30. Ngaloluya Suku Isibhakabhaka Sasicace Futhi Sinelanga Ngokukhethekile

UTian Ying, eChina

Ngangikade ngiyikholwa leBandla i-Three-Self eChina. Ngenkathi ngiqala ukuzibandakanya emibuthanweni, abefundisi babevame ukuthi kithina: “Bafowethu nodadewethu, kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi: ‘Ngoba ngenhliziyo umuntu uyakholwa kube ukulunga; futhi ngomlomo ukuvuma kuyenziwa kube insindiso’ (Rom 10:10). Silungisiwe ngenxa yokholo lwethu. Njengoba sikholwa kuJesu, sesisindisiwe. Ukuba besikholwa kunoma yikuphi okunye, lapho-ke besingeke sisindiswe….” Ngabambelela kula mazwi abefundisi. Ngenxa yalokho, ngafuna ngentshiseko futhi ngahambela imihlangano njengoba ngangilindele iNkosi ukuba ibuye ingingenise embusweni wezulu. Kamuva, njengoba izenzo ezingekho emthethweni zaziqhubeka zenzeka ebandleni, kwangenza ngazizwa nginengekile yimibuthano yakhona. Phakathi kwabefundisi babenokwehlukana futhi bengazwani, yilowo nalowo ezama ukuzitholela indawo ezikhundleni eziphezulu bese bezakhela imibuso ezimele. Izintshumayelo zabefundisi kwakudingeka zithobele i-United Front Work Department (UFWD). I-UFWD yayizangabavumeli ukuba bakhulume ngeNcwadi yesAmbulo ngenxa yokwesaba ukuthi kuzophazamisa imizwa yabantu abavelele, ngakho-ke abefundisi babengayishumayeli. Abefundisi babevame ukushumayela ngeminikelo, bethi uma umuntu enikela ngokwengeziwe kanjalo nezibusiso zakhe ezivela kuNkulunkulu ziba ziningi ngokwengeziwe.... Ngakho lapho ngibona ukuthi izimo zasebandleni zinje ngazithola ngididekile: Kungani ibandla liguqukele kulesi simo samanje? Ingabe abefundisi abakholwa eNkosini? Kungani bengalandeli izwi leNkosi? Kungani bengenayo inhliziyo yokuhlonipha iNkosi? Kusukela ngaleso sikhathi angibange ngisafuna ukuya emibuthanweni e-Three-Self Church, ngoba ngangizwa sengathi babengakholwa kuNkulunkulu ngokweqiniso, ukuthi babengabelusi bamanga ababecashe ngaphansi kwegama lokukholwa kuNkulunkulu ukuze bathole imali abazalwane abayisebenzele kanzima.

Engxenyeni yesibili ka-1995, ngashiya ibandla ngaphandle kokungabaza ngajoyina ibandla lasendlini (abalandeli bokusindiswa ngokholo kuphela). Ekuqaleni nganginomuzwa wokuthi izintshumayelo zabo zazingekho ngaphansi kwemingcele kahulumeni kazwelonke, futhi babeshumayela ngisho nangeNcwadi yesAmbulo futhi bexoxa ngezinsuku zokugcina, ukubuya kweNkosi njalonjalo. Ukushumayela kwabo kwakungcono kakhulu kunokwabefundisi e-Three-Self Church, futhi ngezwa ukuthi kukhona injabulo eyengeziwe ekuhlanganeleni lapha uma kuqhathaniswa nokuhlanganela e-Three-Self Church, nokwangenza ngajabula kakhulu. Kodwa emuva kwesikhathi esithile, ngathola ukuthi nalapha futhi phakathi kwezisebenzi kwakukhona abanye ababa nomona, abaphikisa izinto futhi befuna ukuhlukanisa iqembu. Abekho kubafowethu nodadewethu ababephila ngokwezidingo zeNkosi, babengenalo uthando ababenalo esikhathini esidlule.... Lapho ngibona ukuthi leli bandla lalingehlukile ngempela eThree-Self Church ngazizwa ngidumele kakhulu, kodwa futhi ngangingazi ukuthi ngingaya kuphi ukuze ngithole ibandla elinomsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngenxa yokweswela okungcono, konke engangingakwenza ukuhlala nalaba balandeli bensindiso ngokukholwa kuphela. Njengaphambili, ngaqhubeka nokuya emihlanganweni. Abefundisi nabashumayeli bonke babethi “ukusindiswa kanye kungukusindiswa unomphela” futhi “inqobo uma nje ubonisa ukubekezela kuze kube sekupheleni, uzikhandlele uNkulunkulu futhi uvikele indlela yeNkosi khona-ke uzokwazi ukungena embusweni wezulu” Ngakho ngangilokhu ngizicabangela ngedwa ngaleso sikhathi: Kungakhathaleki ukuthi abanye abantu banjani, uma nje ngibheka phambili okholweni lwami eNkosini uJesu futhi ngingasuki endleleni yeNkosi, lapho iNkosi ibuya ngizoba nethuba lokuhlwithelwa embusweni wezulu.

Ngokuphazima kweso kwase kuyingxenye yesibili ka-1997, futhi ivangeli likaNkulunkulu lombuso lase lize lafinyelela lapho sasikhona, futhi ibandla lase liphenduke inkundla yenxushunxushu. Umholi uLi wathi kithi: “Kulezi zinsuku sekuqhamuke iqembu elisabalalisa uNyazi LwaseMpumalanga, beba amawundlu ezinkolweni ezahlukahlukene, futhi bathi iNkosi uJesu isivele isibuyile nokuthi yenza isigaba esisha somsebenzi. INkosi uJesu yabethelwa esiphambanweni ngenxa yethu, isivele isilikhokhile inani ngempilo Yayo ukuze isihlenge. Sesivele sisindisiwe, sidinga nje ukulinda ngesineke kuze kube sekupheleni, futhi uma iNkosi ibuya nakanjani sizohlwithelwa embusweni wezulu. Ngakho-ke, kumele siqaphele futhi asinakukwazi ukwamukela laba bantu boNyazi lwaseMpumalanga. Noma ubani obemukelayo uyoxoshwa ebandleni! Futhi, kufanele niqiniseke ukuthi ningakulaleli lokho abakushoyo, futhi kufanele niqiniseke ukuthi anifundi incwadi yabo....” Kwakubonakala sengathi izisebenzi kuwo wonke amazinga zazikhuluma ngalezi zinto kuyo yonke imihlangano. Ngemuva kokubalalela, ngezwa imiqondo engqubuzanayo ngingazelele ivuka ngaphakathi kimi mayelana noNyazi LwaseMpumalanga. Ngangizizwa kufanele ngiziqaphele kakhulu kubona futhi ngiqikelele kakhulu, ngoba ngangesaba ukuthi ngizontshontshwa ngaboNyazi LwaseMpumalanga bese ngilahlekelwa yithuba lami lokungena embusweni wezulu.

Nokho, unyaka omusha wawusanda kuqala ngo-1998 ngenkathi ngelinye ilanga ngingazelele ngihlangana nomuntu othile waseBandleni LikaNkulunkulu USomandla futhi ngaba nenhlanhla yokulalela indlela yoNyazi LwaseMpumalanga okokuqala. Ngalolo suku, udadewethu omdala wangishayela ucingo wase engimemela endlini yakhe. Wayememe futhi nodadewethu uHu wasesigodini sangakubo ukuba naye eze, futhi wathi lapho engibona wangimoyizelela wathi: “O kuhle nawe uzile, isihlobo sami esiseduze esiyikholwa singivakashele, woza, masihlanganyele ndawonye.” Ngavuma ngenjabulo. Kungekudala, uDade uHu wabuya nesihlobo sakhe. Lapho lo dade esibona wasibingelela ngomdlandla. Nakuba ngangingakaze ngihlangane naye ngaphambili kodwa ngazizwa ngisondelene naye. Wathi: “Kukhona incithakalo esabalele emabandleni ezinsukwini zanamuhla. Abashumayeli abanalutho olusha abangashumayela ngalo, futhi kuyo yonke imihlangano uma bengakhulumi ngokuthi bangamelana kanjani noNyazi LwaseMpumalanga, konke abakwenzayo ukulalela nje izingoma eziqoshiwe nokucula amaculo. Yiyo-ke le imibuthano. Abalingani abasebenzisanayo banomona ngabanye futhi babe nezingxabano, bakha uzungu futhi baxokize, bonke bayaziqhenya kakhulu futhi wonke umuntu wenqaba ukulalela wonke umuntu; abafowethu nodadewethu banombono ophambene futhi babuthakathaka, futhi abanalo ukholo nothando. Abaningi sebayishiya iNkosi ukuba babuyele emhlabeni ukuze benze imali.” Ekujuleni ngaphakathi kimina ngangizizwa ngendlela efanayo, futhi njengoba nganginqekuzisa ikhanda ngatshela udade ngathi: “Kunjalo impela lapho nami ngikhonza khona. Kuqala sasiye sibe nabantu abangu-20 kuya ku-30 emihlanganweni yethu yenyanga, kodwa manje sekukhona nje abadala abambalwa, ngisho nabashumayeli baye ezweni ukuze bayozenzela imali! Akunanjabulo etholakala emibuthanweni.” Lo dade wavuma ngekhanda lakhe wabe esethi: “Lolu hlobo lwesimo alutholakali nje emabandleni athile kuphela, kuyinto ejwayelekile kulo lonke izwe lezenkolo. Lokhu kubonisa ukuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele awusatholakali ngaphakathi ebandleni manje, ngakho izenzo ezingekho emthethweni zizoqhubeka zilokhu zivela njalo. Lokhu kuyisibonakaliso sokubuya kweNkosi. Kufana nokuphela kweNkathi Yomthetho, lapho ithempeli laphenduka indawo eyayithengisa imfuyo kanye nokushintshisana ngemali. Kwakungenxa yokuthi uNkulunkulu wayeseyekile ukwenza umsebenzi Wakhe ethempelini. Esikhundleni salokho, uNkulunkulu wayesesesimweni somuntu njengeNkosi uJesu ukuba enze isigaba esisha somsebenzi ngaphandle kwethempeli.” Ngangilalela ngokucophelela futhi ngilokhu ngivuma ngekhanda njalo. Udade waqhubeka ekhuluma: “Dade, kuLuka 17: 24-26 bathi: ‘Njengombani, okhanya engxenyeni ethize phansi kwezulu, ukhanya kwenye indawo ngaphansi kwezulu; izoba njalo futhi iNdodana yomuntu ngosuku lwayo. Kodwa kuqala kufanele ihlushwe yizinto eziningi, futhi ibuye ilahlwe yilesi sizukulwane. Futhi njengasemihleni kaNowa, kuyoba njalo futhi nasemihleni yeNdodana yomuntu.’ Uyihumusha kanjani le migqa evela emiBhalweni?” Ngacabanga ngokujulile ngayo okwesikhashana, ngabe sengimomotheka ngokungakhululeki ngathi: “Dadewethu, ave yini le migqa evela emiBhalweni ikhuluma ngokufika kweNkosi?” Udade waphendula wathi: “Le migqa evela emiBhalweni ikhuluma ngokufika kweNkosi, kodwa ayikhulumi ngeNkosi uJesu owafika ngaleso sikhathi. Kunalokho, ibhekise ekufikeni kweNkosi yezinsuku zokugcina. Lapho ithi ‘Kodwa kuqala kufanele ihlushwe yizinto eziningi, futhi ibuye ilahlwe yilesi sizukulwane,’ lo 'futhi' uqinisekisa ukuthi yiNkosi ibuya. Dadewethu, okwamanje ukholo lwamakholwa ebandleni seluyabanda, abanathemba futhi babuthakathaka. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu uphinde waba yinyama futhi ukuze enze isigaba esisha somsebenzi. Umsebenzi kaNkulunkulu ubheke phambili, futhi wonke umuntu ongahambisani nomsebenzi omusha kaNkulunkulu uyolahlekelwa umsebenzi kaMoya oNgcwele....” Ngithe lapho ngizwa lo dade ethi iNkosi uJesu isivele ibuyile, ngashesha ngaqagela ukuthi wayengowoNyazi LwaseMpumalanga, futhi inhliziyo yavele yacwila ngokushesha. Ukumamatheka okwakusebusweni bami kwanyamalala njengoba amazwi ayeshiwo ngabaholi bami bevikela ibandla angifikela ngaleso sikhathi aqala ukuzungeza ekhanda lami: “Ukukholwa kuJesu kungukusindiswa, ukusindiswa kanye kungukusindiswa unomphelo!... Ungabamukeli labo abavela kuNyazi LwaseMpumalanga! ...” Njengoba ngangicabanga ngala mazwi abaholi bami ngangifuna ukubuyela ekhaya ngokushesha. Kodwa kuthe lapho ngifikelwa yilo mbono engqondweni yami iNkosi yangikhanyisela ngokungikhumbuza ivesi elivela engomeni: “UJesu uyisiphephelo sethu, lapho unezinkinga casha Kuye, lapho iNkosi kanye nawe nindawonye yini pho ongayesaba?” Kunjalo nje! Uma ngineNkosi eceleni kwami yini pho engingayesaba? Izinto engizesabayo aziveli kuNkulunkulu, zivela kuSathane. Ngalesi sikhathi, lo dade wathi: “Uma kukhona onemibuzo, makayibuze sabelane ngayo, izwi likaNkulunkulu lizokwazi ukuxazulula zonke izinkinga nobunzima esinabo.” Lapho ngizwa udade esho lokhu, ngacabanga ngathi: Ngiyethemba ukuthi ngeke udidwe yimibuzo yami! Namuhla ngizothanda ukuzwa ngalokho ngempela oselokhu kushunyayelwa oNyazini LwaseMpumalanga, okukwazi ukweba abaningi kangaka “abayizimvu ezilungile.”

Njengoba ngangicabanga ngalokhu ngaqala ukubuza: “Abaholi bethu balokhu bethi iNkosi uJesu yabethelelwa thina esiphambanweni, nokuthi seyivele ilikhokhile inani ngempilo Yayo ukuze thina sihlengwe, ngakho sesivele sihlengiwe. Kubhaliwe eMbhalweni kuthi: ‘Ngoba ngenhliziyo umuntu uyakholwa kube ukulunga; futhi ngomlomo ukuvuma kuyenziwa kube insindiso’ (Rom 10:10). Njengoba sesisindiswe kanye sesisindiswe unomphelo, inqobo nje uma sikwazi ukubekezela kuze kube sesiphethweni futhi silindele ukubuya kweNkosi, lapho-ke siyohlwithelwa embusweni wezulu. Lesi yisithembiso iNKosi esinikeze sona. Ngakho-ke, asidingi ukwamukela omunye umsebenzi omusha owenziwa nguNkulunkulu.”

Ngemuva kokuzwa ngisho lokhu, lo dade wamamatheka futhi wathi kimi: “Amakholwa amaningi acabanga ukuthi iNkosi uJesu seyivele yabethelelwa wona esiphambanweni, nokuthi njengoba yakhokha inani ngempilo Yayo ahlengiwe futhi asindisiwe. Acabanga ukuthi ukusindiswa kanye kuchaza ukuthi sebesindiswe phakade, ukuthi konke okudingeka bakwenze ukubonisa ukubekezela kuze kube sekupheleni, ukulinda ukubuya kweNkosi lapho ngokuqinisekile beyohlwithelwa embusweni wezulu, futhi abadingi ukwamukela noma yimuphi umsebenzi omusha owenziwe nguNkulunkulu. Kodwa ingabe le ndlela yokucabanga ilungile ngempela noma cha? Ingabe ivumelana ngempela nentando yeNkosi? Empeleni, lo mbono wokuthi 'ukusindiswa kanye kusho ukusindiswa okuphakade, futhi lapho iNkosi ibuya siyohlwithelwa embusweni wezulu' yimicabango nje kanye nemibono yomuntu, akuhambisani neze nezwi leNkosi. INkosi uJesu ayikaze nakanye ithi ‘labo abasindisiwe ngokholo lwabo bangangena embusweni wezulu,’ kunalokho, Wathi, ‘kodwa lowo owenza intando kaBaba osezulwini(Mathewu 7:21). ‘Ukusindiswa’ kanye ‘nokwenza intando kaBaba osezulwini’ akuyona into efanayo. Uma sikhuluma 'ngokusindiselwa ukholo lwenu,' lokhu 'kusindiswa' kubhekise ekuthethelelweni kwezono zakho. Lokhu kusho ukuthi, uma othile bekufanele abulawe njengokusho komthetho, kodwa weza phambi kweNkosi futhi waphenduka, wathola umusa weNkosi futhi iNkosi yamthethelele izono zakhe, khona-ke lo muntu uzophunyuka ekulahlweni umthetho, ngeke asabulawa njengokusho komthetho. Lokhu kuwumqondo wangempela ‘wokusindiswa.’ Kodwa ukusindiswa akusho ukuthi umuntu usephunyukile esonweni futhi wahlanzwa. Sonke siyazi ukuthi lokhu kuyiqiniso ngokujulile ngenxa yokuhlangana nakho. Yize noma sesikholwe eNkosini iminyaka eminingi, sivame ukuvuma izono zethu eNkosini futhi siphenduke, futhi sijabulela injabulo nokuphepha kokuthethelelwa izono zethu, sisalokhu senza izono singaqondile, sizithola siboshwe yizono zethu. Lokhu kuyiqiniso. Isibonelo: Ukuzidla kwethu, ubuqili, ukuzicabangela, ubugovu, ububi kanye nezinye izingxenye zesimo sethu esibi yilokhu zikhona; sisajabulela ukufuna imikhuba yezwe, nengcebo nodumo, nezinjabulo zenyama, futhi sinamathele ezinjabulweni zesono. Ukuze sivikele okuthandwa yithi siyakwazi futhi esikhathini esiningi ukukhuluma amanga futhi sikhohlise abanye. Ngakho, 'ukusindiswa' akusho ukuthi umuntu usethole insindiso egcwele. Lokho kuyiqiniso. Kulotshwe emiBhalweni: ‘… kufanele nibe ngcwele, ngoba Mina ngingcwele(Lev 11:45). UNkulunkulu ungcwele, kodwa ingabe uyakwazi ukuvumela labo abavame ukona nokumelana noNkulunkulu ukuba bangene embusweni wezulu? Uma ukholwa ukuthi labo abasindiswe ngokholo lwabo bangangena embusweni wezulu, pho kungani iNkosi uJesu isho la mazwi alandelayo? ‘Akubona bonke abathi kimi, Nkosi, Nkosi abazongena embusweni wezulu; kodwa lowo owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bazothi kimina ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asizange siphrofethe ngegama lakho? Futhi sakhipha namadimoni ngegama lakho? Futhi ngegama lakho senza imisebenzi eminingi emihle? Khona-ke ngizobe sengifakaza kubo ngithi, anginazi: sukani kimi, nina enenza okubi(Mathewu 7:21-23). Kungani kuthiwa lapho iNkosi ibuya iyohlukanisa izimbuzi ezimvwini kanye nokolweni okhuleni? Sikholwa ukuthi akusebenzi neze ukuthi 'labo abasindiswe ngokholo lwabo bangangena embusweni wezulu!' Kuphambuka ngokuphelele emazwini eNkosi uJesu! Lawa ngamazwi amelana naweNkosi! Ngakho-ke, uma singamukeli futhi sikholwe yizwi leNkosi, kodwa kunalokho sibambelele ekukhohliseni okusabalaliswa ngabefundisi nabadala, uma sethembela kweyethu imibono nemicabango ekukholweni kwethu kuNkulunkulu, khona-ke ngeke sakwazi ukufeza izidingo zikaNkulunkulu, futhi asisoze sakwazi ukuhlwithelwa embusweni wezulu.”

Udade waqhubeka ekhuluma: “Izwi likaNkulunkulu uSomandla selivele liyivulile imfihlakalo 'yokusindiswa' kanye ‘nokuthola insindiso egcwele,' ngakho ake sibheke izwi likaNkulunkulu uSomandla futhi sibone ukuthi uthini ngalokhu. UNkulunkulu uSomandla uthi: ‘Ngaleso sikhathi umsebenzi kaJesu wawungukuhlengwa kwaso sonke isintu. Izono zabo bonke ababekholwa Kuye zazithethelelwa; uma nje ukholwa Kuye, wayengakukhulula; uma ukholwa Kuye, wawungasesona isoni, wawukhululiwe ezonweni zakho. Yilokhu okwakushiwo ukusindiswa nokulungiswa ngokukholwa. Nokho, kulabo ababekholwa, kwasala labo ababehlubuka futhi bephikisa uNkulunkulu, okwakusadingeka baqedwe kancane kancane. Ukusindiswa akuzange kuchaze ukuthi umuntu wayesezuzwe uJesu ngokugcwele kodwa kwakusho ukuthi lowo muntu wayengaseyena owesono, okuwukuthi wayesethethelelwe izono zakhe: Uma nje ukholwa, wawungeke uphinde ube ngowesono(“Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Ngaphambili kokuhlengwa komuntu, ubutha obuningi bukaSathane base bufakiwe kuye. Ngemva kweminyaka eyizinkulungwane yokonakala kukaSathane, umuntu usevele enemvelo kuye yokuphika uNkulunkulu. Ngakho, lapho umuntu esekhululiwe, akukho okungaphezu kokukhululwa kwakhe, lapho umuntu ethengwa khona ngenani eliphezulu, kodwa imvelo enobuthi kuye ingakasuswa. Umuntu osengcoliswe kangaka kumele aguquke kuqala ukuze afanele ukukhonza uNkulunkulu. Umuntu uyokwazi kahle ukungcola nokungalungi okukuye ngenxa yokwahlulela nokusola futhi uyokwazi ukuguquka bese ehlanzeka. Kungale ndlela kuphela lapho umuntu eyokwazi khona ukubuyela ngaphambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. … Nakuba umuntu esekhululiwe futhi wathethelelwa izono zakhe, kubhekwa kuphela uNkulunkulu engakhumbuli izono zomuntu futhi engamphathi umuntu ngokwezono zakhe. Nokho, lapho umuntu ephila esenyameni futhi engakhululiwe esonweni, angase aqhubeke nesono, alokhu eqhubeka embula ukonakala kwesimo sobusathane. Yile mpilo umuntu ayiphilayo, umjikelezo ongapheli wokona nokuthethelelwa. Iningi labantu liyona emini livume izono ntambama. Ngaleyo ndlela, ngisho umnikelo wesono uhlezi usebenza kumuntu, awukwazi ukumsindisa umuntu esonweni. Kusaqedwe ingxenye kuphela yomsebenzi ngoba umuntu usenesimo esonakele. … kujulile kunesono, kutshalwe nguSathane kwagxiliswa ngokujulile futhi phakathi kumuntu. Akulula kumuntu ukuba abone izono zakhe; umuntu akakwazi ukubona imvelo yakhe egxilile. Ukwahlulelwa yizwi kuphela okungaba nomthelela onjalo. Yileyo ndlela umuntu angaguqulwa ngayo kancane kancane kusuka kulelo qophelo kuye phambili(“Imfihlakalo Yokuba Senyameni (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Wazi kuphela ukuthi uJesu uzokwehla ngezinsuku zokugcina, kodwa uzokwehla kanjani ngempela? Isoni esifana nawe, esisanda kuhlengwa, futhi esingakaguquki, noma sapheleliswa nguNkulunkulu, ungayifuna inhliziyo kaNkulunkulu? Nina, enisenobumina bakudala, kuyiqiniso ukuthi nisindiswe nguJesu, nokuthi anibaliwe njengezoni ngenxa yensindiso kaNkulunkulu, kodwa lokhu akufakazeli ukuthi aninasono, nokuthi aningcolile. Ningaba ngcwele kanjani uma ningakaguquki? Ngaphakathi kini, nigcine ukungcola, ubugovu nokudelela, kodwa nisafuna ukwehla noJesu—ngabe ninenhlanhla! Niphuthwe isinyathelo ekukholweni kwenu kuNkulunkulu: Nihlengiwe nje, kodwa anikaguquki. Ukuthi nifune inhliziyo kaNkulunkulu, uNkulunkulu kufanele azenzele Ngokwakhe umsebenzi wokukuguqula nowokukuhlanza; uma uhlengiwe kuphela, ngeke ukwazi ukuzuza ukungcweliswa. Ngale ndlela ngeke ukulungele ukwabelana ngezibusiso ezinhle zikaNkulunkulu ngoba weqe isinyathelo emsebenzini kaNkulunkulu sokuphatha umuntu, okuyisinyathelo esisemqoka sokuguqulwa nokupheleliswa. Manje-ke wena, soni esisanda kuhlengwa, awukwazi ukuthola ifa likaNkulunkulu ngqo’” (“Okumayelana Namagama Nokuthi Ungubani” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Udade waqhubeka nokuhlanganyela: “Kusukela egameni likaNkulunkulu uSomandla siyabona ukuthi sonke isigaba somsebenzi esenziwa nguNkulunkulu senziwa ngokuhambisana nezidingo zesintu esonakele. Ekupheleni kweNkathi Yomthetho, umuntu wayengasenamandla okulwa akhululeke emaketangeni esono ngenxa yezilingo nenkohlakalo kaSathane. Umuntu wayephule imithetho kaJehova futhi esebhekene nengozi yokukhandwa ngamatshe afe aze ashiswe ngomlilo wezulu. UNkulunkulu uyasithanda isintu. Wazalwa kabusha enyameni ngomfanekiso wenyama enesono, futhi wabethelwa esiphambanweni ukuze asindise umuntu esonweni. Ngakho, uma nje sikholwa eNkosini uJesu khona-ke siyosindiswa. INkosi ayibe isakhumbula izono zethu. Singaya ngokuqondile phambi kukaNkulunkulu sithandaze Kuye, bese sithokozela ukwanda komusa esiwunikezwa Nguye. Kodwa nakuba sisindisiwe, lokho akufakazeli ukuthi asinasono. Thina, sintu, sikhohlakaliswe uSathane izinkulungwane zeminyaka. Ubuthi bukaSathane bungene shi ekujuleni ngaphakathi kithina, sebuphenduke impilo yethu; sebuphenduke imvelo yethu. Silawulwa ukuziqhenya nokuzidla, inkohliso nobuqili, ukuzicabangela nokwenyanya, nobugovu nobubi bemvelo kaSathane. Sisahlala sikwazi ukukhuluma amanga njalonjalo, ukukhohlisa kanye nokona ngokumelene noNkulunkulu. Lokhu kungumsuka wokuphila kwethu kokona okuwumjikelezo bese sicela ukuxolelwa ngakho. Ngakho-ke, uNkulunkulu, ngokusekelwe ezimfunweni zesintu esikhohlakele kanye nohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha icebo lokusindisa isintu, uzele ukwenza isigaba esisha somsebenzi ezinsukwini zokugcina ukuze ahlulele futhi asole umuntu ukuze amhlanze futhi aguqule isimo sakhe esikhohlakele, ukuze ekugcineni abantu abathole insindiso futhi abenziwe bapheleliswa bakwazi ukungena embusweni kaNkulunkulu. Uma sisalokhu sibambelele emcabangweni wokuthi 'ukusindiswa kanye kufana nokusindiswa okungunaphakade,' khona-ke kusho ukuthi siyenqaba ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina. Uma kunjalo, khona-ke ubuthi bukaSathane obusegazini lethu abusoze bahlanzeka, futhi asisoze sakwazi ukuthola insindiso kaNkulunkulu, angisaphathi ukungeniswa embusweni wezulu. Le miphumela ibucayi kakhulu. Ngakho-ke, manje, kulezi zinsuku zokugcina, kungokuqhela eNkathini Yomusa nokwamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wokwahlulela wezinsuku zokugcina kuphela, lapho umuntu ezothola ukuhlanzwa ngokuphelele, athole insindiso kaNkulunkulu futhi aye endaweni efanele.”

Njengoba ngilalele ukuhlanganyela kukadadewethu, ngazicabangela ngithi: “Yebo, amazwi kaNkulunkulu uSomandla akhulunywa ngokoqobo kakhulu. Phakathi nale minyaka embalwa edlule, ingabe bengingeve ngiphila impilo lapho ngenza izono emini bese ngicela uxolo ebusuku? Ngempela sithethelwe izono zethu kuphela ngenxa yokholo lwethu eNkosini, kodwa isimo sethu sokona sisekhona. Sisengona futhi simelane noNkulunkulu. INkosi ingcwele. Labo abavame ukona futhi bamelane Nayo bayohlwithelwa kanjani embusweni wezulu? Amazwi kaNkulunkulu uSomandla athukulule lezi zinkinga engqondweni yami ebezingikhathaza iminyaka eminingi. Amazwi kaNkulunkulu uSomandla ngempela aneqiniso elingafunyanwa kuwona. Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu uSomandla ngempela uyiNkosi ebuyile? Ngempela ngiyadinga ukukubhekisisa kahle lokhu...”

Kancane kancane ngangisusa izindonga engangizimisile ukuze ngizivikele kulo dade, kodwa lapho nje sengicabanga ngokubhekisisa izinto esasixoxe ngazo, kwezwakala ukungqongqoza okunomsindo esicabheni. UDade uHu waphuthuma ukuze ayovula umnyango, kwabe sekungena umfundisi othile owangena engasadle nkobe zamuntu egumbini. Wangibuka, wabe esebuka udade owayesakaza ivangeli lombuso likaNkulunkulu uSomandla, wabe esethi kimi ngezwi lokumangala nokuthukuthela: “Wenzani lapha? Angizange nginitshele ukuthi ningahambe nilalela abantu eningabazi beshumayela? Ungeza kanjani pho lapha uzobalalela? Goduka njengamanje, ungabe usabalalela kungenjalo uzokhohliswa futhi uphelelwe yisikhathi sokuphenduka!” Emuva kokuba umfundisi eseqedile ukungithethisa wabe esephenduka esongela lo dade: “Futhi nina bantu abasakaza Unyazi LwaseMpumalanga, ayikho into eniyenzayo ngaphandle kokuza emabandleni ethu nizontshontsha amawundlu! Hamba khona manje, kungenjalo ngeke ngikusho lokhu ngenhlonipho!” Ukubona umfundisi ephatha lo dade ngale ndlela kwangenza ngazizwa nginyanya kakhulu, ngakho ngathi kuye: “Mfundisi, lo dade usanda kungitshela izindaba ezimnandi kabi, futhi ziyahambisana neBhayibheli. Nginomuzwa wokuthi kungenzeka ukuthi ngempela uNkulunkulu uSomandla uyiNkosi ebuyile. Kungani ungalaleli, bese-ke sikwazi ukuzenzela isinqumo. Ngaphandle kwalokho, angithi iBhayibheli lithi ‘Ningakhohlwa ukwamukela izihambi: ngoba abanye bamukela izingelosi bengazi’ (AmaHebheru 13:2)? Thina abakholwa eNkosini kufanele sibe nothando, asikwazi ukuphatha abantu ngale ndlela. Ukuxosha lo dade ngale ndlela, ave lokho kuphikisana nezimfundiso zeNkosi?” Emuva kokuba umfundisi engizwile ngikhuluma kanjalo wamemeza wathi: “Uqonda ini? Thina abakholwa kuJesu sesisindisiwe vele, asidingi ukusindiswa futhi! Beza lapha bazontshontsha amawundlu, ningabemukeli!” Ngalesi sikhathi udade owayesakaza ivangeli wamamatheka wabe esethi: “Sonke silindele ukubuya kweNkosi, kungani singahlali phansi sixoxe? Uma singaphuthelwa ukubuya kweNkosi siyozisola kakhulu—” Ngaphandle kokulinda udade ukuba aqedele ukukhuluma, umfundisi waqala wamdudulela emnyango, ethi: “Ungakhulumi, ngisho noma ngabe kukhona izinto ezingcono ongazisho bengingeke ngizilalele! Hamba khona manje!” Futhi kanjalo nje, umfundisi wahamba waze wafika ekududuleni, adonse futhi athuke udade ukuze amkhiphe endlini. Ngemuva kokuba udade ehambile, umfundisi waqala phansi wangesabisaa: “Goduka uye ekhaya ngokushesha. Kusukela manje awusavumelekile ukuxhumana nabantu boNyazi LwaseMpumalanga. Uma kungenjalo uzoxoshwa ebandleni, futhi uma lokhu kwenzeka awusoze waphinde uthole ithuba lokwamukela ukuncoma kukaNkulunkulu futhi ungene embusweni wezulu....” Ngaleso sikhathi ngase ngivele ngikuzwile ukuhlanganyela kukadade, ngangiqonda ukuthi iNkosi uJesu isisindisile kuphela, yayingakasihlanzi, ngoba kulapho nje iNkosi ibuya kuphela lapho izofeza umsebenzi Wayo wokwahlulela bese kwenziwa umsebenzi wokuhlanza kahle nokusindiswa komuntu. Ngaphandle kokwamukela umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina, isimo somuntu esonakele ngeke siguquke, futhi ngeke akwazi ukuthola insindiso kaNkulunkulu angene embusweni wezulu. Ngakho-ke, amazwi omfundisi awazange abe nethonya elingako kimi, kwakudingeka ngibhekane nalokho okwenzekile ngivume ngekhanda lami, emuva kwalokho ngabuyela ekhaya.

