Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

UNkulunkulu Wenza Uthingo Njengophawu Lwesivumelwano Sakhe Nabantu

132

(UGenesise 9:11-13) Futhi ngizomisa isivumelwano sami nawe, ayisekho inyama eyophinda ibhujiswe ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukubhubhisa umhlaba. Futhi uNkulunkulu wathi, Lokhu kuwuphawu lwesivumelwano engisenza phakathi kwami nani nazo zonke izilwane eziphilayo ezinani, izizukulwane ngezizukulwane zaphakade: Ngiyamisa uthingo lwami emafwini, futhi luyakuba uphawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba.

…………

Abantu abaningi bayalwazi uthingo futhi baye bezwa izindaba ezithile ezimayelana nothingo zilandiswa. Indaba eseBhayibhelini emayelana nothingo, abanye bayayikholelwa, abanye bayibheka njengenganekwane, kuyilapho abanye bengayikholelwa nhlobo. Kunoma yikuphi, yonke into eyenzeka emayelana nothingo iyizo zonke izinto uNkulunkulu ake wazenza, futhi izinto ezenzeka phakathi nenqubo yokuqondisa kukaNkulunkulu. Lezi zinto zilotshwe njengoba zinjalo eBhayibhelini. Lezi zinto ezilotshiwe azisitsheli ukuthi uNkulunkulu wayekusiphi isimo ngaleso sikhathi noma izinhloso ezikula mazwi akhulunywa uNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, akekho ongajabula ngendlela uNkulunkulu ayezizwa ngayo lapho ewakhuluma. Nokho, isimo sengqondo kaNkulunkulu mayelana nazo zonke lezi zinto siyembulwa kula mazwi alotshiwe. Kunjengokuthi imicabango Yakhe ngaleso sikhathi yagxumela ekhasini elilandelayo ngezwi ngalinye noma amazwi ezwi likaNkulunkulu.

…………

UNkulunkulu Wenza Uthingo Njengophawu Lwesivumelwano Sakhe Nabantu

Ekuqaleni, uNkulunkulu wadala abantu, emehlweni Akhe ababelungile futhi besondelene Naye, kodwa babhujiswa uzamcolo ngemva kokuhlubuka Kuye. Ingabe kwamlimaza uNkulunkulu ukuthi labo bantu bavele bashabalala kanjalo nje? Nakanjani kwamlimaza! Ngakho wabuveza kanjani ubuhlungu Bakhe? Kwalotshwa kanjani eBhayibhelini? Kwalotshwa kanjena eBhayibhelini: “Futhi ngizomisa isivumelwano sami nawe, ayisekho inyama eyophinda ibhujiswe ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukubhubhisa umhlaba.” Lo musho olula wembula imicabango kaNkulunkulu. Lokhu kubhujiswa kwezwe kwamzwisa ubuhlungu obukhulu. Ngamazwi omuntu, wadabuka kakhulu. Singase sicabange: Umhlaba owawugcwele ukuphila wabukeka kanjani ngemva kokubhujiswa uzamcolo? Umhlaba owake wagcwala abantu, wawusubukeka kanjani manje? Kwakungekho muntu owayakhe khona, isilwane esiphilayo, kunamanzi kuyo yonke indawo futhi kungcolile kubo bonke ubuso bamanzi. Ingabe leyo kwakuvele kuyinjongo kaNkulunkulu ngesikhathi edala umhlaba? Kusobala ukuthi akunjalo! Injongo kaNkulunkulu yasekuqaleni kwakuwuthi kube nokuphila kulo lonke izwe, ukubona abantu abadalile bemkhonza, hhayi nje ukukhonzwa uNowa yedwa noma ukuthi noma ubani osabelayo lapho embiza afeze amphathise khona. Lapho abantu beshabalala, uNkulunkulu akabonanga lokhu ayekuhlosile ekuqaleni, kodwa wabona okuphambene kakhulu nalokho. Yayingahlala kanjani inhliziyo Yakhe ingabuzwa ubuhlungu? Ngakho ngesikhathi embula isimo Sakhe futhi eveza imizwa Yakhe, uNkulunkulu wenza isinqumo. Wenza nhloboni yesinqumo? Wenza uthingo efwini (phawula: uthingo esilubonayo) njengesivumelwano nomuntu, isethembiso sokuthi uNkulunkulu ngeke aphinde abhubhise isintu ngozamcolo. Ngesikhathi esifanayo, kwakuwukutshela abantu ukuthi uNkulunkulu wake walibhubhisa izwe ngozamcolo, ukuze akhumbuze isintu kuze kube phakade ukuthi kungani enza leyo nto.

Ingabe ukubhubhisa izwe kulokhu kwakuyinto uNkulunkulu ayeyifuna? Nakanjani kwakungeyona into uNkulunkulu ayeyifuna. Singase sikwazi ukucabanga ngengxenyana yomhlaba edabukisayo ngemva kokubhujiswa kwezwe, kodwa ngeke sikwazi nokusondela ekutheni wayezizwa kanjani uNkulunkulu ngaleso senzakalo. Singase sithi, kungaba abantu bamanje noma bangemva kwalokho, akekho okwazi ukucabanga noma ukubona indlela uNkulunkulu ayezizwa ngayo lapho ebona isimo, leso sithombe somhlaba sibhujiswa uzamcolo. UNkulunkulu wayephoqelekile ukwenza lokhu ngenxa yokungalaleli komuntu, kodwa ubuhlungu obazwiwa inhliziyo kaNkulunkulu ngenxa yalokhu kubhujiswa kwezwe uzamcolo iqiniso okungekho muntu ongaliqonda. Yingakho uNkulunkulu enze isivumelwano nesintu, okwakuwukutshela abantu ukuba bakhumbule ukuthi uNkulunkulu wake wenza into efana nale, nokufunga kubo ukuthi uNkulunkulu akasoze abhubhisa izwe ngaleyo ndlela futhi. Kulesi sivumelwano sibona inhliziyo kaNkulunkulu—sibona ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu yayisezinhlungwini lapho ebhubhisa isintu. Ulimi lomuntu, lapho uNkulunkulu ebhubhisa isintu, futhi ebona isintu sishabalala, inhliziyo Yakhe yayilila futhi yopha igazi. Akuyona yini indlela engcono esingayichaza ngayo lena? La mazwi asetshenziswa abantu ukuze bafanise imizwa yomuntu, kodwa njengoba ulimi lomuntu luntula kakhulu, ukuwasebenzisa ukuze ngichaze imizwa kaNkulunkulu akubonakali kuyinto embi kimi, futhi akubonakali kuyihaba elikhulu. Okungenani, kuninikeza ukuqonda okujulile ngokuthi uNkulunkulu wayezizwa kanjani ngaleso sikhathi. Yini eniyocabanga ngayo manje uma niphinde nibona uthingo? Okungenani niyoyikhumbula indlela uNkulunkulu ake aba sosizini ngayo ngokubhubhisa izwe ngozamcolo. Niyoyikhumbula indlela, nakuba uNkulunkulu ayengalithandi leli zwe kanye nesintu, abhubhisa ngayo abantu abadala ngezandla Zakhe, inhliziyo Yakhe yezwa ubuhlungu kunzima ukudlulisa lokhu, ezizwa eshiywe dengwane futhi kunzima ukuthwala lokhu. Okuwukuphela kwenduduzo Yakhe kwakuwumndeni kaNowa wamalungu ayisishiyagalombili. Ukubambisana kukaNowa noNkulunkulu okwenza imizamo kaNkulunkulu yokunciphisa izinhlungu yathi ukudamba. Ngesikhathi uNkulunkulu esahlukumezekile, lena kwakuwukuphela kwento eyayingamsiza ezinhlungwini Zakhe. Kusukela lapho, uNkulunkulu wabeka wonke amathemba ngayekulindele emndenini kaNowa, ngethemba lokuthi bangaphila ngezibusiso Zakhe, hhayi ngeziqalekiso Zakhe, benethemba lokuthi ngeke baphinde babone uNkulunkulu ebhubhisa umhlaba ngozamcolo, futhi benethemba lokuthi ngeke babhujiswe.

phawula: uthingo esilubonayo

scottish landscape with clouds and rainbow over lake

Iyiphi ingxenye yesimo sikaNkulunkulu okufanele siyiqonde lapha? UNkulunkulu umzondile umuntu ngenxa yokuthi wayenobutha Naye, kodwa inhliziyo Yakhe, ukunakekela Kwakhe, ukukhathazeka nomusa ngesintu akukashintshi. Ngisho nalapho ebhubhisa isintu, inhliziyo Yakhe ayishintshanga. Lapho isintu sigcwele inkohlakalo nokungamlaleli ngezinga elithile uNkulunkulu, uNkulunkulu kwadingeka ukuthi asibhubhise ngenxa yesimo Sakhe, isiqu Sakhe, kanye nemiyalo Yakhe. Kodwa ngenxa yesiqu sikaNkulunkulu, wazwelana nabantu, futhi waze wafuna nokusebenzisa izindlela ezehlukahlukene ukuze ahlenge isintu ukuze sizokwazi ukuqhubeka siphila. Kunalokho, umuntu wamelana noNkulunkulu, waqhubeka engamlaleli uNkulunkulu, futhi wenqaba ukwamukela insindiso kaNkulunkulu, okuwukuthi, wenqaba ukwamukela izinhloso ezinhle. Kungakhathaliseki ukuthi uNkulunkulu ubabiza kanjani, ubakhumbuza kanjani, ubanika ini, ubasiza kanjani, noma ubabekezelela kangakanani, abantu abakaze baqonde noma bamazise futhi bebelokhu benganaki. Ebuhlungwini Bakhe, uNkulunkulu akazange akhohlwe ukubekezelela umuntu ngezinga angakwazi ngalo, alinde umuntu ukuba aphenduke. Uma esefinyelele umkhawulo Wakhe, wenza lokho okufanele akwenze ngaphandle kokunqikaza. Ngamanye amazwi, kwakunenkathi nenqubo ethile ekhethekile ngesikhathi uNkulunkulu ahlela ngaso ukubhubhisa isintu ekuqaleni Kwakhe kwangempela umsebenzi wokubhubhisa abantu. Le nqubo yaba khona ukuze kunikwe umuntu ithuba lokuphenduka, futhi kwakuyithuba lokugcina uNkulunkulu alinika umuntu. Ngakho yini eyenziwa uNkulunkulu ngale nkathi ngaphambi kokubhubhisa isintu? UNkulunkulu wenza umsebenzi obalulekile wokukhumbuza nokunxusa. Akunandaba ukuthi bungakanani ubuhlungu nosizi uNkulunkulu akuzwa enhliziyweni Yakhe, waqhubeka enakekela, ekhathalela futhi ebonisa isintu umusa. Yini esiyibonayo kulokhu? Ngokungangabazeki, sibona ukuthi uthando lukaNkulunkulu ngesintu lungokoqobo, akuyona nje into enzela ngayo ukuthi kungakhulunywa. Lungokoqobo, lunokwethenjelwa futhi olokwaziswa, alusilo olokukhohlisa, luhlanzekile, alukhohlisi noma alunabuzenzisi. UNkulunkulu akalokothi akhohlise noma akhe izithombe ezingamanga ukuze athandeke kubantu. Akalokothi asebenzise ubufakazi obungamanga ukuze abantu bamthande, noma aluthe abantu ngothando Lwakhe noma ubungcwele Bakhe. Lezi zici zesimo sikaNkulunkulu azilufanele yini uthando lwabantu? Azikufanele yini ukukhonzwa? Azikufanele yini ukwaziswa? Kuleli qophelo, ngifuna ukunibuza: Ngemva kokuzwa la mazwi, ingabe nicabanga ukuthi ubukhulu bukaNkulunkulu bumane bungamazwi asephepheni nje? Ingabe uthando lukaNkulunkulu lumane nje lungamazwi? Cha! Nakanjani akunjalo! Amandla amakhulu kaNkulunkulu, ubukhulu, ubungcwele, ukubekezela, uthando, njalo njalo—zonke lezi zinto ezehlukahlukene zesimo nesiqu sikaNkulunkulu zihlale zisebenza ngaso sonke isikhathi uma enza umsebenzi Wakhe, zihambisana nentando Yakhe ngesintu, futhi zigcwaliswa kuwo wonke umuntu. Kungakhathaliseki ukuthi wake wakuzwa yini ngaphambi kwesikhathi noma cha, uNkulunkulu ukhathalela wonke umuntu ngazo zonke izindlela, usebenzisa inhliziyo Yakhe eqotho, ukuhlakanipha, nezindlela ezehlukahlukene ukuze afudumeze inhliziyo yomuntu ngamunye, futhi avuse umoya womuntu ngamunye. Leli iqiniso elingenakuphikwa. Akunandaba ukuthi bangaki abantu abahleli lapha, umuntu ngamunye uke wazizwa ngendlela ehlukile ngokubekezela kukaNkulunkulu, kanye nothando Lwakhe. Lezi zinto ezimayelana noNkulunkulu nemizwa noma izinto eziqashelwayo ngaye—ngamafuphi, zonke lezi zinto ezinhle zivela kuNkulunkulu. Ngakho ngokuhlanganisa izinto wonke umuntu adlule kuzo nolwazi lukaNkulunkulu bese ukuhlanganisa nokufunda kwethu izingxenye zeBhayibheli namhlanje, ingabe manje seninokuqonda okungokoqobo nokufanele ngoNkulunkulu?

…………

UNkulunkulu wadala isintu; kungakhathaliseki ukuthi sonakalisiwe noma siyamlandela, uNkulunkulu uphatha abantu ngothando—noma njengoba abantu bangase basho, abantu abathandayo—hhayi abayizinto zokudlala. Nakuba uNkulunkulu ethi unguMdali futhi umuntu uyindalo Yakhe, lokho okungase kuzwakale sengathi kunomahlukwana ezindaweni abakuzo, iqiniso liwukuthi yonke into uNkulunkulu ayenzele umuntu ibudlula kude ubudlelwane Bakhe ngendalo. UNkulunkulu uyasithanda isintu, uyasikhathalela isintu, futhi usinakekela njalo nangezinga elikhuphukayo. Akalokothi enhliziyweni Yakhe ezwe sengathi lona sekungomunye umsebenzi noma sengathi wenza okuthi okudinga ukudunyiswa kakhulu. Futhi akezwa sengathi ukusindisa isintu, ukusinika izinto, nokusisiza ngakho konke, kuwukwenza umnikelo omkhulu esintwini. Usinakekela ngokuthula isintu, ngendlela Yakhe nangesiqu Sakhe, ngalokho anakho nalokho ayikho. Akunandaba ukuthi angakanani amalungiselelo nosizo isintu esiluthola Kuye, uNkulunkulu akalokothi acabange noma azame ukuthola udumo ngawo. Lokhu kunqunywa isimo sikaNkulunkulu, futhi nakanjani kuphinde kube ukuvezwa okusobala kwesimo sikaNkulunkulu. Yingakho, kungakhathaliseki ukuthi kungaba iBhayibheli noma ngenye incwadi, asikaze sithole uNkulunkulu eveza imicabango Yakhe, futhi asikaze sithole uNkulunkulu echaza noma ecacisa kubantu ukuthi kungani enza lezi zinto, noma ukuthi kungani esikhathalela kangaka isintu, ukuze enze isintu sijabule Ngaye futhi simdumise. Ngisho noma ehlukumezekile, lapho inhliziyo Yakhe izwa ubuhlungu obukhulu, akalokothi akhohlwe isibopho Sakhe ngesintu noma ukukhathazeka Kwakhe ngesintu, konke lokhu ukwenza ngokuthula ebekezelele ubuhlungu abuzwayo. Ngokuphambene nalokho, uNkulunkulu uyaqhubeka ebusisa isintu njengenjwayelo. Ngisho noma isintu simdumisa uNkulunkulu futhi sifakaza Ngaye, ayikho kulezi zindlela zokuziphatha uNkulunkulu ayidingayo. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu wayengahlosile ukuthi noma yini enhle ayenzela isintu ibuyiswe ngokokubonga noma ukuthi aphinde akhokhelwe ngayo. Ngakolunye uhlangothi, labo abesaba uNkulunkulu bagweme okubi, labo abamlandela ngempela uNkulunkulu, abamlalelayo futhi abaqotho Kuye, labo abamlalelayo—laba abantu kaningi abamukela izibusiso zikaNkulunkulu, futhi bayonikwa izibusiso ngaphandle kokunqikaza. Ngaphezu kwalokho, izibusiso abantu abazithola kuNkulunkulu, zingaphezu kwalokho abakucabangayo, futhi zingaphezu kwalokho abantu abangakwazi ukukubuyisa ngezinto abanazo noma ngenani abalikhokhayo. Lapho isintu sijabulela izibusiso zikaNkulunkulu, ingabe ukhona onendaba nokuthi uNkulunkulu wenzani? Ingabe ukhona okhathazekayo ngokuthi uNkulunkulu uzizwa kanjani? Ingabe ukhona ozama ukubuqonda ubuhlungu bukaNkulunkulu? Impendulo enembile yale mibuzo ngu-cha: Cha! Ingabe ukhona umuntu, kuhlanganise noNowa, oqonda ubuhlungu uNkulunkulu ayebuzwa ngaleso sikhathi? Ingabe ukhona ongaqonda isizathu esenza uNkulunkulu wamisa leso sivumelwano? Abakwazi! Isintu asibuboni ubuhlungu bukaNkulunkulu hhayi ngenxa yokuthi ngeke sikwazi ukubuqonda, kodwa ngenxa yegebe elikhona phakathi kwabantu noNkulunkulu noma umehluko ophakathi kwabo; kunalokho kungenxa yokuthi umuntu akanandaba nanoma imiphi imizwa kaNkulunkulu. Isintu sicabanga ukuthi uNkulunkulu uzimele—uNkulunkulu akabadingi abantu abazomkhathalela, abazomqonda noma bamcabangele. UNkulunkulu unguNkulunkulu, ngakho akabuzwa ubuhlungu, akanamizwa; ngeke adabuke, akaluzwa usizi, akakhali ngisho nokukhala. UNkulunkulu unguNkulunkulu, ngakho akazidingi izinkulumo zokudatshukelwa noma ukududuzwa. Uma ezidinga lezi zinto ngaphansi kwezimo ezithile, khona-ke uyozisombulula Yena mathupha ngeke adinge usizo lomunye umuntu. Ngokuphambene, abantu ababuthaka nabangavuthiwe abadinga ukuzwelwa uNkulunkulu, amalungiselelo Akhe, nesikhuthazo, ngisho nokuthi abaduduze, noma nini, noma kuphi. Ukucabanga okunjalo kucashe ekujuleni kwezinhliziyo zesintu: Abantu yibona ababuthaka; badinga ukuthi uNkulunkulu abanakekele ngazo zonke izindlela, bafanelwe yikho konke ukunakekelwa abakuthola kuNkulunkulu, futhi kufanele bafune kuNkulunkulu noma yini abacabanga ukuthi kufanele kube ngeyabo. UNkulunkulu unamandla; unakho konke, futhi ungumqaphi nomthombo wezibusiso. Njengoba kakade enguNkulunkulu, unamandla angenamkhawulo futhi akasoze adinga lutho kumuntu.

Njengoba umuntu engakulaleli konke okwambulwa uNkulunkulu, akakaze aluzwe usizi lukaNkulunkulu, ubuhlungu, noma injabulo. Kodwa ngokuphambene, uNkulunkulu wazi zonke izinkulumo ezisetshenziswa umuntu njengentende yesandla Sakhe. UNkulunkulu wanelisa izidingo zawo wonke umuntu ngaso sonke isikhathi kuzo zonke izindawo, ukubona umuntu ngamunye eshintsha imicabango Yakhe, eyiduduza futhi eyikhuthaza, eyiqondisa futhi eyenza ikhanye. Mayelana nazo zonke izinto uNkulunkulu azenzele isintu nalo lonke inani alikhokhile ngenxa yaso, ingabe abantu bona bangakwazi ukuthola ingxenye eBhayibhelini noma kunoma yini uNkulunkulu ayishilo kuze kube manje, ebonisa ngokucacile ukuthi uNkulunkulu udinga okuthile kumuntu? Cha! Ngokuphambene, kungakhathaliseki ukuthi abantu bawuziba kangakanani umcabango kaNkulunkulu, usasihola ngokuphindaphindiwe isintu, usisize ephindelela ngesikudingayo, futhi uyasivumela silandele izindlela zikaNkulunkulu ukuze sithole ikusasa elihle asilungiselele lona. Uma kuziwa kuNkulunkulu, lokho anakho nalokho ayikho, umusa Wakhe, ubumnene Bakhe, nayo yonke imivuzo Yakhe, kuyonikwa nakanjani labo abamthandayo nabamlandelayo. Kodwa akalokothi embulele omunye umuntu ubuhlungu abuzwile noma isimo Sakhe sengqondo, futhi akalokothi akhononde ngomunye umuntu ngokuthi akamcabangeli noma akayazi intando Yakhe. Bonke ubabekezelela ngokuthula, alinde usuku abantu abayokwazi ngalo ukuqonda.

kwesithi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene