2. Indlela Eya Ekuhlanzweni

UChristopher, EPhilippines

Igama lami nginguChristopher futhi ngingumfundisi webandla lomndeni ePhilippines. Ngo-1987, ngabhapathizwa futhi ngabuyela eNkosini uJesu. Ngomusa weNkosi, ngo-1996 ngaba umfundisi webandla lasendaweni. Ngaleso sikhathi, ngaphandle kokushumayela ezindaweni eziningi ezizungeze ePhilippines, ngangiphinde ngishumayele nasezindaweni ezifana neHong Kong naseMalaysia. Ngenxa yomsebenzi kanye nokuqondiswa nguMoya oNgcwele, ngangizwa sengathi nginamandla angapheli emsebenzini wami weNkosi kanye nokugeleza kwamagama okungapheli ezintshumayelweni zami. Ngangivame ukuhamba ngiyokweseka abafo nodade lapho bephelelwe yithemba futhi bebuthakathaka. Ngezinye izikhathi amalunga omndeni wabo ayengakholwa eNkosini ayengenamusa kimi, kodwa noma kunjalo ngangikwazi ukuba nesineke ngibekezele futhi ngingalahlekelwa ukholo eNkosini futhi ngangikholwa ukuthi iNkosi yayingabaguqula. Ngakho ngangizizwa sengathi ngiguquke kakhulu selokhu ngaqala ukukholwa eNkosini. Nokho, kusukela ngo-2011, angizange ngiwuzwe umsebenzi kaMoya oNgcwele ngokungamandla njengangaphambili. Kancane kancane, angizange ngibe nokukhanyiselwa okusha kwezintshumayelo zami futhi angizange ngithole amandla okuyeka ukuhlala esonweni. Ngangingakwazi ukuzibamba ekuthukutheleleni umkami nendodakazi yami bese ngibafundisa isifundo ngolaka lwami ​​lapho ngibona ukuthi babengenzi njengoba ngangifisa. Ngangazi ukuthi lokhu kwakungahambisani nentando yeNkosi, kodwa kaningi ngangingakwazi ukuzibamba. Ngazizwa ngikhathazekile kakhulu ngalokhu. Ukuze ngizikhulule empilweni yesono nokuvuma, ngazikhandla kakhulu ekufundeni iBhayibheli, ukuzila ukudla nokuthandaza futhi ngathola abefundisi bakamoya yonke indawo ukuze sifune futhi sihlole lokhu ndawonye. Kodwa yonke imizamo yami yayingenamsebenzi futhi ayenzanga mehluko ekuphileni kwami esonweni kanye nasebumnyameni bomphefumulo wami.

Ngokunye ukuhlwa entwasahlobo ka-2016, umkami wangibuza wathi, “Christopher, ngiqaphele ukuthi ulokhu ukhathazeke kakhulu kamuva nje. Yini le esengqondweni yakho?” Ngemva kokuzwa umkami ebuza lokhu, ngamtshela okwakungikhathaza, “Yilokhu ngizibuza kule minyaka embalwa edlule ukuthi kungani ngingakwazi ukuphunyuka ekuphileni esonweni nakuba ngingumfundisi futhi sengikholwe eNkosini iminyaka eminingi. Angikwazi ukuthinta iNkosi manje. Kusengathi iNkosi ingishiyile. Nakuba ngishumayela kuyo yonke indawo, ngokushesha nje uma ngithola isikhathi sokukhululeka, ikakhulukazi phakathi nobusuku, ngihlale ngizizwa ngingenalutho nginokukhathazeka futhi lo muzwa uya ngokuya uqina. Ngicabanga ngokuthi sengikholwe kanjani eNkosini iminyaka eminingi nokuthi ngilifunde kakhulu kanjani iBhayibheli futhi ngazimisela kaningi ukuthwala isiphambano futhi ngizinqobe mina, kodwa nokho ngihlale ngiboshwe yizono futhi ngiyakwazi ukukhuluma amanga ngingaphili ngokuthi ‘Kanti emilonyeni yabo akutholakalanga manga’ (IsAmbulo 14:5) ukuze ngivikele izintshisekelo zami nesithunzi sami. Lapho ngibhekene nezinhlupheko nokucwengwa, nakuba ngazi ukuthi nginemvume yeNkosi, angikwazi ukuyeka ukukhononda eNkosini kanye nokungayiqondi futhi angikwazi ngokuphelele ukuzithiba ngokuzimisela. Ngesaba ukuthi lapho iNkosi ifika, ngeke ngikwazi ukungena embusweni wezulu ngenxa yokuphila esonweni kanje!”

Lapho ezwa lokhu, umkami wathi, “Christopher, ungacabanga kanjani kanje? Kumele ube nokholo; ungumfundisi! Nakuba siphila esonweni futhi singakakhululwa ezibopheni zesono, iBhayibheli lithi, “Ukuthi uma uvuma ngomlomo wakho iNkosi uJesu, futhi ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu umvusile kwabafileyo, uyosindiswa” (KwabaseRoma 10:9), “Ngoba lowo oyobiza igama leNkosi uyosindiswa” (KwabaseRoma 10:13). Uma nje siqhubeka nokufunda iBhayibheli, ukuhlangana, nokuthandaza eNkosini, futhi sithwale isiphambano siphinde sihlale silandela kuze kube sekufikeni kweNkosi kwesibili, sizokwazi ukungena embusweni wezulu futhi sithole isibusiso seNkosi.”

Ngase ngithi kumkami, “Bengicabanga kanjalo ngaphambilini, kodwa uPetru 1:16 uthi: ‘Ngokuba kulotshiwe, Yibani ngcwele; ngoba mina ngingcwele.’ Sengikholwe eNkosini iminyaka engamashumi amathathu, kodwa angikwazi ukugcina indlela yeNkosi futhi, ngiphila esonweni, ngisakwazi ukuphikisa iNkosi njalo; lokhu akungcwele nakancane. Awu! Kukaningi kangakanani lapho bengizimisele khona ukulalela izimfundiso zeNkosi, kodwa angikwazanga ukwenza izwi leNkosi. Ngingafanelekela kanjani ukungena embusweni wezulu ngaphansi kwezimo ezinjalo? INkosi uJesu yathi: ‘Akubona bonke abathi kimi, Nkosi, Nkosi abazongena embusweni wezulu; kodwa lowo owenza intando kaBaba osezulwini(Mathewu 7:21). Ngokwamazwi eNkosi, akulula njengokucabanga kwethu ukungena embusweni wezulu. INkosi ingcwele, ngakho-ke abantu abangakwazi ukwenza izwi leNkosi futhi abavame ukumelana Nayo bangahlwithwa kanjani baye embusweni wezulu? Yilabo kuphela abaguqukile futhi abagcina intando kaNkulunkulu abangangena embusweni wezulu!”

Umkami wacabanga okwesikhashana wathi, “Lokhu okushoyo kunengqondo. INkosi ingcwele futhi sisona. Asiwufanele umbuso kaNkulunkulu. Ukuthi nje ... nakhu ngikhumbula ... akazange yini uMfundisi uLiu ameme umfundisi waseKorea uMfundisi uKim ebandleni? Kunganjani kulokhu sifune ngalolu daba?” Ngathi: “Empeleni, nalokho kulungile. INkosi uJesu yathi: ‘Cela, futhi uzophiwa; funa, futhi uzothola; ngqongqotha, futhi uzovulelwa(Mathewu 7:7). Inqobo nje uma sifuna, ngiyakholwa ukuthi iNkosi izosihola. Njengomfundisi, kumele ngicabangele nezimpilo zabafowethu nodadewethu. Akufanele ngikholwe kuNkulunkulu ngokudideka kungenjalo ngizobeka abafowethu nodadewethu enkingeni futhi kwamina ngizihilele. Ngakho-ke masilinde kuze kufike uMfundisi waseKorea uKim bese sibuza kuye mayelana nalolu daba.”

Ngenxa yokuthi ngangifuna usizo lukaMfundisi uKim, ngangifuna ukwazi kancane ngomlando kaMfundisi uKim. Ngakho ngacinga ngeBandla laseKorea ku-intanethi. Emakhasini avelayo, ngabona iwebhusayithi ethi https://www.holyspiritspeaks.org. Ngavula iwebhusayithi kwathi amanye amagama kuyo angidonsa: “Umuntu wathola umusa omkhulu, njengokuthula kanye nenjabulo enyameni, isibusiso sawo wonke umndeni ngenxa yokholo loyedwa, nokuphulukiswa kwabagulayo kanye nokunye. Okunye kwakuyizenzo ezinhle zomuntu kanye nokubonakala kwazo kobuNkulunkulu; uma umuntu ayengaphila ngaleyo ndlela, wayebhekwa njengekholwa elihle. Amakholwa anjalo kuphela ayengangena ezulwini ngemva kokufa, okusho ukuthi ayesindiswa. Kodwa, ekuphileni kwawo, awazange ayiqonde nhlobo indlela yokuphila. Ayekwenza nje ukona bese evuma izono zawo ngokuwuchungachunge olungapheli ngaphandle kwenhloso yokuguqula izimo zawo: Sasinjalo isimo sabantu semvelo ngeNkathi Yomusa. Ingabe abantu sebethole insindiso ephelele? Cha!(“Imfihlakalo Yokuba Senyameni (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). La mazwi ayemnandi kakhulu kangangokuthi angikwazanga ukuzibamba ukuqhubekela phambili nokufunda: “Ngakho, ngemva kokuba leso sigaba sesiphelile, usekhona umsebenzi wokwahlulela nokusola. Lesi sigaba senza umuntu abe msulwa ngamazwi ukuze umuntu anikwe indlela okumele ayilandele. Lesi sigaba sasingeke sibe nezithelo noma nenjongo ukube saqhubeka ngokuxoshwa kwamadimoni, ngoba isimo sesono somuntu asinakuxoshwa futhi umuntu angakwazi kuphela ukuma uma exolelwa izono zakhe. Umuntu uxolelwe iziphambeko zakhe ngenxa yomnikelo wesono ngoba umsebenzi wokubethelwa usufike ekugcineni futhi uNkulunkulu usemnqobile uSathane. Kodwa isimo somuntu esingalungile sisephakathi kumuntu futhi umuntu usuke esengasenza isono futhi aphikisane noNkulunkulu; uNkulunkulu akakasizuzi isintu. Yingakho kulesi sigaba somsebenzi uNkulunkulu esebenzisa izwi ukuze embule ukungalungi kwesimo somuntu, aphinde acele ukuba umuntu enze ngendlela efanele. Lesi sigaba sibaluleke kakhulu kunesingaphambili futhi sinezinzuzo ezengeziwe, okwamanje yizwi elinika ngokuqondile umuntu ukuphila futhi lenze isimo somuntu sibe sisha ngokuphelele; yisigaba somsebenzi esenziwe ngokucophelela okukhulu(“Imfihlakalo Yokuba Senyameni (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngifunda lokhu, ngaba nenjabulo enkulu. Nakuba ngangingakwazi ukuwaqonda ngokuphelele la mazwi futhi amanye amazwi ayengiphica nje, anginika ithemba. Nganginomuzwa wokuthi lapha ngangingathola indlela yokuzihlanza nokuguquka. Ngambonga uNkulunkulu kusuka ekujuleni kwenhliziyo yami ngokulalela umkhuleko wami. Ngafunda okunye okwakuqukethwe khona futhi ngabona sengathi amagama ayelotshwe kahle kangangokuthi anisela futhi awelusa umphefumulo wami owomileyo. Lapho ngibona kubhalwe kuwebhusayithi ukuthi: “Uma ungakwazi ukuthola i-Gospel Hotline ezweni lakho noma esifundeni sakho, sicela usishiyele umlayezo thina sizoxhumana nawe ngokushesha,” Ngabheka ngokushesha, kodwa yayingekho iPhilippines Gospel Hotline ngakho-ke ngokuphuthuma ngabe sengishiya umlayezo futhi angingabazanga ukuloba phansi inombolo yokuxhumana nami nekheli le-imeyli.

Ngemva kokubuyela ekhaya ngalokho kuhlwa, ngatshela umkami lezi zindaba futhi ngemva kokuzwa lokho engangikusho, umkami wayezimisele ukufuna naye. Ngiyayibonga kakhulu iNkosi ngoba ngosuku olulandelayo baphendula umlayezo wami futhi bahlela ukukhuluma nathi ku-intanethi ngaleyo ntambama. Ngaleyo ntambama, saxoxa noDade uLiu noDade uSu. Kuleyo ngxoxo, ngaba nomuzwa wokuthi bakhuluma ngokulula, ngobuchwepheshe nangokuqonda. Umkami wayemagange kakhulu kunami futhi wathi, “Nginento engingathanda ukunibuza yona. Kulungile lokho?” Bathi ngentshiseko, “Yebo”. Umkami wathi, “Kuwebhusayithi yebandla lenu kuthi, ‘UNkulunkulu wezinsuku zokugcina wenze isigaba somsebenzi wokwahlulela nokusola.' Umyeni wami nami siyazi ukuthi ngaphandle kobungcwele akekho ozobona iNkosi ngoba iNkosi ingcwele, kodwa kumaRoma kuthi, ‘Ukuthi uma uvuma ngomlomo wakho iNkosi uJesu, futhi ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu umvusile kwabafileyo, uyosindiswa’ (KwabaseRoma 10:9), ‘Ngoba lowo oyobiza igama leNkosi uyosindiswa’ (KwabaseRoma 10:13). Uma sikholwa eNkosini uJesu-ke sesisindisiwe futhi singangena embusweni wezulu, pho kungani uNkulunkulu wezinsuku zokugcina enza isigaba somsebenzi wokwahlulela nokusola? Angikuqondi lokhu futhi ngethemba ukuthi ningakhuluma ngakho.”

U-Liu Yumei waphendula, “Makabongwe uNkulunkulu! Masihlanganyele ndawonye futhi sivumele uNkulunkulu asihole. Ake siqale sibheke ukuthi 'ukusindiswa' kusho ukuthini lapha. Esikhathini sokugcina iNkathi Yomthetho, abantu babembalekele uNkulunkulu futhi baphelelwa ukumhlonipha uNkulunkulu. Baya ngokuya begcwala isono baze banikela ngezinkomo, izimvu namajuba okuyizimpumputhe, iyizinyonga nokugulayo lapho benza umhlatshelo. Abantu baleyo nkathi babengasawazisi umthetho futhi bonke babesengozini yokugwetshwa ngokufa ngokwephula umthetho. Ngaphansi kwezimo ezinjalo, ukuze asindise abantu ngaphansi komthetho ekufeni okuqinisekile, uNkulunkulu ngokwakhe waba sesimweni somuntu waqala umsebenzi wokuhlenga futhi ekugcineni wabethelwa ukuze ahlenge sonke isintu esonweni. Umuntu wabe esethethelelwa izono zakhe ngoba wayekholwa eNkosini uJesu futhi ngaleyo ndlela wayesefanelekile ukuza phambi kukaNkulunkulu futhi athandaze kuNkulunkulu aphinde ajabulele izibusiso zomusa kaNkulunkulu. Lokhu kuyincazelo yangempela ‘yokusindiswa’ eNkathini Yomusa. Ngamanye amazwi, 'ukusindiswa' kungukuthethelelwa nje kwezono zomuntu. Lokhu kungukuthi, uNkulunkulu akabheki abantu njengaboni, nakuba lokhu kungasho ukuthi abantu ngokwabo abanazo izono. Ngakho-ke, ukusindiswa ukucwengwa, kufanele samukele umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela wezinsuku zokugcina.”

Lapho sizwa ukuhlanganyela kwabo, umkami nami saqonda ukuthi “ukusindiswa,” njengoba kukhulunywe ngakho eNcwadini yabaseRoma, kubhekise ekwamukelweni kwensindiso yeNkosi uJesu nokungasabikhona kokulahlwa ekufeni ngenxa yokwephula umthetho. Kwakungekhona njengoba sasicabanga ukuthi “ukusindiswa” kusho ukuhlanzeka okuphelele. Lokho ababekusho kwakwenza umqondo. Ukuchaza “ukusindiswa” ngale ndlela kwakungeyona into ephikisana nesimo sethu sokuhlala esonweni nokuvuma izono. Ngakho lokho iNkosi uJesu eyakwenza kwakungumsebenzi wokuhlenga, hhayi umsebenzi wokuhlanza ngokuphelele nokusindisa umuntu. Nakuba abantu bekholwa eNkosini futhi besindiswa, lokhu akusho ukuthi sebehlanzeke ngokuphelele. Ngokulalela ukuhlanganyela kwabo, ngezwa sengathi kwakukhona iqiniso okufanele lilandelwe kulokhu, ngakho ngaveza ukuzimisela kwami ukulalela ukuhlanganyela kwabo okuqhubekayo. Ngathi, “Mayibongwe iNkosi! Nikhuluma kahle. Ekukhulumeni nani kanje, sesiyayiqonda incazelo yangempela “yokusindiswa.” Sicela niqhubeke nokuhlanganyela kwenu. Kwangathi iNkosi ingasiqondisa.” UDade uSu waqhubeka wathi, “Kulungile, masifunde amavesi ambalwa ezwi likaNkulunkulu uSomandla futhi konke kuzocaca. UNkulunkulu uSomandla wathi: ‘Ngaleso sikhathi umsebenzi kaJesu wawungukuhlengwa kwaso sonke isintu. Izono zabo bonke ababekholwa Kuye zazithethelelwa; uma nje ukholwa Kuye, wayengakukhulula; uma ukholwa Kuye, wawungasesona isoni, wawukhululiwe ezonweni zakho. Yilokhu okwakushiwo ukusindiswa nokulungiswa ngokukholwa. Nokho, kulabo ababekholwa, kwasala labo ababehlubuka futhi bephikisa uNkulunkulu, okwakusadingeka baqedwe kancane kancane. Ukusindiswa akuzange kuchaze ukuthi umuntu wayesezuzwe uJesu ngokugcwele kodwa kwakusho ukuthi lowo muntu wayengaseyena owesono, okuwukuthi wayesethethelelwe izono zakhe: Uma nje ukholwa, wawungeke uphinde ube ngowesono(“Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Umsebenzi ngezinsuku zokugcina uwukukhuluma amazwi. Zinkulu izinguquko ezingenzeka kubantu ngamazwi. Izinguquko ezenzekile kulaba bantu ekwamukeleni la mazwi zinkulu kakhulu kunalezo zangeNkathi Yomusa ekwamukeleni lezo zibonakaliso nezimangaliso. Ngoba, eNkathini Yomusa, amadimoni asuka kumuntu ngenxa yokubekwa kwezandla nemithandazo kodwa izimo zokonakala ngaphakathi kumuntu zahlala zikhona. Umuntu wayephulukiswa ekuguleni kwakhe futhi exolelwa izono zakhe, kodwa umsebenzi wendlela yokuthi izimo zobusathane ezonakalise ngayo umuntu zingaxoshwa kanjani kumuntu awenziwanga kuye. Umuntu wayephulukiswa ekuguleni kwakhe futhi ethethelelwa izono zakhe ngokukholwa kwakhe, kodwa umsebenzi wesimo semvelo yesono kumuntu asisuswanga, saqhubeka sahlala kuye. Izono zomuntu zathethelelwa ngoNkulunkulu osenyameni kodwa akusho ukuthi umuntu akanaso isono phakathi kuye. Izono zomuntu zazingathethelelwa ngomnikelo wesono kodwa umuntu akakakwazi ukuxazulula indaba yokuthi angabe esasenza isono nokuthi le mvelo yakhe yokona ingakhishwa kanjani ngokuphelele futhi iguqulwe. Izono zomuntu zaxolelwa ngenxa yomsebenzi wokubethelwa kukaNkulunkulu kodwa umuntu waqhubeka ephila enkathini endala, yendlela yesimo esonakele sobusathane. Kanjalo-ke umuntu kumele asindiswe ngokuphelele esimweni esikhohlakele sobusathane ukuze imvelo yesono ikhishwe ngokuphelele futhi ingaphinde ibe khona, kanjalo kwenzelwa ukuba isimo somuntu siguqulwe. Lokhu kudinga ukuba umuntu aqonde indlela yokukhula ekuphileni, indlela yokuphila kanye nendlela yokuguqula isimo sakhe. Kudinga nokuba umuntu enze ngokuvumelana nale ndlela ukuze isimo somuntu semvelo sizoguquka kancane kancane futhi usengaphila phansi kokukhanya futhi usengenza zonke izinto ezivumelana nentando kaNkulunkulu, alahle isimo sobusathane esonakele futhi akhululeke ethonyeni likaSathane lobumnyama ngaleyo ndlela aphume ngokugcwele esonweni. Kungaleso sikhathi kuphela lapho umuntu eyothola khona insindiso ephelele(“Imfihlakalo Yokuba Senyameni (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Yize uJesu enza umsebenzi omningi kubantu, waqeda kuphela ukuhlengwa kwabantu waba umnikelo wezono zabantu; akasisusanga isimo senkohlakalo yomuntu. Ukusindisa umuntu ngokugcwele ekuthonyweni uSathane akudingi kuphela ukuthi uJesu athathe izono zabantu njengomnikelo wesono, kodwa kudinga ukuba noNkulunkulu enze umsebenzi omkhulu ukuze kuqedwe nya lesi simo somuntu, esiye sonakaliswa uSathane. Ngakho, ngemva kokuba umuntu ethethelelwe izono zakhe, uNkulunkulu wayesebuyele enyameni ukuze aholele abantu enkathini entsha, waqala umsebenzi wokujezisa nokwahlulela, kanti umsebenzi Wakhe usubeke abantu endaweni ephezulu. Bonke labo abathobela ukubuswa nguNkulunkulu bazothokozela iqiniso eliphezulu bathole nezibusiso ezinkulu. Bazophila ekukhanyeni, bazuze iqiniso, indlela, nokuphila(“Isandulelo” sethi Izwi Livela Lisenyameni). Siyabona emazwini kaNkulunkulu uSomandla ukuthi uma nje sigcina umsebenzi wokuhlenga kukaNkulunkulu ngeNkathi Yomusa futhi singamukeli umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina, khona-ke inkinga yomsuka wesono sethu ngeke ixazululwe. UNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina usefikile futhi wenze isinyathelo somsebenzi esisekelweni somsebenzi wokuhlenga ahlulela futhi ehlanza umuntu—ekhuluma amaqiniso ukuze embule iqiniso lenkohlakalo yomuntu, ukwahlulela isimo somuntu esinobusathane. Uze ukube aguqule isimo sobusathane ebantwini kanye nokukhulula abantu ngokuphelele ethonyeni likaSathane nokubasindisa. Kusobala ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wokwahlulela wezinsuku zokugcina ngumsebenzi obaluleke futhi oyisisekelo kunawo wonke wokuhlanza, ukusindisa nokuphelelisa abantu. Ngakho-ke, ngokwamukela umsebenzi kaNkulunkulu okwahlulela ezinsukwini zokugcina kuphela singaba nokuqonda kwangempela ingqikithi yethu yenkohlakalo kanye nesimo sikaNkulunkulu sokulunga, sihlukane ngokuphelele nethonya likaSathane, sisindiswe nguNkulunkulu futhi sibe ngabantu abalalela, abakhonza futhi abahambisana noNkulunkulu.”

Lapho ngizwa lezi zinhlanganyelo, inhliziyo yami yakhanya futhi ngazizwa sengathi izinkinga zami zesikhathi eside zase zixazululiwe. Ngakho uNkulunkulu wayeqhuba nje umsebenzi wokuhlenga ngeNkathi Yomusa, hhayi umsebenzi wokukhipha kubantu isimo sabo senkohlakalo yobusathane. Umsebenzi wokwahlulela owenziwa ngamazwi eqiniso kaNkulunkulu esenyameni ezinsukwini zokugcina ngumsebenzi wokuhlanzisiswa nokusindiswa komuntu. Pho uNkulunkulu uhlanza futhi aguqule kanjani abantu futhi abasindise ngokuphelele? Ngangimagange ukuzwa impendulo yalo mbuzo. Ngakho angikwazanga ukulinda ukubuza ukuthi, “Ngikuqondile enisanda kukhuluma ngakho futhi ngiyazi ukuthi singathola kuphela ukuhlanzwa ngokubuya kwesibili kweNkosi yenza isinyathelo somsebenzi wokwahlulela. Ngempela lokhu yikho kanye ebengikulangazelela isikhathi eside. Esengifuna ukukwazi manje ukuthi uNkulunkulu uSomandla uwenza kanjani umsebenzi wokwahlulela ehlanza futhi esindisa abantu? Ngicela nisabele ngokuhlanganyela kwenu.”

UDade uSu waqhubeka wathi, “Umbuzo wokuthi uNkulunkulu uSomandla uwenza kanjani umsebenzi wokwahlulela ehlanza futhi esindisa abantu ubaluleke kakhulu kunoma ubani ofuna ukufeza uguquko nokuhlanzwa. Amazwi kaNkulunkulu uSomandla akhuluma ngeqiniso lale ndaba. Ngizokuthumelela amazwi kaNkulunkulu uSomandla. Mfowethu, ngicela uwafunde!”

Ngafunda ngenkulu injabulo amazwi kaNkulunkulu uSomandla: “Ezinsukwni zokugcina, uKristu usebenzisa amaqiniso anhlobonhlobo ukuze afundise abantu, adalule ubunjalo bomuntu, futhi acubungule amazwi kanye nezenzo zakhe. Lawa mazwi aqukethe amaqiniso anhlobonhlobo, njengomsebenzi womuntu, indlela umuntu okumele alalele uNkulunkulu ngayo, indlela umuntu okumele athembeke kuNkulunkulu ngayo, indlela umuntu okumele aphile ngayo ubuntu obujwayelekile, kanye nobuhlakani kanye nesimo sikaNkulunkulu, njalo njalo. Wonke la mazwi aqondiswe engqikithini yomuntu kanye nasesimweni sakhe esikhohlakele. Ikakhulukazi, lawo mazwi adalula ukuthi umuntu umala kanjani uNkulunkulu akhulunywa mayelana nokuthi ngakho okuphathelene nokuthi umuntu kungani umuntu eyisiqu sikaSathane futhi eyisitha sikaNkulunkulu. Ekwenzeni umsebenzi wakhe wokwahlulela, uNkulunkulu akenzi nje kucace imvelo yomuntu ngamazwana ambalwa; uyembula, abhekane, futhi athene esikhathini eside. Lezi zindlela zokwambula, ukubhekana, kanye nokuthena azikwazi ukushintshaniswa namagama avamile kodwa ngeqiniso umuntu angenalo nhlobo. Yizindlela zalolu hlobo kuphela okuthiwa ngukwahlulela; kungokwahlulela kohlobo olunje lapho umuntu engathotshiswa khona futhi enziwe akholwe ngokuphelele ukuba athobele uNkulunkulu, bese, ngaphezu kwalokho ezuza ulwazi oluyiqiniso ngoNkulunkulu. Okulethwa umsebenzi wokwahlulela ukuqonda komuntu ubuso bukaNkulunkulu beqiniso kanye neqiniso ngokuhlubuka kwakhe uqobo. Umsebenzi wokwahlulela wenza umuntu athole ukuqonda okuningi ngentando kaNkulunkulu, ngenjongo kaNkulunkulu, nezimfihlakalo ezingaqondakali kuye. Kuphinde kwenze umuntu abone futhi azi ubunjalo bakhe obukhohlakele kanye nomsuka wenkohlakalo yakhe, futhi aphinde akwazi ukubona ububi bomuntu. Le miphumela idalwa umsebenzi wokwahlulela, ngoba ingqikithi yalo msebenzi empeleni ingumsebenzi wokudalula iqiniso, indlela, kanye nempilo kaNkulunkulu kubo bonke abakholwa Kuye. Lo msebenzi ngumsebenzi wokwahlulela owenziwa nguNkulunkulu(“UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Ngemva kokuqeda ukufunda amazwi kaNkulunkulu, uDade uSu waqhubeka nokuhlanganyela kwakhe, “Amazwi kaNkulunkulu uSomandla akhuluma ngokucace kakhulu ngokuthi uNkulunkulu ubahlulela futhi ubahlanza kanjani abantu. UNkulunkulu ezinsukwini zokugcina ikakhulu ukhuluma iqiniso ngokuqondene nesimo senkohlakalo yomuntu nesimo semvelo yobusathane sokumelana noNkulunkulu ukuze ahlulele, ahlanze futhi asindise umuntu. UNkulunkulu uSomandla ukhulume amaqiniso ngezinto eziningi—indlela uSathane okhohlakalise ngayo abantu, indlela uNkulunkulu asindise ngayo abantu, ukuthi yini ukulandela abantu, ukuthi yini ukulalela uNkulunkulu, yimiphi imibono umuntu okufanele abe nayo ekukholweni kuNkulunkulu, ukuthi kuyini ukuguquka kwesimo somuntu, ukuthi yini ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi, ukuthi kuyini ukucasula isimo sikaNkulunkulu, indlela yokuba umuntu othembekile, njll. La maqiniso onke aphethe ithonya namandla futhi anganika abantu impilo. Yindlela yokuphila okuphakade le uNkulunkulu ayinikeza isintu. Uma nje abantu bamukela futhi belenza izwi likaNkulunkulu, bangathola ukuhlanzwa nokusindiswa. Sihlangane neminyaka embalwa yomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wokwahlulela futhi sithole ukuhlangana nalokhu. Lapho sifunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla okwahlulela, ukujezisa nokwambulwa komuntu, sizwa ukuthi amazwi kaNkulunkulu anjengenkemba ebukhali nxazonke, eveza ukuhlubuka kwethu, inkohlakalo, ukumelana, izinhloso ezingalungile, imibono kanye nemicabango ngisho nobuthi bukaSathane okufihlwe ekujuleni kwezinhliziyo zethu. Kwenza sibone ukuthi siyazikhukhumeza futhi sizenza abalungile, siyakhohlisa futhi singamaqili, singamagovu futhi sinomoya omubi siphinde sibe yizimpumputhe kukho konke ngaphandle kwezifiso zethu, sicishe singabi nakho neze ukwesaba uNkulunkulu. Siyabona ukuthi konke esikwenzayo nalokho izinhliziyo zethu ezigcwaliswe ngakho ukungcola nenkohlakalo, njengezipoki eziphilayo, ngaphandle kwenswebu yomuntu. Sonke sizizwa sinamahloni okuveza ubuso bethu. Siyabona ukuthi uma siqhubeka siphila ngesimo esonakele sikaSathane, siyohlala singabantu abenyanyisa uNkulunkulu, asisoze sakwazi ukuthola ukuncoma kukaNkulunkulu futhi isiphetho sethu kuyoba ukulahlwa nokujeziswa. Ukwahlulela kwamazwi kaNkulunkulu uSomandla nalokho akwambulayo kusenza sizizwe sengathi uNkulunkulu usahlulela ubuso nobuso, nokwenza sikwazi ukubona isimo sikaNkulunkulu esinobukhosi, ulaka nokulunga kwesimo Sakhe futhi kancane kancane sibe nenhliziyo emesabayo uNkulunkulu nokuphenduka kwangempela kanye noguquko. Manje kubonakala sengathi sesiphila kancane esimweni esifana nomuntu futhi siyabona ukuthi ngempela sesizuze insindiso kaNkulunkulu enkulu. Ukuba ukwahlulela kukaNkulunkulu bekungafikanga phezu kwethu, besingeke sisazi isimo sikaNkulunkulu sokulunga esingakubekezeleli ukwenza kwabantu okubi nengqikithi Yakhe engcwele futhi elungile futhi besingeke sibe nenzondo ngokuvukela kwethu nenkohlakalo, noma sikwazi ukubeka eceleni inkohlakalo yethu bese sihlanzwa. Ngakho lapho sihlangana ngokwengeziwe nokwahlulela nokusola kukaNkulunkulu, yilapho sibona ngokwengeziwe ukuthi ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu kuyisivikelo sethu esihle kakhulu, isibusiso sethu esikhulu kunazo zonke nensindiso yangempela!”

UDade uLiu naye wahlanganyela, “Umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wokwahlulela nokusola wezinsuku zokugcina ngumsebenzi wokuhlanza, ukusindisa nokuphelelisa abantu. Uma singamukeli ukwahlulelwa phambi kwesihlalo sikaKristu wezinsuku zokugcina, khona ngeke sikwazi ukufeza ukuhlanzwa kanye nezinguquko esimweni sokuphila kwethu futh umphumela nakanjani kuyoba ukwenqatshwa nokususwa nguNkulunkulu futhi siyokwehlelwa ukufa bese sibhubha. Ngeke kube khona ithuba lokusindiswa nokungena embusweni wezulu. Lokhu akunakuphikiswa.”

Ngathi ngenjabulo, “Makabongwe uNkulunkulu! Ngizizwa ngikhanya kakhulu enhliziyweni yami emva kokulalela ukuhlanganyela kwenu. Sengikholwe eNkosini iminyaka eminingi kangaka kodwa ngempela bengihleli esonweni futhi ngingenamandla okuphunyuka. Manje ngiyaqonda ukuthi uma ngingahlangani nokwahlulela nokusola kukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, ngeke ngikwazi ukuphunyuka ekuboshweni nasekuvinjweni yisono. Manje sengiyitholile indlela yokuhlanzwa nokusindiswa.” Ngemva kokuhlanganyela kwezinsuku eziningana, umkami nami saqonda amanye amaqiniso futhi samukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina.

Makabongwe uNkulunkulu uSomandla ngokungithanda futhi angisindise! Njengomfundisi, nginesibopho nomthwalo wokuletha bonke abefundisi nabafowethu nodade engibaziyo phambi kukaNkulunkulu. Ngemva kwesikhathi sokubambisana, abafowethu nodadewethu abaningi basebandleni ababevame ukuza emihlanganweni bonke abemukelanga uNkulunkulu uSomandla kuphela, kodwa futhi nabo baletha omunye umfundisi webandla lomndeni emndenini kaNkulunkulu futhi iningi labafowethu nodadewethu bebandla labo nabo babuyela phambi kukaNkulunkulu. Ngajabula ukubona ukuthi labo bafowethu nodadewethu babemukele insindiso kaNkulunkulu yezinsuku zokugcina futhi babephakanyiswe phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Konke lokhu kuyizithelo zomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla futhi sifisa ukuletha yonke le nkazimulo kuNkulunkulu uSomandla!

Okulandelayo: 4. Ukuphaphama Komphefumulo Okhohlisiwe

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp