Izibusiso UNkulunkulu Azipha UNowa Ngemva KukaZamcolo

May 13, 2018

UGenesise 9:1-6 Futhi uNkulunkulu wambusisa uNowa kanye namadodana akhe, futhi wathi kubo, Zalani, bese nanda, futhi nigcwale umhlaba. Futhi uvalo nokwesaba kwenu kuzakuba phezu kwezilwane zonke zomhlaba, naphezu kwazo zonke izinyoni zezulu, naphezu kwakho konke okunwabuzelayo emhlabeni, naphezu kwazo zonke izinhlanzi zolwandle; kunikezelwe ezandleni zenu. Zonke izilwane eziphilayo ziyakuba ngukudla kwenu; ngisho nemifino eluhlaza ngiyaninika konke. Kepha inyama okuyo ukuphila kwayo, okuyigazi layo, ningayidli. Futhi ngokuqinisekileyo igazi lokuphila kwenu ngiyakulibiza; nakuzo zonke izilwane ngiyakulibiza, nasesandleni somuntu; esandleni somfowabo umuntu ngiyakubiza ukuphila komuntu. Noma ubani ochitha igazi lomuntu, nelakhe igazi liyochithwa umuntu: ngokuba wenziwa umuntu ngomfanekiso kaNkulunkulu.

Yini eniyibonayo kule ngxenye? Kungani ngikhethe la mavesi? Kungani ngingasebenzisi isibonelo sikaNowa nokuphila komndeni wakhe kwasemkhunjini? Ngoba leyo mininingwane ayihlobene kakhulu nesihloko esikhuluma ngaso namuhla. Esigxile kukho isimo sikaNkulunkulu. Uma nifuna ukwazi ngalezo zinto, khona-ke thathani iBhayibheli nizifundele nina lezo zinto. Ngeke sikhulume ngazo lapha. Into eyinhloko esikhuluma ngayo namuhla imayelana nokwazi izenzo zikaNkulunkulu.

Ngemva kokuba uNowa amukele imiyalelo kaNkulunkulu futhi wakha umkhumbi wahlala kuwo izinsuku ezaba inkathi kazamcolo uNkulunkulu abhubhisa ngawo izwe, kwasinda amalungu omndeni wakhe ayisishiyagalombili. Ngaphandle kwamalungu omndeni kaNowa ayisishiyagalombili, sonke isintu sabhujiswa, futhi zonke izinto eziphilayo emhlabeni zabhujiswa. UNowa, uNkulunkulu wamnika izibusiso, washo izinto ezithile kuye nasemadodaneni akhe. Lezi izinto uNkulunkulu azibeka phambi Kwakhe futhi uNkulunkulu wambusisa. Lesi isibusiso nesethembiso uNkulunkulu usinika othile ongamlalelayo futhi amukele iziyalezo Zakhe, nendlela anika ngayo abantu umklomelo. Lokho kusho ukuthi, kungakhathaleki ukuthi uNowa wayengumuntu ophelele noma olungile emehlweni kaNkulunkulu, futhi kungakhathaleki ukuthi kungakanani ayekwazi ngoNkulunkulu, ngamafuphi, uNowa namadodana akhe amathathu bonke balalela amazwi kaNkulunkulu, baqondiswa umsebenzi kaNkulunkulu, futhi benza lokhu okwakufanele bakwenze ngokuvumelana neziyalezo zikaNkulunkulu. Ngenxa yalokho, basiza uNkulunkulu wabuyisa isintu nezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ngemva kwembubhiso yezwe ngozamcolo, baba negalelo elikhulu esinyathelweni sikaNkulunkulu esilandelayo somsebenzi kaNkulunkulu wecebo Lakhe lokuqondisa. Ngenxa yakho konke akwenza, uNkulunkulu wambusisa. Mhlawumbe kubantu banamuhla, akusizi ngalutho ukuxoxa ngalokho uNowa akwenza. Abanye bangase bacabange: UNowa akenzanga lutho; uNkulunkulu wayevele ehlose ukumgcina, ngakho wayevele ezosindiswa. Ukusindisa Kwakhe akufanale kulethe udumo kuye. Le nto yilena uNkulunkulu ayefuna ukuyenza, umuntu umane uyithuluzi. Kodwa akukhona lokho uNkulunkulu ayekucabanga. KuNkulunkulu, akunandaba ukuthi umuntu mkhulu noma akabalulekile, uma nje engakwazi ukumlalela, alalele neziyalezo Zakhe uzomphathisa umsebenzi, futhi engabambisana Naye emsebenzini Wakhe, kuyintando Yakhe, ecebweni Lakhe, ukuze intando necebo Lakhe kufezwe ngokushelelayo, khona-ke ukuziphatha okunjalo kukufanele ukukhumbula Kwakhe futhi kukufanele ukwamukela izibusiso Zakhe. UNkulunkulu uyabazisa abantu abanjalo, futhi uyazazisa izenzo zabo nothando abanalo ngaye. Lena indlela uNkulunkulu abheka ngayo izinto. Ngakho kungani uNkulunkulu abusisa uNowa? Kungenxa yokuthi leyo iyona ndlela uNkulunkulu asingatha ngayo izenzo ezinjalo nabantu abamlalelayo.

Izibusiso UNkulunkulu Azipha UNowa Ngemva KukaZamcolo

Mayelana nezibusiso zikaNkulunkulu ngoNowa, abanye abantu bazothi: “Uma umuntu elalela futhi anelise uNkulunkulu, khona-ke umuntu kufanele abusise umuntu. Ingabe akufanele kube njalo vele?” Singakusho lokho? Abanye abantu bathi: “Cha.” Kungani singavele sisho njalo? Abanye bathi: “Umuntu akakufanelekeli ukujabulela izibusiso zikaNkulunkulu.” Lokho akulona iqiniso konke. Ngoba lapho umuntu amukela lokho uNkulunkulu amphathise khona, uNkulunkulu unezinga Lakhe lokwahlulela kungaba ukuthi izenzo zomuntu zilungile noma zimbi noma ukuthi ulalelile, noma ukuthi lowo muntu uyanelisile intando kaNkulunkulu nokuthi uyafaneleka yini. Into uNkulunkulu anendaba nayo inhliziyo yomuntu, hhayi izenzo zabo zangaphandle. Akukhona ukuthi uNkulunkulu kufanele abusise umuntu uma esalalela, kungakhathaleki ukuthi ulalela kanjani. Lokhu ukungaqondi kwabantu uNkulunkulu. UNkulunkulu akabheki nje isiphetho sezinto, kodwa ubheka kakhulu lokho inhliziyo yomuntu eyikho nendlela umbono womuntu ngezinto oyiwo phakathi nokuhamba kwezinto, abheke ukuthi kukhona yini ukulalela, ukucabangela, kanye nesifiso sokwanelisa inhliziyo kaNkulunkulu. Kungakanani uNowa ayekwazi ngoNkulunkulu ngaleso sikhathi? Ingabe kwakuyizimfundiso enizaziyo manje? Mayelana nezinto eziphathelene neqiniso ezifana nemibono nolwazi ngoNkulunkulu, ingabe wathola amanzi nokwalusa okulingana nokwenu? Cha, akunjalo! Kodwa kuneqiniso elilodwa elingenakuphikwa: Konembeza, izingqondo, ngisho nokujula kwezinhliziyo zabantu namuhla, indlela ababheka ngayo uNkulunkulu ifiphele futhi ayiqondakali. Ningaze nithi ingxenye ethile yabantu ikubheka ngendlela engafanele ukuba khona kukaNkulunkulu. Kodwa enhliziyweni kaNowa nakunembeza Wakhe, ukuba khona kukaNkulunkulu kwakuyinto ayikholwayo futhi angayingabazi nakancane, ngaleyo ndlela ukulalela Kwakhe uNkulunkulu kwakuhlanzekile futhi kungamelana novivinyo. Inhliziyo yakhe yayihlanzekile futhi ivulekile kuNkulunkulu. Wayengadingi ulwazi oluningi lwezimfundiso ukuze aziqinisekise ngawo wonke amazwi kaNkulunkulu, futhi wayengadingi amazwi amaningi ukuze aqiniseke ngokuthi uNkulunkulu ukhona, ukuze amukele ukuthi uNkulunkulu umphathisile futhi enze noma yini amvumela ukuthi ayenze. Lona umehluko obalulekile phakathi kukaNowa nabantu banamuhla, futhi kuchaza incazelo yangempela yokuthi ngonjani umuntu ophelele emehlweni kaNkulunkulu. Into uNkulunkulu ayifunayo kumuntu ofana noNowa. Uluhlobo lomuntu uNkulunkulu alutusayo, futhi nakanjani uluhlobo lomuntu uNkulunkulu alubusisayo. Ingabe kukhona ukukhanya enikuthola kulokhu? Abantu babona ukubonakala kwangaphandle kubantu, kuyilapho uNkulunkulu ebona izinhliziyo zabantu nengaphakathi labo. UNkulunkulu akavumeli muntu antule ukuba nogqozi noma abe manqikanqika Kuye, futhi akabavumeli abantu ukuba bamsole noma bamvivinye nganoma iyiphi indlela. Ngakho, ngisho noma abantu namuhla bebukana nezwi likaNkulunkulu, noma ningase nithi bebukana noNkulunkulu, ngenxa yezinto ezisekujuleni kwezinhliziyo zabo, ukuba khona kwenkohlakalo kubo, inzondo yabo ngaye, baphazamise inkololelo yabo yangempela ngoNkulunkulu, abasakwazi ukumlalela. Ngenxa yalokho, kunzima kakhulu ngabo ukuthola isibusiso esifanayo nesanikwa uNowa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Leave a Reply

Sithinte nge-Whatsapp