God Promises to Give Abraham a Son

UNkulunkulu Uthembisa Ukunika U-Abrahama Indodana

1. UNkulunkulu Uthembisa Ukunika U-Abrahama Indodana (UGenesise 17:15-17) Futhi uNkulunkulu wathi ku-Abrahama, NgoSarayi umkakho, ungabe usambiza ngokuthi uSarayi, kodwa igama lakhe sekuzoba uSara. Futhi ngizombusisa,…

2018-05-13 14:13:05

God Commands Abraham to Offer Isaac

UNkulunkulu Uyalela U-Abrahama Ukuba Anikele Ngo-Isaka

Ngokunika u-Abrahama indodana, amazwi uNkulunkulu ayewakhulume ku-Abrahama agcwaliseka. Lokho akusho ukuthi icebo likaNkulunkulu laphelela lapha; ngokuphambene, icebo elimangalisayo likaNkulunkulu lokuqondisa nensindiso …

2018-05-29 20:44:16

God’s Blessing to Abraham

Isibusiso SikaNkulunkulu Ku-Abrahama

(UGenesise 22:16-18) Ngizifungile mina uqobo, kusho iNKOSI, ngenxa yokuthi ukwenzile lokhu, futhi ungayigodlanga indodana yakho, indodana yakho okuwukuphela kwayo: Ngiyakukubusisa nokukubusisa, futhi ngandise nokwandisa …

2018-05-29 20:46:29