Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumela UNkulunkulu

Umuntu ubelokhu ephila ngaphansi kwendwangu yethonya lobumnyama, eboshiwe ethonyeni likaSathane kungekho ukuphunyuka. Futhi isimo somuntu, emuva kokuguqulwa uSathane, siya ngokuya sikhula ekukhohlakaleni. Umuntu angathi umuntu yilokhu aphila nesimo sakhe senkohlakalo yobusathane, engakwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Njengoba kunje, uma umuntu efisa ukuthanda uNkulunkulu, kumele asuswe ukuzibona engolungileyo, ukuzibona ebalulekile, ukuzidla, ubuqha, nokunye okunjalo, konke okungokwesimo sikaSathane. Uma kungenjalo, uthando lwakhe luwuthando olungemsulwa, olunobusathane, futhi olungeke lugunyazwe uNkulunkulu. Ngaphamdle kokupheleliswa, ukubhekwa, ukwaphulwa, ukuthenwa, ukuqondiswa, ukusolwa, noma ukucwengwa uMoya oNgcwele ngokuqondile, akekho okwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Uma uthi ingxenye yesimo sakho imele uNkulunkulu ngakho uyakwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso, uyilowo okhuluma amagama okuzidla futhi uwumuntu oyisiwula. Abantu abanjalo bayizingelosi ezinkulu! Isimo somuntu azalwa naso ngeke sikwazi ukumela uNkulunkulu ngokuqondile. Umuntu kumele asikhiphe ngokupheleliswa uNkulunkulu, bese, ngokunakekela intando kaNkulunkulu, ukugcwalisa intando kaNkulunkulu kanye nokwedlula emsebenzini kaMoya ONgcwele, ukuphila kwakhe kukwazi ukuvunywa uNkulunkulu. Akekho umuntu ophila enyameni ongakwazi ukumela uNkulunkulu ngokuqondile ngaphandle kokuba abe umuntu osetshenziswa uMoya oNgcwele. Nokho, nomuntu onje, isimo sakhe kanye nalokho akuphilayo kungethiwe kumele uNkulunkulu ngokugcwele; umuntu angathi nje akuphilayo kuqondiswa uMoya oNgcwele. Isimo salowo muntu ngeke sikwazi ukumela uNkulunkulu.

Yize isimo somuntu sigcotshwa uNkulunkulu - lokhu akuphikiseki futhi kungathathwa njengento enhle—siguqulwe uSathane. Ngakho sonke isimo somuntu siyisimo sikaSathane. Umuntu angathi uNkulunkulu, ngokwesimo, uqondile ekwenzeni izinto, futhi naye uziphatha ngale ndlela; naye unalolu hlobo lwesimo, futhi uthi isimo sakhe simele uNkulunkulu. Ngabe uhlobo luni lomuntu lolu? Ngabe isimo sobusathane senkohlakalo singakwazi ukumela uNkulunkulu? Noma ubani othi isimo sakhe simele uNkulunkulu uhlambalaza uNkulunkulu, futhi uthuka uMoya oNgcwele! Uma kubhekwa indlela uMoya oNgcwele asebenza ngayo, umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni ngowokunqoba kuphela. Yingakho isimo somuntu esiningi senkohlakalo yobusathane singakahlanzwa, nokuthi kungani lokhu okuphilwa umuntu kusewumfanekiso kaSathane. Yilokho umuntu akholwa ukuthi kulungile futhi kumele izenzo zenyama yomuntu, noma, ukukubeka kuqonde, kumele uSathane futhi ngeke kukwazi nhlobo ukumela uNkulunkulu. Yize noma umuntu evele esemthanda uNkulunkulu kangangokuba ukwazi ukuthokozela impilo yezulu emhlabeni, ukwazi ukwenza izinkulumo ezinjengezithi: “O Nkulunkulu! Angikwazi ukukuthanda ngokwanele," futhi usefinyelele esicongweni, awukwkwazi ukuthi uphila ubuNkulunkulu noma umele uNkulunkulu ngoba ubunjalo bomuntu abufani nobukaNkulunkulu. Umuntu angephile ubuNkulunkulu, njengoba engeke akwazi ukuba wuNkulunkulu. Lokho uMoya oNgcwele aqondise umuntu ukuba akuphile kuhambisana kuphela nalokho uNkulunkulu akufuna kumuntu.

Yonke iminyakazo nezenzo zikaSathane kubonakala kumuntu. Manje yonke iminyakazo nezenzo zomuntu ziyisibonakaliso sikaSathane, ngakho-ke akukwazi ukumela uNkulunkulu. Umuntu ungumfuziselo kaSathane, ngakho isimo somuntu asimeli isimo sikaNkulunkulu. Abanye abantu banesimilo esihle; UNkulunkulu angenza umsebenzi othile omuhle ngesimilo salaba bantu futhi umsebenzi abawenzayo ulawulwa nguMoya oNgcwele, kodwa isimo sabo asikwazi ukumela uNkulunkulu. Umsebenzi uNkulunkulu awenza kubo ungukusebenza nokukhulisa lokho osekuvele kukhona phakathi kubo. Noma ngabe abaphrofethi bakudala noma amadoda asetshenziswa uNkulunkulu, akekho ongamela uNkulunkulu ngqo. Bonke abantu bathanda uNkulunkulu ngenxa yokuphoqelelwa yizimo ezibazungezile, akekho okuzisukela kuye ukuba asebenzisane noNkulunkulu. Yiziphi izinto ezinhle? Konke okuvela ngqo kuNkulunkulu kuhle. Kodwa-ke isimo somuntu sesedlule esandleni sikaSathane ngakho ngeke simele uNkulunkulu. NguNkulunkulu osenyameni kuphela—uthando Lwakhe, ukuzimisela Kwakhe ukuhlupheka, ukulunga Kwakhe, ukunikezela, ukuthoba, nokufihlakala—konke lokhu kumela uNkulunkulu ngokuqondile. Lokhu kungenxa yokuba ngenkathi efika wayengenamvelo yesono futhi wayevela ngqo kuNkulunkulu; Akedlulanga ezandleni zikaSathane. UJesu usemfuziselweni wenyama eyonayo kuphela, akamele isono; ngakho-ke, iminyakazo Yakhe, izenzo, namazwi, kuze kufike leso sikhathi esandulela ukuphethwa komsebenzi Wakhe ngokubethelwa (kufaka umzuzu wokubethelwa Kwakhe) konke kumele ngqo uNkulunkulu. Isibonelo sikaJesu senele ukuqinisekisa ukuthi noma yimuphi umuntu onemvelo yesono akakwazi ukumela uNkulunkulu, nokuthi isono somuntu simele uSathane. Okusho ukuthi isono asimeli uNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu akanasono. Ngisho umsebenzi owenziwe kumuntu nguMoya oNgcwele ungabukwa kuphela ngokuthi ulawulwe nguMoya oNgcwele futhi ngeke kuthiwe wenziwe ngumuntu egameni likaNkulunkulu. Kodwa, okomuntu nje ukuthi isono sakhe nesimo sakhe kokubili akumeli uNkulunkulu. Ekubukeni umsebenzi owenziwe kumuntu nguMoya oNgcwele kusuka esikhathini esedlule kuze kube namuhla, kuyabonakala ukuthi umuntu unalokho akuphilayo ngenxa yokuthi uMoya oNgcwele wenze umsebenzi kuye. Bambalwa kakhulu abakwazi ukuphila iqiniso emva kokuthi kubhekanwe nabo futhi baqondiswa wuMoya oNgcwele. Okusho ukuthi, ngumsebenzi kaMoya oNgcwele kuphela okhona nokuthi ukusebenzisana okuvela kumuntu akukho. Usuyakubona ngokucacile manje lokhu? uma kunjena, yini okufanele uyenze ukuze usebenze ngakho konke ngokuhambisana Naye ngenkathi uMoya oNgcwele esebenza, bese, ngokwenzenjalo, ufeze umsebenzi wakho?

Okwedlule: Yimuphi Umqondo Okumele Abakholwayo Bawubambe

Okulandelayo: Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp