God Intends to Destroy the World With a Flood, Instructs Noah to Build an Ark

UNkulunkulu Uhlose Ukubhubhisa Izwe NgoZamcolo, Uyala UNowa Ukuba Akhe Umkhumbi

(UGenesise 6:9-14) Lezi izizukulwane zikaNowa: UNowa wayengumuntu olungile nongasoleki esizukulwaneni sakhe, futhi uNowa wayehamba noNkulunkulu. Futhi uNowa wazala amadodana amathathu, uShemi, uHamu noJafete. Umhlaba was…

2018-05-13 11:13:05

God’s Blessing to Noah After the Flood

Izibusiso UNkulunkulu Azipha UNowa Ngemva KukaZamcolo

(UGenesise 9:1-6) Futhi uNkulunkulu wambusisa uNowa kanye namadodana akhe, futhi wathi kubo, Zalani, bese nanda, futhi nigcwale umhlaba. Futhi uvalo nokwesaba kwenu kuzakuba phezu kwezilwane zonke zomhlaba, naphezu kwazo…

2018-05-13 12:13:05

God Makes the Rainbow as a Symbol of His Covenant With Man

UNkulunkulu Wenza Uthingo Njengophawu Lwesivumelwano Sakhe Nabantu

(UGenesise 9:11-13) Futhi ngizomisa isivumelwano sami nawe, ayisekho inyama eyophinda ibhujiswe ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukubhubhisa umhlaba. Futhi uNkulunkulu wathi, Lokhu kuwuphawu lwesivumelwano engise…

2018-05-13 13:13:05