10. Itabernakele LikaNkulunkulu Likubantu

UChen Bo, eChina

Ngolunye usuku, ngaya endlini kadadewethu ukuyohlola umama wethu. Ngaphambi kokuhamba, udadewethu wanginika incwadi, engicela ukuba ngiqiniseke ukuthi ngiyifunda ngokucophelela. Ngazicabangela ngathi: Le ncwadi udadewethu anginike yona ngokuqinisekile ingumsebenzi kamoya. Ukuthi nje okwamanje umoya wami uzizwa womile, akuzwakali sengathi iNkosi inami, futhi angizizwa ngikhanyiselwa ngokufunda iBhayibheli. Lapho sengibuya, kufanele ngiyifunde le ncwadi ngokucophelela. Mhlawumbe kukhona ezonginika khona. Ngemva kokubuyela ekhaya, ngayivula incwadi ngase ngiqala ukufunda, ngithe ngingakabiphi ngabe sengidonswe ngamazwi ayo. Lapho ngiqhubeka nokuyifunda ngaya ngokuya ngiyijabulela, lapho ngiqhubeka nokuyifunda ngaya ngokuya ngizwa sengathi kunokukhanya kula mazwi, ukuthi ayekhanyiselwe nguMoya oNgcwele, ukuthi kwakungeke kwenzeke ukuthi la mazwi angakhulunywa ngumuntu nje ojwayelekile. Selokhu ngifunde le ncwadi, sengiqonda amanye amaqiniso ebengangiwaqondi ngaphambili ngenxa yokufunda iBhayibheli, futhi engqondweni yami ngizizwa nginokucaciseleka nenjabulo. Ngizimisele ukuthandaza ukuze ngisondele eNkosini, futhi ukholo lwami lukhulile. Isimo sami sasemoyeni sesibe ngcono kakhulu. Ngacabanga ukuthi: Umsebenzi kaMoya oNgcwele kuphela onganikeza umuntu ukholo namandla, futhi uhlinzeke futhi unonophalise umoya womuntu. Amazwi kule ncwadi ngokuqinisekile avela kuMoya oNgcwele. Ngenxa yalokho, into yokuqala engiyenzayo njalo ekuseni lapho ngivuka ukuba ngifunde le ncwadi.

Langa limbe, ngavula incwadi ngafunda isiqephu esilandelayo: “Ukungena kukaNkulunkulu ekuphumuleni kusho ukuthi ngeke esawenza umsebenzi Wakhe wokusindisa abantu. Ukungena kwabantu ekuphumuleni kusho ukuthi bonke abantu bayophila ekukhanyeni kukaNkulunkulu nangaphansi kwesibusiso Sakhe; iyobe ingasekho inkohlakalo kaSathane, ziyobe zingasenzeki nezinto ezingalungile. Abantu bayophila ngendlela evamile emhlabeni, futhi bayophila benakekelwa uNkulunkulu(“UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngama lapho. Inhliziyo yami yagxumagxuma, futhi ngazicabangela ngathi: Esikhathini esizayo umuntu uzohlala emhlabeni? Ingabe iNkosi uJesu ayizange yethembise ukuthi esikhathini esizayo siyohlala ezulwini? La magama akhuluma kanjani ngokuba semhlabeni? Lokhu kungenzeka kanjani? Ingabe ngifunda ngendlela engesiyo? Ngakho ngaphinda ngafundisisa ngokucophelela lesi siqephu, futhi ngempela la mazwi ayethi esikhathini esizayo umuntu wayezohlala emhlabeni. Khona-ke lokho kusho ukuthini ngempela? Lokhu ngeke kwanele. Kwadingeka ngiqonde ukuthi lokhu kwakusho ukuthini ngempela. Ngakho ngaqhubeka ngafunda: “UNkulunkulu unendawo Yakhe aya kuyo, nomuntu naye uneyakhe. Ngesikhathi esaphumule, uNkulunkulu uyoqhubeka eqondisa ukuphila kwabantu emhlabeni. Ngesikhathi esesekukhanyeni kukaNkulunkulu, umuntu uyokhonza uNkulunkulu oyedwa weqiniso osezulwini. … Lapho umuntu engena ekuphumuleni, lokho kusho ukuthi umuntu usuke esephenduke indalo yangempela; umuntu uyokhonza uNkulunkulu emhlabeni futhi aphile ukuphila kwabantu okuvamile. Ngeke kusenzeka ukuthi abantu bangamlaleli uNkulunkulu noma benqabe uNkulunkulu; bayophila ngendlela okwakuphila ngayo u-Adamu no-Eva(“UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Lapho ngiqhubeka ngifunda kabanzi ngangizizwa ngididekile kakhudlwana: Umuntu uzokhonza uNkulunkulu esemhlabeni? Lokhu kuzokwenzeka kanjani? EBhayibhelini akusho ukuthi lokhu kuzokwenzeka ezulwini? Kungaba kanjani semhlabeni? Ngaphuthuma eBhayibhelini lami, ngalivula kuJohane 14: 2-3, futhi ngafunda lapho iNkosi uJesu ithi khona: “Ekhaya likaBaba kunezindlu eziningi: ukuba bekungenjalo, bengiyonitshela. Ngiyonilungisela indawo. Futhi uma ngihamba ngiyonilungisela indawo, ngizophinde ngibuye, futhi nginamukele Kimi; ukuze lapho ngikhona, nibe khona nani” INkosi uJesu iyasho ngokucacile ukuthi uvuko lwayo nokwenyukela ezulwini kwakungokokusilungiselela indawo, ngakho-ke indawo esiya kuyo kufanele ibe sezulwini. Lesi yisithembiso seNkosi! Ngacabanga ngathi: Lokhu okushiwo yile ncwadi kuhlukile kulokho iNkosi ekushoyo, ngakho-ke angikwazi ukuqhubeka nokuyifunda. Ngemva kokuvala le ncwadi ngangisesimweni sokudideka kakhulu, ngangingazi ukuthi yikuphi okulungile, ngakho ngangilokhu ngithandaza eNkosini: “O Nkosi, ngicela ungihole. Kumele ngenzenjani? Ingabe kufanele ngiyifunde le ncwadi noma cha? O Nkosi, ngicela ungikhanyisele, ngihole....” Ngemva kokuthandaza ngacabanga ngendlela engazizwa ubudlelwane bami neNkosi busondelene ngayo, ngaba nentshisekelo enkulu ngokukholwa kwami eNkosini, nokuthi umoya wami wawunokuhlinzekelwa. Uma ngibeka phansi le ncwadi futhi ngiyeke ukuyifunda kusho ukuthi ngizobuyela esimweni sami sangaphambilini lapho umoya wami wawuzizwa womile. Njengoba le ncwadi ingenzele okukhulu kangaka, njengoba ngangingaqiniseka ukuthi ivela kuMoya oNgcwele, kusho ukuthi angeke ibe namaphutha ngoba ivela kuMoya oNgcwele, yize la mazwi ayengahambisani nemibono yami akufanele ngiyiphikise ngenxa yalesi sizathu futhi ngingabe ngisayifunda. Ngenkathi ngicabanga ngalokhu, nganquma ukuthi kungcono ngiqhubeke nokuyifunda ngaphambi kokwenza isinqumo sami.

Emva kwalokho ngaphinde ngayicosha incwadi ngaqhubeka nokuyifunda: “Indawo yokuphumula komuntu isemhlabeni, nendawo kaNkulunkulu yokuphumula isezulwini. Ngesikhathi umuntu ekhonza uNkulunkulu ephumule, uyophila emhlabeni, futhi lapho uNkulunkulu ehola ingxenye esele yabantu ekuphumuleni, uyobahola esezulwini hhayi esemhlabeni …(“UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngangilokhu ngizindla ngalokhu engqondweni yami: Lesi siqephu manje sithi indawo kaNkulunkulu yokuphumula isezulwini, nokuthi ngenkathi umuntu ephumula uzodumisa uNkulunkulu emhlabeni. Kungenzeka yini ukuthi indawo yomuntu yokuphumula ngempela isemhlabeni njengoba la mazwi ayesho? Akunakwenzeka lokho! INkosi uJesu isishilo vele ukuthi siyoba noma kuphi lapho iNkosi ikhona, nokuthi iNkosi uJesu yavuswa futhi yakhushulelwa ezulwini, ngakho-ke nathi ngokuqinisekile siyonyuselwa ezulwini! Ngacabanga emuva eminyakeni edlulile, ukuthi ngangihambe kanjani izindlela eziningi ngihambela iNkosi, ukuthi ngangibekezelela kanjani ukuhlupheka okuningi. Kwakungeve yini kungenxa yokuthi ngizokhuphukela ezulwini ngingaphinde ngizwe ukuhlupheka kwasemhlabeni? Uma ngempela kunjengalokho kusho le ncwadi, ukuthi esikhathini esizayo umuntu uzobe esaphila emhlabeni, akusho ukuthi amathemba ami ayophelela emoyeni? Ngalala kwangathi ngikhubazekile embhedeni wami we-kang. Ngazizwa ngibuthakathaka kusuka ekhanda kuya ozwaneni. Lapho ngiqhubeka ngicabanga ngalokhu akuvumanga ukuthi ngibe nokuthula. Ngakho, ukuze ngizame ukukuqonda lokhu, ngaphuthuma emzini kadadewethu.

Lapho ngifika emzini kadadewethu, ngahlangana nenkosikazi esindadlana, futhi lapho udadewethu esethula ngathola ukuthi kwakunguDade uLi. Kungakabiphi, ngaxoxa nabo ngemicabango yami emva kokufunda le ncwadi. Ngemva kokulalela, uDade uLi wahlanganyela nami, ethi: “Dadewethu, sonke esikholwa eNkosini sicabanga ukuthi iNkosi uJesu ithembise ukulungiselela umuntu indawo, nokuthi noma yikuphi lapho ekhona uyosicela ukuba size khona. INkosi ikhuphukele ezulwini, ngakho esikhathini esizayo lapho iNkosi ibuya ngokuqinisekile iyosamukela ezulwini ukuba siphile kanye Nayo. Kodwa ingabe ukhona omunye wethu oke wacabanga ukuthi lolu hlobo lokucabanga luyawenza na umqondo? Uma bekuyindlela esicabanga ukuthi iNkosi yayizofika ngayo bese isithatha ukuba siyophila ezulwini, khona-ke amazwi aseMthandazweni weNkosi, ’Umbuso Wakho mawufike, intando Yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini(Mathewu 6:9-10) nesiphrofetho kusAmbulo ‘Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi, Bheka, ithabanekeli likaNkulunkulu likubantu, futhi uyakuhlala nabo, futhi bona babe abantu bakhe, futhi uNkulunkulu ngokwakhe uzokuba nabo, futhi abe nguNkulunkulu wabo(IsAmbulo 21:3) ayesho ize leze? Zingenzeka kanjani lezi zinto njengoba zibikezelwe? Uma isiphetho sokugcina uNkulunkulu asinika sona sisezulwini, pho ngenkathi uNkulunkulu edala umuntu ekuqaleni, kwakuchazani ukuba asihlalise emhlabeni?” Ngangingakholwa neze, ngakho ngafutheka ngathi: “Nakuba la mazwi angcwele ayesho lezi zinto, iNkosi uqobo Yathi: ‘Ngiyonilungisela indawo. Futhi uma ngihamba ngiyonilungisela indawo, ngizophinde ngibuye, futhi nginamukele Kimi; ukuze lapho ngikhona, nibe khona nani(Johane 14:3). Ngemva kokuthi iNkosi uJesu isivusiwe, yakhuphukela ezulwini, futhi lapha iNkosi ithi izosilungisela indawo. Ithi lapho ikhona, nathi sibe khona. Ngakho lokhu kubonisa ukuthi uNkulunkulu usithembise ukuthi siyokhuphukela ezulwini ukuthola ukuphila okuphakade, hhayi ukuthi siyothola ukuphila okuphakade emhlabeni. Lokhu kuyinto okungekho umuntu ongayiphika!” UDade uLi waqhubeka ekhuluma ngesineke: “Dade, kuyiqiniso ukuthi iNkosi ilungiselela indawo labo abakholwa Kuyo, kodwa ingabe le ndawo ngempela isemhlabeni noma ezulwini? INkosi ayisho kanjalo kula mazwi, pho sikusekela kuphi ukuthi indawo esilungiselela yona isezulwini? Ingabe lokhu ngempela kuyisithembiso seNkosi noma ingabe kuyimicabango nesizicabangela khona? Kulabo bethu abakholwa kuNkulunkulu, zonke izinto kufanele zisekelwe ezwini leNkosi, imicabango yethu kanye nemibono yethu akufanele kuxutshwe nezwi leNkosi, bese sithi lokhu kuwumqondo weNkosi. Ingabe lokhu akuncikile emibonweni yethu lapho sichaza izwi leNkosi? Ingabe lokhu akukhona ukuhlanekezela izwi leNkosi? Ngakho-ke, asikwazi ukuthembela emicabangweni esemakhanda ethu kanye nalokho ezikuthandayo ukuchaza izwi leNkosi. Uma kunjalo, sizokwenza iphutha. Ku-UGenesise 2:7-8 uthi: ‘futhi uJehova uNkulunkulu yabumba umuntu ngothuli lomhlabathi, yase iphefumulela emakhaleni umphefumulo wokuphila; umuntu wayeseba umphefumulo ophilayo. UNkulunkulu wayesetshala insimu ngasempumalanga ye-Edene; futhi lapho wabeka umuntu owayembumbile.’Kuyacaca ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala umuntu emhlabeni, futhi ngaphambi kokuba uNkulunkulu adale umuntu waqala ukudala zonke izinto ukuze alungise indawo enhle yokuba umuntu aphile kuyona. Ngakho siyabona ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukuba siphile emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, eMthandazweni weNkosi, iNkosi ithi sithandaze kuNkulunkulu sithi umbuso Wakho mawufike emhlabeni. Kuphrofethwa eNcwadini yesAmbulo, ‘Imibuso yalo mhlaba izoba imibuso yeNkosi yethu, noKristu wayo(IsAmbulo 11:15). ‘Ithabanekeli likaNkulunkulu likubantu, futhi uyakuhlala nabo(IsAmbulo 21:3). Kule migqa yoMbhalo nesiphrofetho siyabona ukuthi indawo uNkulunkulu asilungiselela yona isemhlabeni, nokuthi isiphetho esikhathini esizayo sisemhlabeni hhayi ezulwini ....” Ukuhlanganyela kukaDade uLi kwakuphambana ngokuphelele nemicabango engangiyicabanga. Angibange ngisalalela lokho ayekusho. Ngasukuma ngathi kuye ngentukuthelo: “Yeka ukukhuluma! Kuyo yonke le minyaka ngigijimile, ngazikhandla futhi ngahlupheka ngihluphekela iNkosi ukuze ngikwazi ukukhuphukela ezulwini! Sonke lesi sikhathi bengilangazelele lapho iNkosi ingibuyisela ekhaya lasezulwini, ukuze ngingabe ngisahlupheka emhlabeni. Uthi indawo yethu yokugcina isemhlabeni. Angikwazi ukwamukela lokhu.” Ngemva kokusho lokhu ngaphenduka ukuze ngihambe. Udadewethu omncane wagijimela kimina ukuze azame ukukhuluma nami: “Lisa, kungani unenkani kangaka? Ingabe umbono wakho obambelele kuwona uyiqiniso? INkosi ithi ‘Ngiyonilungisela indawo,’ awuyazi incazelo yangempela yalawa mazwi, kodwa ubambelele emicabangweni yakho. Akusibo ubuwula lobo? Lokhu akusilo uhlobo lwesimo sengqondo yabantu abafuna iqiniso okufanele babe nalo! INkosi uJesu esiyilangazelele isibuyile, uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu! Le ncwadi engikunike yona ukuba uyifunde yizwi namazwi kaNkulunkulu! INkosi ebesiyilindele nsuku zonke ukuba izosithatha manje isibuyile. Kumele silalele ngokucophelela. Akufanele neze silahlekelwe yileli thuba eliyingqayizivele kangaka!”

Ngamangala ukuzwa udadewethu esho lawa mazwi. Kwakungavumi neze ngikholwe lokho engangikuzwile: INkosi isibuyile? Ingabe lokhu kuyiqiniso? Khona-ke udadewethu wathi: “Bekungesiwe yini ekuqaleni oke wathi amazwi akule ncwadi avela kuMoya oNgcwele? Lapho uyifunda, uzwe sengathi uhlinzekwa ngokuningi, ube nomsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi nobudlelwane bakho neNkosi bukhule kakhulu. Manje cabanga ngakho: Ngaphandle kwezwi leNkosi, ngubani omunye okhuluma ngendlela efeza lolu hlobo lomphumela? Manje iNkosi isibuyile ukuze iqhube umsebenzi futhi iveze amazwi amasha, futhi siyakwazi ukujabulela ubumnandi bamazwi kaNkulunkulu. Uma singafuni futhi sihlolisise, uma sivele sibambelele ngokungathi siyizimpuphuthe emicabangweni yethu nasemibonweni yethu, futhi singabuki ngale kwencazelo yamazwi eBhayibheli, ekugcineni sizozichithakalisa. Ngesikhathi sabo, abaFarisi ababelazi kahle iBhayibheli babambelela sengathi bayizimpumputhe eBhayibhelini, abazange bazame neze ukuzibuza ukuthi ukuqonda kwabo iBhayibheli kwakungalungile na, noma ngabe kwakuhambisana na nentando kaNkulunkulu. Kunalokho babecabanga ukuthi indoda engabizwa ngokuthi uMesiya yayingeyena uMsindisi owayezofika, abazange bahlole ukuthi ngabe indlela yeNkosi uJesu inganikeza ukuphila komuntu, noma yayingabonisa umuntu indlela yokwenza. Bavele babambelela ngenkani emicabangweni nasemibonweni yabo futhi banqaba ngokunobumpumputhe insindiso yeNkosi uJesu, ekugcineni benza ubugebengu obesabekayo bokubethela iNkosi esiphambanweni. Asikwazi ukulandela ezinyathelweni zabaFarisi futhi sihambe indlela yabo yokumelana noNkulunkulu!” Ngemva kokulalela amazwi kadadewethu ngazicabangela ngathi: Okushiwo udadewethu kunengqondo. Izwi leNkosi yilo kuphela isisombululo lapho umoya womuntu womile. Ngacabanga ukuthi kusukela ngifunde amazwi kule ncwadi isimo sengqondo yami siye ngokuya siba ngcono, ukuthi inginike kanjani ukholo kuNkulunkulu, nokuthi ingenza kanjani ngizwe ubukhona bukaNkulunkulu. Ngize ngizwe sengathi sengiyawaqonda amanye amaqiniso. Kungenzeka yini ukuthi amazwi ale ncwadi ngempela ayiNkosi ibuya ukuba ikhulume? Ukubuya kweNkosi kuyinto enkulu. Kungangcono ukuba ngingenqabi ngokungenangqondo futhi ngahlulele, kufanele ngenze umzamo wokuhlola nokufuna, angikwazi ukufana nalabo baFarisi abangazange balifune iqiniso, ababambelela emibonweni yabo bemelana noNkulunkulu! Kulo mzuzu ngazizwa ngimangele kamnandi futhi nginovalo. Ngaba nokumangala kamnandi ngoba ngangikholwa eNkosini futhi ngilangazelele ukuyibona ibuyela ukungamukela embusweni wezulu, lapho ngangiyophila khona ngaphandle kokukhathazeka, ngingasadingi ukubhekana nezikhathi ezinzima emhlabeni, futhi namuhla ngezwa izindaba zokubuya kweNkosi. Ngempela lokhu kuyisehlakalo esikhulu futhi esijabulisayo. Ngangesaba ngoba uma uNkulunkulu uSomandla engukubuya kweNkosi ngakho iphupho lami lokulinda iNkosi kanye nokwamukelwa embusweni wezulu laliyoshabalala.... Enhliziyweni yami ngangizwa imizwa ehlukahlukene, ngangingazi nokuthi ngiphatheke kanjani. Ngazizwa ngiphelelwe yithemba. Konke engangisengakwenza kwakuwuphendukela eNkosini ngomkhuleko: “O Nkosi! Nsuku zonke ngilokhu ngilangazelele ukubuya Kwakho ukuze ungiyise ekhaya lakho lasezulwini, kodwa bathi indawo oyilungiselele isiphetho sami sokugcina yilapha emhlabeni. Ngiyahluleka ngempela ukubhekana nalokhu. Angifuni ngempela ukuhlangana nalezi zinhlobo zezikhathi ezinzima emhlabeni. O Nkosi! Ngizwa ukuhlupheka okukhulu enhliziyweni yami manje, ngicela ungisize, futhi ungiqondise endleleni engaphambili.” Ngemva kokuthandaza ngacabanga ngamazwi eNkosi uJesu lapho ithi: “Babusisiwe abampofu emoyeni: ngoba okwabo umbuso wezulu(Mathewu 5:3). Yiqiniso! INkosi ithanda futhi ivumela kuphela labo abampofu emoyeni futhi abafuna iqiniso ukuba bangene embusweni wezulu. Kufanele ngibe umuntu ompofu emoyeni. Kuphela kungokulalela ngokucophelela ukuhlanganyela kwabo lapho ngangizovumelana khona nentando yeNkosi.

Ngalesi sikhathi, uDade uLi wathi: “INkosi yathi: ‘Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile: ngoba bazobona uNkulunkulu(Mathewu 5:8). Kufanele silalele izwi leNkosi, futhi senze njengabantu abanenhliziyo ehlanzekile njengoba samukela ukubuya kweNkosi. Nakuba umsebenzi uNkulunkulu awenzayo namuhla ungahambisani nemicabango yethu nemibono yethu, kodwa konke uNkulunkulu akwenzayo kuhle, konke ukwenzela umuntu, futhi phakathi kwakho konke kunentando kaNkulunkulu, lapho iqiniso lingafunwa khona. Uma singaliqondi kahle ngokuphelele ngakho kumele sizibeke eceleni bese sizama ukufuna iqiniso, ukuze sithole ukukhanyiselwa kukaNkulunkulu futhi siqonde intando kaNkulunkulu. Dadewethu, vula inhliziyo yakho futhi ukhulume ngezinto ongakaziqondi, futhi singafuna ndawonye ngokuhlanganyela.” Ngezwa sengathi lokho uDade uLi ayekushilo kwakunengqondo, kufanele ngehlise umoya bese ngifuna, ngakho, ngathi: “Dade, kunento eyodwa engingayiqondi. Kungani indawo yethu yokugcina ingekho ezulwini kodwa kunalokho ilapha emhlabeni?” Udade uLi wathola UJohane 3:13: Futhi akukho muntu owenyukele ezulwini, kuphela yena owehla ezulwini, ngisho neNdodana yomuntu esezulwini,” no-UIsaya 66:1 “Izulu liyisihlalo sami sobukhosi, futhi umhlaba uyisigqiki sezinyawo zami” futhi wanginika lezi ziqephu ezimbili ukuba ngizifunde. Wabe esehlanganyela mayelana nencazelo yalezi ziqephu zombili. Ngokuhlanganyela kukadade ngezwa ingqondo yami ivele icacelwa ngokushesha. Ngangizazi lezi ziqephu ezivela emiBhalweni, pho kungani ngangingakaze ngininge ngazo ngaphambili? INkosi isho ngokucacile ukuthi ngaphandle kweNdodana yomuntu eyeza ezulwini akekho umuntu ongakhuphukela ezulwini, ngoba izulu liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu kanti umhlaba yisenabelo sezinyawo zikaNkulunkulu, pho umuntu angakufanela kanjani ukukhuphukela ezulwini? UNkulunkulu wadala umuntu emhlabeni, wamenza ukuba aphile emhlabeni. Kusukela ngosuku uNkulunkulu adala ngalo umuntu, umuntu uhlale izizukulwane ngezizukulwane emhlabeni, kancane kancane bazalana banda. Wonke umsebenzi uNkulunkulu asewenzile ukusindisa umuntu nawo bewenzelwa emhlabeni. Lokhu kwakuyinto uNkulunkulu ayilungiselela kudala. Kuyinto okungekho umuntu ongayiguqula. Kubonakala sengathi umbuso kaNkulunkulu empeleni usemhlabeni, futhi ukuthi indawo yokugcina yesintu isekhona emhlabeni hhayi ezulwini! Kuso sonke lesi sikhathi ngangiphila ngaphakathi kwemicabango yami nemibono yami, nganquma ukuthi uNkulunkulu uzobuya ukuze angiyise ezulwini ukuba ngihlale khona, kodwa lokhu empeleni akuhambisani nentando yeNkosi, lokhu akuhambisani namaqiniso! Nokho, ngangingazimisele ukuphila lolu hlobo lwempilo emhlabeni lapho ngangihlushwa khona nguSathane. Ngakho ngokushesha emva kwalokho, ngachaza imicabango enganginayo kuDade uLi.

Emva kokungilalela, uDade uLi wavula incwadi ethi Izwi Livela Lisenyameni, wangifundela isiqephu ezwini likaNkulunkulu uSomandla: “Ukuphila kwasekuphumuleni ngeke kube nayo impi, ngeke kube nokungcola futhi ngeke kugcwale ukungalungi okungapheli. Lokhu kusho ukuthi abantu bayobe bengasahlushwa uSathane (lapha elithi ‘Sathane’ libhekisela emandleni anonya), inkohlakalo kaSathane, kanye nokuhlaselwa yinoma yimaphi amandla amelene noNkulunkulu. Yonke into iyohamba ngokohlobo lwayo futhi ikhonze iNkosi yendalo. Amazulu nomhlaba kuthulile kuthe cwaka. Lokhu ukuphila okunokuphumula kwabantu. … Ngemva kokuba uNkulunkulu nomuntu bengene ekuphumuleni, uSathane ngeke esaba khona, futhi njengoSathane, nabantu abakhohlakele ngeke besaba khona. Ngaphambi kokuba uNkulunkulu nomuntu bangene ekuphumuleni, izikhohlakali ezake zashushisa uNkulunkulu emhlabeni nezitha Zakhe ezingamlalelanga emhlabeni ziyobe sezibhujisiwe; ziyobe sezibhujiswe yizinhlekelele ezinkulu zezinsuku zokugcina. Ngemva kokubhujiswa ngokuphelele kwalezo zikhohlakali, umhlaba ngeke uphinde uhlushwe uSathane. Abantu bayothola ukusindiswa okuphelele, futhi umsebenzi kaNkulunkulu uyophela lapho ngokuphelele. Yilokhu okudingwa uNkulunkulu nabantu ukuze bangene ekuphumuleni(“UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Ngokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla ngaqonda ukuthi, nakuba esikhathini esizayo ukuphila kwethu kusekhona emhlabeni, lapho uNkulunkulu eqeda umsebenzi Wakhe wokugcina ekusindiseni isintu uSathane uzobhujiswa, futhi izimpilo zethu emhlabeni ngeke ziphinde zihlukunyezwe nguSathane, futhi ngeke sikhathazeke noma sisebenze, noma sichithe izinyembezi, noma-ke sibubule. Kuyoba sengathi yilapho u-Adamu no-Eva babehlala khona eNsimini yase-Edeni. Siyokhululeka ukukhonza uNkulunkulu, siphile impilo enhle nebusisiwe lapho uNkulunkulu enomuntu khona. Lokhu kuyindawo yokugcina yesintu, futhi lokhu kuyinto yokugcina uNkulunkulu azoyifeza emsebenzini wakhe ezinsukwini zokugcina. Kuhle ngempela! Ngaleso sikhathi ngabubula: “Ubani ongakhuluma ngendlela ecace kanje mayelana nesigcino sesintu? Ubani ongahlela isigcino sesintu? NguNkulunkulu kuphela ongakwenza lokhu!” Ngaphakathi kwezwi likaNkulunkulu uSomandla ngalibona iphimbo likaNkulunkulu, futhi ngabona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla nguNkulunkulu ebonakala enza umsebenzi! Ekugcineni ngase ngiyilahlile imicabango engqondweni yami, futhi ngamukela ngenjabulo umsebenzi kaNkulunkulu uSomanda ezinsukwini zokugcina, ngabuyela phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Yonke Inkazimulo Mayibe KuNkulunkulu uSomandla!

Okwedlule: 8. UNkulunkulu uSomandla wangiholela endleleni yokuthola ukuhlanjululwa

Okulandelayo: 13. Livela Kuphi Leli Zwi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

19. Iposi “Lejuba”

USu Jie, eChinaNgelinye ilanga ngo-1999, emuva kokuphela komhlangano, umfundisi wathi kimina, “Su Jie, nansi incwadi yakho.” Ngithe nje...

13. Livela Kuphi Leli Zwi

UShiyin, EChinaNgazalelwa emndenini wamaKristu, futhi nginezihlobo eziningi ezingabashumayeli. Kusukela ngesikhathi ngisemncane, ngalandela...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp