I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 119

Kufanele nonke niqonde izinhloso Zami, kufanele niqonde ukuma kwenhliziyo Yami. Manje yisikhathi sokulungiselela ukubuyela eSiyoni, anginamcabango wokunye ngaphandle kwalokhu. Ngethemba kuphela ukuthi ngingahlangana nani ngosuku oluthile maduze, futhi ngihlale nani yonke imizuzu nayo yonke imizuzwana eSiyoni. Ngiyawenyanya umhlaba, ngiyayenyanya inyama, futhi ngenyanya ngisho wonke umuntu emhlabeni; angizimisele ukubabona, ngoba bonke bangamadimoni, angenayo ngisho encane inswebu yemvelo yobuntu; angizimisele ukuhlala emhlabeni, ngenyanya zonke izidalwa, ngenyanya konke okungokwenyama negazi. Lonke izwe linuka izidumbu; ngifuna ukuphindela eSiyoni ngokushesha, ukuze ngisuse lonke iphunga lezidumbu emhlabeni bese ngenza wonke umhlaba ugcwale ukungidumisa. Ngiyobuyela eSiyoni, ngiyosuka enyameni nasemhlabeni, akekho okufanele ame endleleni Yami; isandla Sami esibulala umuntu asinaluphawu lomzwelo! Kusuka manje kuya phambili, akekho okufanele akhulume ngokwakhiwa kwebandla, kungenjalo ngeke ngimxolele. (Lokhu kungenxa yokuthi manje yisikhathi sokufakazela amadodana Ami angamazibulo, isikhathi sokwakha umbuso; noma ngubani okhuluma ngokwakhiwa kwebandla ubhidliza ukwakhiwa kombuso futhi uphazamisa ukuphatha Kwami.) Konke kulungile, konke kulungiselelwe, konke okusele nje ukuba amadodana angamazibulo aphakanyiswe, afakazelwe, futhi lapho kwenzeka lokho, ngaphandle kokulibala ngomzuzu nangaphandle kokucabanga isimo, ngiyobuyela ngokushesha eSiyoni—indawo egcwele emiqondweni yenu ubusuku nemini. Ningamane nibuke endleleni umhlaba omuhle futhi oqine ngayo manje, kodwa lo msebenzi wonke umayelana nokubuyela eSiyoni; ninganaki lezo zinto manje, futhi lapho lolo suku lokubuyela eSiyoni lufika konke kuyophethwa. Ngubani ongafisi ukubuyela eSiyoni ngokushesha? Ngubani ongafisi ukuba uBaba namadodana babuye bahlangane ngokushesha? Kungakhathaleki ukuthi zithokozeleka kangakanani izinjabulo zezwe, azikwazi ukubamba inyama yethu; siyophuma enyameni yethu bese siphindela ndawonye eSiyoni. Ngubani olokotha aphazamise? Ngubani olokotha abeke izithiyo? Nakanjani ngeke ngibaxolele! Ngiyoshanela zonke izithiyo. (Isizathu sokuba ngithi angikwazi ukubuyela khona manje eSiyoni yingenxa yalokhu. Ngenza lo msebenzi wokuhlanza ngesikhathi esifanayo nengifakazela ngaso amadodana Ami angamazibulo; le misebenzi emibili iqhubeka ngesikhathi esifanayo. Lapho umsebenzi wokuhlanza usuphethiwe, kuyoba yisikhathi Sami sokwambula amadodana angamazibulo. Izithiyo engikhulume ngazo zibhekise esibalweni esikhulu sabenzi bomsebenzi, ngakho ngithi le misebenzi emibili yenzeka kanyekanye.) Ngiyokwenza amadodana Ami angamazibulo ahambe Nami siye emaphethelweni ezulu nomhlaba, ezintabeni nemifula nazo zonke izinto; ngubani olokotha avimbe? Ngubani olokotha aphazamise? Isandla Sami asidedeli muntu kalula; ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo, ngiyabathukuthelela futhi ngibaqalekise bonke. Kulo lonke izwe akukho noyedwa umuntu othola izibusiso Zami; bonke bahlangana nesiqalekiso Sami. Kusuka ekuqaleni kokudalwa komhlaba, angibusise muntu; ngisho lapho nginikeze izibusiso kube ngamazwi nje, akukaze kube ngokoqobo, ngoba ngimzonda ngokwedlulele uSathane, futhi angisoze ngambusisa, ngiyomjezisa kuphela. Kusekugcineni kuphela, emuva kokuba sengimnqobe ngokuphelele uSathane, emuva kokuba ukunqoba okuphelele kube Ngokwami, lapho ngiyonika khona bonke abenzi bomsebenzi izibusiso eziphathekayo.

Empeleni isikhathi Sami ngeke sisaba side, uhlelo lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha lufika esiphethweni phambi kwamehlo enu. (Impela kuphambi kwamehlo enu; akulona uphawu, ungakubona ngesimo senhliziyo Yami.) Ngiyohambisa amadodana Ami angamazibulo ekhaya eSiyoni. Abanye abantu bayothi, “Ngoba ngokwamadodana Ami angamazibulo kuphela, kungani uchitha isikhathi esiyiminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha? Futhi kungani udala abantu abaningi kangaka?” Ngithe ngaphambili konke Okwami kuyigugu. Kungenzeka kanjani ukuthi amadodana Ami angamazibulo angabi ngaphezulu kwalokho? Ngiyobagqugquzela bonke ukuze bangisebenzele, futhi ngaphezu kwalokho, ngiyokwambula amazwi Ami, ukuze wonke umuntu abone ukuthi kuwo wonke umhlaba akukho neyodwa into engekho ezandleni zethu, akukho noyedwa umuntu ongasisebenzeli, futhi akukho nokukodwa ukufezwa okungenzelwa thina. Ngiyofeza konke. Kimi akukho mqondo wesikhathi; nakuba ngiqonde ukuphetha uhlelo futhi ngiphethe umsebenzi Wami eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha, uma ngokubona Kwami sekuyisikhathi, ngubani oyolokotha akhiphe izwi eliphikisayo? Ngubani oyolokotha ame futhi angehlulele ngokuthanda? Umsebenzi Wami, ngiwenza Ngokwami; isikhathi Sami ngisilungiselela Ngokwami. Akukho muntu, akukho ludaba, akukho nto elokotha yenze ngenkani; ngiyokwenza konke kungilandele. Kimi akukho okulungile nokungalungile; uma ngithi kulungile, nakanjani kulungile; uma ngithi akulungile, nakho lokho kuyiqiniso. Akufanele uhlale usebenzisa imiqondo yomuntu ukulinganisa Mina! Ngithi amadodana Ami angamazibulo Nami ndawonye sibusisiwe—ngubani olokotha enqabe ukuthoba? Ngiyokubhubhisa khona lapho! Wenqaba ukuthoba! Uyahlubuka! Anginasihe nhlobo kuso sonke isintu, ngibazonde kwaze kwafika kuleli phuzu; angikwazi nhlobo ukubekezela ngokwengeziwe. Ngokwami, wonke umhlaba kufanele ubhujiswe ngokushesha, kungaleso sikhathi kuphela okuyogcwaliswa ngaso umsebenzi Wami omkhulu, kungaleso sikhathi kuphela okuyophethwa ngaso uhlelo Lwami lokuphatha, kungaleso sikhathi kuphela okuyoxoshwa ngaso inzondo enhliziyweni Yami. Manje ngikhathazeka kuphela ngokufakazela amadodana Ami angamazibulo, zonke ezinye izindaba ngiyozibeka eceleni futhi ngingabi nandaba okwamanje; yenza kuqala into ephambili, bese wenza okulandelayo. Lezi yizinyathelo zomsebenzi Wami, akekho okufanele aphikise lokhu; bonke kufanele balandele engikushoyo, kungenjalo bazoba ngabaqondwe yisiqalekiso Sami.

Manje ngoba umsebenzi Wami ufezekile, ngingaphumula. Kusuka manje kuya phambili, ngeke ngisasebenza, ngiyokwenza amadodana Ami angamazibulo ukuba enze konke engifuna ukukwenzelwa, ngoba amadodana Ami angamazibulo aYimi, amadodana Ami angamazibulo ayisiqu Sami; lokhu akuyikho okungalungile nakancane, ningalandeli imiqondo bese nahlulela. Ukubona amadodana angamazibulo ngukubona Mina, ngoba siyinto eyodwa futhi efanayo; noma ngubani osehlukanisayo ngalokho umelana Nami, futhi ngeke ngimxolele. Emazwini Ami, kukhona izimfihlakalo ezingaqondakali kumuntu. Yilabo kuphela engibathandayo abangangiveza, futhi abekho abanye abangakwenza; lokhu kunqunywa Yimi, futhi akekho ongakuguqula. Amazwi Ami anothile, amazwi Ami aphethe konke futhi awaqondakali. Bonke kufanele bafake amandla amakhulu emazwini Ami, bazame ukuzindla kaningi ngamazwi Ami, bangeqi negama noma umusho owodwa, kungenjalo bayothola umqondo oyiphutha, futhi baqonde amazwi Ami ngokungalungile. Ngithe isimo Sami asibekezeleli kucasulwa, ngiqonde ukuthi amadodana Ami angamazibulo afakazelwe awakwazi ukuphikiswa. Amadodana Ami angamazibulo amele yonke ingxenye yesimo Sami, ngakho lapho uphondo olungcwele lukhala kulapho ngiqala khona ukufakazela amadodana angamazibulo; ngalokho emuva kwalokhu uphondo olungcwele, oluyisimo Sami, luyoya ngokuya lwaziwa. Ngamanye amazwi, lapho amadodana angamazibulo ambulwa yisikhathi sokuthi isimo Sami sambulwe. Ngubani ongakuqonda? Ngithi ezimfihlakalweni engizambulile, kusekhona izimfihlaklo abantu abangakwazi ukuzixazulula. Ngobani phakathi kwenu abazame ngempela ukuqonda umqondo wangempela wala mazwi? Ingabe isimo Sami siwubuntu bomuntu njengoba nicabangile? Yeka iphutha! Namuhla lowo obona amadodana Ami angamazibulo uqondwe yisibusiso futhi ubona isimo Sami, lokhu kuyiqiniso elingephikwe. Amadodana Ami angamazibulo amele konke okuyimi, ngaphandle kokungabaza nokukodwa ayisiqu Sami. Akekho okufanele akungabaze lokhu! Abalalelayo babusiswe ngomusa, futhi abahlubukayo bayaqalekiswa. Yilokhu engikuyalelayo, futhi akukho muntu ongakuguqula!

Okwedlule:Isahluko 118

Okulandelayo:Isahluko 120

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ingabe Uyikholwa LikaNkulunkulu Leqiniso?

  Mhlawumbe uhambo lwenu lokholo kuNkulunkulu seluthathe unyaka owodwa noma emibili, futhi ekuphileni kwakho kule minyaka ubulokhu ubekezelela ubunzima …

 • Mayelana Nenqubo Yokuthandaza

  Aninaso isikhathi sokuthandaza empilweni yenu yansuku zonke. Abantu bahlezi bengawunaki umthandazo. Imithandazo yabo yayivame ukuchitha icala nje pham…

 • Isahluko 14

  Kuyo yonke iminyaka, akekho umuntu oseke wangena embusweni ngakho akekho oke wathokozela umusa weNkathi Yombuso, akekho nowake wabona iNkosi yombuso. …

 • Isahluko 24

  Ukusola Kwami kuza phezu kwabo bonke abantu, kodwa kubuye kuhlale kukude nabo bonke abantu. Yonke impilo yomuntu ngamunye igcwele uthando nenzondo ebh…