I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Isibusiso SikaNkulunkulu Ku-Abrahama

75

(UGenesise 22:16-18) Ngizifungile mina uqobo, kusho iNKOSI, ngenxa yokuthi ukwenzile lokhu, futhi ungayigodlanga indodana yakho, indodana yakho okuwukuphela kwayo: Ngiyakukubusisa nokukubusisa, futhi ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe njengezinkanyezi zezulu, nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle; futhi inzalo yakho iyothatha isango lezitha zayo; Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizobusiswa, ngokuba ulilalele izwi lami.

Lokhu ukulandisa okuphelele kwesibusiso sikaNkulunkulu ku-Abrahama. Nakuba kukufushane, kuqukethe umongo ocebile: Kubandakanya isizathu, nemvelaphi yesibusiso sikaNkulunkulu ku-Abrahama, nokuthi yini ayinika u-Abrahama. Kuphinde kuphuphume injabulo nentokozo uNkulunkulu awasho ngayo la mazwi, kanye nendlela okuphuthuma ngayo ukulangazelela Kwakhe ukuzuza labo abakwazi ukulalela amazwi Akhe. Kulokhu, sibona ukwazisa kukaNkulunkulu, ububele Bakhe, umusa Wakhe ngalabo abalalela amazwi Akhe futhi balandele imiyalo Yakhe. Ngakho nathi, siyalibona yini inani alikhokhayo ukuze azuze abantu, nokukhathalela nemicabango Yakhe ngabo. Ngaphezu kwalokho, ingxenye enamazwi athi “Ngizifungile mina uqobo,” isinikeza umqondo onamandla womunyu nobuhlungu obazwiwa uNkulunkulu, uNkulunkulu yedwa, kungaboni muntu emsebenzini Wakhe wecebo lokuqondisa. Yingxenye eshukumisa umcabango, futhi ebaluleke kakhulu, futhi yaba nomthelela omkhulu kwabalandela.

Isibusiso SikaNkulunkulu Ku-Abrahama

Umuntu Uthola Isibusiso SikaNkulunkulu Ngenxa Yobuqotho Nokulalela Kwakhe

Ingabe isibusiso uNkulunkulu asinika u-Abrahama esifunda ngaso lapha sikhulu? Sikhulu kangakanani? Uwodwa kuphela umusho owumgogodla lapha: “Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizobusiswa,” obonisa ukuthi u-Abrahama wathola izibusiso ezinganikwanga muntu ngaphambi kwakhe nangemva kwakhe. Lapho, njengoba acelwa uNkulunkulu, u-Abrahama wabuyisela okuwukuphela kwendodana anayo—uzinyo bulala wakhe—kuNkulunkulu (phawula: Lapha asikwazi ukusebenzisa igama elithi “wanikela”; kufanele sithi wabuyisela indodana yakhe kuNkulunkulu), uNkulunkulu akagcinanga nje ngokunqanda u-Abrahama ukuba anganikeli ngo-Isaka, kodwa futhi wambusisa. Wambusisa ngasiphi isithembiso u-Abrahama? Ngesithembiso sokwandisa inzalo yakhe. Babebangaki okwakufanele bandiswe? ImiBhalo ilobe la mazwi: “njengezinkanyezi zezulu, nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle; futhi inzalo yakho iyothatha isango lezitha zayo; Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizobusiswa.” UNkulunkulu wawasho ngaphansi kwaziphi izimo la mazwi? Okuwukuthi, u-Abrahama wazithola kanjani izibusiso zikaNkulunkulu? Wazithola njengoba nje imiBhalo isho: “ngokuba ulilalele izwi lami.” Lokho kusho ukuthi, ngenxa yokuthi u-Abrahama walalela umyalo kaNkulunkulu, ngenxa yokuthi wakwenza konke okwashiwo uNkulunkulu, wacelwa futhi wayalwa ngaphandle kokuthi yena akhononde nakancane, ngakho uNkulunkulu wenza leso sithembiso kuye. Lona umusho obucayi kulesi sithembiso othinta imicabango kaNkulunkulu yangaleso sikhathi. Ingabe niwubonile? Kungenzeka anilinakisisanga izwi likaNkulunkulu lapho lithi “Ngizifungile mina uqobo.” Elikuqondile ukuthi, lapho uNkulunkulu esho la mazwi, wayezifunga Yena. Abantu bafungani lapho benza isifungo? Bafunga iZulu, okusho ukuthi, benza isifungo kuNkulunkulu bafunge uNkulunkulu. Kungenzeka abantu abanakho ukuqonda okutheni ngendlela uNkulunkulu azifunga Ngayo, kodwa nizoqonda lapho ngininika incazelo eshaya emhloleni. Ukubhekana nomuntu ongakwazi kuphela ukuzwa amazwi Akhe kodwa angiyiqondi inhliziyo Yakhe kwaphinde kwenza uNkulunkulu wazizwa eyedwa futhi esele dengwane. Edangele—futhi, kungashiwo nokuthi, enganakile—uNkulunkulu wenza into evame kakhulu: UNkulunkulu wabeka isandla Sakhe enhliziyweni Yakhe futhi, wakhuluma ebhekisele Kuye Ngokwakhe lesi sithembiso ku-Abrahama futhi kulokhu umuntu wezwa uNkulunkulu ethi “Ngizifungile mina uqobo.” Ngezenzo zikaNkulunkulu, ungase uzicabangele wena. Lapho ubeka isandla sakho enhliziyweni yakho futhi ukhulume wedwa, uyakuqonda ngempela okushoyo? Ingabe umbono wakho uqotho? Ingabe ukhuluma ngobuqotho, ngenhliziyo yakho? Ngakho, siyabona lapha ukuthi lapho uNkulunkulu ekhuluma no-Abrahama, wayeqotho. Ngesikhathi esifanayo nakhuluma ngaso futhi ebusisa u-Abrahama, uNkulunkulu wayephinde akhulume Yedwa. Wazitshela ukuthi: Ngizombusisa u-Abrahama, ngenze inzalo yakhe ibe yiningi ngangezinkanyezi zezulu, futhi ibe yiningi ngangesihlabathi esisogwini lolwandle, ngoba ulalele amazwi ami futhi nguye engimkhethile. Lapho uNkulunkulu ethi “Ngizifungile mina uqobo,” uNkulunkulu wanquma ukuthi ngo-Abrahama wayezoba nesizwe asikhethile sakwa-Israyeli, ngemva kwalokho ahole laba bantu ngomsebenzi Wakhe. Okusho ukuthi, uNkulunkulu wayezokwenza inzalo ka-Abrahama yenze umsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa, nomsebenzi kaNkulunkulu futhi lokho okwavezwa uNkulunkulu kwakuzoqala ngo-Abrahama, kudlulele enzalweni ka-Abrahama, ibone isifiso sikaNkulunkulu sokuyisindisa. Nithini nina, ingabe lesi akusona isibusiso? Kumuntu, asikho isibusiso esidlula lesi; kungashiwo ukuthi yisibusiso esikhulu. Isibusiso esazuzwa u-Abrahama kwakungekhona ukwandiswa kwenzalo yakhe, kodwa ukuphumelela kukaNkulunkulu ekuqondiseni Kwakhe, umyalo Wakhe, nomsebenzi Wakhe enzalweni ka-Abrahama. Lokhu kusho ukuthi izibusiso ezazuzwa u-Abrahama kwakungezona ezesikhashana, kodwa zaqhubeka njengoba icebo likaNkulunkulu lokuqondisa laliqhubeka. Lapho uNkulunkulu ekhuluma, lapho uNkulunkulu ezifunga Yena, wayesesenzile kakade isinqumo. Ingabe yayiyiqiniso inqubo yalesi sinqumo? Ingabe yayingokoqobo? UNkulunkulu wanquma ukuthi, kusukela lapho kuye phambili, imizamo Yakhe, inani alikhokha, lokho anakho nayikho, konke okwakhe, ngisho nokuphila Kwakhe, kwakuzonikwa u-Abrahama nenzalo ka-Abrahama. Ngakho uNkulunkulu wanquma kanjalo, kusukela kuleli qembu labantu, wayezoveza izenzo Zakhe, avumele umuntu abone ukuhlakanipha Kwakhe, igunya kanye namandla.

Ukuzuza Labo Abazi UNkulunkulu Nabakwazi Ukufakaza Ngaye Ukuthi UnguNkulunkulu Onesifiso Esingashintshi

Ngesikhathi esifanayo nayekhuluma ngaso Yedwa, uNkulunkulu wakhuluma no-Abrahama, kodwa ngaphandle kokuzwa izibusiso uNkulunkulu amnika zona, ingabe u-Abrahama wakwazi ukuqonda izifiso zeqiniso zikaNkulunkulu kuwo wonke amazwi Akhe ngaleso sikhathi? Akakwazanga! Ngakho ngaleso sikhathi, lapho uNkulunkulu ezifunga Yena, inhliziyo Yakhe yayiseyodwa futhi ilusizi. Kwakungakabi bikho ngisho noyedwa umuntu ongaqonda ayekuhlosile noma ayekuhlelile. Ngaleso sikhathi, akekho—ngisho no-Abrahama—owayekwazi ukukhuluma Naye ngokuzethemba, ingasaphathwa eyokubambisana Naye ekwenzeni umsebenzi okufanele awenze. Ngokwendlela izinto ezazibonakala ziyiyo, uNkulunkulu wamzuza u-Abrahama, futhi wazuza othile ongalandela amazwi Akhe. Kodwa eqinisweni, ulwazi lwalo muntu ngoNkulunkulu cishe lwaluyinto engatheni. Ngisho noma uNkulunkulu ambusisa u-Abrahama, inhliziyo kaNkulunkulu yayingakagculiseki. Kusho ukuthini ukuthi uNkulunkulu wayengakagculiseki? Kusho ukuthi ukuqondisa Kwakhe kwakusaqala, kusho ukuthi abantu ayefuna ukubazuza, abantu ayelangazelela ukubabona, abantu ayebathanda, babesaqhelelene Naye; wayedinga isikhathi, kwakudingeka alinde, kwakudingeka ukuthi abekezele. Ngokwaleso sikhathi, ngaphandle kukaNkulunkulu Uqobo Lwakhe, akekho owayazi ukuthi udingani, noma ukuthi wayefisa ukuzuza ini, noma ukuthi wayelangazelela ini. Ngakho, ngesikhathi esifanayo nayejabule kakhulu ngaso, uNkulunkulu wezwa ubuhlungu enhliziyweni. Kodwa akawuyekanga umsebenzi Wakhe, waqhubeka ehlela isigaba esilandelayo salokho okumele akwenze.

Yini eniyibonayo esithembisweni sikaNkulunkulu ku-Abrahama? UNkulunkulu wabeka isibusiso Sakhe esikhulu phezu kuka-Abrahama ngenxa nje yokuthi wawalalela amazwi Akhe. Nakuba lokhu kubonakala kuvamile, eqinisweni kukho sibona inhliziyo kaNkulunkulu: UNkulunkulu ukwazisa kakhulu ukulalelwa umuntu, futhi uyajabula lapho abantu bemqonda futhi beqotho Kuye. UNkulunkulu ubazisa kangakanani lobu buqotho? Ningase ningayiqondi indlela uNkulunkulu abazisa ngayo, kungenzeka futhi ukuthi akekho ongayiqonda. UNkulunkulu wanika u-Abrahama indodana, futhi lapho leyo ndodana isikhulile, uNkulunkulu wacela u-Abrahama ukuba anikele ngendodana kuNkulunkulu. U-Abrahama walandela umyalo kaNkulunkulu osencwadini, walalela izwi likaNkulunkulu, futhi ubuqotho bakhe bajabulisa uNkulunkulu futhi uNkulunkulu wabazisa. UNkulunkulu wabazisa kangakanani? Futhi kungani abazisa? Ngesikhathi okwakungenamuntu ngaso owayeqonda izwi likaNkulunkulu noma eqonda inhliziyo Yakhe, u-Abrahama washo okuthile okwanyakazisa izulu futhi kwazamazamisa umhlaba, futhi kwenza uNkulunkulu wagculiseka ngendlela ayengakaze agculiseke ngayo futhi kwanikeza uNkulunkulu injabulo yokuzuza othile owakwazi ukulalela amazwi Akhe. Lokhu kugculiseka nenjabulo kwavela esidalweni uNkulunkulu ayesidale ngezandla Zakhe, futhi “kwakuwumnikelo” wokuqala umuntu awunika uNkulunkulu naye uNkulunkulu wawazisa kakhulu, kusukela ekudalweni komuntu. UNkulunkulu waba nesikhathi esinzima ngalo mnikelo, futhi wawuphatha njengesipho esibaluleke kakhulu esivela kumuntu, ayemdalile. Kwavezela uNkulunkulu isithelo sokuqala semizamo Yakhe nenani ayelikhokhile, futhi kwamenza waba nethemba ngesintu. Ngemva kwalokho, uNkulunkulu waba nesifiso esinamandla nakakhulu ngeqembu labantu abanjalo ukuba libe seduze Kwakhe, libe qotho Kuye, futhi limkhathalele ngobuqotho. UNkulunkulu waze ngisho waba nethemba lokuthi u-Abrahama wayezoqhubeka ephila, ngoba wayefisa ukuthi inhliziyo enjalo ibe seduze Kwakhe futhi ibe Naye njengoba eqhubeka nokuqondisa Kwakhe. Kungakhathaliseki ukuthi uNkulunkulu wayefunani, kwakumane kuyisifiso nje, kuwumbono nje—ngoba u-Abrahama wayemane ewumuntu owayengakwazi ukumlandela, futhi wayengenakho ngisho nokuncane ukuqonda nolwazi ngoNkulunkulu. Wayengumuntu owayesilela kakhulu ezingeni lezimfuneko zikaNkulunkulu kumuntu: ukwazi uNkulunkulu, ukwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, nokuba mqondo munye noNkulunkulu. Ngakho, wayengakwazi ukuhamba noNkulunkulu. Emnikelweni ka-Abrahama ngo-Isaka, uNkulunkulu wabona ubuqotho nokulalela kuka-Abrahama, futhi wabona ukuthi wamelana novivinyo lwakhe. Ngisho noma uNkulunkulu abemukela ubuqotho nokulalela kwakhe, wayengakulungele ukuba isethenjwa sikaNkulunkulu, ukuba umuntu owazi uNkulunkulu, futhi omqondayo, futhi owayazi ngesimo sikaNkulunkulu; wayekude kakhulu nokuba munye noNkulunkulu engqondweni nokufeza intando kaNkulunkulu. Ngakho enhliziyweni Yakhe, uNkulunkulu wayeseyedwa futhi ekhathazekile. Lapho uNkulunkulu eba yedwa futhi ekhathazeka kakhudlwana, yilapho ayedinga ukuqhubeka nokuqondisa Kwakhe ngokwengeziwe ngokushesha ngangokunokwenzeka khona, futhi akwazi ukukhetha nokuzuza iqembu labantu elizofeza icebo Lakhe lokuqondisa futhi ligcine intando Yakhe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Lesi kwakuyisifiso esijulile sikaNkulunkulu, futhi asishintshanga kusukela siqala kuze kube namhlanje. Kusukela lapho edala umuntu ekuqaleni, uNkulunkulu ubelokhu elangazelela iqembu labanqobi, iqembu elizohamba Naye futhi elikwazi ukuqonda nokwazi isimo Sakhe. Lesi sifiso sikaNkulunkulu asikaze sishintshe. Kungakhathaliseki ukuthi side kangakanani isikhathi okufanele asilinde, kungakhathaliseki ukuthi indlela inzima kangakanani, kungakhathaliseki ukuthi imigomo Yakhe iqhele kangakanani, uNkulunkulu akakaze ashintshe noma aphonse ithawula kwakulindele kumuntu. Manje njengoba ngisho lokhu, ingabe kukhona enikubonayo esifisweni sikaNkulunkulu? Mhlawumbe lokhu eniqeda kukubona akubalulekile kangako—kodwa kuzoba njalo kancane kancane!

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene