Ulaka LukaNkulunkulu Lungokokulonda Wonke Amandla Okulunga Kanye Nezinto Ezinhle Zonke

September 23, 2018

Ngokuqonda lezi zibonelo zenkulumo kaNkulunkulu, imicabango nezenzo, uyakwazi yini ukuqonda isimo sikaNkulunkulu esilungile, isimo esingeke sanengeka? Ekugcineni, lena ingxenye yesimo esiyingqayizivele kuNkulunkulu Uqobo Lwakhe, akukhathaliseki ukuthi umuntu uqonda kangakanani. Ukungabekezelelani nesinengiso kukaNkulunkulu kungubukhona Bakhe obukhethekile; ulaka lukaNkulunkulu luyisimo Sakhe esikhethekile; ubukhosi bukaNkulunkulu bungubukhona Bakhe obukhethekile. Isimiso ngemuva kwentukuthelo kaNkulunkulu sikhombisa ubunjalo nesikhundla okunguyena yedwa onaso. Akudingi ukuthi umuntu asho ukuthi kubuye kube nguphawu lobukhona bukaNkulunkulu oyingqayizivele Uqobo Lwakhe. Isimo sikaNkulunkulu singubukhona obusemvelweni Bakhe. Asiguquki nhlobo ngokuhamba kwesikhathi, futhi asiguquki ngokushintsha kwendawo. Isimo Sakhe ngokwemvelo umongo wobukhona Bakhe. Akukhathaleki ukuthi umsebenzi Wakhe uwenza kubani, ubukhona Bakhe abuguquki, futhi nesimo Sakhe esilungile asiguquki. Uma umuntu ethukuthelisa uNkulunkulu, lokho akuthumelayo kuyisimo Sakhe semvelo; ngalesi sikhathi isimiso emuva kwentukuthelo Yakhe asiguquki, futhi nobuyena nesikhundla Sakhe akuguquki. Akathukutheli ngenxa yoshintsho ebukhoneni Bakhe noma ngenxa yokuthi isimo Sakhe sesikhiphe izinto ezihlukile, kodwa ngenxa yesimo somuntu esinengisa isimo Sakhe. Ukucasula ngamabomu komuntu ecasula uNkulunkulu, kuyinselelo enzima kubunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu. Ngokubuka kukaNkulunkulu, uma umuntu emphonsela inselelo, umuntu uyambangisa futhi uvivinya intukuthelo Yakhe. Uma umuntu emelana noNkulunkulu, uma umuntu ebanga noNkulunkulu, uma umuntu evivinya intukuthelo kaNkulunkulu ephindelela—okwenzeka futhi lapho abantu bephikelela benza isono umathanda—ulaka lukaNkulunkulu ngokwemvelo luyaziveza, lubonakale. Ngakho ukubonakalisa kukaNkulunkulu ulaka Lwakhe kuwuphawu lokuthi wonke amandla obumnyama ayoshabalala; kuwuphawu lokuthi wonke amandla obutha ayobhujiswa. Lokhu ubungqayizivele besimo esilungile sikaNkulunkulu futhi ngubungqayizivele bolaka lukaNkulunkulu. Uma isizotha nobungcwele bukaNkulunkulu buvivinywa, lapho amandla okulunga evinjelwa futhi engabonwa ngumuntu, uNkulunkulu uthumela ulaka Lwakhe. Ngenxa yobukhona bukaNkulunkulu, wonke la mandla emhlabeni abanga noNkulunkulu, amelana Naye futhi alwe Naye mabi, onakele futhi akalungile; asuka futhi kuSathane. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu ulungile, ungowokukhanya futhi ungcwele ngokungenachashazi, konke okubi, okonakele futhi okukaSathane kuyonyamalala ngokudedelwa kolaka lukaNkulunkulu.

Ulaka LukaNkulunkulu Lungokokulonda Wonke Amandla Okulunga Kanye Nezinto Ezinhle Zonke

Stitched Panorama

Noma ukuthululwa kolaka lukaNkulunkulu kuyingxenye eyodwa yokuvezwa yesimo Sakhe esilungile, intukuthelo kaNkulunkulu akuve kuwukuthi ayikhethi lapho iphokophele khona noma ayinawo umgomo. Ngokuphambene kunalokho, uNkulunkulu akasheshi ukuthukuthela impela, futhi akaluvezi ulaka Lwakhe nobukhosi Bakhe ngamawala. Ukwengeza kulokho, ulaka lukaNkulunkulu lungaphansi kolawulo olukhulu futhi lukaliwe; angeke ulufanise nendlela umuntu angabhodla ngolaka ngayo noma akhiphele intukuthelo yakhe. Izingxoxo eziningi zibhaliwe eBhayibhelini. Amazwi abanye balaba bantu ayekha phezulu, ekhombisa ukungabi nalwazi, kanye nobungane, kodwa uNkulunkulu akazange abashaye phansi, futhi akazange abasole. Ikakhulukazi, ngesikhathi sokulingwa kukaJobe, uNkulunkulu uJehova wabaphatha kanjani abangani abathathu baJobe kanye nabanye emuva kokuthi esezwile amazwi ababewakhuluma kuJobe? Wabasola? Wababhokela ngolaka na? Akazange enze lutho olunjalo! Kunalokho, watshela uJobe ukuthi abanxusele, abathandazele; uNkulunkulu, ngakolunye uhlangothi, akazange abambelele emaphutheni abo. Lezi zibonelo zonke zikhombisa umbono osemqoka uNkulunkulu athatha ngawo umuntu owoniwe nongenalwazi. Ngakho, ukudedelwa kolaka lukaNkulunkulu akuyona neze indlela yokukhombisa noma ukuzwakalisa isimo senhliziyo. Ulaka lukaNkulunkulu alukona ukuqhuma phezulu kolaka olukhulu njengoba umuntu ekuqonda. UNkulunkulu akathululi ulaka Lwakhe ngoba engakwazi ukulawula isimo senhliziyo Yakhe noma intukuthelo Yakhe seyifike lapho isibila khona futhi seyidinga intuba yokukhululeka. Kunalokho, ulaka Lwakhe lukhombisa isimo Sakhe esilungile kanye nokuzwakaliswa kwangempela kwesimo sakhe esilungile; kuwuphawu lokwembulwa kobukhona Bakhe obungcwele. Ulaka lukaNkulunkulu, olungabekezelelani nesinengiso—lokhu akusho ukuthi intukuthelo kaNkulunkulu ayihlukanisi phakathi kwezizathu noma akunazimiyalo okumi phezu kwayo; isintu esoniwe esinemvume ngokomthetho ekhethekile yokuba nokudazuluka ngolaka okungenamqondo futhi okungena migomo, okungahlukanisi phakathi kwezizathu. Uma indoda isinesikhundla, ivama ukuthola kunzima ukulawula isimo senhliziyo sayo, ngakho iyaye ikuthokozele ukuthatha amathuba avelayo ukuzwakalisa ukunganeliseki kwayo nokuveza imizwa yayo; ivama ukuqhuma ngolaka ngaphandle kwesizathu esibonakalayo, ukuze iveze amandla ayo futhi yenze abanye bazi ukuthi isikhundla nobunjalo bayo buhlukile kunokwabantu abajwayelekile. Impela, abantu abakhohlakele abangenasikhundla bavamile ukuhluleka ukuzibamba. Ukuthukuthela kwabo kuvame ukudalwa ukonakala kwezinto abazizuzayo umuntu ngamunye. Ukuze bavikele isikhundla nesithunzi sabo, isintu esikhohlakele sivamile ukukhiphela obala imizwa yaso futhi baveze imvelo yabo eqhoshayo. Umuntu uzoqhuma ngolaka futhi akhiphele obala imizwa yakhe ukuze avikele ubukhona kwesono, futhi lezi zenzo izindlela umuntu akhombisa ngazo ukungeneliseki kwakhe. Lezi zenzo zigcwele ukonakala; zigcwele amaqhinga namacebo okuvumelana ngasese; zigcwele ukukhohlakala nobubi bomuntu; Ngaphezu kwalokho, zigcwele ukuzimisela nezifiso zomuntu ezingalawuleki. Lapho ukulungiswa kubanga nenkohlakalo, umuntu ngeke avuke ngentukuthelo ukuvikela ukuba khona kobulungiswa; kunalokho uma amandla obulungiswa ephikiswa, ehlushwa futhi ehlaselwa, umbono wokushalaza nokuziba, ukugwema noma ukuhlasimula. Kepha, lapho ebhekene namandla obubi, umbono womuntu owokuhlinzeka okudingekayo, nokuzibhuqa othulini, nokuzincengela. Ngakho ukukhiphela obala komuntu kungukubalekela amandla obumnyama, ukubonakaliswa kokuziphatha kabi okunganqandeki nokudlangile komuntu ohamba ngokwenyama. Lapho uNkulunkulu ethumela intukuthelo Yakhe, kodwa, wonke amandla obubi ayophela; zonke izono zokulimaza umuntu ziyomiswa; wonke amandla anobutha avimbela umsebenzi kaNkulunkulu ayovezwa obala, ahlukaniswe futhi aqalekiswe; bonke abalekeleli baSathane abanesandla ekuphikiseni uNkulunkulu bayojeziswa, bakhishelwe ngaphandle. Endaweni yabo, umsebenzi kaNkulunkulu uyoqhubeka ungenazo izingqinamba; uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha luyoqhubeka lukhula isinyathelo ngesinyathelo ngokohlelo olubekiwe; abantu baNkulunkulu abakhethiweyo bayokhululeka ekuphazamiseni nenkohliso kaSathane; labo abalandela uNkulunkulu bayothokozela ukuholwa nokuhlinzekwa nguNkulunkulu ezindaweni ezinokuthula noxolo. Ulaka lukaNkulunkulu olokulonda nokuvimba wonke amandla obumnyama ukuba achume enze umathanda, futhi okokulonda okuvikela ubukhona nokwanda kwezinto zonke ezilungile nezinhle futhi kuzigade ingunaphakade ekucindezelweni nokuvukelwa.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene