Kuyini Ukuqonda Kwakho Izibusiso?

Nakuba labo abazalwe kule nkathi bebhekene nezimo zokukhohlakala kukaSathane nokungcola kwamadimoni, kuyiqiniso futhi ukuthi bayakwazi ukuzuza insindiso enkulu ngenxa yalokhu kukhohlakala, ngisho nokungaphezulu kwemfuyo egcwele izintaba namathafa kanye nempahla yomndeni enkulu eyazuzwa uJobe, futhi ingaphezu kwesibusiso esatholwa uJobe sokubona uJehova ngemva kwezilingo zakhe. Kwaba kuphela ngemva kokuba uJobe ebhekene nokuvivinywa kokufa lapho ezwa khona amazwi kaJehova. UJobe wezwa iphimbo likaJehova esivunguvungwini, kodwa akazange abubone ubuso bukaJehova futhi akasazanga isimo Sakhe. Lokho uJobe akuzuza kwamane kwaba yimpahla ebonakalayo enikeza injabulo yomzimba kanye nabantwana abahle kakhulu kuwo wonke amadolobha azungezile nokuvikelwa yizingelosi zasezulwini. Akazange ambone uJehova, futhi nakuba ayebizwa ngokuthi ulungile, akazange asazi isimo sikaJehova. Nakuba abantu banamuhla beswele okwesikhashana injabulo yezinto ezibonakalayo noma bebhekene nesimo sangaphandle esinobutha, ngembulile isimo Sami engingazange ngisembulele isintu ezikhathini ezidlule futhi ebesilokhu sifihlakele, kanye nezimfihlakalo Zami kusuka endulo kubantu abaphansi kakhulu engibanikeze insindiso enkulu. Lokhu kungokokuqala ukuba ngikwenze. Angikaze ngenze lolu hlobo lomsebenzi ngaphambili, futhi nakuba nibancane kakhulu kunoJobe, lokho enikuzuzile nenikubonile kukwedlula kude okukaJobe. Nakuba nihlangabezane nazo zonke izinhlobo zokuhlupheka nokuhlushwa, lokho kuhlupheka akufani nezilingo zikaJobe, kodwa kuwukwahlulelwa nokusolwa abantu abakutholile ngenxa yokuvukela nokumelana kwabo, nangenxa yesimo sokulunga Kwami. Kuwukwahlulelwa okulungile, ukusolwa, kanye nesiqalekiso. UJobe wayengomunye wama-Israyeli, omunye wabalungile abathola uthando nomusa omkhulu kaJehova. Akazange enze okubi futhi akazange amelane noJehova; kunalokho, wayezinikele ngokwethembeka kuJehova, futhi wabhekana nezilingo ngenxa yokulunga kwakhe, futhi wabhekana nezilingo ezinjengomlilo ngenxa yokuthi wayeyinceku eqotho kaJehova. Abantu namuhla babhekana nokwahlulelwa kanye nesiqalekiso Sami ngenxa yokungcola nokungalungi kwabo. Nakuba ukuhlupheka kwabo kungafani nalokho uJobe abhekana nakho ngesikhathi elahlekelwa yimfuyo yakhe, impahla yakhe, izinceku zakhe, abantwana bakhe, kanye nabo bonke labo abathandayo, lokhu abantu ababhekana nakho ukucwengwa kanye nokushiswa ngomlilo; okubi kakhulu kunalokho uJobe abhekana nakho ngukuthi lolu hlobo lokuvivinywa aluncishiswa noma lususwe ngenxa yobuthakathaka babo, kunalokho, kuthatha isikhathi eside kuze kube usuku lokugcina lokuphila. Lokhu ukujeziswa, ukwahlulelwa, isiqalekiso—ukusha okungenaluzwelo, futhi ngaphezu kwalokho “kuyifa” elifanele lesintu. Kuyilokho okubafanele, futhi kuyindawo yokubonakalisa isimo Sami sokulunga. Kuyiqiniso elaziwayo. Kodwa lokho abantu abakuzuzile kuyakwedlula kakhulu lokho abakubekezelele manje. Lokho enikuzwile kumane kuyiziphazamiso nje ezingenxa yobuwula, kodwa enikuzuzayo kuphindwe ngekhulu ngaphezulu kunokuhlupheka kwenu. Ngokwemithetho yakwa-Israyeli eTestamenteni Elidala, bonke labo abamelana Nami, bonke labo abangahlulela esidlangalaleni, nabo bonke labo angalandeli indlela Yami kodwa ngesibindi banikele imihlatshelo engcolile Kimi nakanjani bayobhujiswa ngomlilo ethempelini, noma idlanzana labakhethiwe bayobakhanda ngamatshe baze bafe, ngisho nenzalo yabo evela endlini yabo kanye namanye amalungu omndeni azobhekana nesiqalekiso Sami, ngeke bakhululeke nasezweni elizayo, kodwa bayokuba yizigqila zezigqila Zami, futhi ngiyobathumbela ekudingisweni kwabeZizwe futhi ngeke bakwazi ukuphindela ezweni labo. Ngokususelwe ezenzweni zabo, ekuziphatheni kwabo, ukuhlupheka abantu namuhla ababhekene nabo akukubi njengokujeziswa okwezwiwa ama-Israyeli. Ukuthi lokhu kuhlupheka enikuzwayo manje kuyimpindiselo enesizathu, futhi lokhu kungenxa yokuthi niphambuke ngempela, futhi ukube benikwa-Israyeli beningaba ngabanye bezoni zaphakade futhi ngabe kade nanqunywa ngama-Israyeli naba yizicucu futhi nashiswa ngomlilo wasethempelini likaJehova elisezulwini. Futhi kuyini lokho enikuzuzile manje? Yini eniyitholile, yini eniyijabulele? Nginambulele isimo Sami sokulunga, kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi ngembule isineke Sami sokuhlenga isintu. Umuntu angathi konke lokhu engikwenzile kini ngumsebenzi wesineke, okungokokuphatha Kwami, futhi ngaphezu kwalokho owokujabulisa isintu.

Nakuba uJobe abhekana nokulingwa okuvela kuJehova, wayengumuntu nje olungile owayekhonza uJehova, futhi nakuba ayebhekene nalezo zilingo akazange akhononde Ngaye, kodwa wakwazisa ukuhlangana kwakhe noJehova. Abantu banamuhla abagcini nje kuphela ngokungakwazisi ukuba khona kukaJehova, kodwa bayakwenqaba, bayakuzonda, bayakhononda ngakho, futhi bakuhleke usulu ukubonakala Kwakhe. Ingabe anikazuzi okukhulu? Ingabe ukuhlupheka kwenu ngempela kube kukhulu kangako? Ingabe izibusiso zenu zibe zinkulu kunalezo zikaMariya noJakobe? Ingabe ubuqotho benu bube yize? Ingabe lokho ebengikufuna kini, lokhu engikucele kini kube kukhulu kakhulu futhi kwakuningi kakhulu? Ulaka Lwami lwathululelwa kuphela kulawo ma-Israyeli ayemelene Nami, hhayi ngokuqondile phezu kwenu, futhi lokho enikuzuzile kube kuphela isahlulelo Sami esingenasihe nezambulo kanye nokucwengwa ngomlilo okungahlehli. Nakuba kunjalo abantu basalokhu bemelana futhi bephikisana Nami bengalaleli ngisho nakancane. Futhi kukhona nabathile abaqhelayo Kimi futhi abangiphikayo; uhlobo olunjalo lomuntu luyafana neviyo likaKora noDathani limelana noMose. Izinhliziyo zabantu ziqiniswe kakhulu, nemvelo yabo inenkani kakhulu. Ngeke baguqule izindlela zabo ezindala. Ngithi badalulwa njengezifebe emini, futhi amazwi Ami anzima kangangoba angase aze “ezwakale kabi ezindlebeni,” adalule izimilo zabantu ekukhanyeni kwemini—kodwa bavele banqekuzise amakhanda abo kuphela, bakhale izinyembezi ezimbalwa, futhi babe nemizwa yokudabuka kancane. Uma sekuphelile, baba nolaka njengenkosi yezilwane zasendle ezintabeni futhi abanakho nhlobo ukuqaphela. Abantu abanalolu hlobo lwesimo bangakwazi kanjani ukuthi bajabulele izibusiso eziphindwe ngokwekhulu ngaphezulu kwezikaJobe? Bangabona kanjani ukuthi lokhu abakujabulelayo yizibusiso ezazingeke zibonakale kuwo wonke umlando, okungekho umuntu oke wazijabulela ngaphambili? Onembeza babantu bangaluzwa kanjani lolu hlobo lwesibusiso oluphethe isijeziso? Eqinisweni, ukuphela kwento engiyidinga kini ukuthi nikwazi ukuba yizibonelo zomsebenzi Wami futhi nibe ofakazi besimo Sami sonke kanye nazo zonke izenzo Zami, ukuze nikhululwe ezinhlushweni zikaSathane. Kodwa isintu ngaso sonke isikhathi sicasulwa umsebenzi Wami futhi asivumelani nawo ngamabomu. Kungenzeka kanjani ukuthi lolu hlobo lomuntu lungangikhuthazi ukuba ngibuyise imithetho yakwa-Israyeli futhi ngithululele phezu kwabo intukuthelo Yami ku-Israyeli? Nakuba bebaningi phakathi kwenu “Abangilalelayo,” kunabaningi ngokwengeziwe abafana “neviyo likaKora.” Lapho sengifinyelele ngokuphelele enkazimulweni Yami, ngizothatha umlilo ezulwini ukuze ngibashise babe umlotha. Kufanele nazi ukuthi ngeke ngisasola abantu ngamazwi Ami, kodwa ngaphambi ngokwenza umsebenzi ka-Israyeli, ngizoshisa ngokuphelele abafana “neviyo likaKora” abamelana Nami nengabasusa kudala. Isintu ngeke sisaba nethuba lokujabula Ngami, kodwa abazokubona kuphela intukuthelo kanye “namalangabi” Ami avela ezulwini. Ngizokwembula imiphumela yabo bonke abantu, futhi ngizokwehlukanisa bonke abantu ngokwezigaba ezahlukene. Ngizoqaphela isenzo ngasinye sabo sokuvukela, bese ngiqedela umsebenzi Wami, ukuze ikusasa labantu linqunywe ngokusekelwe esinqumweni Sami ngesikhathi bese mhlabeni nangezimo zomqondo zabo Kimi. Lapho leso sikhathi sifika, akukho okungaguqula imiphumela yabo. Abantu mabaveze imiphumela labo! Mangidlulisele imiphumela yabantu kuBaba osezulwini.

Okwedlule: Ungakunaka Kanjani Ukuthunywa Kwakho Kwesikhathi Esizayo?

Okulandelayo: Kuthini Ukuqonda Kwakho UNkulunkulu?

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp