God’s Command to AdamGod Creates Eve

I. Umyalo KaNkulunkulu Ku-Adamu

(UGenesise 2:15-17) INKOSI uNkulunkulu yase imthatha umuntu, yambeka ensimini yase-Edene ukuba ayilime futhi ayinakekele. Futhi iNKOSI uNkulunkulu yamyala umuntu, yathi, Kuyo yonke imithi yensimu ungadla ngokuthanda kwak…

2018-05-29 20:30:17

II.UNkulunkulu Udala U-Eva

(UGenesise 2:18-20) Futhi INKOSI uNkulunkulu yathi, Akukuhle ukuba umuntu ahlale ngayedwa; ngizakumenzela umsizi omfanele. Futhi INKOSI uNkulunkulu yabumba ngalowo mhlabathi zonke izilwane zasendle, nezinyoni zonke zezul…

2018-05-29 20:32:03

To Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins, and clothed them.

III.INKOSI uNkulunkulu yabenzela u-Adamu nomkakhe iziphuku zesikhumba, futhi wabambathisa.

(UGenesise 3:20-21) Futhi u-Adamu wamqamba umkakhe igama lokuthi u-Eva; ngokuba wayengunina wabo bonke abaphilayo. INKOSI uNkulunkulu yabenzela u-Adamu nomkakhe iziphuku zesikhumba, futhi wabambathisa. Ake sibheke le ng…

2018-05-29 20:34:03