukele izwi likaNkulunkulu nosebone umsebenzi kaNkulunkulu, lungakanani ulwazi onalo ngobukhosi bukaNkulunkulu? Ikuphi ukuqonda obe nakho ngokudalelwa kwabantu? Ingabe umuntu angakuthola konke akufunayo ekuphileni? Zingaki izinto kula mashumi ambalwa eminyaka edlule oye wakwazi ukuzenza njengoba ubufisa? Zingaki izinto ezingenzekanga njengoba bekulindelekile? Zingaki izinto ezikwehlele njengenjabulo engalindelekile? Zingaki izinto abantu abasalinde ukubona izithelo zazo—ulinde ngesineke umzuzu wakho ofanele, ulinde intando yeZulu? Zingaki izinto ezenza abantu bazizwe bengelusizo lwalutho futhi bayizehluleki? Wonke umuntu ugcwele amathemba ngokudalelwa kwakhe, futhi ulindele ukuthi yonke into ekuphileni kwakhe izoba njengoba efisa, ukuthi ngeke adinge ukudla noma okokwembatha, ukuthi ingcebo yakhe izokwanda ngokumangalisayo. Akekho ofuna ukuphila okunokuhlupheka, okugcwele ubunzima, nokukhungethwe izinhlekelele. Kodwa abantu ngeke bazibone ngaphambi kwesikhathi noma bazilawule lezi zinto. Mhlawumbe kwabanye, isikhathi esidlule simane sinokuningi kakhulu; abayazi injongo yeZulu, futhi abanandaba nayo. Ukuphila kwabo bakuphila ngokungacabangi, njengezilwane, nsuku zonke, abanandaba nokuthi kuyini ukudalelwa kwesintu, nokuthi kungani abantu bephila futhi kufanele baphile kanjani. Laba bantu baze baguge bengakuqondi ukudalelwa komuntu, futhi kuze kube yisikhathi sokufa kwabo bengenalo ulwazi ngokuthi ukuphila kumayelana nani. Abantu abanjalo bafile; abanawo umoya; bayizilwane. Nakuba bephila phakathi kwazo zonke izinto, abantu bajabule ngenxa yezindlela eziningi izwe elanelisa ngazo izidingo zabo ezingokwenyama, nakuba bebona leli lizwe elibonakalayo lilokhu lithuthuka, izinto abazibonayo—okuzwiwa izinhliziyo nomoya wabo—akunalutho lokukwenza ngezinto ezibonakalayo, futhi ayikho into ebonakalayo engathatha indawo yakho. Kuwukuqaphela okujule enhliziyweni yomuntu, okungeke kubonwe ngeso lenyama. Lokhu kuqaphela kuncike ekuqondeni komuntu, emizweni yomuntu, ekuphileni komuntu kanye nasekudalelweni komuntu. Futhi kuvame ukuholela ekutheni umuntu aqonde ukuthi iNkosi engabonakali ihlela konke, iqondisela umuntu izinto. Phakathi nazo zonke izinto, umuntu ngeke amukele amalungiselelo okudalelwa nokuqondisa; ngesikhathi esifanayo umuntu uzokwamukela indlela ayibekelwe uMdali, ubukhosi boMdali ekudalelweni komuntu. Leli iqiniso elingenakuphikwa. Akunandaba ukuthi umuntu unakuphi ukuqonda nombono ngokudalelwa, akekho ongashintsha leli qiniso.

Ukudalelwa Kwesintu Nokudalelwa Kwendawo Yonke Akunakuhlukaniswa Ebukhosini BoMdali

