Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

UNkulunkulu Uthembisa Ukunika U-Abrahama Indodana

217

1. UNkulunkulu Uthembisa Ukunika U-Abrahama Indodana

(UGenesise 17:15-17) Futhi uNkulunkulu wathi ku-Abrahama, NgoSarayi umkakho, ungabe usambiza ngokuthi uSarayi, kodwa igama lakhe sekuzoba uSara. Futhi ngizombusisa, bese ngikunika indodana okungeyakhe naye: yebo, ngizombusisa, futhi kumele abe umama wezizwe; amakhosi abantu ayophuma kuye. U-Abrahama wabe esewa ngobuso, futhi wahleka, futhi wathi enhliziyweni yakhe, Ingabe oneminyaka eyikhulu ubudala angazalelwa umntwana? noSara, oneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala, angazala?

(UGenesise 17:21-22) Kodwa isivumelwano sami ngiyosimisa no-Isaka, uSara azokuzalela yena ngalesi sikhathi esibekiwe ngonyaka ozayo. Wabe esehamba wamshiya eseqede ukukhuluma naye, futhi uNkulunkulu wanyuka eshiya u-Abrahama.

2. U-Abrahama Unikela Ngo-Isaka

(UGenesise 22:2-3) Waye sethi, Thatha manje indodana yakho, indodana yakho okuwukuphela kwayo u-Isaka, oyithandayo, bese uya ezweni laseMoriya; bese uyonikela ngaye lapho abe umnikelo wokushiswa entabeni ethile engizokutshela yona. Futhi u-Abraham wabe esevuka entathakusa, wase ebophela imbongolo yakhe, futhi wathatha izinsizwa ezimbili, kanye nendodana yakhe u-Isaka, futhi wacanda izinkuni zomnikelo wokushiswa, wabe esephakama, futhi waya kuleyo ndawo uNkulunkulu ayemtshele yona.

(UGenesise 22:9-10) Base befika endaweni lapho uNkulunkulu ayemtshele ngayo; futhi u-Abrahama wakha i-altare khona, wase elungisa izinkuni ngendlela efanele, futhi wabopha u-Isaka indodana yakhe, wase emlalisa phezu kwe-altare lezinkuni. Futhi u-Abrahama welula isandla sakhe, wase ethatha ummese ukuba ahlabe ngawo indodana yakhe.

UNkulunkulu Uthembisa Ukunika U-Abrahama Indodana

Akekho Ongaphazamisa Umsebenzi UNkulunkulu Anqume Ukuwenza

Ngakho senizwile ngendaba ka-Abrahama. Wakhethwa uNkulunkulu ngemva kokuba uzamcolo ubhubhise izwe, igama lakhe kwakungu-Abrahama, futhi lapho eneminyaka eyikhulu, umkakhe uSara enengamashumi ayisishiyagalolunye, uNkulunkulu wabathembisa. Isiphi isithembiso uNkulunkulu asenza kuye? UNkulunkulu wathembisa lokhu imibhalo ekhuluma ngakho: “Futhi ngizombusisa, bese ngikunika indodana okungeyakhe naye.” Zazinjani izimo ngesikhathi uNkulunkulu emthembisa ukuthi uzozala indodana? ImiBhalo isinikeza lokhu kulandisa okulandelayo: “U-Abrahama wabe esewa ngobuso, futhi wahleka, futhi wathi enhliziyweni yakhe, Ingabe oneminyaka eyikhulu ubudala angazalelwa umntwana? noSara, oneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala, angazala?” Ngamanye amazwi, laba bashadikazi abase bekhulile base beshiywe isikhathi sokuzala izingane. Yini eyenziwa u-Abrahama ngemva kokuba uNkulunkulu enze lesi sithembiso Sakhe kuye? Wawa ngobuso bakhe, wahleka, wathi enhliziyweni yakhe, “Ingabe oneminyaka eyikhulu ubudala angazalelwa umntwana?” U-Abrahama wayekholelwa ukuthi akunakwenzeka—okusho ukuthi wayekholelwa ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu sasiyihlaya nje. Ngokombono womuntu, kwakungenakwenzeka lokhu kumuntu, kanjalo nakuNkulunkulu. Mhlawumbe ku-Abrahama kwakuhlekisa: UNkulunkulu wadala umuntu, kodwa kubonakala sengathi akazi ukuthi umuntu omdala kangaka ngeke esakwazi ukuzala abantwana; ubona sengathi angangenza ngithole umntwana, uthi uzonginika indodana—nakanjani lokho ngeke kwenzeke! Ngakho, u-Abrahama wawa ngobuso wahleka, wathi enhliziyweni yakhe: Akunakwenzeka—uNkulunkulu uhlekisa ngami, lokhu akunakuba iqiniso! Akawakholwanga amazwi kaNkulunkulu. … Ingabe uNkulunkulu wabona uhleko luka-Abrahama kanye nezinkulumo zakhe ezingatheni, wazi ngazo? UNkulunkulu wayazi. Kodwa ingabe uNkulunkulu wayezokushintsha lokho ayesekunqumile? Cha! Lapho uNkulunkulu ehlela futhi enquma ukuthi wayezokhetha lo muntu, indaba yase iqediwe kakade. Imicabango yomuntu nokuziphatha kwakhe kwakungeke nakancane kube nomthelela kuNkulunkulu; uNkulunkulu wayengeke amane ashintshe icebo Lakhe, futhi wayengeke athikameze icebo Lakhe ngenxa yokuziphatha komuntu, okungenzeka kuwubulima. Yini kanti elotshwe kuGenesise 17:21-22? “Kodwa isivumelwano sami ngiyosimisa no-Isaka, uSara azokuzalela yena ngalesi sikhathi esibekiwe ngonyaka ozayo. Wabe esehamba wamshiya eseqede ukukhuluma naye, futhi uNkulunkulu wanyuka eshiya u-Abrahama.” UNkulunkulu akazange akunake ngisho nakancane okwakucatshangwa futhi kukhulunywa u-Abrahama. Wayekwenza ngasiphi isizathu lokhu? Ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi, uNkulunkulu wayengaceli ukuthi umuntu abe nokholo olukhulu, noma ukuthi abe nolwazi olunzulu ngoNkulunkulu, noma ukuthi akwazi ukuqonda okwakwenziwa nokwakushiwo uNkulunkulu. Ngakho, uNkulunkulu akacelanga ukuba umuntu akuqonde ngokugcwele lokho ayenqume ukukwenza, noma abantu ayezimisele ukubakhetha, noma imiyalo yezenzo Zakhe, ngoba isimo somuntu sasingenele. Ngaleso sikhathi, uNkulunkulu wayekwazisa konke okwakwenziwa u-Abrahama, nokho yena waziphatha ngendlela ejwayelekile. Akakwenqabanga, kodwa wamane wathi: “USara uzokuzalela u-Isaka ngalesi sikhathi, ngonyaka ozayo.” KuNkulunkulu, ngemva kokusho la mazwi, le ndaba yaba ngokoqobo; emehlweni kaNkulunkulu lokho okwakuzofezwa yicebo Lakhe kwase kwenzekile kakade. Futhi ngemva kokuphothula amalungiselelo ngalokhu, uNkulunkulu wahamba. Okwenziwa umuntu noma akucabangayo, akuqondayo, namacebo omuntu—akukho kulokhu okubandakanya ubuhlobo noNkulunkulu. Konke kwenzeka ngokwecebo likaNkulunkulu, ekuqhubekeni nezikhathi nezigaba zikaNkulunkulu. Njengomyalo womsebenzi kaNkulunkulu. UNkulunkulu akagxambukeli kunoma yini umuntu ayicabangayo noma ayaziyo, futhi akahlukani necebo Lakhe, noma ashiye umsebenzi Wakhe, ngenxa yokuthi umuntu akakholwa futhi akaqondi. Ngakho amaqiniso afezwa ngokwecebo nomcabango kaNkulunkulu. Lokhu kuqinisekisa lokhu esikufunda eBhayibhelini: UNkulunkulu wabangela u-Isaka ukuba azalwe ngesikhathi ayesibekile. Ingabe amaqiniso abonisa ukuthi ukuziphatha komuntu kwawenza waba nzima umsebenzi kaNkulunkulu? Awuphazamisekanga umsebenzi kaNkulunkulu! Ingabe ukholo oluncane lomuntu kuNkulunkulu, nemibono nemicabango yakhe ngoNkulunkulu kuyawuthinta umsebenzi kaNkulunkulu? Cha, akuwuthinti! Nakancane! Icebo likaNkulunkulu lokuqondisa alithintwa yinoma imuphi umuntu, into, noma indawo. Konke anquma ukukwenza kuyoqedwa futhi kufezwe ngesikhathi esivumelana necebo Lakhe, umsebenzi Wakhe akekho umuntu ongagxambukela kuwo. UNkulunkulu akabunaki obunye ubuwula nokunganaki komuntu, uze anqabe ngisho nokunye ukumphika nemibono yabantu Ngaye; kunalokho, wenza umsebenzi okumele awenze ngaphandle kokunqikaza. Lesi isimo sikaNkulunkulu, futhi ukubonakaliswa kwegunya Lakhe.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene