41. Sengiyakwazi Ukuhlukanisa Phakathi KukaKristu Wangempela NoKristu Bamanga

UChuanyang, eMelika

Ngo-2010, ubusika eMelika bangenza ngagodola kakhulu. Ngaphezu kokubanda okuhlabayo kudalwa inhlanganisela yomoya nokukhithika, okwakukubi nakakhulu ukuthi inhliziyo yami yayingenelwe futhi yahlaselwa “yigagasi elibandayo” Kulabo kithina abasebhizinisini lokuhlobisa ezindlini, ubusika yisikhathi esinzima kakhulu sonyaka, ngoba uma ubusika buqala uba mncane kakhulu umsebenzi. Sibhekana nokulahlekelwa nayimisebenzi yethu. Lo kwakuwunyaka wami wokuqala eMelika, ngangisanda kufika nje ngehla emkhunjini, futhi ngangizwa sengathi konke kwakungajwayelekile kimi. Ukuqasha indawo yokuhlala, ukuthola umsebenzi, akukho okwakulula, futhi izinsuku zami zazigcwele ubunzima. Kwaze kwafika lapho ngangiboleka khona imali yokuqasha indawo yokuhlala. Ukubhekana nalolu hlobo lwezinkinga kwangilethela isiwombe sosizi, futhi ngezwa sengathi izinsuku zazizinzima kakhulu. Ebusuku ngangibhekana nodonga olubandayo, nginezinhlungu eziningi kimi kangangokuthi konke engangikufuna ukukwenza kwakuwukukhala. Ngolunye usuku, njengoba ngangizihambela nje ngingazi nokuthi ngiyaphi ngingodabukile umuntu othile owayesabalalisa ivangeli leNkosi uJesu wanginika ikhadi, wase ethi kimi: “INkosi uJesu iyakuthanda, mfowethu, woza ebandleni lethu ulalele izwi leNkosi!” Ngazicabangela ngathi: Vele ayikho into engiyenzayo njengamanje, ngakho-ke ngeke ngilahlekelwe lutho uma ngiyolalela lokhu, angivele ngiye, kuyinto yokwenziwa. Ngakho-ke kanjalo nje, ngangena ebandleni. Ngezwa umfundisi efunda ngezwi elikhulu iNkosi uJesu ithi: “Ngoba uNkulunkulu walithanda kangaka izwe, waze wanikela ngeNdodana yakhe eyodwa, ukuthi yilowo nalowo okholelwa kuyo angashabalali, kodwa abe nokuphila okuphakade(Johane 3:16). Lapho ngizwa lo musho ngathinteka kakhulu uthando lukaJehova. Angikwazi ukuchaza ngokucacile uhlobo lwemizwa, kodwa ngangizwa ukuthi uthando lweNkosi lwalungoloqobo, nokuthi lwalwedlula uthando lwezwe lonke. Inhliziyo yami elusizi yazizwa iduduzeka kakhulu. Ngenxa yalokho, nganquma ukubeka ithemba eNkosini uJesu. Emva kwalokho ngaqala ngentshisekelo ukuhlanganyela emihlanganweni njalo ngeBandla, futhi ngenxa yokufuna kwami ngentshiseko ngashesha ngaba yisisebenzi ebandleni.

Ngemva kokukhonza ebandleni iminyaka emibili, ngezwa kakhulu sengathi iNkosi yayingekho eduze kwami. Angizange ngizwe ngikhanyiselwa lapho ngifunda iBhayibheli, angizange ngizizwe nginyakaziswa ngomthandazo, futhi angizange ngizizwe sengathi ngihlinzekwa ngokuthile ngemihlangano. Ngaphezu kwalokho, ngabona ukuthi wonke umuntu ebandleni wayehlala esimweni lapho ona khona emini bese evuma izono kusihlwa, nokuthi wonke umuntu, kungakhathaleki ukuthi abefundisi, abadala noma amakholwa avamile, babeboshwe yisono, babenezingxabano zomona, bedala ukwahlukana phakathi kwabazalwane, belwela udumo nenzuzo, futhi benamathele ezintweni zezwe. Zonke izinhlobo zokuziphatha okungekuhle zaziya ngokuya zibonakala ngokucacile. Ngabona nokuthi abantu emphakathini babelokhu bedlebeleka kakhulu usuku nosuku, babeya ngokuya beba nobubi ngokwengeziwe futhi beba ngogombela kwesabo ngokweqile, nezinhlekelele zenzeka emhlabeni wonke—ukuzamazama komhlaba, indlala kanye nezifo kwakulokhu kuqubuka. Zonke izinhlobo zezibonakaliso zenza kwacaca ukuthi izinsuku zokugcina zazisondela ngokushesha, nokuthi iNkosi uJesu yayizobuya maduzane. Abefundisi nabadala babevame ukukhuluma ngala mavesi eBhayibheli kithina: “Ngakho uma noma ubani engathi kini, Bhekani, nangu uKristu, noma nanguya; ningakholwa. Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo(Mathewu 24:23-24). Futhi ngokuqinisa, bakhuluma ngokuthi bazovela kanjani ezinsukwini zokugcina oKristu angamanga amanga, babesitshela ukuthi nakanjani akufanele silalele abantu esingabazi lapho beshumayela, futhi baze bathi ngaphandle kwalabo abasebandleni lethu, amakholwa kwamanye amahlelo nezinkolo ayengalungile, ukuthi kufanele siqiniseke ukuthi sihlukanisa ngokucophelela kulokhu ukuze singazivumeli ukukhohliswa bese sihamba endleleni engalungile. Njengoba ngangivame ukuzwa abefundisi beshumayela ngale ndlela ngazitshela ukuthi: Angikwazi ukuphambuka endleleni kule nkathi ebaluleke kakhulu yokufika kweNkosi osekuseduze, kumele ngiqiniseke ukuthi ngigcine ukholo lwami eNkosini.

Ngolunye usuku phakathi noSepthember, 2016, ngathola ucingo olungalindelekile olwaluvela kuDade uZhu. Udade uZhu wayesebe yikholwa isikhathi eside futhi enguthungathi weqiniso okhuthele ebandleni lethu, futhi sasilokhu sizwana naye, ngakho ngajabula kakhulu ukuthola ucingo oluvela kuye. Ngalalela njengoba uDade uZhu wayekhuluma nami ngokuthakazelisayo: “Mfowethu, nginezindaba ezinhle engizokutshela zona, iNkosi uJesu isibuyile, unguNkulunkulu uSomandla! Ngalesi sikhathi uNkulunkulu usesimweni somuntu ukuba enze umsebenzi wokwahlulela umuntu, ukuhlanza umuntu nokusindisa umuntu ...” Ngamangala ngandlela thize kakhulu ukuzwa la mazwi, futhi ngacabanga ngathi: “Ingabe uDade uZhu usabambelele endleleni yeNkosi? Ingabe useguqukele kwenye inkolo? Wayengaba kanjani yisiwula kangaka? Ingani abafundisi nabadala bebelokhu begcizelela kaningi ukuthi oKristu bamanga bazovela ezinsukwini zokugcina? Kungani engazange alalele? Uma sikholwa yinto engalungile kule nkathi ebaluleke kangaka lapho iNkosi seyizofika maduze, ngeke kube senze ukholo lwethu ngokuyize kuyo yonke le minyaka eminingi edlule?” lapho ngicabanga ngalokhu ngambuza uDade uZhu ngokwesaba: “Dadewethu, eBhayibhelini kuthi ezinsukwini zokugcina kuyoba khona abamanga ...” kodwa ngaphandle kokulinda ukuba ngiqedele ukukhuluma, uDade uZhu wanginqamula: “Mfowethu, iNkosi uJesu yasixwayisa ukuba ‘Singahluleli,’ futhi akumele sahlulele njengokuthanda kwethu, ukuze singalahlwa nguNkulunkulu.” Isexwayiso sikadade sangenza ngacabanga ngala mazwi eNkosi: “Ningahluleli, futhi ngeke nahlulelwe: ningalahli, futhi ngeke nilahlwe(Luk 6:37). Angibange ngisalokotha ngahlulele emva kwalokho. Noma kunjalo, lapho sibhekene nesehlakalo esikhulu kangaka njengokubuya kweNkosi, mina noDade uZhu sasinemibono yethu, futhi sobabili sasifuna ukubonisana, ngakho sashintshana sizama ukubeka amaphuzu ethu, kodwa ekugcineni akekho owakwazi ukubonisa omunye.

Kwaphela isikhathi esingaphezu kwenyanga emva kwalokhu uDade uZhu elokhu engishayela ucingo ukuze asabalalise ivangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla, kodwa ngangilokhu ngenqaba ukulamukela, futhi ngangilokhu ngimnxusa ukuba abuye futhi aqhubeke nokukholwa eNkosini. Kamuva, ngabona ukuthi wayeqinile kakhulu enkolweni yakhe kuNkulunkulu uSomandla, ukuthi wayengeke akwazi nokuntenga nakancane okholweni lwakhe, ngakho-ke kwadingeka ngiyeke, futhi ngiyeke ukuzama ukumbonisa. Ngathi: “Kusukela manje, ngisazokholwa eNkosini yami uJesu futhi nawe ungakholwa kuNkulunkulu wakho uSomandla, futhi akekho ozophazamisa omunye!” Ngemva kwalokho, noma nini lapho uDade uZhu engishayela ucingo enginika ubufakazi bomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, ngangiye ngifune izaba zokumgwema. Ngaqhubeka ngenqaba ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, kodwa lokhu akuzange kumvimbele ukuba abe elokhu engivangela.

Ngokunye ukusa ngoNovemba ngemva nje kuka-5 ekuseni, ngaphambi kokukhanya kwelanga, kwangqongqoza othile emnyango kwami. Ngavula umnyango ngabona uDade uZhu, futhi ehamba nomunye umzalwane nodade. Lapho ngibona uDade uZhu ngazizwa nginokuphikisana ngaphakathi. Ngacabanga ngathi: “Angizange ngikuchazele lokhu? Ungahamba kanjani ibanga elide kangaka uze ekhaya lami? Kungakhathaleki ukuthi uthini angiyikukholelwa kukho.” Naphezu kweminyaka eminingi yokwazana njengamalungu ebandla, ngakhuluma amazwi angathandeki kubo futhi ngangabavumela ukuba bangene. Ngenkathi uDade uZhu ebona ukuthi ngizimisele kakhulu endleleni yami, ebusweni wabonakala edangele futhi ngezwi elinokuhilwa ngumzwelo wathi kimi: “Mfowethu, isizathu esenze ngize ngizosabalalisa ivangeli lombuso kuwe yingoba ngishukunyiswe nguMoya oNgcwele. Uma bekungeve kungenxa yothando lukaNkulunkulu, bengingeke ngikwazi ukubeka imizwa yami eceleni bese ngilokhu ngisabalalisa ivangeli kuwe. Mfowethu, iNkosi uJesu isibuyile ngempela. Njengamanje uMoya oNgcwele usebenza kulabo asebamukele umsebenzi omusha kaNkulunkulu. Uma bekungewona umsebenzi kaMoya oNgcwele, ubani obengaba nokukholwa nokuzikhandla okunjalo ukuba eze azosabalalisa ivangeli kuwe? Nawe ubonile isimo sasebandleni samanje, abafowethu nodadewethu bahlala beboshwe yisono, bengenamandla okuhlukana naso. UNkulunkulu ufikile kulesi sikhathi ukuveza amazwi ukuze ahlulele umuntu, futhi afeze umsebenzi wokusisusa isono nokusihlanza. Uma siphuthelwa umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina ngeke sibe nelinye ithuba lokuthola insindiso kaNkulunkulu.” Amagama ozwelo kadadewethu angishukumisa futhi athambisa inhliziyo yami. Ikakhulukazi, lapho ekhuluma ngesimo sasebandleni, izimo engangizibonile ebandleni zangibuyela engqondweni yami zilandelana: Ebandleni lokuqala engangikhonza kulo, abefundisi babesho okunye kodwa benze okunye, futhi noma ngubani owayenikele ngemali enkulu kunabo bonke wayamukelwa yilaba bafundisi ngobuso obomamathekayo, ubani owayengazikhathaza ngokuthi benzani, kodwa noma ubani owayenganikeli imali eningi wayenganakwa futhi ebukelwa phansi. Ngempela ngangingasakwazi ukubekezelela ukubona lokhu kwenzeka, ngakho ngaya ebandleni lesibili. Kuleli bandla ngabona okwakufanele basebenzisane bebandlululana, benezingxabano ezidalwa ngumhawu, benza amaqembuqembu, futhi bengahluke ngalutho kubantu bezwe. Lokhu kwangenza ngadumala. Ekuqaleni ngangifuna ukuthuthela kwelinye futhi ibandla, kodwa umfowethu othile wangitshela ukuthi useshintshashintshe amabandla amaningi, futhi kungakhathaleki ukuthi wayeya kuphi kwakulokhu kunencithakalo nobumnyama obufanayo.... Njengoba ngicabanga ngalokhu ngacabanga futhi nangezindlela ezihlukahlukene nami engizibonisile ngenkathi ngiphila esonweni, nokwangenza nami ngantengantenga enhliziyweni yami: Kungenzeka yini ukuthi ngempela iNkosi uJesu isibuyile enyameni ukufeza umsebenzi wokuqeda isono? Ngalesi sikhathi uDade uZhu waqhubeka nokukhuluma: “Mayelana nokuthi uNkulunkulu uSomandla uyiNkosi ebuyile noma cha, konke okudingeka ukwenze ukuze ukwazi lokhu ukuthi ufunde izwi likaNkulunkulu uSomandla. Ngesikhathi iNkosi uJesu ifika ukufeza umsebenzi wayo, abafundi bayo bayilandela ngoba babona ngezwi Layo nangomsebenzi Wayo ukuthi yayinguMesiya ozayo. Namuhla, ekunqumeni ukuthi uNkulunkulu uSomandla uyiNkosi uJesu ebonakala ukuzofeza umsebenzi Wayo, kumele futhi sinqume lokhu ngomsebenzi kanye nezwi likaNkulunkulu uSomandla. Uma, emva kokufunda wonke amazwi kaNkulunkulu uSomandla, usakholwa ukuthi akayona iNkosi ebuyile lapho-ke angiyikuphoqa lutho kuwe, futhi ngizoyeka ukusabalalisa ivangeli kuwena, ngoba uNkulunkulu akakaze aphoqelele muntu ukuba amukele ivangeli.”

Ngemva kokuzwa uDade uZhu esho lokhu ngathandabuza okwesikhashana, ngazicabangela ngathi: Angivele ngiwafunde ngibone ukuthi yimaphi amaqiniso akhulunywe emazwini kaNkulunkulu uSomandla enze ukuba uDade uZhu akholelwe ngokuqinile kulokhu. Ngaso leso sikhathi, ngavula umnyango ngavumela uDade uZhu nabo bonke bangene ekhaya lami. UDade uZhu wethula abanye, okwakungoDade uZhang Qing noMfoweth uLi Kaiming weBandla likaNkulunkulu uSomandla. UDade uZhu wathi: “Mfowethu uChuanyang, kusuka ngamukela umsebenzi wezinsuku zokugcina zikaNkulunkulu uSomandla, sekuyizinyanga ezimbalwa. Ngiye eBandleni likaNkulunkulu uSomandla ukuba ngizizwele ngokwami. Ngibambe iqhaza empilweni yabo yasebandleni. Ngokuhlangenwe nakho siqu futhi ngokuphenya ngokucophelela, ngibone ukuthi iBandla likaNkulunkulu uSomandla ngempela liyibandla elinomsebenzi kaMoya oNgcwele, liyibandla langempela, futhi livela kuNkulunkulu. Sibe ngamalungu ebandla ndawonye iminyaka eminingi, futhi njengesisebenzi esisebenza ebandleni kufanele wazi kangcono kunami ngalokho okwenzeka kulo manje. UMoya oNgcwele wayeka ukusebenza ebandleni lethu kudala, futhi lokhu kuyiqiniso wonke umuntu aselamukele. Abefundisi abasakwazi ukushumayela izintshumayelo ezisinikeza impilo, bakhuluma kuphela ngendlela yokuhlasela nokuqapha amanye amabandla, basitshele ukuthi kumele sigcine igama leNkosi, ukuthi siyosindiswa uma singashiyi ibandla, kodwa ngempela lokhu abakwenzayo akunasisekelo ezwini leNkosi. Benza ngale ndlela ukuze bavikele isikhundla sabo futhi baqhubeke nemisebenzi yabo, futhi lokhu abakwenzeli izimpilo zethu. Ukuba bezizwa benesibopho ngempilo yethu khona-ke kufanele bathathe isinyathelo ngokusifunisa ibandla lapho uMoya oNgcwele esebenza khona, kunokuthi sihlale sinenkani ebandleni lapho uMoya oNgcwele ayeka kudala ukusebenza khona, ukuba silindele kuphela ukufa kwethu ngendlala noma ukukhathala.” Ngemva kokuzwa lokhu ngacabanga ngathi: “Amazwi kaDade uZhu akhuluma into ngempela eyenzekayo, ibandla lanamuhla alinawo umsebenzi kaMoya oNgcwele, konke abefundisi nabadala abakwenzayo ngempela akukhona ukucabangela izimpilo zamakholwa, futhi njengoba nginamathele kuleli bandla eminyakeni edlule ngangiya ngokuya ngizwa ukuthi iNkosi ayikho nathi. Kade ngazizwa ngibunile futhi nginobumnyama emoyeni wami, kungekho indawo engangingaya kuyona.” Ngimuzwa ekhuluma ngale ndlela enengqondo futhi ehlelekile, ngezwa sengathi ngangingeke ngisenqaba ukuvakashelwa yibo.

Ngalesi sikhathi, uMfowetha uLiu owayeze naye wathi, “Mfowethu, isizathu sokuthi izwe lenkolo libe yincithakalo kangaka yingoba uNkulunkulu ufikile ukwenza umsebenzi omusha, futhi umsebenzi kaMoya oNgcwele usuqhubekele phambili, kodwa abakawufici umsebenzi omusha uNkulunkulu awenzayo. Isizathu esikhulu nakakhulu salokhu ukuthi abefundisi nabadala abayilalelanga imiyalo yeNkosi noma benze amazwi eNkosi, kodwa esikhundleni salokho, bahole amakholwa ukuba alandele imikhuba emibi yezwe, ngisho nokuphikisa nokulahla lo msebenzi omusha kaNkulunkulu. Kunjengalapho iNkosi uJesu yayiza ukuzofeza umsebenzi Wayo, ithempeli lase liphenduke indawo lapho izinkomo, izimvu namajuba kwakuthengiswa khona futhi kushintshiswana ngemali. Abaphristi baphula imithetho futhi banikela izilwane ezinezisihla njengemihlatshelo ukuze bakhohlise uNkulunkulu, abaFarisi babefisa ingcebo futhi bejabulela imihlomulo yezikhundla zabo, futhi nezinye izono zazenziwa. Ngisho nalabo ababesebenzela uNkulunkulu babephila esonweni, ngaphandle kokuhlonipha uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo. Lokhu kwakwanele ukukhombisa ukuthi uMoya oNgcwele wayengasasebenzi ethempelini, umsebenzi kaMoya oNgcwele wawusuqhubekele phambili, futhi umsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yomthetho wawusuphelile. INkosi uJesu yeza ukuzokwenza umsebenzi wokuhlenga phezu kwesisekelo somsebenzi weNkathi Yomthetho, futhi uMoya oNgcwele wayengasasebenzi kulabo abagcina igama likaJehova uNkulunkulu futhi benamathele kakhulu emithethweni, futhi esikhundleni salokho, uMoya oNgcwele wayesedlulisele umsebenzi Wakhe kulabo abamukela umsebenzi omusha weNkosi uJesu. Njengoba ubukhona bukaNkulunkulu babungasekho ethempelini, kwaba yincithakalo ngokwengeziwe, kwaze kwathi ekugcineni kwaba umhume wabaphangi namasela. Kodwa abafundi beNkosi uJesu bathola insindiso yeNkosi, basebenzisa izimfundiso zeNkosi, baba nokholo namandla okulandela iNkosi, bashiya imizi yabo nemisebenzi yabo ukuze bafakazele futhi basabalalise ivangeli leNkosi, futhi babengesabi ukushushiswa nokuhlupheka. Ingabe konke lokho kwakungeyona imiphumela yomsebenzi kaMoya oNgcwele? Ngendlela efanayo, namuhla ukubuya kweNkosi kubonisa ukuthi inkathi endala isidlulile futhi sekuqale inkathi entsha. UMoya oNgcwele kade wayeka ukusebenza emabandleni eNkathi Yomusa; Kunalokho useqale ukusebenza kulabo abamukele umsebenzi omusha kaNkulunkulu. Lokhu kugcwalisa isiphrofetho eBhayibhelini: ‘Futhi ngiyimisile imvula kinina, kusezinyanga ezintathu ngaphambi kokuvuna: ingxenye eyodwa yaniselwa, futhi lapho line khona akuzange kushe(u-Amose 4:7). ‘Bhekani, izinsuku ziyeza, kwasho iNkosi UNKULUNKULU, engizothumela ngazo indlala ezweni, hhayi indlala yesinkwa, noma ukomela amanzi, kodwa eyokuzwa amazwi kaJehova(u-Amose 8:11). UNkulunkulu uSomandla uphinde athi: ‘UNkulunkulu uyofeza leli qiniso: Uyokwenza ukuthi bonke abantu emhlabeni wonke beze phambi Kwakhe, futhi bakhonze uNkulunkulu emhlabeni, futhi omunye umsebenzi Wakhe kwezinye izindawo uyophela, futhi abantu bayophoqeleka ukuba bafune indlela yeqiniso. Kuyoba njengakuJosefa: Bonke babeya kuye ukuze bathole ukudla, futhi bamkhothamele, ngoba wayenezinto ezidliwayo. Ukuze bagweme indlala abantu bazophoqeleka ukuba bafune indlela yeqiniso. Wonke umphakathi wamakholwa uzokwehlelwa yindlala enzima, futhi uNkulunkulu wanamuhla kuphela ongumthombo wamanzi okuphila, umthombo ogeleza njalo owenzelwe ukuba abantu bajabule, futhi abantu bazoza bancike Kuye(“Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Yonke imisebenzi kaNkulunkulu emhlabeni wonke jikelele igxile kuleli qembu labantu. Unikele wonke amandla Akhe kini wakudela konke ngenxa yenu; uphinde wabuyisa yonke imisebenzi kaMoya emhlabeni wonke wayinikeza nina. Kungakho ngithi, ninenhlanhla. Ngaphezu kwalokho, ususe inkazimulo Yakhe ku-Israyeli, abantu Bakhe abakhethile, wayiletha kini, ukuze afeze inhloso yohlelo Lwakhe ngokugcwele ngani qembu labantu. Ngakho-ke, niyilabo abazothola ifa likaNkulunkulu, futhi ngaphezulu niyizindlalifa zenkazimulo kaNkulunkulu(“Ngabe Umsebenzi KaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Ngoba labo abakwezenkolo bayehluleka ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu omusha, futhi babambelela emsebenzini wakudala, ngakho uNkulunkulu ubalahlile labo bantu, futhi wenza umsebenzi Wakhe omusha kubantu abamukela lo msebenzi omusha. Laba ngabantu abasebenzisana nomsebenzi Wakhe omusha, futhi umsebenzi wokuphatha ungafezeka ngale ndlela kuphela(“Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Kusukela kula mazwi kaNkulunkulu siyabona ukuthi uMoya oNgcwele uyeke ukusebenza amabandleni eNkathi Yomusa, ngakho-ke kungakhathaleki ukuthi abantu bazama kangakanani noma yiziphi izindlela ezakhiwe ngumuntu abazisebenzisayo ukuvuselela amabandla, ngeke kusize ngalutho. IBandla LamaKhatolika namahlelo amaPhrothestani kuyefana, imimoya yamakholwa yawo yomile futhi ilambile, ukholo lwabo nothando lwabo luyaphola kancane kancane, abakwazi ukunamathela ezimfundisweni zeNkosi, futhi abaningi babo balandela imikhuba emibi yezwe, ukufuna ingcebo nokufisa izinto zezwe. Amabandla asephenduke izindawo zencithakalo. Ngakolunye uhlangothi, abafowethu nodadewethu eBandleni LikaNkulunkulu uSomandla bangabantu abashiye ezinkolweni nasemahlelweni ehlukahlukene futhi abavela emisebenzini ehlukahlukene ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Bayizintombi ezihlakaniphileyo abathe, lapho bezwa izwi likaNkulunkulu, babuyela phambi kwesihlalo Sakhe sobukhosi. Bamukela amanzi aphilayo okuphila aphuma esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, belusiwe futhi baholwa nguNkulunkulu uqobo, futhi basabalalisa futhi bafakaza ngevangeli lombuso kaNkulunkulu benhliziyonye. Babekezelela ukuhlekwa usulu nokunyundela yizwe, babekezelela ukuxhashazwa nokulahlwa okuvela kubaholi bamahlelo nezinkolo ezahlukahlukene, baze bashaywe nokushaywa, futhi babekezelele ukuboshwa, behlushwa emakhaya abo futhi bamukwe nempahla yabo, nokuhlukunyezwa kabi nokuboshiwa nguhulumeni weCCP. Noma kunjalo, banokholo, banamandla, banothando, futhi banamathele futhi abapheli amandla njengoba belandela uNkulunkulu uSomandla futhi befakaza emsebenzini kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Akukhona ngamandla abo ukuthi bakwazi ukwenza kanjalo. Konke lokhu kuyimiphumela etholakala ngomsebenzi kaMoya oNgcwele! Ngaphezu kwalokho, intando kaNkulunkulu kufanele ifunwe ekuthumeleni kwakhe indlala ezweni lenkolo, ngoba injongo Yakhe ngokwenza kanjalo ukucindezela labo abakholwa ngempela kuNkulunkulu futhi abomele iqiniso ukuba baphume ezinkolweni zabo, baphume ekukhohlisweni nasekulawuleni ngomphikukristu ezinkolweni zabo, futhi bahambe ezinkolweni zabo bese befuna izinyathelo nokubukeka kukaNkulunkulu, bamukele umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina, futhi bahlanzwe baphinde bapheleliswe nguNkulunkulu, ngenkathi beshiya kanyekanye lawo makholwa amanga ezinkolweni zawo futhi bawadalule futhi bewaqeda, lawo aafuna isinkwa ukuze anelise indlala futhi angakholwa kuNkulunkulu ngenhliziyo yeqiniso futhi esikhundleni salokho akhonza futhi alandele abantu. Ngale ndlela abantu bazobekwa ngokwezigaba zabo. Lokhu akusiko yini ukuhlakanipha nobuninimandla onke bukaNkulunkulu?”

Ukulalela amazwi kaNkulunkulu kanye nokuhlanganyela kwalo mzalwane kwangenza ngezwa ukuthi lokhu kwakungokoqobo, nokuthi kuhambisana ngokuphelele neqiniso. Ngazizwa sengathi ngivuswe ephusheni, futhi ngabona umthombo wencithakalo yamabandla ahlukahlukene. Ngaphambili ngangazi nje kuphela ukuthi iNkosi uJesu yaxosha bonke labo ababethenga nababethengisa ethempelini, yachitha amatafula abaguquleli bemali nezihlalo zalabo ababethengisa amajuba, ithi babephendule ithempeli laba ngumhume wamasela, kodwa ngangingazi isizathu esasiholela ekutheni ithempeli liphenduke umhume wamasela. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ngathola khona ukwazi ukuthi kwakungenxa yokuthi uNkulunkulu wayesebenza umsebenzi omusha, futhi umsebenzi kaMoya oNgcwele wawusuqhubekele phambili, owawuqhutshwa kulabo ababe sebamukele umsebenzi omusha kaNkulunkulu, ngakho-ke labo abangazange balandele umsebenzi omusha kaNkulunkulu balahlekelwa umsebenzi kaMoya oNgcwele futhi balahlekelwa ukuhlonipha uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, ngakho benza izinto ezaphula umthetho ethempelini, baliphendula umhume wamasela. Njengoba sengazi ukuthi yilokho okwenzeka, ngiyabona ukuthi isizathu sokuthi amabandla anamuhla abe yile ncithakalo yisizathu esifanayo nesethempeli ngalesiya sikhathi! Kulo mzuzu ngagcina ngibona indlela engangingazange nginake ngayo. Nakuba ngase ngikubonile ukuthi kusukela kubefundisi nabadala kuya kubazalwane abajwayelekile bonke babeboshwe yisono, nokuthi ibandla lalichichima ukungabi namthetho nobubi, ngangingakaze ngifune intando kaNkulunkulu, futhi angizange ngifune umsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngangingazange ngiqaphele ukulalela izwi likaNkulunkulu, futhi ngenxa yalokho, ngase ngikhishiwe umsebenzi kaMoya oNgcwele ngingazi nokwazi. Ngabona ukuthi kwakudingeka ngifunde ngokucophelela izwi likaNkulunkulu uSomandla. Ngalolo suku, ngaphambi kokuba uDade uZhu nabo bonke bahambe sahlela isikhathi sokuphinde babuye futhi bazohlanganyela nami, futhi bangishiya nekhophi ye-Ukuvulwa Komqulu YiWundlu, engangikujabulela kakhulu ukuyithola.

Kamuva, lapho ngifunda i-Ukuvulwa Komqulu YiWundlu, incwadi yezwi likaNkulunkulu uSomandla, ngabona ukuthi izwi likaNkulunkulu uSomandla lambula izimfihlakalo eziningi, njengezigaba ezintathu zomsebenzi owenziwa nguNkulunkulu ukusindisa isintu, umsebenzi wokwahlulela Kwakhe ezinsukwini zokugcina, ubuhle bombuso Wakhe, njll, okwanginika ukuqonda okujulile umsebenzi kaNkulunkulu. Umoya wami owomileyo wazizwa ukholiwe, futhi lapho ngiqhubeka nokufunda le ncwadi ngazizwa ngiyithanda kakhulu. Ngangikade ngivame ukuvuka ngo-5:30 ekuseni, kodwa kusukela ngathola ikhophi ye-Ukuvulwa Komqulu YiWundlu, ngaqala ukuvuka ngo-4:30 ukuze ngifunde izwi likaNkulunkulu uSomandla, futhi ngangiye ngizindle ngamazwi kaNkulunkulu uSomandla, okwenza inhliziyo yami izizwe yenelisekile. Ngolunye usuku ekuseni, ngenkathi ngifunda isahluko esithi “Ingabe Uyikholwa Leqiniso KuNkulunkulu?” ngathinteka ngempela enhliziyweni yami. UNkulunkulu uSomandla unguNkulunkulu ohlola izinhliziyo zabantu, futhi wambulile imvelo yethu embi esingasoze siyazi thina ngokwethu. Lokho kwangisiza ukuba ngibone isimo sangempela sokukhohlakaliswa kwami nguSathane. Lokhu kwakuyiqiniso ikakhulukazi lapho ngifunda la mazwi kaSomandla: “Noma kuyini-ke, ngithi bonke labo abangalihloniphi iqiniso bonke bangabangakholwa futhi nabakhapheli beqiniso. Abantu abanjalo abasoze bamukelwe uKristu. … Kufanele qonde ukuthi uNkulunkulu akayena owomhlaba noma owomuntu oyedwa, kodwa owabo bonke labo abakholwa Kuye ngeqiniso, bonke abamkhonzayo, nabo bonke abazinikele futhi abathembekile Kuye.” Ngenkathi ngicabanga ngalawa mazwi, ngangilokhu ngizibuza: Ingabe ngingumuntu okholwa ngempela kuNkulunkulu? Ingabe iqiniso yilokho engikwazisayo? Yini engiyazisile kule minyaka edlule njengoba ngikholwa kuNkulunkulu? Ngacabanga ukuthi ngangifana kanjani neningi labazalwane nodadewethu: Ngaphandle ngangifunda iBhayibheli futhi ngihambela imihlangano, kodwa nganginganaki ukubhekana nokwenza izwi leNkosi; kunalokho nganginake izintshumayelo ezazishunyayelwa ngabafundisi, nezincwadi eziseBhayibhelini. Ngabeka ukholo lwami olwazini lweBhayibheli kanye nasezimfundisweni zenkolo ezazishunyayelwa yilaba bafundisi. Angikaze ngicabange ngokuthi ingabe lokhu ababekushumayela empeleni kwakunalo yini iqiniso noma cha, noma ngabe kwakuhambisana yini nentando yeNkosi, futhi ngangingasebenzisi neze amazwi eNkosi ukuhlola nokulinganisa lokho ababekusho. Ngangikholwa noma yini ababeyishumayela. Ngaleso sikhathi, ngabona: Ngangingumuntu oyimpumputhe ngempela futhi ngingazi ukuthi ngangithanda abantu ngendlela ewubumpumputhe! Ngacabanga emuva ezintshumayelweni zalaba bafundisi nabadala. Kwakuyizintshumayelo ezikhuluma ngokunikela noma eziphathelene nokuziqapha kwamanye amabandla nokuvala ngci ibandla lethu, noma babevele baxoxe ngezinto zakudala okwakukade kukhulunywa kuyo yonke le minyaka. Kwakungekho ukukhanyiseleka okusha, kungekho kucaciselwa okusha, babengenalo noluncu ababesihlinzeka ngalo, futhi babengakwazi nokuxazulula inkinga yemimoya yethu eyomile, futhi ngokuqinisekile babengakwazi ukuxazulula inkinga yebandla elisesimweni sencithakalo. Lokhu kwaholela ekutheni abafowethu nodadewethu bahambele imihlangano njengokugcina icala nje. Ngesikhathi imihlangano iqhubeka abanye babezixoxela, abanye bazunywe ubuthongo, abanye bazidlalele kumafoni abo .... Ngangihlala kulolu hlobo lwebandla elimnyama nelinencithakalo, kodwa angizange ngifune intando kaNkulunkulu, futhi ngangingazi ukuthi ngifune umsebenzi kaMoya oNgcwele. Empeleni ngangingeyena umuntu owayefuna iqiniso noma owayekholwa ngokweqiniso kuNkulunkulu. UNkulunkulu uSomandla uthi: “Abangalihloniphi iqiniso bonke bangabangakholwa futhi nabakhapheli beqiniso.” “UNkulunkulu akayena owomhlaba noma owomuntu oyedwa, kodwa owabo bonke labo abakholwa Kuye ngeqiniso.” La mazwi ayeyiqiniso kakhulu, futhi angenza ngafikelwa umcabango wamazwi eNkosi uJesu: “Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila(Johane 14:6). Ngaqonda ukuthi: UNkulunkulu uyiqiniso, uNkulunkulu wenza umsebenzi Wakhe ukuze anike umuntu iqiniso, indlela nokuphila, futhi abantu abakholwa ngokweqiniso kuNkulunkulu bayanaka ukuba bafune futhi bathole iqiniso. Njengokholwa kuNkulunkulu, angizange nginakekele ukufuna iqiniso, pho-ke ingabe ngangingeyena yini oyisiwula ekukholweni kwami? Uma le kwakuyindlela engikholwa ngayo kuNkulunkulu, pho ngangingathola kanjani ukugunyazwa okuvela kuNkulunkulu? Amazwi kaNkulunkulu uSomandla angazisa futhi angihlomulisa kakhulu! Lapho ngifunda izwi likaNkulunkulu uSomandla, kwakungale nkathi ngizizwa ngilidinga kakhulu ngezindlela eziningi kangaka. Ngenxa yalokho, ngaphandle uma kwakudingeka ngisebenze, ngangichitha sonke isikhathi sami sangasese ngifunda izwi likaNkulunkulu uSomandla. Enhliziyweni yami ngangiqinisekile ukuthi lena yiyo indlela yeqiniso. Kodwa ngangisazizwa ngiphicekile ngenxa yala mazwi ashiwo yiNkosi uJesu: “Ngakho uma noma ubani engathi kini, Bhekani, nangu uKristu, noma nanguya; ningakholwa. Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo(Mathewu 24:23-24). Ngangingazi ukuthi kwakuyini incazelo yawo, ngakho ngakhetha ukuyifuna lapho uDade uZhu nabanye bephinda befika.

UDade Zhu nabo bonke abanye beza endlini yami ngesikhathi esasisihlelile, ngase ngithi kuDade uZhang: “Kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule ngifunde okuningi ezwini likaNkulunkulu uSomandla, futhi nginomuzwa wokuthi umusho ngamunye wamazwi kaNkulunkulu uSomandla uyiqiniso, nokuthi uyilokho engikudingayo ngempela. Ngaphambi kwalokho, uDade uZhu wayezame ephindelela ukungimema ukuba ngibheke umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, kodwa njengoba abefundisi babeshumayele ngokuthi amaKristu amanga ayezobonakala ezinsukwini zokugcina ukuze adukise abantu, nganqaba ukubheka indlela yeqiniso, futhi manje ngiyazisola ngempela ngalokho. Noma kunjalo, lokhu kudideka engqondweni yami akukasombululeki, ngakho-ke ngifuna ukufuna ukuhlanganyela. INkosi uJesu yathi: ‘Ngakho uma noma ubani engathi kini, Bhekani, nangu uKristu, noma nanguya; ningakholwa. Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo(Mathewu 24:23-24). Niwaqonda kanjani la magama?”

UDade uZhang wathi: “Makabongwe uNkulunkulu! Kwangathi uNkulunkulu angasihola kulokhu kuhlanganyela! Maqondana nombuzo umzalwane wethu awubuzile, okokuqala kumele siqonde injongo nomqondo iNkosi uJesu ayenakho lapho esho la mazwi. INkosi uJesu yasitshela ukuthi lapho ibuya iyokuba yinyama futhi njengoKristu, njengeNdodana yomuntu, futhi kulesi sigaba iNkosi yathi oKristu bamanga babezovela futhi, bebonisa izimpawu nezimangaliso ukuze badukise abantu. Okusho ukuthi, esikhathini esizayo lapho uNkulunkulu ebonakala enyameni, labo Kristu bamanga nabo bazovela. Kulokhu sibona ukuthi iNkosi yasho la mazwi ukuze isitshele ukuthi kumele sikwazi ukuhlukanisa labo Kristu bamanga ukuze singakhohliswa yibo, kwakungekona ukuthi sihlale sikhiye iminyango yethu futhi senqabe ukulalela noma ngubani osabalalisa izindaba ezinhle zokufika kweNkosi. Kungaba yiphutha ukwenza kanjalo, futhi kungaba ukungaqondi nhlobo inhloso yeNkosi. INkosi uJesu seyivele iphrofethile: ‘Phakathi kwamabili kwezwakala izwi elikhulu, Bheka, kuza umkhwenyana; phumani niyomhlangabeza(Mathewu 25:6). ‘Bheka, Ngime emnyango, futhi ngiyangqongqoza; uma kukhona umuntu ozwa izwi lami, avule umnyango, ngizongena ngize kuye, futhi ngizodla naye, naye adle nami(IsAmbulo 3:20). ‘Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, futhi ngiyazazi, futhi ziyangilandela(Johane 10:27). Amazwi eNkosi akwenza kucace ukuthi uma iNkosi ibuya, iyosebenzisa iphimbo Layo ukubiza izimvu zikaNkulunkulu, futhi ngephimbo Layo izimvu zikaNkulunkulu ziyoyizwa futhi zibuyele Kuyo. Lokhu kusho ukuthi, ukuthi sizokwazi noma cha ukuhlangabeza iNkosi lapho ibuya kuncike ekutheni siyakwazi yini ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu noma cha. Uma singenzi umzamo wokulalela iphimbo likaNkulunkulu, futhi senqaba njalo labo abasabalalisa ivangeli lokubuya kweNkosi, ngabe lokhu akusho ukuthi siyoyivalela kalula iNkosi siyishiye ngaphandle? Kusuka emazwini eNkosi siyabona ukuthi isici esihlukanisayo oKristu bamanga ukusebenzisa izibonakaliso nokwenza izimangaliso. Ngokulingisa umsebenzi iNkosi uJesu ewenzile esikhathini esidlule, basebenzisa izibonakaliso nezimangaliso, njengokuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni, ukukhohlisa umuntu. Kodwa-ke, oKristu bamanga bangumfanekiso wemimoya emibi, ngakho-ke kungakhathaleki ukuthi yiziphi izibonakaliso abazenzayo, abakwazi ukuveza iqiniso. Lokhu akunakuphikiswa. Amazwi kaNkulunkulu uSomandla enza ukuvezwa nengqikithi yoKristu bamanga kucace bha. Ake sibuke amavesi ambalwa avela ezwini likaNkulunkulu uSomandla futhi uzobe usuyaqonda. UNkulunkulu uSomandla wathi: ‘Uma ezinsukwini zokugcina “UNkulunkulu” ofana nokubonakala kukaJesu, lowo owaphulukisa abagulayo, waxosha amadimoni futhi owabethelwa ngenxa yomuntu, “lowo Nkulunkulu,” nakuba efana nalowo ochazwa eBhayibhelini futhi kulula kumuntu ukuba amamukele, ubengeke, empeleni abe inyama egqokwe nguMoya kaNkulunkulu, kodwa egqokwe ngumoya omubi. Ngoba kuyisimiso somsebenzi kaNkulunkulu ukungalokothi aphinde lokho asekufezile. Ngakho, umsebenzi kaNkulunkulu wesibili osesimweni somuntu uhlukile kulowo wokuqala(“Ingqikithi Yenyama Ehlalwe UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Uma, njengamanje, kungavela umuntu okwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, akhiphe amadimoni, asindise abagulayo, futhi enze izimangaliso eziningi, futhi uma lo muntu ethi unguJesu obuyile, ngabe lokhu kuyinkohliso yemimoya emibi, kanye nokulingisa kwakhe uJesu. Khumbula lokhu! UNkulunkulu akawuphindi umsebenzi owodwa. Isigaba sikaJesu somsebenzi sesivele siqediwe, futhi uNkulunkulu ngeke abuye enze lesi sigaba somsebenzi. … Uma, ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu wayesenza izimpawu nezimangaliso, futhi esakhipha amadimoni futhi asindise abagulayo—ukuba ubenza njengoJesu uqobo—uNkulunkulu ubengabe uphinda umsebenzi ofanayo, futhi umsebenzi kaJesu ubungeke ube nokubaluleka nosizo. Ngakho uNkulunkulu wenza isigaba esisodwa somsebenzi kuzo zonke izinkathi. Uma isigaba somsebenzi wakhe sesiphelile, silingiswa yimimoya emibi ngokushesha emuva kwalokho, futhi emuva kokuthi uSathane eqalise ukulandela uNkulunkulu eduzane, uNkulunkulu uguqukela endleleni ehlukile. Uma uNkulunkulu eseqede isigaba somsebenzi wakhe, ulingiswa imimoya emibi. Kufanele nicacelwe yilokhu(“Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu uSomandla akwenza kucace ukuthi oKristu bamanga bayimimoya emibi ezenza uKristu. Yize noma bezibiza ngoNkulunkulu, abanalo nelincane iqiniso futhi ngokuqinisekile abakwazi ukufeza umsebenzi kaNkulunkulu, njengoba bengenayo ingqikithi kaKristu. Bakwazi nje kuphela ukulandela ezithendeni zikaNkulunkulu ukulingisa umsebenzi iNkosi uJesu eseyiwenzile kakade, ukuze bakhohlise abantu. OKristu bamanga angeke bakwazi ukuletha iqiniso noma indlela entsha yokwenza kubantu. Wonke umuntu uyazi ukuthi yonke imikhiqizo engombombayi kuleli zwe yenziwa ngokukopisha imikhiqizo yangempela. OKristu bamanga nabo bayafana, baphulukisa abagulayo futhi bakhiphe amadimoni bese benza izimangaliso nje ezingatheni ukuze bakhohlise abantu ngokukopisha umsebenzi owenziwe yiNkosi uJesu, kodwa abasoze oKristu bamanga benza izimangaliso ezinjengokuvusa abafileyo nokupha abantu abangu-5 000 ukudla ngolofu bezinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili nje kuphela. Ngakho-ke, noma ubani ozibiza ngokuthi unguKristu, othi uyiNkosi uJesu ebuyile futhi ebonakalisa izibonakaliso nezimangaliso ephinde ephulukisa abagulayo futhi akhiphe amadimoni, laba bantu ngokuqinisekileyo bangoKristu bamanga abakhohlisa abantu. Nokho, uKristu ungukubaa sesimweni somuntu kukaNkulunkulu uqobo, unguMoya kaNkulunkulu obonakaliswa enyameni, unobuntu obujwayelekile nobungcwele obuphelele, futhi ngokungenakuphikiswa unguNkulunkulu uqobo. UNkulunkulu uSomandla wathi: ‘UNkulunkulu waba inyama eyabizwa ngokuthi uKristu, futhi okuwuKristu okwazi ukunika abantu iqiniso elibizwa ngokuthi uNkulunkulu. Akukho okukhulu ngalokhu, ngoba uqukethe isiqu sikaNkulunkulu, futhi uqukethe isimo sikaNkulunkulu, kanye nobuhlakani emsebenzini Wakhe, umuntu angekuthole. Labo abazibiza ngoKristu, kepha bengakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, bangabakhohlisi. UKristu akasikho nje ukubonakaliswa kukaNkulunkulu emhlabeni, kodwa futhi uyinyama embethwe uNkulunkulu njengoba ephethe futhi eqedela umsebenzi Wakhe kubantu. Le nyama akusiyo leyo endawo yayo ingathathwa yinoma imuphi umuntu, kodwa yileyo engathwala umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela egculisayo emhlabeni, futhi ibonakalise isimo sikaNkulunkulu, imele uNkulunkulu kahle, futhi inike umuntu ukuphila. Esikhathini esingatheni, labo abazenza uKristu bayowa, ngoba yize bethi banguKristu, akukho abanakho okuwumgogodla kaKristu. Ngakho ngithi ubuqiniso ngoKristu ngeke buchazwe umuntu, kodwa kuphendulwa futhi kunqunywe uNkulunkulu Uqobo(“UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngakho-ke, nguKristu kuphela ongenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokwakhe, nguKristu kuphela ongakwazi ukuveza iqiniso, nguKristu kuphela ongakwazi ukuveza isimo sikaNkulunkulu futhi ahlinzeke aphinde aluse umuntu. Futhi nguKristu kuphela ongenza umsebenzi wokuhlenga nokusindisa isintu, Nguye kuphela ongakwazi ukuqeda inkathi endala angenise inkathi entsha. Futhi, umsebenzi kaNkulunkulu uhlale umusha futhi awukaze ube mdala, futhi uNkulunkulu akaphindaphindi umsebenzi ofanayo, ngakho, njalo lapho uKristu eza ukufeza umsebenzi uyohlale eletha umsebenzi omusha, eveza isimo sikaNkulunkulu nalokho anakho nayikho. Njengalapho iNkosi uJesu yeza ukuzokwenza umsebenzi, yaqeda iNkathi Yomthetho yangenisa iNkathi Yomusa, futhi yashumayela izintshumayelo ezenza abantu bavume izono zabo futhi baphenduke, futhi yafundisa abantu ukuba bathande izitha zabo futhi, phakathi kwezinye izinto, ukuba bathobeke, babe nesineke futhi bathethelele abanye. INkosi uJesu yembula kumuntu isimo sikaNkulunkulu sothando nomusa. UNkulunkulu uSomandla ufikile ezinsukwini zokugcina, futhi ngendlela efanayo, uqede iNkathi Yomusa wase engenisa iNkathi Yombuso. Ufeza umsebenzi wokwahlulela umuntu nokusindisa umuntu ngamazwi Akhe ngesisekelo somsebenzi weNkosi uJesu wokuhlenga, usinike wonke amaqiniso esiwadingayo ukuze sihlanzwe futhi sithole insindiso, usinike indlela ebonisa ukukhipha isono kithina nokuthola insindiso, nokuveza isimo sokulunga sikaNkulunkulu, esihloniphekile nesolaka. Ngomsebenzi namagama kaNkulunkulu uSomandla, sikwazi ukubona kahle ukuthi uNkulunkulu uSomandla unguNkulunkulu osesimweni somuntu nokuthi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe obonakala phakathi kwabantu ezinsukwini zokugcina.”

Ngemva kokulalela amazwi kaNkulunkulu kanye nokuhlanganyela kwalo dade, ngaba nomuzwa wokuthi ngangivuka ephusheni, nokuthi ekugcineni ngase ngiqonda indlela yokuhlukanisa phakathi kukaKristu weqiniso noKristu bamanga. Lokhu kwangenza ngazizwa ngijabule futhi nginamahloni; ngabona ukudabukisa kwami njengomuntu owayengenalo iqiniso. Ngacabanga ukuthi kungani ngangenqaba umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Kungenxa yokuthi ngangesaba ukuthi ngingakhohliswa oKristu bamanga, ngenxa yalokho-ke ngamenqaba uKristu weqiniso njengomuntu ongadli ngoba esaba ukubindwa. Lapho iNkosi ibuya futhi ingqongqoza emnyango wami ngenqaba ukulalela iphimbo likaNkulunkulu. Ngokuphindaphindiwe ngawuvala umnyango futhi ngashiya iNkosi ingaphandle. Kodwa uNkulunkulu akabhekananga nami ngokubuka iziphambeko zami, akazange alilahle ithemba ngokungisindisa, kodwa kunalokho wanyakazisa laba bafowethu nodadewethu ukuba beze ekhaya lami ukuze basabalalise ivangeli. Ngempela uNkulunkulu akazange angishiye, uthando lukaNkulunkulu ngempela lwalulukhulu! Lapho ngicabanga ukuthi ngase nginqume ukuthi wonke umuntu owafakaza ngeNkosi ebuyile wayeshumayela uKristu wamanga ngenxa yamazwi engangiwakholwa ayevela kubafundisi, ngangilizwe ngokuyiphutha izwi leNkosi, nokuthi ngangishiye kanjani, ngalahla futhi ngamelana noNkulunkulu uSomandla, ngenkathi ngikholwa ukuthi imibono engangibambelele kuyo yayinembile, ngangizizwa sengathi engangikwenzile kwakungubuwula ngempela! Ukube angizange ngifunde izwi likaNkulunkulu uSomandla futhi ngilalele ukuhlanganyela kwalaba bafowethu nodadewethu mayelana nokuhlukanisa phakathi kukaKristu weqiniso noKristu bamanga, khona-ke ngabe angikakwazi ukuhlukanisa phakathi kukaKristu weqiniso noKristu bamanga, futhi ngabe ngikhohliswe kuphela nje ngamazwi abefundisi nabadala, futhi ngabalandela ekumelaneni kwabo nasekwenqabeni uNkulunkulu, ngaleyo ndlela ngilahlekelwe yileli thuba elingavamile kakhulu lokuthola insindiso kaNkulunkulu. Lapho ngicabanga ngalokhu, ngatshela uDade uZhu nabanye, “Ngokulalela izwi likaNkulunkulu uSomandla kanye nokuhlanganyela kwenu ngiyakwazi ukuhlukanisa phakathi kukaKristu weqiniso noKristu bamanga. Manje sengiqinisekile ngokuthi uNkulunkulu uSomandla uyiNkosi uJesu ebuyile, futhi ngizimisele ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina.”

Emva kokuzibandakanya empilweni yasebandleni, ngabona ukuthi abafowethu nodadewethu babeqonda amaqiniso amaningi, nokuthi empeleni ngangisilele uma ngiziqhathanisa nabo. Ngazicabangela ngathi: Kufanele ngenze uDade uZhu nabanye bahlanganyele nami ngezwi likaNkulunkulu bangisize ukuze nami ngisheshe ngiliqonde iqiniso. Ngenxa yalokho ngakhuluma ngalokhu noDade uZhu, ngimcela ukuba kungenzeke na ukuthi imihlangano yokuhlanganyela ibanjelwe ekhaya lami, futhi wavuma zisuka nje. Emva kwalokhu sabuthana njalo ngeviki ukuze sifunde izwi likaNkulunkulu futhi sihlanganyele ngeqiniso. Kancane kancane ngathola ukuba nolwazi oluthe xaxa ngamazwi kaNkulunkulu futhi ngaqonda amaqiniso amaningi. Ngangizwa enhliziyweni yami ukuthi la mazwi ayengukuvezwa kwamaqiniso. Ngaleso sikhathi, ngacabanga ngamazwi iNKosi uJesu eyayiwashilo: “Ngisenezinto eziningi engingazisho kini, kodwa ningekwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso: ngoba akazukuzikhulumela, kodwa lokho azokuzwa, uzokusho: futhi uzonikhombisa okuzayo(Johane 16:12-13). Ngazizwa nginyakaziseke nakakhulu, futhi ngabona ukuthi la mazwi kaNkulunkulu ayenzeka njengalokhu kwakuqaguliwe. Izwi likaNkulunkulu uSomandla lithi: “lokho uMoya okusho emabandleni.” UNkulunkulu uSomandla uphakathi kwenqubo yokuqondisa umuntu ukuze akwazi ukuqonda futhi angene eqinisweni. Kungokwamukela umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina kuphela kanye nangokwamukela amaqiniso akhulunywe nguNkulunkulu kuphela lapho khona ungahlanzwa, uthole insindiso futhi ube ngumuntu olangazelele inhliziyo kaNkulunkulu. Kwakuyizwi likaNkulunkulu uSomandla elangibuyisela endlini kaNkulunkulu, elangiletha phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Manje, nsuku zonke nginamazwi kaNkulunkulu angihlinzekayo, angiqondisayo, angilethela uxolo nenjabulo, futhi angenza ngizizwe ngiqinile futhi ngikhanyisiwe. Ngizimisele ukwenza konke engingakwenza ukufuna iqiniso kanye nokulandela uNkulunkulu uSomandla kuze kube sekugcineni. Inkazimulo yonke mayibe kuNkulunkulu uSomandla!

Okwedlule: 34. Ukube Angisindiswanga NguNkulunkulu

Okulandelayo: 43. Isivunguvungu Esadaleka Ekhaya Ngodaba LwaseZhaoyuan Lomhla ka- 28 kuMeyi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp