Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Okuqukethwe

Yini Okumele Abakholwayo Bakholelwe Kuyo

Ngabe yini le eyamukelwa umuntu kusukela mhla eqala ukukholwa wuNkulunkulu? Ngabe bewazini ngoNkulunkulu? Ngabe sewushintshe kangakanani njengoba sewukholwa wuNkulunkulu? Manje nonke seniyazi ukuthi ukukholwa wuNkulunkulu akwenzelwa ukusindiswa komphefumulo kuphela kanye nokunakekelwa kwenyama, noma ukuthi uzinothise empilweni ngothando lukaNkulunkulu, njalo njalo. Eqinisweni, uma uthanda uNkulunkulu ngesizathu sokunakekelwa kwenyama noma ukuzithokozisa kwesikhashana, ngisho noma kunjalo, ekugcineni, uthando othanda uNkulunkulu ngalo lufinyelela esicongweni futhi ungaceli lutho, lolu "uthando" olufunayo kusawuthando olungahlanzekile nolungamthokozisi uNkulunkulu. Labo abasebenzisa uthando lukaNkulunkulu ukuze banothise izimpilo zabo eziphansi futhi kuvalwe isikhala ezinhliziyweni zabo yilabo abafuna ukuphila ntofontofo, hhayi labo abafuna ukuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Lolu hlobo lothando luphambene nentando yalowo, olangazelela ukuthokoza emoyeni, futhi uNkulunkulu akaludingi lolu hlobo lothando. Ngakho, olwakho uthando lunjani? UNkulunkulu umthandelani? Ngabe uthando lweqiniso othanda uNkulunkulu ngalo lungakanani? Uthando lwabantu abaningi phakathi kwenu lunjengalolu olubalwe ngenhla. Lolu hlobo lothando lungakwazi ukugcina isimo samanje kuphela; ngeke lukwazi ukuqhubeka ingunaphakade, noma ngeke lukwazi ukuzinza kubantu. Lolu hlobo lothando lunjengembali engatheli izithelo emuva kokuqhakaza yabuna. Ngamanye amazwi, uma sewuthande uNkulunkulu ngaleyo ndlela futhi engekho umuntu ozokuhola endleleni, uzowa. Uma ukwazi ukuthanda uNkulunkulu ngezikhathi zokuthanda uNkulunkulu futhi ungashintshi lutho kwisimo sempilo yakho emva kwalokho, ngakho-ke uzoqhubeka nokukhungathwa amandla obumnyama, ungakwazi ukuphunyuka, futhi ungakwazi ukuzikhulula ekudukisweni nasekwenziweni isiwula uSathane. Akekho umuntu onjalo ongamukelwa uNkulunkulu ngokugcwele; ekugcineni, umoya wabo, umphefumulo kanye nomzimba uzobe usangokaSathane. Lokhu akunakuphikiswa. Bonke labo uNkulunkulu angabazuzanga ngokugcwele bazobuyela endaweni abavela kuyo, leyo, nguSathane, futhi bazoya echibini lomlilo nesibabule ukuze bamukele isigaba esilandelayo sokujeziswa uNkulunkulu. Labo abazuzwe uNkulunkulu yilabo abahlubuke kuSathane futhi baphunyuka ekamu lakhe. Abantu abanjalo bayobalwa ngokugcwele kulabo bombuso. Abantu bombuso bayovela kanjalo. Ngabe uzimisele ukuba yilolu hlobo lomuntu? Ngabe uzimisele ukwamukelwa uNkulunkulu? Ngabe uzimisele ngokuphunyuka ekamu likaSathane bese ubuyele kuNkulunkulu? Manje ngabe ungokaSathane noma ngabe ubalwa phakathi kwalabo abangabombuso? Izinto ezinjalo kumele zicace futhi zingadingi ukuthi zichazwe kabanzi.

Ezikhathini zangaphambilini, abantu abaningi babelandela izifiso zabo kanye nemibono nangenxa yamathemba abo. Lezi azizudingidwa njengamanje. Okumqoka ukuthola indlela yokuphila ezovumela ukuthi umuntu ngamunye akwazi ukuba sesimweni esikahle phambi kukaNkulunkulu futhi kancane kancane akhululeke emaketangweni omthelela kaSathane, ukuze uNkulunkulu akwazi ukukwamukela, bese ushiye lokho uNkulunkulu athi kushiye emhlabeni. Yilokhu kuphela okungagcwalisa okufunwa uNkulunkulu. Baningi abakholwa uNkulunkulu, kepha abakholelwa kulokho okufunwa uNkulunkulu noma lokho okufunwa uSathane. Ngobuwula bakholwa futhi balandela abanye bebe bengaboni ukuthi kuyiwaphi, ngakho abakaze bayiphile impilo yobuKristu ejwayelekile; abanabo ubudlelwano obuhle nabantu ngamunye, banobudlelwane obuhle obuncane kakhulu noNkulunkulu. Kulokhu sibona izinkinga kanye namaphutha abantu, kanye nokunye okuningi okungavimba intando kaNkulunkulu. Lokhu kwanele ukuze kufakazele ukuthi umuntu akazibekanga emgudwini ofanele noma akakabhekani nempilo yeqiniso. Ngakho ke kusho yini ebekwa emgudwini ofanele? Ukuba semgudwini ofanele kusho ukuthi ukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu ngazo zonke izinkathi futhi uhlanganyele ngokwemvelo noNkulunkulu, kancane kancane uze wazi ukuthi kushodani kuwe futhi kancane kancane uthole ulwazi olujulile ngoNkulunkulu. Ngalokhu, nsukuzonke uzozuza ukubona okusha futhi ukhanyiseleke emoyeni; ukulangazelela kwakho kuyanda, futhi ufuna ukuthola iqiniso. Nsukuzonke kuba khona ukukhanya okusha kanye nokuqonda okusha. Ngale ndlela, uyakhululeka kancane kancane kumthelela kaSathane, futhi impilo yakho iyakhula kakhulu. Umuntu onje usuka esemgudwini ofanele. Hlaziya lokho obhekane nakho ngokwakho futhi uhlole indlela oyithathile ekukholweni uNkulunkulu ukuqhathanise nokungenhla. Ngabe ungumuntu osemgudwini ofanele? Ngabe uzikhulule kuziphi izimo emaketangaweni kaSathane kanye nakumthelela kaSathane? Uma kuwukuthi usazohamba ngomgudu ofanele, izibopho zakho noSathane kumele zigqashulwe. Njengoba kunjalo, ngabe lokhu kulangazelela uthando lukaNkulunkulu kungaba nomphumela wothando lweqiniso, oluzinikele, futhi olungenasici? Uthi uthando othanda uNkulunkulu ngalo luqinile futhi lusuka ekujuleni kwenhliziyo, kube awukazikhululi emaketangweni kaSathane. Ngabe awumenzi isiwula uNkulunkulu? Uma ufisa ukuthola uthando olungenasici kuNkulunkulu, wamukelwe uNkulunkulu ngokugcwele, futhi ubalwe phakathi kwalabo basembusweni, ngakho kumele uqale uzifake emgudwini ofanele.