Emuva kokubuyela ekhaya, ngaqhubeka ngicabanga ngokuhlanganyela kukadadewethu, futhi ngazicabangela ngathi: Lo dade omncane namuhla ubenothando kakhulu, akafani neze nalokhu umfundisi athe uyikhona. Futhi, konke lokhu abekusho kuseBhayibhelini. Bekuvele kungaphusile lokhu ebengikholwa kukho ukuthi “ukusindiswa kanye kuchaza ukusindiswa ingunaphakade.” Ngacabanga emuva eminyakeni yonke engikholwe ngayo kuNkulunkulu futhi ngabona ukuthi ngangihlala ezimweni lapho njalo ngangona bese ngivuma izono, kodwa kuso sonke leso sikhathi ngangingakwazi ukuxazulula lokhu, futhi ngabhekana mathupha nokuhlupheka okuningi. Ngazizwa ukuthi uma ngiqhubeka ngikholwa kanje, ekugcineni ngangingeke ngikwazi ukuthola ukuncoma kukaNkulunkulu. Emuva kokulalela ubudlelwane bukadadewethu, ngaba nokuqiniseka nakakhulu ukuthi uma abantu abakholwa eNkosini befuna ukuthola insindiso bangene embusweni wezulu, khona-ke kufanele ngempela bathole umsebenzi owenziwe ekubuyeni kweNkosi uJesu owahlulela futhi ohlanza umuntu. Ngakho-ke, uyini ngempela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wokwahlulela ezinsukwini zokugcina? UNkulunkulu uSomandla uhlanza futhi aguquke kanjani umuntu? ... Njengoba ngangicabanga ngalezi zinto ngangiphenya iBhayibheli ngaze ngabona isiqephu lapho iNkosi uJesu ithi khona: “Ngisenezinto eziningi engingazisho kini, kodwa ningekwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso: ngoba akazukuzikhulumela, kodwa lokho azokuzwa, uzokusho: futhi uzonikhombisa okuzayo(Johane 16:12-13). Ngaphinde ngabona iBhayibheli lithi: “ Isikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu sesifikile(1 Petru 4:17). “Lowo onendlebe, makezwe lokho uMoya okusho emabandleni(IsAmb 2:29). Lapho ngifunda lokhu kwakungathi ngase ngigcine sengivusiwe ephusheni: Empeleni iNkosi uJesu yayiphrofethe kudala ukuthi ezinsukwini zokugcina uNkulunkulu uzoveza iqiniso eliningi futhi enze isigaba esisha somsebenzi. Lokhu bekungeke yini kube nguNkulunkulu uSomandla eza ukufeza umsebenzi wokwahlulela nokuhlanza? Maye! Ukube umfundisi akangenanga wafike wangiphazamisa namuhla bengizokwazi ukulalelisisa ngokucophelela mayelana nendlela kaNkulunkulu uSomandla. Ngaphambili ngangihlale ngilalela amazwi abefundisi nabadala, kodwa ngangingakaze ngifunde futhi ngiphenye umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina, ngangilalela nje noma ngabe yini abefundisi nabadala ababeyisho. Yinamuhla kuphela lapho ngiqaphele khona ukuthi ngangingenayo indawo yeNkosi enhliziyweni yami. Ekufundeni ngokubuya kweNkosi, angizange ngifune intando Yayo kodwa ngalalela amazwi abefundisi nabadala. Ngangiyisiwula ngempela! Labo bethu abakholwa eNkosini kufanele bahloniphe uNkulunkulu njengomkhulu, futhi kufanele sifune ngenkuthalo izinyathelo zikaNkulunkulu ngokubuya kweNkosi, kungale ndlela kuphela lapho sizobe senza intando kaNkulunkulu. Namuhla ngibonile ukuthi izenzo zomfundisi azihambisani neze nentando kaNkulunkulu. Ngeke ngisakwazi ukuvele ngilalele ngokusabumpumputhe noma yini abayishoyo, kumele ngifune futhi ngiphenye indlela kaNkulunkulu uSomandla.

Into yokuqala ekuseni ngosuku olulandelayo, nganquma ukuya endlini kaDade uHu futhi ngibheke udade owayesakaze ivangeli likaNkulunkulu uSomandla ukuze siqhubeke nokuhlanganyela. Ubani owayengacabanga, ngingakaphumi nasemnyango uDade uHu wayeselethe udadewethu endlini yami. Lokhu ngempela kwakungukuqondisa kweNkosi. Waqala ukungibuza ngokukhathazeka ukuthi ngangiphazamisekile ngumfundisi noma cha izolo. Ngasho ngokungangabazi ukuthi: “Cha, emuva kokuhlanganyela kwayizolo, ngifike la ngacabangisisa ngokucophelela ngakho konke, futhi ngabona ukuthi asikwazi ukuhlanzwa nje ngokukholwa eNkosini uJesu, isimo sethu esonakele sizobe sisekhona, futhi uma sisenaso ngeke sikwazi ukuthola insindiso kaNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, ngifunde ivesi eBhayibhelini eliphrofetha ngempela ukuthi iNkosi izobuya ukufeza umsebenzi Wayo wokwahlulela ezinsukwini zokugcina. Into manje engifuna ukuyazi kakhulu ukuthi: Uyini ngempela umsebenzi wokwahlulela uNkulunkulu uSomandla okufanele awenze ezinsukwini zokugcina? Ingabe umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wokwahlulela uzohlanza futhi uguqule umuntu?”

Udade waphendula ngentokozo wathi: “Makabongwe uNkulunkulu! Lo mbuzo owubuzile ubaluleke kakhulu ngempela, ngoba uhlobene nesihloko esibalulekile sokuthi ukholo lwethu kuNkulunkulu luyosisiza kanjani ukuba sithole insindiso futhi singene embusweni wezulu. Ake siqale sibheke ukuthi lokhu kushiwo kanjani ezwini likaNkulunkulu uSomandla. UNkulunkulu uSomandla uthi: ‘Uma uNkulunkulu eba yinyama manje, umsebenzi Wakhe ukubonakalisa isimo Sakhe, ikakhulu ngokusola nokwahlulela. Esebenzisa lokhu njengesisekelo, uletha iqiniso kubantu, akhombise ezinye izindlela zokwenza, ngalokhu bese efinyelela kulokhu akuphokophele kokunqoba abantu nokubasindisa esimweni sabo esonakele. Yilokhu okusemsebenzini kaNkulunkulu eNkathini Yombuso(“Isandulelo” sethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Uma kufika egameni elithi “ukwahlulela,” uzocabanga amazwi akhulunywa nguJehova kuzo zonke izindawo futhi amazwi okusola ashiwo nguJesu kubaFarisi. Yize la mazwi ebuhlungu, akasikho ukwahlulela abantu okwenziwa uNkulunkulu; lngamazwi kuphela akhulunywa nguNkulunkulu ezimweni ezahlukene, okusho ukuthi, ezindaweni nasezikhathini ezahlukene; futhi awafani namazwi akhulunywa nguKristu njengoba ahlulela abantu ezinsukwini zokugcina. Ezinsukwni zokugcina, uKristu usebenzisa amaqiniso anhlobonhlobo ukuze afundise abantu, adalule ubunjalo bomuntu, futhi acubungule amazwi kanye nezenzo zakhe. Lawa mazwi aqukethe amaqiniso anhlobonhlobo, njengomsebenzi womuntu, indlela umuntu okumele alalele uNkulunkulu ngayo, indlela umuntu okumele athembeke kuNkulunkulu ngayo, indlela umuntu okumele aphile ngayo ubuntu obujwayelekile, kanye nobuhlakani kanye nesimo sikaNkulunkulu, njalo njalo. Wonke la mazwi aqondiswe engqikithini yomuntu kanye nasesimweni sakhe esikhohlakele. Ikakhulukazi, lawo mazwi adalula ukuthi umuntu umala kanjani uNkulunkulu akhulunywa mayelana nokuthi ngakho okuphathelene nokuthi umuntu kungani umuntu eyisiqu sikaSathane futhi eyisitha sikaNkulunkulu. Ekwenzeni umsebenzi wakhe wokwahlulela, uNkulunkulu akenzi nje kucace imvelo yomuntu ngamazwana ambalwa; uyembula, abhekane, futhi athene esikhathini eside. Lezi zindlela zokwambula, ukubhekana, kanye nokuthena azikwazi ukushintshaniswa namagama avamile kodwa ngeqiniso umuntu angenalo nhlobo. Yizindlela zalolu hlobo kuphela okuthiwa ngukwahlulela; kungokwahlulela kohlobo olunje lapho umuntu engathotshiswa khona futhi enziwe akholwe ngokuphelele ukuba athobele uNkulunkulu, bese, ngaphezu kwalokho ezuza ulwazi oluyiqiniso ngoNkulunkulu. Okulethwa umsebenzi wokwahlulela ukuqonda komuntu ubuso bukaNkulunkulu beqiniso kanye neqiniso ngokuhlubuka kwakhe uqobo. Umsebenzi wokwahlulela wenza umuntu athole ukuqonda okuningi ngentando kaNkulunkulu, ngenjongo kaNkulunkulu, nezimfihlakalo ezingaqondakali kuye. Kuphinde kwenze umuntu abone futhi azi ubunjalo bakhe obukhohlakele kanye nomsuka wenkohlakalo yakhe, futhi aphinde akwazi ukubona ububi bomuntu. Le miphumela idalwa umsebenzi wokwahlulela, ngoba ingqikithi yalo msebenzi empeleni ingumsebenzi wokudalula iqiniso, indlela, kanye nempilo kaNkulunkulu kubo bonke abakholwa Kuye. Lo msebenzi ngumsebenzi wokwahlulela owenziwa nguNkulunkulu’” (“UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Ngemuva kokufunda izwi likaNkulunkulu, lo dade waqhubeka ehlanganyela: “Ngezwi likaNkulunkulu siyaqonda ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wokwahlulela ezinsukwini zokugcina usebenzisa izingxenye eziningi zeqiniso ukudalula umuntu nokuhlaziya umuntu, nokuthi lo msebenzi wokwahlulela wenziwa ngokusebenzisa isimo Sakhe esilungile nesihloniphekile esingahambelani nokona kwabantu. UNkulunkulu usebenzisa amazwi ukudalula ingqikithi neqiniso mayelana nenkohlakalo yomuntu, nokwahlulela isimo sethu sobuSathane esiphikisana noNkulunkulu futhi esikhaphela uNkulunkulu. Ngokuhlangabezana nokwahlulela nokusola kwamazwi kaNkulunkulu izinhlobo ezahlukene zenkohlakalo yethu zihlanzwa, njengokuba nemicabango eminingi nemibono ngomsebenzi kaNkulunkulu, noma ukuthatha imibono yethu njengeqiniso ekuhloleni kwethu umsebenzi kaNkulunkulu, ukuze sahlulele uNkulunkulu, simlahle uNkulunkulu futhi simelane noNkulunkulu njengokufisa kwethu; nakuba sikholwa kuNkulunkulu kodwa asehlukile kwabangakholwa, sonke sifuna udumo nengcebo, sizimisele ukukukhokhela noma yiliphi inani lokhu, kodwa akukho noyedwa umuntu ophilela ukwenelisa uNkulunkulu; siphinde sibuke izinto eziningi ngemibono engahambelani noNkulunkulu, njengenkolelo yethu ethi uma nje sikholwa eNkosini ngakho-ke siyosindiswa, nokuthi uma iNkosi ifika siyohlwithelwa embusweni wezulu, uma eqinisweni uNkulunkulu ethi kungokulandela intando kaNkulunkulu kuphela umuntu azokwazi ngakho ukungena embusweni wezulu. Ngokwahlulela kukaNkulunkulu nokusola, lezi zimo zokukhohlakala, izindlela eziphambene zokucabanga nemithetho kaSathane yokuphila kuzohlanzwa futhi kuguqulwe, futhi sizolalela uNkulunkulu ngokwengeziwe, futhi ngesikhathi esifanayo, ngesahlulelo sikaNkulunkulu nokusola, sizogcina sibona ukuthi isimo sikaNkulunkulu sokulunga asikwazi ukubekezelela ukona komuntu, siyokwazi ukuthi umuntu onjani uNkulunkulu amthandayo, uhlobo luni lomuntu uNkulunkulu alwenyanyayo nentando kaNkulunkulu yokusindisa umuntu, siyoba nenhlonipho ngoNkulunkulu, siyokwazi ukuthi sifune kanjani iqiniso futhi sifeze imisebenzi yethu kahle ukuze sithole udumo lukaNkulunkulu. Ngokubona nokusebenzisa amazwi kaNkulunkulu sizoqonda iqiniso ngokwengeziwe. Isibonelo: Sizokwazi ukuthi kusho ukuthini ukuba nokholo kuNkulunkulu; sizokwazi ukuthi kusho ukuthini ukuthola insindiso ngempela; sizokwazi ukuthi kusho ukuthini ukulalela uNkulunkulu nokuthanda uNkulunkulu; sizokwazi ukuthi kusho ukuthini ukulandela intando kaNkulunkulu. Izimo zethu ezikhohlakele zonke ziyoguquka ngokwezigaba ezahlukahlukene, futhi imibono yethu ngempilo kanye nezindlela zethu zokucabanga ziyoguqulwa. Lona umsebenzi wokwahlulela nokusola uNkulunkulu akwenza phakathi kwethu, ungase uwubize ngokuthi insindiso kaNkulunkulu yothando. Ngakho, kungokuthola ukwahlulela ngaphambi kwesihlalo sikaKristu ezinsukwini zokugcina—UNkulunkulu uSomandla lapho siyokwazi khona ukwamukela iqiniso, yilapho kuphela lapho siyokwazi khona ukugqashula esonweni sihlanzwe futhi sithole insindiso. Dadewethu, uyakwazi ukwamukela lokhu kuhlanganyela?”

