Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Okuqukethwe

Ungabhekana Kanjani Nomsebenzi Wakho Wesikhathi Esizayo

Ungakwazi yini ukuveza isimo sikaNkulunkulu weesikhathi ngolimi olufanele lokho okushiwo yisikhathi? Uma ubheka odlule kukho emsebenzini kaNkulunkulu, ngabe ikhona iminingwane ongasichaza ngayo isimo sikaNkulunkulu? Ungasichaza kanjani ngokuyikho, ngendlela ekahle, efanele? Ukuze ngalokhu, abanye bafunde kodlule kukho. Ungakwedlulisela kanjani okubonile kanye nodlule kukho, kulabo abadabukisayo, abampofu, namakholwa azinikele, alambele futhi omele ukulunga kanye nabalindele wena ukuba ubeluse? Hlobo luni lwezici zobuntu ezilindelekile kuwe ukuze ubeluse? Ungakwazi yini ukubona ngamehlo engqondo? Ngabe uyawazi umthwalo owuthwele, ukuthunywa kwakho, kanye nesibopho sakho? Lukuphi ulwazi lomlando ngomsebenzi wakho? Ungakhonza kanjani njengomphathi omuhle esikhathini esizayo? Ngabe unesifiso esikhulu sokuba ngumphathi? Ungamchaza kanjani umphathi wazo zonke izinto? Ngabe ungumphathi wazo zonke izidalwa eziphilayo kanye nazo zonke izinto ezisezweni ngempela? Yiziphi izinhlelo onazo zokuthuthukela esinyathelweni esilandelayo somsebenzi? Bangaki abantu abalinde wena ukuba ube umelusi wabo? Ngabe umthwalo wakho ungosindayo? Bampofu, bayadabukisa, bayizimpuphuthe, futhi balahlekile, badukuza ebumnyameni, “Ingakuphi indlela?” Yeka indlela abalangazelela ukukhanya ngayo, njengenkanyezi etshuzayo, ephakama masinyane bese ihlakaza ibutho lobumnyama obucindezele abantu iminyaka eminingi. Ubani ongazi ukuthi banethemba elingakanani, futhi bakulangazelela kangakanani lokhu ubusuku nemini? Laba bantu abahlupheka kakhulu bahlala beboshwe emgodini wobumnyama, bengenalo ithemba lokukhululwa, ngisho nangosuku lokubanika kokukhanya; bayoyeka nini ukukhala? Le mimoya entekenteke engazange ithole ukuphumula ihlupheka ngempela ngosizi olungaka. Bavalelwe isikhathi eside unya lwezintambo kanye nomlando ongayindawo. Ubani oke wezwa umsindo wokukhala kwabo? Ubani oke wabona isimo sobuso babo obudabukisayo? Ngabe uke wacabanga ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu ilusizi futhi ikhathazeke kangakanani? Angakumela kanjani ukubona abantu abangenacala abadala Yena ngezandla Zakhe siqu behlupheka? Ngaphezu kwalokho, isintu sineshwa lokufakelwa ubuthi. Nakuba siye saphila kwaze kwaba yinamuhla, ubani obengase acabange ukuthi sekunesikhathi eside sifakelwe ubuthi umuntu omubi? Ingabe usukhohliwe ukuthi nawe ungomunye walezo zisulu? Ngothando othanda ngalo uNkulunkulu, awufuni yini ukuzama ukusindisa labo abaphilayo? Awufuni yini ukusebenzisa wonke umzamo wakho ukukhokhela uNkulunkulu othanda isintu njengenyama kanye negazi lakhe siqu? Ungakuchaza kanjani ukusetshenziswa nguNkulunkulu ukuze uphile ukuphila okuhlukile kokwabanye? Ingabe unalo ngempela ugqozi kanye nokuzimisela ukuphila ngokuphila okungcwele, komuntu okhonza uNkulunkulu?