Kuthini Ukuqonda Kwakho UNkulunkulu?

Abantu sebekholwe kuNkulunkulu isikhathi eside, nokho abaningi kubo abaliqondi igama elithi “Nkulunkulu.” Bayalandela nje ngokudideka. Abaqondi ukuthi kungani umuntu kumele akholwe kuNkulunkulu noma ukuthi ngempela uyini uNkulunkulu. Uma abantu bazi ukukholwa nokulandela uNkulunkulu kuphela, kodwa bengazi ukuthi uyini uNkulunkulu, futhi bengamqondi uNkulunkulu, ngabe lokhu akusilo yini ihlaya elikhulu emhlabeni? Nakuba abantu manje sebebone izimfihlakalo eziningi zasezulwini futhi sebezwile ngolwazi olujulile umuntu abengakaze abe nalo ngaphambili, basebumnyameni ngamaqiniso amaningi alula, futhi angakacatshangwa okwamanje. Abanye abantu bangathi, “Sesikholwe kuNkulunkulu iminyaka eminingi. Kungenzeka kanjani ukuthi singamazi uNkulunkulu? Akusehlisi lokhu?” Kodwa eqinisweni, nakuba bonke bengilandela namuhla, akekho noyedwa onokuqonda konke ngalo msebenzi wamanje. Baziba nemibuzo esobala futhi elula, ingasaphathwa eyale enzima kakhulu enjengaleyo engoNkulunkulu. Imibuzo eniyizibayo futhi ningakwazi ukuyiqonda, yiyo okumele ngabe niyayiqonda kakhulu. Nazi kuphela ukulandela isixuku, ninganaki futhi ningabi nandaba nenifanele ukuzihlomisa ngakho. Ngabe niyazi ngempela ukuthi kungani kumele nikholwe kuNkulunkulu? Ngabe niyazi ukuthi uyini uNkulunkulu? Ngabe niyazi ukuthi uyini umuntu? Njengomuntu onokukholwa kuNkulunkulu, uma uhluleka ukuqonda lezi zinto, awulahlekelwa yini isithunzi sekholwa likaNkulunkulu? Umsebenzi Wami namuhla yilo: ukwenza abantu baqonde ingqikithi yabo, baqonde konke engikwenzayo, bazi ubuso beqiniso bukaNkulunkulu. Lesi yisenzo sokugcina sohlelo Lwami lokuphatha, isigaba sokugcina somsebenzi Wami. Yingakho nginitshela zonke izimfihlakalo zempilo ngaphambili, ukuze nina nonke nizamukele Kimi. Njengoba lo kungumsebenzi wenkathi yokugcina, kumele nginitshele onke amaqiniso empilo eningakaze nibe nawo ngaphambili, noma ngabe niyahluleka ukuwabamba futhi anikwazi nokuwabekezelela, ngenxa yokuthi nintula kakhulu futhi anihlomile kahle. Ngifuna ukuphetha umsebenzi Wami, ukuqeda wonke umsebenzi Wami odingekayo, futhi nginazise ngokugcwele lokhu enginiyala ukuba nikwenze, funa niduke futhi bese niwela enkohlisweni yomubi ngesikhathi ubumnyama behla. Ziningi izindlela ngaphezu kokuqonda kwenu, ziningi izindaba eningaziqondi. Aninalwazi kabi. Ngisazi kahle isiqu senu kanye namaphutha enu. Ngakho, nakuba emaningi amazwi eningeke nikwazi ukuwabamba, ngisafuna ukunitshela wonke la maqiniso eningakaze niwabambe ngaphambilini—ngoba ngihlala ngikhathazeka ngezinga lesiqu senu samanje, ukuthi niyokwazi yini ukungifakazela. Akusho ukuthi nginibukela phansi. Nonke niyizilwane ezingakaze zingene ekuqeqesheni Kwami okusemthethweni futhi kuyangabazeka ngempela ukuthi ngabe ingakanani inkazimulo ekini. Nakuba ngichithe amandla amakhulu kakhulu ngisebenza Kini, kubonakala sengathi izimpawu ezinhle azibonakali okwempela, lapho izimpawu ezimbi zibaleka ngeminwe futhi zisebenze njengobufakazi bokuhlaza uSathane. Cishe konke okunye kini ngubuthi bukaSathane. Nibukeka kiMina sengathi ngeke kusenzeka ukuba nisindiswe. Ngokuma kwezinto, ngibuka ukukhuluma nokuziphatha kwenu okwehlukene, futhi ekugcineni, sengiyalazi izinga lesiqu senu seqiniso. Yingakho ngilokhu ngikhathazeka ngani: Uma engashiywa ukuze aziphilele ngokwakhe, umuntu angagcina esengcono noma esafana nayikho namuhla? Anikhathazekile yini ngezinga lobungane benu? Ningaba yini ngempela njengabantu abakhethiweyo bakwa-Israyeli, nethembeke Kimi futhi Kimi kuphela ngaphansi kwazo zonke izimo? Lokhu okuvezwa kinina akusikho ukuganga kwezingane ezedukele abazali bazo, kodwa ubulwane obuqubuka ezilwaneni uma zikude nesibhaxu sikamninizo. Kumele niyazi imvelo yenu, okungubuthakathaka eninakho nonke, ukugula kwenu okufanayo. Ngakho, ukuniyala Kwami okukodwa namuhla ukuthi nimele ubufakazi Bami. Ningalokothi kunoma kusiphi isimo, nivumele ukugula kwenu kwakudala kugqamuke futhi. Into ebaluleke kunazo zonke ukunikeza ubufakazi. Leyo yinhliziyo yomsebenzi Wami. Kumele namukele amazwi Ami njengoMariya emukela isambulo sikaJehova esafika kuye ngephupho, ukukholwa bese kuba ukulalela. Yilokhu kuphela okuthathwa ngokuthi ukuba msulwa. Ngokuba inina enizwa amazwi Ami kakhulu, yinina enibusiswe yiMina kakhulu. Ngininika zonke izinto Zami ezibalulekile, nginipha konke ngokuphelele. Izinga lenu nabantu bakwa-Israyeli, nokho, lihlukene kakhulu, njengokuhlukana kwamazwe aqhelelene kakhulu. Kepha, uma niqhathaniswa nabo, namukela okuningi kakhulu. Ngesikhathi belindele ukubonakala Kwami ngokulangazelela okukhulu, nichitha izinsuku ezimnandi Nami, nabelana ngengcebo Yami. Uma kuqhathaniswa, yini eninika ilungelo lokuklabalasa nokuphikisana Nami bese nifuna ingxenye yezinto Zami? Ngabe anitholi okwanele? Ngininika okuningi, kakhulu kodwa ningibuyisela ngenhliziyo enokudabuka nokukhathazeka okukhulu kanye nenzondo nokungeneliseki okungavimbeki. Niyenyanyeka ngokweqile, kepha futhi niyadabukisa, ngakho ngiyaphoqeka ukuthi ngigwinye yonke inzondo Yami bese ngizwakalisa ukukhononda Kwami kini njalo njalo. Kule minyaka eyizinkulungwane eziningi yomsebenzi, angikaze ngiphikise isintu ngaphambili ngoba ngithole ukuthi emlandweni wokuthuthuka kwesintu, yilabo kuphela abakhohlisayo phakathi kwenu abadume kakhulu. Bafana namafa ayigugu, eniwashiyelwe ukhokho odumile wasemandulo. Ngizizonda kabi lezo zingulube nezinja ezingebantu. Aninanembeza kakhulu! Isimilo senu siphansi kakhulu! Izinhliziyo zenu ziqinile kakhulu! Ukuba ngathatha la mazwi Ami kanye nalo msebenzi Wami ngakuyisa kuma-Israyeli, ngabe kade ngathola udumo. Kodwa akunjalo phakathi kwenu. Phakathi kwenu kukhona ukunganakwa okunesihluku, ukudikilwa yinina, kanye nezaba zenu. Aninamizwa kakhulu futhi niyize leze!

Kumele nizinikele ngakho konke okwenu emsebenzini Wami. Kumele nenze umsebenzi ozuzisa Mina. Ngifuna ukunitshela ngakho konke eningacacelwa kukho ukuze nizuze konke enikuswele Kimi. Nakuba amaphutha enu emaningi kakhulu ukuba angabalwa, ngizimisele ukuqhubeka ngenze umsebenzi okufanele ngiwenze Kini, nginiphe umusa Wami wokugcina ukuze nizuze Kimi futhi nithole nenkazimulo eningenayo futhi izwe elingakaze liyibone. Ngisebenzile iminyaka eminingi, kepha akekho phakathi kwabantu ongazile. Ngifuna ukunitshela izimfihlo engingakaze ngizitshele muntu.

Phakathi kwabantu, ngangiwuMoya ababengawuboni, uMoya ababengakaze bakwazi ukuxhumana Nawo. Ngenxa yezigaba Zami ezintathu zomsebenzi emhlabeni (ukudalwa komhlaba, ukuhlenga, kanye ukubhujiswa), ngiyavela phakathi kwabo ngezikhathi ezahlukene (hhayi esidlangaleni) ukwenza umsebenzi Wami phakathi kwabantu. Ngesikhathi ngiqala ukufika phakathi kwabantu, kwakuyiNkathi Yokuhlengwa. Yiqiniso ukuthi ngafikela emndenini wamaJuda; ngakho, abokuqala ababona uNkulunkulu efika emhlabeni, kwakungamaJuda. Isizathu esenza ngenze lo msebenzi mathupha yingoba ngangifuna ukusebenzisa ubuntu bukaNkulunkulu enyameni njengomhlatshelo wesono emsebenzini Wami wokuhlengwa. Ngakho abokuqala abangibona kwakungamaJuda angeNkathi Yomusa. Kwakungokokuqala ngisebenza enyameni. NgeNkathi Yombuso, umsebenzi Wami ukunqoba nokuphelelisa, ngakho, ngiyaphinda ngenze umsebenzi wokwelusa enyameni. Lokhu okwesibili ngisebenza enyameni. Ezigabeni ezimbili zokugcina zomsebenzi, lokho abantu abahlangana nakho akuseyena uMoya ongabonakali, ongathinteki, kodwa umuntu onguMoya osubonakala enyameni. Ngakho, emehlweni omuntu, ngiphinda ngiphenduke umuntu ongabukeki futhi ongazwakali njengoNkulunkulu. Futhi, uNkulunkulu obonwa abantu akasiye owesilisa kuphela, kodwa owesifazane futhi, okuyinto eshaqisayo nedidayo kubo. Kaninginingi, umsebenzi Wami ongejwayelekile uchitha izinkolelo ezindala ebezibanjwe iminyaka ngeminyaka. Abantu bashaqekile! UNkulunkulu akasiye nje kuphela uMoya oNgcwele, lowo Moya, uMoya onamandla aphindwe kasikhombisa, uMoya osibekela konke, kodwa futhi ungumuntu, umuntu ojwayelekile, umfokazana okwempela. Akasiye owesilisa kuphela, kodwa futhi owesifazane. Bayafana ngokuthi bonke bazalwa ngabantu, bese behluka ngokuthi omunye uzelwe ngokoMoya kanti omunye uzelwe ngokwenyama kodwa esuselwa kuMoya ngqo. Bayafana ngokuthi zozimbili lezi zinyama zikaNkulunkulu ethathe isimo sesintu zenza umsebenzi kaNkulunkulu uBaba, futhi abafani ngokuthi omunye wenza umsebenzi wokuhlenga kanti omunye wenza umsebenzi wokunqoba. Bobabili bamele uNkulunkulu uBaba, kodwa omunye uyiNkosi yokuhlenga egcwele umusa nothando kanye nesihe, kanti omunye uNkulunkulu wokulunga ogcwele ulaka nokwahlulela. Omunye nguMkhuzi Ophakeme owethula umsebenzi wokuhlengwa, kanti omunye uNkulunkulu olungileyo ozofeza umsebenzi wokunqoba. Omunye uyiSiqalo, omunye uyiSiphetho. Omunye yinyama engenasono, omunye inyama efeza ukuhlengwa, iqhube umsebenzi, futhi ayibi neze eyesono. Bobabili banguMoya ofanayo, kodwa bahlala ezinyameni ezihlukene futhi bazalwa ezindaweni ezihlukene. Futhi bahlukaniswe iminyaka eyizinkulungwane eziningi. Kepha, wonke umsebenzi Wabo uyahambisana ngokuvumelana, awuxabani, futhi kungakhulunywa ngawo kanye kanye. Bobabili bangabantu, kodwa omunye yingane yomfana kanti omunye usana lwentombazane. Kuyo yonke le minyaka eminingi, lokhu abantu abakubonile akusiye uMoya kuphela kanti futhi akusiyena umuntu kuphela, owesilisa, kodwa futhi yizinto eziningi ezingahambisani nemibono yomuntu, ngakho, abakwazi ukungiqonda ngokugcwele. Bakholwa ingxenye futhi bangabaze ingxenye Ngami, kusengathi ngikhona kodwa ngiyiphupho elikhohlisayo. Yingakho kuze kube namuhla, abantu abazi ukuthi uyini uNkulunkulu. Ungangibeka ngempela ngokufinyeziwe ngomusho owodwa olula? Ungalokotha usho ngeqiniso ukuthi “UJesu akasiye omunye ngaphandle kukaNkulunkulu, futhi noNkulunkulu akasiye omunye ngaphandle kukaJesu”? Ngabe unesibindi sokuthi “UNkulunkulu akasiye omunye ngaphandle kukaMoya, futhi uMoya akasiye omunye ngaphandle kukaNkulunkulu”? Ngabe ukhululekile ngokuthi “UNkulunkulu ungumuntu ogqoke inyama nje”? Ngabe unaso ngempela isibindi sokuqinisa ukuthi “Umfanekiso kaJesu umfanekiso omkhulu kaNkulunkulu?” Ungakwazi yini ukuchaza kahle isimo nomfanekiso kaNkulunkulu uthembele emandleni esiphiwo sakho samazwi? Uyalokotha uthi “UNkulunkulu wadala owesilisa kuphela, hhayi owesifazane, ngomfanekiso Wakhe”? Uma usho lokhu, ngabe akekho owesifazane phakathi kwabakhethiweyo Bami futhi ingasaphathwa eyokuthi abesifazane babe wuhlobo phakathi kwesintu. Manje usuyazi ukuthi uNkulunkulu uyini? Ngabe uNkulunkulu ungumuntu? Ngabe uNkulunkulu unguMoya? Ngabe uNkulunkulu ungowesilisa ngempela? UJesu kuphela ongafeza umsebenzi engifuna ukuwenza? Uma ukhetha okukodwa kulokhu okungenhla ukubeka ngokufinyeziwe ingqikithi Yami, uyobe uyikholwa elithembekile elingazi lutho ngokwedlulele. Uma ngisebenza njengoNkulunkulu othathe isimo somuntu kanye futhi kanye kuphela, ungangichaza? Ungangiqonda ngokuphelele ngempela ngokungibuka kanye nje? Ungangibeka ngokufinyeziwe ngokupheleleyo ngempela, usebenzisa lokhu osukubonile ngesikhathi sokuphila kwakho kuphela? Futhi uma ebuntwini Bami benyama obubili ngenza umsebenzi ofanayo, ungangibuka kanjani? Ungangishiya yini kuze kube phakade ngibethelwe esiphambanweni? UNkulunkulu angaba sobala ngendlela osho ngayo?

Nakuba ukukholwa kwenu kuqotho kakhulu, akekho phakathi kwenu okwazi ukungichaza kahle, futhi akekho phakathi kwenu ongafakaza ngokugcwele ngawo wonke amaqiniso owabonayo. Cabanga ngalokhu. Njengamanje iningi lenu liyadembesela emisebenzini yenu, kunalokho niya ezintweni zenyama, nenelisa inyama, futhi ngobugovu nithokozela inyama. Nazi iqiniso elincane. Ngakho-ke ningafakaza kanjani ngalokhu enikubonile? Uyazethemba ngempela ukuthi ungaba ufakazi Wami? Uma ngolunye usuku ungase ungakwazi ukufakaza ngakho konke lokhu okubone namuhla, uyobe ulahlekelwe umsebenzi womuntu odaliwe. Ubukhona bakho ngeke busasho lutho noluncane. Ngeke usafanela ukuba umuntu. Umuntu angasho ukuthi ngeke ube umuntu! Ngenze umsebenzi ongenamkhawulo kuwe. Kodwa ngoba manje awufundi lutho, awazi lutho, futhi usebenzela ize, ngesikhathi kumele ngikhulise umsebenzi Wami, uyobukela nje undwazile, ubopheke ulimi, ungesizo lwalutho. Ngeke yini lokho kukwenze isoni esidlula zonke? Uma kufika leso sikhathi, ngeke yini uzisole kakhulu? Angeke yini ucwile ekudangaleni? Wonke umsebenzi namuhla awenziwa ngenxa yesithukuthezi, kodwa ukwendlala isisekelo somsebenzi Wami wangesikhathi esizayo. Akusho ukuthi sengifike kwangqingetshe, sekumele ngivele nento entsha. Kumele uwuqonde umsebenzi engiwenzayo; akusiyo into eyenziwa yingane idlala emgwaqeni kodwa ungowokumela uBaba Wami. Kumele wazi ukuthi akumina nje ozenzela lokhu. Kunalokho, ngimele uBaba Wami. Okwamanje, iqhaza lakho ukulandela kuphela, ukulalela, ukuguquka kanye nokufakaza. Okumele ukuqonde ukuthi kungani kumele ukholwe Kimi. Lona umbuzo obaluleke kakhulu ukuba ngamunye wenu awuqonde. UBaba Wami, ngenxa yodumo Lwakhe, nonke wanihlelela Mina ngaphambili kusukela ngesikhathi edala izwe. Kwakungenxa yomsebenzi Wami uqobo, nangenxa yodumo Lwakhe wanimisela khona ngaphambili. Kungenxa kaBaba Wami ukuthi niyakholwa Kimi. Kungenxa yokuhlela ngaphambili kukaBaba Wami ukuthi niyangilandela. Akukho kulokhu okungenxa yokukhetha kwenu. Okubaluleke ngisho kakhulu, ukuthi niqonde ukuthi niyilabo uBaba angiphe bona ngenhloso yokufakaza Ngami. Ngokuba wangipha nina, kumele nigcine izindlela engininika zona kanye nezindlela namazwi enginifundisa wona, ngoba kuwumsebenzi wenu ukugcina izindlela Zami. Lokhu kuyinhloso yasekuqaleni yokukholwa kwenu Kimi. Ngakho ngithi kini, ningabantu uBaba Wami Angiphe bona ukuba bagcine izindlela Zami. Nokho, nikholwa Kimi kuphela; anisibo abami ngoba anisibo abomndeni wakwa-Israyeli kodwa kunalokho ngabohlobo lwenyoka yasendulo. Konke engicela nikwenze ukungifakazela, kodwa namuhla kumele nihambe ngezindlela Zami. Konke lokhu kungenxa yobufakazi besikhathi esizayo. Uma nisebenza kuphela njengabantu abalalela izindlela Zami, ngakho aniyikuba namsebenzi futhi ukubaluleka kokuthi uBaba Wami ungiphe nina, kuyolahleka. Engigcizelela ukunitshela khona ilokhu: “Kumele nihambe ezindleleni Zami.”

Okwedlule: Kuyini Ukuqonda Kwakho Izibusiso?

Okulandelayo: Okushiwo Ukuba Umuntu Woqobo

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp