I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 112

Ukuthi “amazwi nokungokoqobo kuqhubeka ngokuhambisana” kuyingxenye yesimo Sami sokulunga futhi, kula mazwi, ngiyokwenza ngokuqinisekile ukuthi wonke umuntu abone sonke isimo Sami. Abantu bacabanga ukuthi lokho akukwazi ukufezeka, kodwa Kimi kulula futhi kumnandi, futhi akudingi mandla. Lapho amazwi Ami ephuma ngokushesha kuba khona okungokoqobo okubonwa yiwo wonke umuntu. Lokhu kuyisimo Sami. Lapho ngisho okuthile nakanjani kuyafezeka, kungenjalo bengingeke ngikhulume. Emqondweni womuntu igama “insindiso” likhulunyelwa bonke abantu, kodwa lokhu akuhambisani nenhloso Yami. Esikhathini esedlule ngithe “Ngihlala ngisindisa labo abangazi nalabo abangibafuna ngentshisekelo,” kukhona izwi elithi “ukusindisa” elikhulunywe mayelana nalabo abangenzela umsebenzi, futhi beliqonde ukuthi bengiyonikeza impatho ekhethekile kubenzi bomsebenzi abanjalo. Ngamanye amazwi, bengiyonciphisa isijeziso kulabo bantu. Nokho, labo benzi bomsebenzi abanobuqili nenkohliso bebeyoba phakathi kwezinto eziqondwe ukubhubha, okungukuthi, bengiyobezwisa ukujeziswa okunzima. (Nakuba bephakathi kwabaqondwe ukubhujiswa, behluke kakhulu kulabo ababhujisiwe: Bayokwamukela ukujeziswa okuphakade okunzima, futhi ukujeziswa labo bantu abayokwamukela kuwukujeziswa kukadeveli, uSathane. Lokhu futhi kuwumqondo oyiqiniso walokho engikushilo, ukuthi labo bantu bayinzalo kadrako omkhulu obomvu.) Kodwa angisebenzisi lezi zinhlobo zamazwi ngamadodana Ami angamazibulo; kunalokho ngithi ngiyobuyisa amadodana Ami angamazibulo futhi ayophindela eSiyoni. Ngakho bengihlala ngithi amadodana Ami angamazibulo ayilabo engibanqumele ngaphambili futhi ngabakhetha. Amadodana Ami angamazibulo aqala aba ngaWami, aphuma Kimi, ngakho kufanele abuyele lapha Kimi. Futhi ekuqhathaniseni amadodana kanye nabantu namadodana angamazibulo, kunomehluko ngempela ophakathi kwezulu nomhlaba: Nakuba amadodana nabantu bengcono kakhulu kunabenzi bomsebenzi, abayibo neze abangaBami. Kungashiwo futhi ukuthi amadodana nabantu bakhethwa ngokwenezelwa phakathi kwesintu. Ngakho bengihlala ngigxilise amandla Ami kumadodana angamazibulo, futhi khona-ke ngiyokwenza amadodana angamazibulo aphelelise la madodana nabantu. Lezi yizinyathelo zomsebenzi Wami wesikhathi esizayo. Manje akusizi ukunitshela, ngakho bengingavamile ukukukhuluma kumadodana nakubantu, kodwa kumadodana kuphela angamazibulo kuphela ngizikhulume ngokuphindaphinda futhi ngazithinta ngokuphindaphindiwe lezi zindaba. Le yindlela Yami yokukhuluma nokwenza. Akekho ongaguqula lokhu—Yimi kuphela enginezwi lokugcina ngakho konke.

Nsuku zonke ngilwa nemiqondo yenu, usuku emuva kolunye nginihlaziya ngamunye. Lapho sengikhulume kwafika eqophelweni elithile, nibuyela emuva bese futhi nehlukanisa ubuntu Bami ebunkulunkulwini Bami. Kuleli qophelo isikhathi sokwambula abantu sesifikile: bacabanga ukuthi ngisaphila enyameni futhi angiyena nhlobo uNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi bacabanga ukuthi ngisewumuntu futhi uNkulunkulu usewuNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu akahlangene nalutho Nami. Saze sakhohlakala isintu! Ngaphambili ngikhulume amazwi amaningi, okudala nawaphatha sengathi awekho, ngendlela yokuthi kungenza nginizonde ngokujulile, kungenza nginenyanye! Mina—uNkulunkulu ophelele uqobo Lwakhe—ubuntu Bami kanye nobunkulunkulu Bami obuphelele, ngubani olokotha angicasule ngokunganaki? Ngubani olokotha amelane Nami emicabangweni yakhe? Emuva kokuba inhlekelele Yami eyesabekayo iqala ukwehla, ngiyobajezisa ngamunye, ngingadedeli muntu, kodwa kunalokho ngibajezisa bonke kanzima. UMoya Wami usebenza mathupha, okungasho ukuthi angiyena uNkulunkulu uqobo Lwakhe, okuphambene impela, kusho ukuthi nginguNkulunkulu uqobo Lwakhe onamandla onke. Abantu abangazi—bonke bamelana Nami futhi abakuboni ukuba Kwami namandla onke emazwini Ami, kodwa kunalokho bazama ukuthola okuthile emazwini Ami abangakusebenzisa ukungiphikisa nokuthola iphutha Kimi. Lapho ngelinye ilanga ngibonakala namadodana Ami angamazibulo eSiyoni, ngiyoqala ukubhekana nalezi zinto. Kulesi sikhathi ikakhulu ngenza lo msebenzi. Lapha ngikhulume kwafika eqophelweni elithile, isibalo esikhulu sabenzi bomsebenzi bayobe sebehlehlile, futhi amadodana angamazibulo ayobe ezwe lonke uhlobo lobunzima. Ngokuqhubeka kwalezi zinyathelo zomsebenzi ezimbili, umsebenzi Wami uyofika ekugcineni. Ngesikhathi esifanayo ngiyophindisela amadodana Ami angamazibulo eSiyoni. Lezi yizinyathelo zomsebenzi Wami.

Amadodana Ami angamazibulo ayingxenye yombuso Wami ebalulekile—umbuso Wami uzalwa ngokuzalwa kwamadodana Ami angamazibulo. Ngamanye amazwi, umbuso Wami ulokhu ukhona kusuka ekudalweni komhlaba, futhi ukuzuza amadodana Ami angamazibulo (okusho ukubuyisa amadodana Ami angamazibulo) ukuvuselela umbuso Wami. Kusuka lapho ungabona ukuthi amadodana angamazibulo anokubaluleka okukhulu. Uma kuphela kukhona amadodana Ami angamazibulo, khona-ke kuyoba khona umbuso, bese okungokoqobo kokubusa emandleni kuba khona, bese kuba khona impilo entsha, bese kuphetheka yonke inkathi endala. Le nqubo ayigwemeki, ngenxa yokuthi amadodana akulesi simo—ngoba amadodana angamazibulo asho ukubhujiswa komhlaba, ukuchithakala kukaSathane, ukwambulwa kobunjalo bangempela kwabenzi bomsebenzi, ukuthi udrako omkhulu obomvu ngeke abe nenzalo futhi uyokwehlela echibini lomlilo nesibabuli—ngakho labo abaphethe amandla nalabo abayinzalo kadrako omkhulu obomvu bavimba ngokuphindaphinda, bamelana ngokuphindaphinda, futhi babhidliza ngokuphindaphinda. Kodwa ngiphakamisa nokuphindaphinda, ngifakazela ngokuphindaphinda, futhi ngambula ngokuphindaphinda amadodana Ami angamazibulo. Ngoba yilabo kuphela abavela Kimi abafanele ukungifakazela, yilabo kuphela abafanelekile ukuphila Ngokwami, futhi yibo kuphela abanesisekelo sokungizuzela ukunqoba okuhle. Labo abaqhelelene Nami abayilutho olungaphezu kwesigaxana sobumba esandleni Sami, futhi bonke bayizinto ezidaliwe. Labo abangamadodana nabantu abalutho olungaphezu kwalabo abangcono abakhethwa phakathi kwezidalwa ezidaliwe, kodwa abayibo Abami. Ngakho kunomehluko omkhulu phakathi kwamadodana angamazibulo namadodana. Amadodana awafanelekile nhlobo ukuqhathaniswa namadodana angamazibulo—abuswa futhi enganyelwe ngamadodana angamazibulo. Manje kufanele nicacelwe ngokusobala ngalokhu! Lonke izwi engilikhulumile liyiqiniso, futhi akukho ndlela elingamanga ngayo. Konke lokhu kuyingxenye yokuvezwa kwesiqu Sami, futhi kuyizwi Lami.

Ngithe angiwakhulumi amazwi angenalutho, futhi angenzi maphutha, okwanele ukukhombisa ubukhosi Bami. Kodwa abantu abakwazi ukwehlukanisa okuhle kokubi, futhi bakholwa ngokuphelele kuphela lapho behlelwa ukusola Kwami; kungenjalo bahlala behlubuka futhi benenkani, ngakho-ke yingakho ngisebenzisa ukusola ukuze ngilwe naso sonke isintu. Emqondweni womuntu, ngoba kukhona uNkulunkulu uqobo Lwakhe kuphela, kungani kukhona amadodana angamazibulo amaningi kangaka avela Kimi? Ngingakusho ngale ndlela: Ngokwezindaba zabo, ngisho lokho engizimisele ukukusho, ngakho yini abantu abangayenza Kimi? Ngingakusho futhi ngale ndlela: Nakuba amadodana angamazibulo Nami singewona umfanekiso owodwa, siwuMoya ofanayo, ngakho bonke bangasebenza ngokuhambisana Nami. Asiyibo abomfanekiso owodwa ukuze senze bonke abantu bakwazi ukubona yonke ingxenye yesiqu Sami ngokucace ngokungajwayelekile, ngakho ngenza amadodana Ami angamazibulo abe namandla kanye Nami phezu kwazo zonke izizwe nabo bonke abantu. Lokhu kuyingxenye edingekile yezinqumo Zami zokuphatha (ingxenye engikhuluma ngayo isho ukuthi iphimbo Lami liphakathi nendawo futhi ngiqala ukukhuluma namadodana angamazibulo nabantu). Abantu abaningi banokungabaza mayelana nale ngxenye, kodwa akufanele bangabaze ngokwedlulele. Ngiyodalula yonke imiqondo yabantu ngamunye ukuze ngenze abantu ngamabomu bazizwe behlazekile futhi bethotshisiwe. Ngihamba ngiye emaphethelweni ezulu nomhlaba bese ngibuka sonke isithombe sezulu nomhlaba. Ngihlola lonke uhlobo lomuntu—akukho muntu ongaphunyuka ukulawula Kwami. Ngibamba iqhaza kulo lonke uhlobo lwento, futhi akukho engingakubambi mathupha. Ngubani olokotha aphike ukuba Kwami namandla onke? Ngubani olokotha angakholwa ngokuphelele Ngami? Ngubani olokotha angawi ngokuphelele phambi Kwami? Onke amazulu ayoguquka ngenxa yamadodana Ami angamazibulo, futhi ngaphezu kwalokho, wonke umhlaba uyozamazama ngamandla ngenxa Yami namadodana Ami angamazibulo. Bonke abantu bayoguqa phambi kwesiqu Sami, futhi zonke izinto ziyoba ngaphansi kokulawulwa ezandleni Zami, ngaphandle kwephutha. Wonke umuntu kufanele akholwe ngokuphelele futhi konke kuyoza ekhaya Lami futhi kungenzele umsebenzi. Lokhu kuyingxenye yokugcina yezinqumo Zami zokuphatha. Kusuka manje kuya phambili sonke isihloko sezinqumo Zami zokuphatha, eziqonde abantu abehlukene, sizoqala ukukhipha imiphumela (ngoba izinqumo Zami zokuphatha zenziwe zaba sobala ngokuphelele, futhi kulo lonke uhlobo lomuntu nayo yonke into amalungiselelo afanele enziwe. Bonke abantu bayoba sendaweni yabo efanele futhi ubunjalo bangempela balo lonke uhlobo lomuntu buyodalulwa ngenxa yezinqumo Zami zokuphatha). Lokhu kungufika kwezinqumo zangempela ezingokoqobo.

Manje ngilandela izinyathelo zomsebenzi Wami, ngisho engifuna ukukusho, futhi wonke umuntu kufuneka akuthathe njengokubalulekile. Ezinkathini eziningi, umlomo wawo wonke umuntu ongcwele ukhulumile ngeJerusalema eliSha, futhi wonke umuntu uyalazi, kodwa akekho oqonda umqondo wangempela waleli gama. Njengoba umsebenzi wanamuhla uqhubekele kulesi sigaba, ngizokwambula umqondo wangempela waleli gama kini ukunenza niliqonde. Kodwa nginomkhawulo—kungakhathaleki ukuthi ngilichaza kanjani, futhi kungakhathaleki ukuthi ngikusho ngokucace kangakanani, ngeke nikwazi ukukuqonda ngokuphelele ngoba akekho ongafinyelela kokungokoqobo kwaleli gama. Esikhathini esedlule okwakubhekise kukho iJerusalema kwakuyindawo Yami yokuhlala emhlabeni, okungukuthi, indawo lapho ngihamba futhi nginyakaza khona. Kodwa izwi “elisha” liguqula leli gama futhi alifani neze. Abantu abakwazi ukuliqonda. Abanye abantu bacabanga ukuthi libhekise embusweni Wami; abanye abantu bacabanga ukuthi liwumuntu engiwuye; abanye abantu bacabanga ukuthi liyizulu nomhlaba omusha; futhi abanye abantu bacabanga ukuthi umhlaba omusha emuva kokubhubhisa lo mhlaba. Ngisho umqondo womuntu ucabanga kabanzi, futhi ngisho umqondo womuntu uyinkimbinkimbi ngokwedlulele, ulokhu engakwazi ukuqonda lutho ngakho. Ezinkathini eziningi, abantu bebethemba ukwazi noma ukubona umqondo wangempela waleli gama, kodwa abakakwazi ukuthola ukugcwaliseka kwezifiso zabo—bonke badumele futhi bafile, beshiya izifiso zabo ngemuva; ngoba isikhathi Sami asikafiki angikwazanga ukutshela muntu kalula. Ngoba umsebenzi Wami sewenziwe kwafika kulesi sigaba ngizonitshela konke. IJerusalema eliSha liphethe lezi zinto ezine: Ulaka Lwami, izinqumo Zami zokuphatha, umbuso Wami, nezibusiso ezingapheli engizinika amadodana Ami angamazibulo. Isizathu sokuthi ngisebenzise igama “elisha” ukuthi lezi zingxenye ezine ziyizingxenye ezifihliwe. Ngoba akekho owazi ulaka Lwami, akekho owazi izinqumo Zami zokuphatha, akekho oke wabona umbuso Wami, futhi akekho oke wathokozela izibusiso Zami, ukuthi “elisha” kubhekise kulokho okufihliwe. Akekho ongaqonda ngokuphelele engikushilo, ngoba iJerusalema eliSha lehlele emhlabeni kodwa akekho oke wezwa mathupha ubunjalo beJerusalema eliSha. Kungakhathaleki ukuthi ngikhuluma ngokugcwele kangakanani ngalo, abantu ngeke baqonde ngokuphelele. Ngisho ngabe umuntu uyaqonda, kungamazwi akhe, ngumqondo wakhe, futhi yimiqondo yakhe. Lokhu kuyinkambiso engagwemeki, kuyindlela okuwukuphela kwayo, okungekho muntu ongaphunyuka kuyo.

Okwedlule:Isahluko 111

Okulandelayo:Isahluko 113

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 46

  Angazi ukuthi abantu bakahle kangakanani ekwenzeni amazwi Ami abe yisesekelo sobukhona babo. Ngibe nalo njalo ixhala ngesigcino somuntu, kodwa abantu …

 • Okuqondene Nabo Bonke Abenza Umsebenzi Wabo

  Esimweni samanje, wonke umuntu omthanda ngeqiniso uNkulunkulu unethuba lokulungiswa NguYe. Akusho lutho ukuthi basemusha noma bamdala, inqobo uma ezin…

 • Iziphambeko Ziyokwenza Umuntu Aye Esihogweni

  Ngininike izexwayiso eziningi futhi ngabeka amaqiniso amaningi phezu kwenu ukuze ngininqobe. Namhlanje nizizwa nicebe kakhulu kunangesikhathi esidlul…

 • Isahluko 13

  Okufihlakele kokushiwo yizwi Lami yizinhloso Zami eziningi. Kodwa abantu abazi futhi abaqondi lutho kulokhu, bayaqhubeka nokuthola amazwi Ami ngaphand…