Lapho uyoya khona usuku nosuku, lokho oyokwenza, ubani futhi yini oyohlangana nayo, yini oyoyisho, yini eyokwenzeka kuwe—ingabe kukhona noma yikuphi kulokhu okungaqagelwa? Abantu abakwazi ukubona zonke lezi zinto ngaphambi kwesikhathi, ingasaphathwa eyokuzilawula. Ekuphileni, lezi zinto ezingabonakali zenzeka njalo ngazo zonke izikhathi. Lezi zinguquko eziba khona njalo nendlela ezenzeka ngayo, zikhumbuza abantu ukuthi ayikho into evele izenzakalele nje, nokuthi lezi zinto ziwukudalelwa, azikwazi ukuvele zishintshe nje abantu ngokuthanda kwabo. Yonke into eyenzekayo iyisixwayiso esintwini esivela kuMdali, futhi idlulisa umyalezo wokuthi abantu abakwazi ukulawula ukudalelwa kwabo; ngesikhathi esifanayo sonke isehlakalo simelene nomuntu, nesifiso sakhe sokubeka ukudalelwa kwakhe ezandleni zakhe. Zifana nembibizane enkulu eshaya ezindlebeni zomuntu, ziphoqe abantu ukuba baphinde bacabange ukuthi ubani ekugcineni oqondisa futhi alawule ukudalelwa kwabo. Futhi njengoba izifiso zabo zilokhu zingaphumeleli, ngokuzenzakalelayo abantu bayasemukela isimo esingokoqobo ngokudalelwa kwabo, ngentando yeZulu nobukhosi boMdali. Kusukela kulolu shintsho lwansuku zonke kuya ekudalelweni kokuphila kwawo wonke umuntu, ayikho into engazembuli izinhlelo zoMdali nobukhosi Bakhe; ayikho into engawuthumeli umyalezo wokuthi “igunya loMdali ngeke liphele,” lokho akulidlulisi iqiniso laphakade lokuthi “igunya loMdali liphakeme.”

Ukudalelwa kwabantu nokwendawo yonke kusondelene nobukhosi boMdali, kuboshwe kwaqina nokuqondisa koMdali; ekugcineni ngeke kuhlukaniswe negunya loMdali. Ngemithetho yazo zonke izinto umuntu aqonda ngazo ukuqondisa koMdali nobukhosi Bakhe; ngemithetho yokuphila uthola ukulawula uMdali; kusukela ekudalelweni kwazo zonke izinto umuntu aziphothulayo ngezindlela uMdali asebenzisa ngazo ubukhosi Bakhe futhi abalawula ngazo; nasemijikelezweni yokuphila yabantu kanye nazo zonke izinto umuntu abona kukho ukuqondisa koMdali namalungiselelo azo zonke izinto nabantu abaphilayo futhi abone indlela lokhu kuqondiswa okuyidlula kude ngayo yonke imithetho yasemhlabeni, imithetho, nezinqubo, nawo wonke amanye amandla. Mayelana nalokhu, abantu baphoqelelekile ukuba babone ukuthi ubukhosi boMdali ngeke buhlukunyezwe yinoma isiphi isidalwa, okungekho mandla angathinta noma ashintshe izehlakalo nezinto ezinqunywe kusengaphambili uMdali. Kungaphansi kwale mithetho yaphezulu umuntu nazo zonke izinto kuphila futhi kuzalana, izizukulwane emva kwezizukulwane. Ingabe lokhu akulimeleli ngeqiniso igunya loMdali? Nakuba umuntu ebona, emthethweni ubukhosi boMdali nokuqondisa Kwakhe zonke izehlakalo nazo zonke izinto, bangakanani abantu abakwazi ukubamba isimiso sobukhosi boMdali endaweni yonke? Bangakanani abantu abangazi ngempela, baqaphele, bamukele, futhi bazithobe ebukhosini naselungiselelweni loMdali ngokudalelwa kwabo? Ubani kwabakholelwa ebukhosini boMdali ngazo zonke izinto, uyokholelwa ngempela futhi aqaphele ukuthi uMdali uphinde anqume ukudalelwa kokuphila komuntu? Ubani ongaqonda ngempela ukuthi ukudalelwa komuntu kusentendeni yesandla soMdali? Ukuthi luhlobo luni lombono abantu okufanele babe nalo ngobukhosi boMdali, lapho bebhekene namaqiniso awaqondisayo futhi alawula ngayo ukudalelwa komuntu, leso isinqumo wonke umuntu manje obhekene naleso simo okufanele azenzele sona.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene