I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 120

Siyoni! E! Siyoni! Hlabelela! Ngibuye ngokunqoba, ngibuye nginqobile! Bantu nonke! Sheshani nime ngokuhleleka! Zinto zonke! Niyokuma ngqi, ngoba isiqu Sami sibheke lonke izulu nomhlaba futhi isiqu Sami sibonakala eMpumalanga yomhlaba! Ngubani olokotha angaguqi akhonze? Ngubani olokotha angakhulumi ngoNkulunkulu wangempela? Ngubani olokotha angabheki phezulu ngenhlonipho? Ngubani onganikezi indumiso? Ngubani olokotha angamemezi ukuncoma? Abantu Bami bayozwa iphimbo Lami, amadodana Ami ayophila ngaphakathi kombuso Wami. Izintaba, imifula, nazo zonke izinto ziyohalalisa ngokungapheli, futhi zigxumagxume zingami. Ngalesi sikhathi, akekho oyolokotha asale, akekho oyosukuma amelane Nami. Lesi yisenzo Sami esimangalisayo, futhi ngaphezu kwalokho ngamandla Ami amakhulu! Ngiyokwenza konke kungihloniphe ezinhliziyweni zakho futhi nangaphezu kwalokho ngiyokwenza konke kungidumise. Lokhu kuyinhloso yokugcina yohlelo Lwami lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, futhi lokhu kunqunywe Yimi. Akukho nomuntu oyedwa, akukho nto neyodwa, noma udaba olulodwa, okulokotha kusukumele ukumelana Nami, noma okulokotha kusukumele ukungiphikisa. Abantu Bami bonke bayothuthelekela eNtabeni Yami (lokhu kukhomba umhlaba engiyowudala kamuva) futhi bayothoba phambi Kwami ngoba nginobukhosi nokwahlulela, futhi ngiphethe igunya. (Lokhu kubhekise lapho ngisemzimbeni. Nginegunya futhi enyameni kodwa ngoba imikhawulo yesikhathi nendawo ayinakwedlulwa enyameni, ngakho akunakushiwo ukuthi ngithole inkazimulo. Kulapho kuphela ngibuyela eSiyoni bese ngiguqula ukubonakala Kwami okuyoshiwo khona ukuthi ngiphethe igunya, okungukuthi, ngithole inkazimulo.) Akukho okuyoba lukhuni Kimi. Konke kuyobhujiswa ngamazwi aphuma emlonyeni Wami, futhi kungenxa yamazwi Ami ukuthi bayoba khona futhi bayopheleliswa, anjalo amandla Ami amakhulu futhi linjalo igunya Lami. Ngoba ngigcwele amandla futhi ngigcwele igunya, akekho umuntu ongalokotha angivimbe. Senginqobile phezu kwakho konke futhi ngazuza wonke amadodana okuhlubuka. Ngihlanganisa amadodana Ami angamazibulo ukuze sibuyele eSiyoni. Akuyimi kuphela engibuyela eSiyoni. Ngalesi sizathu bonke bayobona amadodana Ami angamazibulo bese ngalokho bethola inhliziyo yokungihlonipha. Yile inhloso Yami ekutholeni amadodana angamazibulo futhi bekuwuhlelo Lwami kusuka esikhathini sokudalwa komhlaba.

Lapho konke kuhlelekile, lolo wusuku engiyobuyela ngalo eSiyoni, futhi lolu suku luyokhunjulwa yibo bonke abantu. Lapho ngibuyela eSiyoni, zonke izinto emhlabeni ziyothula futhi zonke izinto emhlabeni ziyoba nokuthula. Lapho sengibuyele eSiyoni, konke kuyophinde kuqhubeke nokubonakala kwakho kokuqala. Ngaleso sikhathi, ngiyoqala umsebenzi Wami eSiyoni, ngiyojezisa ababi futhi ngiklomelise abalungile, ngiyoqalisa ukulunga Kwami futhi ngiyokwenza ukwahlulela Kwami. Ngiyosebenzisa amazwi Ami ukufeza konke nokwenza wonke umuntu nakho konke kuzwe isandla Sami esisolayo. Ngiyokwenza bonke abantu babone inkazimulo Yami yonke, babone konke ukuhlakanipha Kwami, babone yonke inala Yami. Akukho muntu oyolokotha asukume enze ukwahlulela njengoba konke kuphethiwe Kimi. Kulokhu, wonke umuntu uyobona konke ukuhlonipheka Kwami, futhi bonke bayozwa ukunqoba Kwami okuphelele njengoba konke kubonakaliswa Ngami. Kulokhu, umuntu ukwazi kahle ukubona amandla Ami amakhulu, nokubona igunya Lami. Akekho oyolokotha angicasule, akekho oyolokotha angivimbe. Konke kwenziwa obala Kimi, ngubani obeyolokotha afihle noma yini? Ngiqinisekile ngokungamniki sihe! Izonakali ezinjalo kufanele zithole ukujezisa Kwami okunzima futhi inkucuza enjalo kufanele isuswe phambi kwamehlo Ami. Ngiyobabusa ngenduku yensimbi futhi ngiyosebenzisa igunya Lami ukubahlulela, ngaphandle kwesihe nesincane nangaphandle kokucabangela imizwa yabo nhlobo, ngoba ngiwuNkulunkulu uqobo lwakhe ongenamzwelo futhi onobukhosi futhi ongacasuleki. Lokhu kufanele kuqondwe yibo bonke futhi kubonwe yibo bonke ukuze kugwenywe ukuthi “ngaphandle kwesisusa noma isizathu” bashaywe bawiswe Yimi, babhujiswe Yimi, lapho kufika isikhathi, ngoba induku Yami iyoshaya iwise bonke abangicasulayo. Ngeke kusho lutho Kimi ukuthi bayazazi izinqumo Zami zokuphatha noma cha; lokho ngeke kusho lutho Kimi ngoba isiqu Sami asikwazi ukubekezelela ukucasula kwanoma ngubani. Lesi yisizathu sokuthi kuthiwe ngiyibhubesi; noma ngubani engimthintayo, ngiyomshaya ngimwise. Yingakho kuthiwa manje nginguNkulunkulu wozwelo nomusa onothando kungukungihlambalaza. Ngokwangempela angilona iWundlu kodwa ngiyibhubesi. Akekho olokotha angicasule futhi lowo ongicasulayo ngiyomjezisa ngokufa ngokushesha, ngaphandle komuzwa nomncane! Kulokhu umuntu ukwazi kahle ukubona isimo Sami. Ngakho, enkathini yokugcina uma kungahoxa iqembu labantu elikhulu, lokho yinto okulukhuni kubantu ukuyibekezelela, kodwa ngikhululekile futhi ngijabule futhi angikuboni nhlobo lokhu njengomsebenzi olukhuni, sinjalo isimo Sami.

Ngethemba ukuthi bonke abantu bayoba nenhliziyo ethobayo ukulandela konke okuvela Kimi. Ngaleyo ndlela, nakanjani ngiyosibusisa kakhulu isintu ngoba ngithe labo abahambisana Nami bayogcinwa lapho labo abanobutha Kimi beyoqalekiswa. Ngikunqumile lokhu futhi akekho ongakuguqula. Lezo zinto engizinqumile yizinto engizifezile futhi lowo oziphikisayo uyosolwa ngokushesha. Nginakho konke engikudingayo eSiyoni nakho konke engikufisayo. Akukho luphawu lomhlaba eSiyoni futhi uma kuqhathaniswa nomhlaba iyindawo ecebile futhi enhle kakhulu, kodwa akekho ongene kuyo ngakho futhi emcabangweni womuntu ayikho nhlobo. Impilo eSiyoni ayifani nempilo emhlabeni; emhlabeni, impilo iwukudla, ukugqoka, ukudlala nokufuna injabulo, lapho eSiyoni kwehluke kakhulu. Yimpilo kaBaba namadodana acwile enjabulweni, behlala begcwalisa yonke indawo yezulu nomhlaba, kodwa futhi behlangana bendawonye. Manje ngoba izinto zifinyelele kuleli qophelo namuhla, ngiyonitshela ukuthi iSiyoni ikuphi. ISiyoni iyilapho engihlala khona, iyindawo yesiqu Sami. Ngakho, iSiyoni kufanele ibe yindawo engcwele, futhi kufanele ukuba ikude kakhulu nomhlaba. Ngakho, ngithi ngenyanya abantu, izinto nezindaba zasemhlabeni, ngenyanya ukudla, ukuphuza, ukudlala nokufuna injabulo yenyama, ngoba kungakhathaleki ukuthi zithokozeleka kangakanani izinjabulo zomhlaba, azinakuqhathaniseka nempilo yaseSiyoni; kwehluke njengezulu nomhlaba futhi akukho ndlela yokuqhathanisa lokho kokubili. Isizathu sokuthi kungani kunezinkinga umuntu angakwazi ukuzixazulula emhlabeni konke kungenxa yokuthi abantu akaze bezwe lutho ngeSiyoni. Ngakho-ke, ikuphi ngempela iSiyoni? Ingabe isemkhathini njengoba abantu becabanga ukuthi kunjalo? Cha! Lokho kuwukucabanga nje okusemiqondweni yabantu? Izulu lesithathu engikhulume ngalo lithathwa ngabantu njengophawu, kodwa ukuqonda okwakheke emiqondweni yabantu kuphambene ngokuphelele nomqondo Wami. Izulu lesithathu engikhulume ngalo lapha aliyilo nakancane uphawu. Kungakho ngithi ngeke ngibhubhise ilanga, inyanga, izinkanyezi, nemihlaba yomkhathi, futhi ngeke ngisuse izulu nomhlaba. Ngingayibhubhisa indawo engihlala kuyo? Ngingayisusa iNtaba iSiyoni? Ingabe akuhlekisi lokhu? Izulu lesithathu liyindawo Yami yokuhlala, liyiNtaba iSiyoni, futhi lokhu akunakuphikwa. (Kungani ngithi akunakuphikwa? Kungoba engikushoyo akunakuqondwa nhlobo ngumuntu, angezwa kuphela ngakho. Umkhawulo wokucabanga komuntu awukwazi nhlobo ukukuqondisisa, ngakho futhi ngiyosho okungaka kuphela ngeSiyoni ukuze ngigweme ukuthi abantu bakubuke njengenye nje yezindaba.)

Emuva kokubuyela eSiyoni, labo abasemhlabeni bayoqhubeka bangidumise njengasesikhathini esedlule. Labo benzi bomsebenzi bahlala belindele ukungenzela umsebenzi kodwa umsebenzi wabo uyobe usufike ekugcineni. Okungcono kakhulu abangakwenza ukucabanga isimo sokuba Kwami emhlabeni. Ngaleso sikhathi ngiyoqala ukwehlisa inhlekelele kulabo abayokwehlelwa yinhlekelele, kodwa njengoba nje[a] bonke bekholwa ukuthi nginguNkulunkulu olungile, nakanjani ngeke ngijezise labo benzi bomsebenzi futhi bayokwamukela kuphela umusa Wami. Ngoba ngithe ngiyojezisa bonke abenzi bokubi, nokuthi labo abenza izenzo ezinhle bayothola intokozo ephathekayo enikezwe Yimi, lokhu kuyisambulo sokuthi nginguNkulunkulu wokulunga nokwethembeka uqobo Lwakhe. Ekubuyeleni Kwami eSiyoni, ngiyoqala ukuphendukela esizweni ngasinye emhlabeni; ngiyoletha ama-Israyeli ensindisweni futhi ngisole amaGibhithe. Lesi yisinyathelo esilandelayo emsebenzini Wami. Umsebenzi Wami ngaleso sikhathi ngeke ufane nesikhathi samanje: Ngeke usebenze enyameni kodwa uyoyedlula ngokuphelele inyama, futhi ngoba ngikhulumile kuyokwenziwa, futhi ngoba ngiyalelile, kuyoma kuqine. Uma nje kushiwo Yimi, kuyogcwaliseka ngokushesha kokungokoqobo, futhi lokhu kuwumqondo wangempela wezwi Lami elikhulunywayo futhi ukugcwaliswa kwalo kwenzeka ngesikhathi esifanayo, ngoba engikushoyo kuyigunya ngokwakho. Manje ngikhuluma ngezinto ezithile ezejwayelekile ukuze ngisize abantu emhlabeni babe nezinkomba ezimbalwa nokuba bangaphuthazi nje ngobumpumputhe. Lapho leso sikhathi sifika, konke kuyolungiselelewa Yimi futhi akekho okufanele enze ngenkani ukugwema ukushaywa awiswe yisandla Sami. Ekucabangeni kwabantu, konke engikukhulumayo akucacile, ngoba empeleni yonke indlela yokucabanga komuntu inomkhawulo, futhi umcabango womuntu nalokho engikukhulumile kuqhelelene njengezulu nomhlaba. Ngakho, akekho ongakuqonda futhi into engcono kakhulu ukuhambisana nengikushoyo, lokhu kuyinqubo engagwemeki. Ngithe: “ezinsukwini zokugcina, isilwane siyovela ukuzoshushisa abantu Bami futhi labo abesaba ukufa bayoshaywa uphawu ukuze bathathwe yisilwane. Labo abangibonile bayobulawa yisilwane.” “Isilwane” kula mazwi ngokungangabazeki sibhekise kuSathane okhohlisa abantu, okusho ukuthi lapho ngibuyela eSiyoni, isibalo esikhulu sabenzi bomsebenzi siyohosheka, okungukuthi, siyothathwa yisilwane. Lezi zidalwa zonke ziyokuya emgodini ongenamkhawulo ukuze zamukele ukusola Kwami kwaphakade. Ukuthi, “Labo abangibonile” kusho labo benzi bomsebenzi abethembekile abanqotshwe Yimi. Ukuthi, “Abangibonile” kubhekise kubo benqotshwe Yimi. Ukuthi, “Bayobulawa yisilwane” kubhekise kuSathane, enqotshwe Yimi, elokotha ukungasukumi amelane Nami, lokho kusho ukuthi, uSathane ngeke alokothe enze umsebenzi kulaba benzi bomsebenzi. Ngakho, imiphefumulo yalaba bantu iyobe isindisiwe, futhi lokhu kuthinta ikhono labo lokwethembeka Kimi, okusho ukuthi labo benzi bomsebenzi abethembekile bayokwazi ukwamukela umusa Wami nesibusiso Sami. Ngakho, ngithi imiphefumulo yabo iyobe isisindisiwe (lokhu akubhekisile ekwenyukeleni ezulwini lesithathu, okuwumqondo womuntu nje). Kodwa lezo zisebenzi ezimbi ziyoboshwa futhi nguSathane bese ziphonswa emgodini ongenamkhawulo. Lokhu kuwuzijezisa Kwami, yimpindiselo kubo, futhi yilokho amacala abo akufanele.

Kulandela ukushesha kwesivinini somsebenzi Wami, isikhathi Sami emhlabeni siya ngokuya sincipha. Usuku lokubuyela Kwami eSiyoni luyasondela. Umsebenzi Wami emhlabeni usufike ekugcineni, futhi kufanele ngibuyele eSiyoni. Angifisi nhlobo ukuhlala emhlabeni kodwa ngenxa yokuphatha Kwami, ngenxa yohlelo Lwami, ngibekezelele konke ukuhlupheka. Namuhla, isikhathi sesifikile. Ngizosheshisa isivinini Sami, futhi akekho ongalinganisana Nami. Noma abantu bangakuqonda noma cha, ngiyonitshela ngemininingwane konke lokho umuntu angakwazi ukukuqonda kodwa lokho labo abenu emhlabeni abadinga ukukwazi. Ngakho, ngithi nginguNkulunkulu uqobo Lwakhe owedlula isikhathi nendawo. Ukuba kwakungekhona ngenxa yokuzuza amadodana angamazibulo bese ngalokho nginqoba uSathane, ngabe sengabuyela eSiyoni, noma kalula nje ngangingeke ngidale isintu. Ngenyanya umhlaba womuntu, ngenyanya abantu abaqhelile Kimi, ngisho ezingeni lokucabanga ukubhubhisa sonke isintu ngegalelo elilodwa. Nokho, umsebenzi Wami unohlelo nesakhiwo, unomuzwa wesimo nokungeqisi, awunabo ubudlabha. Konke engikwenzayo kungenxa yokuthi ngikwazi ngokushesha okungenzeka ukuba ndawonye namadodana Ami angamazibulo. Yilena inhloso Yami.

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala ushiya ukuthi “njengoba nje.”

Okwedlule:Isahluko 119

Okulandelayo:Isingeniso

Okuqukethwe Okuhlobene