Nakuba Ulaka LukaNkulunkulu Lucashile Futhi Lungaziwa Umuntu, Alukumeli Ukoniwa

September 23, 2018

Impatho kaNkulunkulu yesintu esinobuwula nokungabi nalwazi sisonke, isekelwe isihe nokubekezelela. Ulaka Lwakhe, ngakolunye uhlangothi, lufihlekile esikhathini nasezintweni eziningi; alwaziwa umuntu. Ngenxa yalokho, kunzima kumuntu ukubona uNkulunkulu ekhombisa ulaka Lwakhe, futhi kunzima ukuqonda ulaka Lwakhe. Kunje nje, umuntu uluthatha kalula ulaka lukaNkulunkulu. Uma umuntu esebhekana nomsebenzi nesinyathelo sokugcina sikaNkulunkulu sokubekezelela nokuxolela umuntu—okungukuthi, lapho uNkulunkulu enza isenzo sokugcina sesihe nesexwayiso Sakhe sokugcina sifika kubona—uma besasebenzisa izindlela ezifanayo ukumelana noNkulunkulu futhi bengenzi mizamo yokuphenduka, baguqule izindlela zabo noma bemukele umusa Wakhe, uNkulunkulu ngeke esabapha ukubekezelelana nesineke Sakhe. Kunalokho, kungaleso sikhathi lapho uNkulunkulu eyohoxisa umusa Wakhe. Ngemva kwalokhu, uyothumela kuphela ulaka Lwakhe. Angakhombisa ulaka Lwakhe ngendlela ezehlukene, njengoba engasebenzisa izindlela ezihlukene ukujezisa nokubhubhisa abantu.

Nakuba Ulaka LukaNkulunkulu Lucashile Futhi Lungaziwa Umuntu, Alukumeli Ukoniwa

Ukusebenzisa kukaNkulunkulu umlilo ukubhubhisa umuzi waseSodoma indlela Yakhe eshesha kakhulu yokushabalalisa isintu noma into. Ukushisa abantu baseSodoma kwabhubhisa okuningi kunemizimba yabo; kwabhubhisa imimoya yabo isiyonke, imiphefumulo kanye nemizimba, ukuqinisekisa ukuthi abantu abakulo muzi babengeke besaba khona ezweni elibonakalayo nasezweni elingabonakali kumuntu. Lena ngenye yezindlela uNkulunkulu aveza futhi akhombisa ngayo ulaka Lwakhe. Le ndlela yokuveza nokukhombisa ngenye yezingxenye zobukhona bolaka lukaNkulunkulu, njengoba ngokwemvelo futhi kuyisambulo sobukhona besimo esilungile sikaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu ethumela ulaka Lwakhe, uyayeka ukuveza isihe noma uthando olunomusa futhi akabe esakhombisa ukubekezelelana noma isineke Sakhe; akukho muntu, into noma isizathu esingamenza ukuthi aqhubeke ukubekezela, ukupha umusa nokuphinda aphe ukubekezelelana Kwakhe futhi. Esikhundleni salezi zinto, ngaphandle kokungabaza, uNkulunkulu uzothumela ulaka nobukhosi Bakhe, enze lokho akufisayo, futhi uzozenza lezi zinto ngendlela esheshayo futhi ehlelekile ngokuhambisana nezifiso Zakhe. Lena yindlela uNkulunkulu athumela ngayo ulaka nobukhosi Bakhe, okungafanele umuntu ayinenge, futhi iyisibonakaliso sengxenye eyodwa yesimo esilungile Sakhe. Uma abantu bebona uNkulunkulu ekhathazekile futhi ekhombisa uthando kumuntu, abakwazi ukubona ulaka Lwakhe, babone ubukhosi Bakhe noma ukungabekezeleli Kwakhe isinengiso. Lezi zinto bezilokhu ziholela ukuthi abantu bakholwe ukuthi isimo esilungile sikaNkulunkulu esomusa, nokubekezelelana kanye nothando nje kuphela. Kepha, lapho umuntu ebona uNkulunkulu ebhubhisa umuzi noma enyanya isintu, ulaka Lwakhe lapho ebhubhisa umuntu kanye nobukhosi Bakhe, kuvumela abantu ukuthi babone lena enye ingxenye yesimo Sakhe esilungile. Lokhu ukungabekezelelani nesinengiso. Isimo sikaNkulunkulu esingabekezelelani nesinengiso sidlula ukucabanga ngamehlo engqondo anoma isiphi isidalwa esidaliwe, futhi phakathi kwezidalwa ezingadalwanga, asikho esikwazi ukusiphazamisa noma ukusithinta; ngaphezu kwalokho, akukho okungazenza sona noma kusilinganise. Ngakho, le ngxenye yesimo sikaNkulunkulu yileyo okufanele isintu siyazi kakhulu. UNkulunkulu Uqobo Lwakhe kuphela onesimo esinje, futhi uNkulunkulu uqobo Lwakhe kuphela onalo lolu hlobo lwesimo. UNkulunkulu unalolu hlobo lwesimo sokulunga ngoba uzonda inkohlakalo, ubumnyama, ubumbuka kanye nezenzo ezimbi zikaSathane—ukonisa nokushwabadela isintu—ngoba uzonda zonke izenzo zesono ezimelene Naye futhi ngenxa yobukhona Bakhe obungcwele nobumsulwa. Kungenxa yalokhu, ukuthi angavumeli noma isiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga ukuthi simelane Naye ngembaba noma sibange Naye. Ngisho umuntu ake akhombisa umusa kuye, noma wamkhetha, udinga nje ukuthi achukuluze isimo Sakhe futhi aphambuke esimisweni Sakhe sesineke nokubekezelelana, futhi uzodedela futhi aveze isimo Sakhe esilungile ngaphandle kwesihe noma ukungabaza—isimo esingabekezelelani nesinengiso.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene