Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

I. Umyalo KaNkulunkulu Ku-Adamu

131

(UGenesise 2:15-17) INKOSI uNkulunkulu yase imthatha umuntu, yambeka ensimini yase-Edene ukuba ayilime futhi ayinakekele. Futhi iNKOSI uNkulunkulu yamyala umuntu, yathi, Kuyo yonke imithi yensimu ungadla ngokuthanda kwakho: Kepha kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ungadli: ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyakufa nokufa.

Ingabe kukhona enikutholile kula mavesi? Le ngxenye yemibhalo inenza nizizwe kanjani? Kungani “Umyalo kaNkulunkulu ku-Adamu” ucashunwe emibhalweni? Ingabe ngamunye wenu manje ninesithombe sikaNkulunkulu no-Adamu engqondweni yenu? Ningazama ukucabanga: Ukube benikuleso simo, wayeyoba njani uNkulunkulu enhliziyweni yenu? Lesi sithombe sinenza nibe namiphi imizwa? Lesi isithombe esishukumisa inhliziyo. Nakuba kunoNkulunkulu kuphela kuso, ukusondela okuphakathi kwabo akufanele sibe nomona ngakho: Uthando olukhulu lukaNkulunkulu lubekwe phezu komuntu, luzungeze umuntu; umuntu akanake nakunaka futhi akanacala, ukhululekile, uphila ngenjabulo ngaphandle kokuqapha kukaNkulunkulu; uNkulunkulu uyamkhathalela umuntu, kuyilapho umuntu ephila ngaphansi kwesivikelo nesibusiso sikaNkulunkulu; yonke into umuntu ayenzayo nayishoyo ihlobene futhi ayinakuhlukaniswa noNkulunkulu.

Umyalo KaNkulunkulu Ku-Adamu

Ningasho ukuthi lona umyalo wokuqala uNkulunkulu awunika umuntu kusukela emdalile. Uqukutheni lo myalo? Uqukethe intando kaNkulunkulu, kodwa futhi uqukethe nokukhathazeka Kwakhe ngesintu. Lona umyalo wokuqala kaNkulunkulu, futhi kungokokuqala uNkulunkulu ekhathazeka ngomuntu. Lokho kusho ukuthi, uNkulunkulu ubelokhu enesibopho ngomuntu kusukela ngomzuzu amdala ngawo. Siyini isibopho Sakhe? Kufanele avikele umuntu, amnakekele. Unethemba lokuthi umuntu angemethemba futhi alalele amazwi Akhe. Lokhu futhi kuyinto yokuqala uNkulunkulu ayilindele kumuntu. Yilokhu kulindela okwenza uNkulunkulu asho amazwi alandelayo: “Kuyo yonke imithi yensimu ungadla ngokuthanda kwakho: Kepha kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ungadli: ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyakufa nokufa.” La mazwi alula amelela intando kaNkulunkulu. Embula nokuthi inhliziyo kaNkulunkulu isiqalile ukukhathazeka ngomuntu. Phakathi kwazo zonke izinto, u-Adamu kuphela owenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu; U-Adamu uwukuphela kwento ephilayo uNkulunkulu afaka kuyo umoya wokuphila; angahamba noNkulunkulu, axoxe noNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu amnika lowo myalo. UNkulunkulu wakwenza kwacaca kulo myalo ukuthi yini engenziwa umuntu, nalokho angeke akwazi ukukwenza.

Kula mazwi ambalwa alula, singayibona inhliziyo kaNkulunkulu. Kodwa nhloboni yenhliziyo esiyibonayo? Ingabe lukhona uthando enhliziyweni kaNkulunkulu? Ingabe inakho ukukhathazeka? Uthando nokukhathazeka kukaNkulunkulu kula mavesi akunakwaziswa abantu kuphela, kodwa lungazwakala nokuzwakala. Ingabe lokho akulona iqiniso? Manje njengoba sengisho lezi zinto, ingabe nisacabanga ukuthi lawa amazwi ambalwa alula? Awalula ngaleyo ndlela, akunjalo? Ningakwazi ukukubona ngaphambi kwesikhathi lokhu? Uma uNkulunkulu ekutshela yena mathupha la mazwi ambalwa, ungazizwa kanjani ngaphakathi? Uma ungenabo ubuntu, uma inhliziyo yakho iqinile, akukho lutho ozoluzwa, ngeke ulwazise uthando lukaNkulunkulu, futhi ngeke uzame ukuqonda inhliziyo kaNkulunkulu. Kodwa uma ungumuntu ononembeza, onobuntu, uyozizwa ngendlela ehlukile. Uyozwa imfudumalo, uyozizwa unakekelwa futhi uthandwa futhi uyojabula. Akulona yini iqiniso lelo? Lapho uzwa lezi zinto, uyoziphatha kanjani kuNkulunkulu? Ingabe uyonamathelana noNkulunkulu? Ingabe uyomthanda futhi umhloniphe ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yakho uNkulunkulu? Ingabe inhliziyo yakho iyosondelana noNkulunkulu? Ungabona kulokhu ukuthi lubaluleke kangakanani uthando lukaNkulunkulu kumuntu. Kodwa okubucayi nakakhulu ukwazisa komuntu nokuqonda Kwakhe uthando lukaNkulunkulu. Eqinisweni, ingabe uNkulunkulu akasho izinto eziningi ezifanayo phakathi nalesi sigaba somsebenzi Wakhe? Kodwa ingabe abantu banamuhla bayayazisa inhliziyo kaNkulunkulu? Ingabe ningakwazi ukuqonda intando kaNkulunkulu engiqeda kukhuluma ngayo? Anikwazi ngisho nokuyiqonda intando kaNkulunkulu uma ingokoqobo futhi inokwethenjelwa kanje. Yingakho ngithi aninalo ulwazi lweqiniso nokuqonda ngoNkulunkulu. Ingabe lokhu akulona iqiniso? Yilokho esizoxoxa ngakho kule ngxenye.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene