God’s Destruction of Sodom

Ukubhubhiswa kweSodoma nguNkulunkulu

(UGenesise 18:26) Futhi iNKOSI yathi, Uma eSodoma ngithola abangamashumi amahlanu abalungileyo ngaphakathi kwedolobha, khona-ke ngizohawukela yonke le ndawo ngenxa yabo. (UGenesise 18:29) Waphinda futhi wakhuluma kuye…

2018-05-13 15:13:05

Sodom’s Corruption: Infuriating to Man, Enraging to God

Inkohlakalo YeSodoma Okuthukuthelisayo Kumuntu, Okuvusa Ulaka KuNkulunkulu

Okokuqala, ake sibheke izindima eziningi zemiBhalo ezichaza “Ukubhubhiswa kweSodoma nguNkulunkulu.” (UGenesise 19:1-11) Kwase kufika izingelosi ezimbili eSodoma sekuhwalele; uLoti yena wayehleli esangweni laseSodoma: …

2018-05-13 16:13:05

Sodom Is Laid to Waste for Offending God’s Wrath

ISodoma Iyaqothulwa Ngokuvusa Intukuthelo KaJehova

Uma abantu baseSodoma bebona lezi zinceku ezimbili, abazange babuze isizathu sokufika kwazo, futhi akekho nowabuza ukuthi ingabe babefike ukuzosabalalisa intando kaNkulunkulu na? Kunalokho, benza iviyo, futhi, ngaphandle…

2018-09-23 21:19:09

Although God’s Wrath Is Hidden and Unknown to Man, It Tolerates No Offense

Emuva Kokuphindelela KweSodoma Limelana Naye Futhi Limzonda, UNkulunkulu Uyalibhubhisa Uyayiqeda Nya

Uma sesinokuqonda nokho isimo esilungileyo sikaNkulunkulu, singabuyisa umqondo sibheke umuzi waseSodoma lokho uNkulunkulu akubona njengomuzi wesono. Ngokuqonda ingqikithi yalo muzi, singaqonda ukuthi kungani uNkulunkulu …

2018-09-23 21:21:42

Although God’s Wrath Is Hidden and Unknown to Man, It Tolerates No Offense

Nakuba Ulaka LukaNkulunkulu Lucashile Futhi Lungaziwa Umuntu, Alukumeli Ukoniwa

Impatho kaNkulunkulu yesintu esinobuwula nokungabi nalwazi sisonke, isekelwe isihe nokubekezelela. Ulaka Lwakhe, ngakolunye uhlangothi, lufihlekile esikhathini nasezintweni eziningi; alwaziwa umuntu. Ngenxa yalokho, kunz…

2018-09-23 21:23:22

God’s Wrath Is a Safeguard for All Just Forces and All Positive Things

Ulaka LukaNkulunkulu Lungokokulonda Wonke Amandla Okulunga Kanye Nezinto Ezinhle Zonke

Ngokuqonda lezi zibonelo zenkulumo kaNkulunkulu, imicabango nezenzo, uyakwazi yini ukuqonda isimo sikaNkulunkulu esilungile, isimo esingeke sanengeka? Ekugcineni, lena ingxenye yesimo esiyingqayizivele kuNkulunkulu Uqobo…

2018-09-23 21:25:02