I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Izahluko 44 no-45

Kusukela uNkulunkulu atshela umuntu “ngothando lukaNkulunkulu”—okuyisifundo esijule kunazo zonke—uye wanamathela ekukhulumeni ngalesi sihloko emazwini athi “amazwi kaMoya ophindwe kasikhombisa,” enza abantu ukuthi bonke bazame ukwazi ngokungabi nalutho kwempilo yomuntu, ngalokho ekhipha uthando lweqiniso ngaphakathi kubo. Bamthanda kangakanani uNkulunkulu labo abakhona esigabeni samanje? Uyazi wena? Akukho mikhawulo esifundweni “sokuthanda uNkulunkulu.” Kuthiwani ngolwazi lwempilo yomuntu kubo bonke abantu? Siyini isimo sabo sengqondo ngokuthanda uNkulunkulu? Banayo intshisekelo noma kabanayo? Ingabe balandela inqwaba yabantu, noma bazonda inyama? Lezi yizo zonke izinto okudingeka ucacelwe yizo futhi uziqonde. Ngabe akukho lutho ngempela yini ngaphakathi kubantu? “Ngifuna umuntu ukuthi angithande ngokweqiniso, abantu bantukuntuku nje, abakwazi ukunginika uthando lweqiniso. Ekucabangeni kwabo, bakholwa ukuthi uma benginika uthando lwabo lweqiniso, abazusala nalutho.” Kula mazwi, kusho ukuthini ngempela ukuthi “uthando lweqiniso”? Kungani uNkulunkulu esacela abantu ukuthi babe nothando lweqiniso kule nkathi lapho “bonke abantu bemthanda khona uNkulunkulu”? Ngakho, inhloso kaNkulunkulu kungukucela umuntu abhale ephepheni incazelo eqinisileyo ngothando lweqiniso, ngakho, lona umsebenzi wasekhaya uNkulunkulu awubekele umuntu. Ngokwalesi sigaba sanamuhla, nakuba uNkulunkulu engafuni ngenkani kulokho akufuna kumuntu, abantu kusamele bathole izimfuneko zokuqala zikaNkulunkulu kumuntu; ngamanye amazwi, kusamele batshale amandla abo onke kuNkulunkulu oluthando. Ngalokho, kukho ukungabi nantshisekelo kwabo, uNkulunkulu wenza izimfuneko zakhe kubantu, kuze kube lo msebenzi uba nezithelo, futhi ayakhazinyuliswa kulo msebenzi. Ngempela, umsebenzi emhlabeni uphethiwe ngothando lukaNkulunkulu. Ngakho, kungenkathi lapho uNkulunkulu ephetha umsebenzi khona lapho eveza khona umsebenzi obaluleke kunayo yonke kumuntu. Uma, esikhathini lapho ephetha khona umsebenzi, enika umuntu ukufa, uyoba yini umuntu, uyoba yini uNkulunkulu, uyoba yini futhi uSathane? Kungenkathi uthando lomuntu lususwa emhlabeni kuphela lapho kuyothiwa “uNkulunkulu umnqobile umuntu.” Ngaphandle kwalokho, abantu bayothi uNkulunkulu unendluzula kumuntu, nokuthi uNkulunkulu uyohlazeka. UNkulunkulu ngeke abe yisilima ukuphetha umsebenzi wakhe engazange anyenyeze nakancane. Ngalokho, lapho umsebenzi sekuseduze uphethwe, kuyakuvuka intshisekelo yokuthanda uNkulunkulu, nothando lukaNkulunkulu lube yindaba esematheni. Ngempela, lolu thando lukaNkulunkulu kalutholwa ngumuntu, wuthando olungonakalisiwe, olunjengothando lomfazi owethembekile kumyeni wakhe, noma uthando lukaPetru. UNkulunkulu akalufuni uthando lukaJobe nolukaPawulu, kodwa uthanda uthando lukaJesu kuJehova, uthando phakathi kweNdodana noYise. “Ukucabanga nje ngoBaba, ngaphandle kokubheka inzuzo noma ukulahlekelwa kwakho, ukuthanda uBaba kuphela, hhayi omunye, ukungaceli lutho olunye”—ngabe umuntu unawo amandla alokhu?

Uma siqhathanisa nalokho okwenziwa nguJesu, Yena owayengenabo ubuntu ngokuphelele, sicabangani? Ukude kangakanani nokupheleliswa kobuntu? Ungafinyelela engxenyeni yeshumi ngokwezinto ezenziwa nguJesu? Ungaphumelela ukuya esiphambanweni ukwenzela uNkulunkulu? Uthando othanda ngalo uNkulunkulu lungamhlazisa uSathane? Lungakanani uthando lomuntu osulukhiphile? Ngabe indawo yalo ithathiwe wuthando lukaNkulunkulu yini? Uyakubekezelela konke yini ngenxa yothando lukaNkulunkulu? Ake ucabange ngoPetru wezikhathi ezadlula, bese uzibheka wena, ongowanamuhla—kunomahluko omkhulu kakhulu, awukulungele ukuma phambi kukaNkulunkulu. Ngaphakathi kuwe, lukhona yini uthando olwengeziwe lukaNkulunkulu, noma olwengeziwe lukadeveli? Lokhu kumele kubekwe esandleni sokunxele ngokushintshashintsha – kube futhi sesandleni sokudla sesikali, kubhekwe ukuthi yikuphi okuphakeme kunokunye—lungakanani empeleni uthando lukaNkulunkulu olukhona kuwe? Ukulungele yini ukufa phambi kukaNkulunkulu? Isizathu esenza uJesu akwazi ukuba sesiphambanweni kungoba lokho ahlangabezana nakho emhlabeni kwenela ukuthi athele uSathane ngehlazo, kungaleso sizathu kuphela uNkulunkulu uBaba aba nesibindi sokumvumela aphelelise leso sigaba somsebenzi; kwakungenxa yobunzima ayehlangabezane nabo kanye nothando lukaNkulunkulu. Wena awufaneleki ngaleyo ndlela. Ngakho, kumele uqhubeke nokuhlangabezana nezinto, uzuze ukufeza ukuba noNkulunkulu, futhi akukho lutho olunye, enhliziyweni yakho—ungakufeza lokhu? Kulokhu kungabonakala ukuthi umzonda kangakanani uNkulunkulu, nokuthi umthanda kangakanani. Akukhona ukuthi uNkulunkulu ufuna izinto eziningi kakhulu kumuntu, kodwa ngukuthi umuntu akasebenzi kanzima. Ngabe lokhu yikho ngempela yini okwenzekayo? Uma kungenjalo, kungakanani okuthandekayo ongakuthola kuNkulunkulu, futhi kungakanani okungathandeki ongakuthola kuwe? Kumele uzibhekisise lezi zinto. Kuyemukeleka ukusho ukuthi bambalwa ngaphansi kwezulu abamthandayo uNkulunkulu—nokho ungebe ngowokuqala wena, wephule irekhodi lomhlaba, umthande uNkulunkulu? Ngabe awukwazi ngisho ukuzuza lokhu-ke? Yikuphi okunye okudinga ukushiwo?

Okwedlule:Isahluko 42

Okulandelayo:Isahluko 46