Ngokufunda amazwi kaNkulunkulu nangokuhlanganyela kukadadewethu, ngathola ukuqonda umsebenzi kaNkulunkulu nentando Yakhe. Nganqekuzisa ikhanda lami, ngizizwa ngithintekile kakhulu, futhi ngathi: “Makabongwe uNkulunkulu, ngokulalela izwi likaNkulunkulu uSomandla, sengiqonde ukuthi ezinsukwini zokugcina uNkulunkulu usebenzisa iqiniso lezwi Lakhe ukufeza umsebenzi wokwahlulela nokuhlanza umuntu. Ukufuna kwami kwangaphambili bekungacacile, kungenakwenzeka, kodwa manje sengiyaqonda ukuthi kungokwamukela umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela nokusolwa kuphela ezinsukwini zokugcina ukuthi umuntu akwazi ukuhlanzwa nguNkulunkulu futhi athole insindiso ukuze angene embusweni wezulu. UNkulunkulu uSomandla uyiNkosi uJesu ebuyile! Ngizimisele ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina, ngamukele ukwahlulela kanye nokusola kwamazwi kaNkulunkulu ukuze isimo sami esibi ngelinye ilanga maduze siguqulwe.” Njengoba ayengilalele ngisho lokhu, udadewethu wamamatheka ngenjabulo, futhi waqhubeka nokunika ukubonga kwakhe kuNkulunkulu.

Amazwi kaNkulunkulu uSomandla angikhulula emicabangweni enganginayo engqondweni yami, futhi angibonisa indlela yokulahla isimo sami esikhohlakele bese ngiyahlanzwa. Ngizwa ukuthi nginendlela ecacile engizohamba kuyo ngifuna ukuthola insindiso, futhi umphefumulo wami uzizwa uqhakazile futhi unokuzinza, njengokungathi ukhululiwe. Lapho ngibheka ngaphandle ngefasitela ngezwa ukuthi isibhakabhaka ngalolo suku sasicacile futhi siqhakazile yilanga. Ngazilahla phansi ngathandaza kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu, nginikeza ukubonga kwami Kuwe. Ngesikhathi sami sokuphila, ngizizwa ngibaluleke kakhulu ukwamukela ukubuya Kwakho futhi ngibone ukubonakala Kwakho. Lesi yisibusiso sami! Kodwa ngiyimpumputhe futhi angazi lutho, ngoba ngikholwe amahemuhemu ayesakazwa abefundisi nabadala, ngabambelela emicabangweni nasemibonweni yami, futhi ngacishe ngalahlekelwa yinsindiso yami yaphakade! O Nkulunkulu, angazi lutho futhi ngindikindiki! Ngizimisele ukuphenduka, futhi ngiyalazisa leli thuba elingavamile kakhulu lokuthola insindiso. Ngizimisele futhi ukuletha abanye abafowethu nodade phambi Kwakho ukuze bathole insindiso! Amen!”

Okwedlule: 29. Ukukhanya Kufudumele Uma Udlula Emhubheni

Okulandelayo: 31. Udwani Lotshani Olwakhula Phakathi Kwamajikijolo

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

2. Indlela Eya Ekuhlanzweni

UChristopher, EPhilippinesIgama lami nginguChristopher futhi ngingumfundisi webandla lomndeni ePhilippines. Ngo-1987, ngabhapathizwa futhi...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp