Inkohlakalo YeSodoma: Okuthukuthelisayo Kumuntu, Okuvusa Ulaka KuNkulunkulu

May 13, 2018

Okokuqala, ake sibheke iziqephu eziningi zemiBhalo ezichaza “Ukubhujiswa kweSodoma nguNkulunkulu.”

UGenesise 19:1-11 Kwase kufika izingelosi ezimbili eSodoma sekuhwalele; uLoti yena wayehleli esangweni laseSodoma: wathi uLoti ezibona wasukuma ukuba azihlangabeze; wayesekhothama emhlabathini ubuso bakhe bubheke phansi; futhi wathi, bhekani manje, makhosi ami, ake nichezuke, ningene endlini yenceku yenu, nichithe ubusuku bonke, futhi nihlanze izinyawo zenu, bese nivuka ekuseni, nihambe izindlela zenu. Zase zithi, Cha; siyakuchitha ubusuku bonke emgwaqweni. Futhi wazincenga kakhulu, zaze zachezukela kuye, futhi zangena endlini yakhe, wase ezenzela idili, wazenzela isinkwa esingenayo imvubelo, zase zidla. Kodwa phambi kokuba zilale, amadoda edolobha, ngisho namadoda aseSodoma, azungeza indlu, amasha kanye namadala, abantu bonke abavela nxazonke: Base bembiza uLoti, bathi kuye, Aphi la madoda angene endlini yakho kusihlwa na? silethele wona, ukuze siwazi. ULoti waphumela ngaphandle kubona emnyango, wase evala umnyango emva kwakhe. Wase ethi, Ngiyanincenga, bafowethu, ningenzi okubi. Bhekani manje, nginamadodakazi amabili angayazi indoda, ngiyanincenga, ake nginikhiphele wona, futhi nenze kuwo okufanele emehlweni enu: kodwa ningenzi lutho kula madoda, ngokuba angene emthunzini wophahla lwami. Base bethi, Deda. Baphinda futhi bathi, lo muntu oyedwa ufike ezongenisa, futhi ufuna ukwahlulela: manje siyakukuhlupha kakhulu wena kunabo. Base bemcindezela kakhulu lo muntu, ngisho noLoti, basondela ukuba bafohloze umnyango. Kodwa amadoda alula izandla, futhi amdonsela endlini kuwo uLoti, ase evala umnyango. Zase zishaya amadoda ayesemnyango wendlu ngobumpumputhe, amadala kanye namancane: afuna umnyango aze akhathala.

UGenesise 19:24-25 Khona uJehova wanisa phezu kweSodoma neGomora isibabuli nomlilo futhi kuvela kuJehova ezulwini; futhi wachitha lawo madolobha, nalo lonke ithafa, nabo bonke abakhe emadolobheni, nalokho okuhluma emhlabathini.

Kulezi ziqephu, akunzima ukubona ukuthi ububi nokukhohlakala kweSodoma kwase kufike ezingeni elinengekayo kokubili kubantu nakuNkulunkulu, nokuthi emehlweni kaNkulunkulu lo muzi wawufanele ukubhujiswa. Kepha kwenzekani ngaphakathi kwalo muzi ngaphambi kokuthi ubhujiswe? Abantu bangakhuthazeka kanjani kulezi zigameko? Umbono kaNkulunkulu mayelana nalezo zigameko usitshelani ngesimo Sakhe? Ukuze siqonde yonke indaba, masifunde ngokucophelela okubhalwe emBhalweni …

Inkohlakalo YeSodoma: Okuthukuthelisayo Kumuntu, Okuvusa Ulaka KuNkulunkulu

Inkohlakalo YeSodoma: Okuthukuthelisayo Kumuntu, Okuvusa Ulaka KuNkulunkulu

Ngalobo busuku, uLoti wavakashelwa izithunywa ezimbili ezazivela kuNkulunkulu futhi wazilungiselela idili. Ngemva kokudla, ngaphambili kokuba zilale, abantu abasuka kuzo zonke izindawo zalo muzi, bazungeza indlu kaLoti bambiza uLoti. Ukulandisa komBhalo kuthi bathi, “Aphi la madoda angene endlini yakho kusihlwa na? Silethele wona, ukuze siwazi.” Obani abasho la mazwi? Ayeshiwo kubani? Lawa kwakungamazwi abantu baseSodoma, abawamemeza ngaphandle kwendlu kaLoti futhi ayeqondiswe kuLoti. Uzizwa kanjani uma uzwa la mazwi? Ingabe uyathukuthela? La mazwi ayakunenga? Uyabila ulaka? La mazwi awanuki uSathane? Ngawo uyabuzwa yini ububi nobumnyama kulo muzi? Uyaluzwa unya nesihluku sokuziphatha kwalaba bantu emazwini abo? Uyakuzwa ukujula kokukhohlakala kwabo ngokuziphatha kwabo? Ngokuqukethwe inkulumo yabo, akunzima ukubona imvelo yabo enobubi kanye nesimo sabo esinobulwane sase sifike ezingeni elase lingaphezu kwabo ukuthi bangalilawula. Ngaphandle kukaLoti, bonke abantu kulo muzi babengahlukile neze kuSathane; ukubona nje omunye umuntu kwabenza laba bantu bafuna ukubalimaza nokubashwabadela…. Lezi zinto azimniki nje umuntu umuzwa wokunyantisa nokusabeka kwesimo salo muzi, kanye nokuzungezwa ukufa; zimnika nomuzwa wokukhohlakala kwabo nokomela kwabo igazi.

Inkohlakalo YeSodoma: Okuthukuthelisayo Kumuntu, Okuvusa Ulaka KuNkulunkulu

Lapho ezithola ebhekene ubuso nobuso nequlu lezinswelaboya ezinonya, abantu ababegcwele ukuzimisela okushwabadela umphefumulo, waphendula kanjani uLoti? Ngokusho koMbhalo: “Ngiyanincenga, ningenzi okubi. Bhekani manje, nginamadodakazi amabili angayazi indoda; ngiyanincenga, ake nginikhiphele wona, futhi nenze kuwo okufanele emehlweni enu: kodwa ningenzi lutho kula madoda, ngokuba angene emthunzini wophahla lwami.” ULoti wayechaza lokhu ngamazwi akhe: Wayezimisele ukunikela ngamadodakazi akhe amabili ukuze avikele izithunywa. Kwakufanele ukuba laba bantu bavumelane nemibandela kaLoti futhi baziyeke izithunywa; Phela vele, izithunywa zabe ziyizihambi okwempela kubo, abantu ababengahlanganise lutho nabo; lezi zithunywa ezimbili zazingakaze zibahluphe ngalutho. Kodwa, bephushwa imvelo yabo embi, abazange balushiye kanjalo udaba. Kunalokho, baphikelela kakhulu kunakuqala. Lapha enye yezinto abazishoyo ngokungangabazeki inganika umuntu ukuqondisisa mayelana nemvelo enonya ngempela yalaba bantu; ngaso leso sikhathi iyasiza ukuthi umuntu azi futhi aqonde isizathu sokuthi uNkulunkulu afise ukuwubhubhisa lo muzi.

Baqhubeka bathini-ke? Njengoba sifunda eBhayibhelini: “Deda. Baphinda futhi bathi, lo muntu oyedwa ufike ezongenisa, futhi ufuna ukwahlulela: manje siyakukuhlupha kakhulu wena kunabo. Base bemcindezela kakhulu lo muntu, ngisho noLoti, basondela ukuba bafohloze umnyango.” Kungani babefuna ukuphula umnyango? Isizathu ukuthi babegaqele ukulimaza lezi zithunywa ezimbili. Zazenzani lezo zithunywa eSodoma? Inhloso yazo yokufika lapho kwabe kuwukuhlenga uLoti nomndeni wakhe; kodwa, abantu bomuzi ngephutha babecabanga ukuthi bazokuba izikhulu ezithile. Ngaphandle kokubuza inhloso yabo, kwabe kumane kuwumngathekiso owenza umuzi ufune ukulimaza ngonya lezi zithunywa; babefuna ukulimaza abantu ababili ababengahlanganise lutho nabo. Kusobala ukuthi abantu balo muzi base belahlekelwe ngokuphelele ubuntu nomqondo wabo. Izinga lokuhlanya nobudlova kwabo kwase kungasahlukile kunemvelo enesihluku kaSathane yokulimaza nokushwabadela abantu.

Kwathi lapho befuna laba bantu kuLoti, uLoti wenze njani? Ngokombhalo siyazi ukuthi uLoti akazange abanikele kubo. Wayezazi lezi zithunywa ezimbili zikaNkulunkulu uLoti? Ngokusobala Cha! Kungani pho wakwazi ukuhlenga laba bantu ababili? Noma wayengasazi isizathu sokuza kwabo, wayazi ukuthi izinceku zikaNkulunkulu, ngakho wabemukela. Ukuthi wayengabiza lezi zinceku zikaNkulunkulu ngamakhosi, kwakukhombisa ukuthi uLoti wayengumlandeli kaNkulunkulu ngokujwayelekile, hhayi njengabanye ngaphakathi eSodoma. Ngakho-ke, kwathi uma kufika izinceku zikaNkulunkulu kuyena, wafaka impilo yakhe engozini ngokwemukela lezi zinceku ezimbili; ngaphezu kwalokho, waphinde wanikela ngamadodakazi akhe amabili ukuze avikele lezi zinceku ezimbili. Isenzo sikaLoti lesi esilungileyo; futhi kungukubonakaliswa okuphathekayo kwemvelo nobunjalo bukaLoti. Lapho ebhekene nobungozi, uLoti wavikela lezi zinceku ezimbili ngaphandle kokubheka enye into; wazama ngisho ukunikela ngamadodakazi akhe amabili ukuze esikhundleni sawo, azuze ukuphepha kwezinceku. Ngaphandle kukaLoti, kukhona omunye phakathi komuzi owayengenza lokhu? Njengoba amaqiniso efakazela—Cha! Kuyacaca ukuthi bonke phakathi eSodoma, ngaphandle kukaLoti, kwakuhlosiwe ukuthi babhujiswa futhi ngabantu ababekufanele ukubhujiswa.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene