I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Umuntu okholwa kuNkulunkulu kufanele akwazi ukuhlaluka abelusi bamanga nomphikukristu ukuze alahle inkolo abuyele kuNkulunkulu

26

4. Umuntu okholwa kuNkulunkulu kufanele akwazi ukuhlaluka abelusi bamanga nomphikukristu ukuze alahle inkolo abuyele kuNkulunkulu

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:

“Isho kanje iNkosi UNKULUNKULU kubelusi; Wo kubelusi bakwa-Israyeli abazondla bona! abelusi akufanele bondle izimvu na? Nidla amanoni, futhi nembatha uboya, nihlaba ezikhulupheleyo: kodwa anizondli izimvu. Ezibuthakathaka aniziqinisanga, negulayo aniyelaphanga, nephukileyo aniyibophanga, nexoshiweyo aniyibuyisanga, nelahlekileyo aniyifunanga; kodwa nizibuse ngamandla nangonya” (UHezekeli 34:2-4).

Qaphelani abaprofethi bamanga, abeza kini bembathise okwezimvu, kodwa ngaphakathi beyizimpisi eziphangayo” (UMathewu 7:15).

Bangabaholi bezimpumputhe abayizimpumputhe. Futhi uma impumputhe ihola impumputhe, ziyakuyela emgodini zombili” (UMathewu 15:14).

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Umsebenzi womuntu ofanelekile usilela kakhulu; umsebenzi wakhe uwubuwula. Angakwazi ukuholela abantu emithethweni kuphela; lokho akufunayo kubantu kuyehluka ngokomuntu ngamunye; akasebenzi ngokwezidingo zabantu. Kulolu hlobo lomsebenzi, kunemithetho eminingi kakhulu kanye nezimfundiso eziningi kakhulu, futhi ngeke kuze kuholele abantu eqinisweni noma emsebenzini ojwayelekile wokukhula empilweni. Kungenza abantu bakwazi ukuma ngemithetho ethile kuphela. Lolu hlobo lwesiqondiso olungadukisa abantu nje kuphela. Ukuholela ekutheni ube yilokho ayikho; ukwazi ukuhambisa kulokho anakho nayikho. Ukuze abalandeli bakwazi ukwahlukanisa ukuthi ngabe abaholi bafanelekile yini ukuhola, kusemqoka ukuthi babheke inkambo yabo kanye nemiphumela yomsebenzi wabo, futhi babheke ukuthi ngabe abalandeli bathola imigomo ngokweqiniso yini, nokuthi ngabe bathola izindlela zokuqhuba ezibafanele yini ukuze baphenduke. Kumele ukwazi ukwahlukanisa phakathi komsebenzi ohlukene wabantu abahlukene; kumele ungabi umlandeli oyisiwula. Lokhu kulimaza ukungena kwakho. Uma wehluleka ukwahlukanisa ukuthi ngabe ubuholi bomuntu bunenkambo futhi ahamba ngayo noma cha, uzodukiseka kalula. Konke lokhu kunomthelela oqondile empilweni yakho.

kwesithi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

nomphikukristu ukuze alahle inkolo abuyele kuNkulunkulu.

Umsebenzi osemqondweni womuntu ufinyelwa kalula umuntu. Abefundisi nabaholi bezenkolo, isibonelo, bathembele eziphiweni nasezikhundleni zabo uma benza imisebenzi yabo. Abantu ababalandela isikhathi eside batheleleka ngeziphiwo zabo futhi babe negalelo kubo ngokunye abakwenzayo. Bagxila eziphiweni zabantu, namakhono kanye nolwazi, futhi bagxila kwezinye izinto ezingasizo ezemvelo kanye nenqwaba yezimfundiso ezaziwayo nezingasizo ezeqiniso (nakanjani, lezi zimfundiso ezaziwayo akufinyeleleki kuzo). Abagxili ekushintsheni ezimilo zabantu, kodwa bagxila ekuqeqesheni amakhono abantu okushumayela nawokusebenza, bandisa ulwazi lwabantu kanye nezimfundiso zezenkolo kabanzi. Abagxili ekutheni izimilo zabantu zishintsha kanjani noma ukuthi abantu baliqonda kangakanani iqiniso. Abazikhathazi ngokubalulekile kubantu, futhi abazami nokwazi izimo zabantu ezejwayelekile nezingajwayelekile. Abahlangabezani nemizwa yabantu noma abadaluli imizwa yabo, kube abalungisi umonakalo noma inkohlakalo ekubo. Abantu abaningi ababalandelayo basebenza ngeziphiwo zabo zemvelo, futhi lokho abakuvezayo kuwulwazi kanye neqiniso elingacacile lezenkolo, eliqhelelene nokwenzekayo futhi akukwazi nhlobo ukuphilisa abantu.

kwesithi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abantu abaningi ngokungifihlela bafisa isibusiso sobukhulu ngesikhundla, bazigxisha ngokudla, bathanda ukulala futhi banakekele kakhulu inyama, bahlala besaba ukuthi asikho isixazululo senyama. Abayenzi imisebenzi yabo ejwayelekile ebandleni, futhi badla mahhala, noma bayale abafowabo nodadewabo ngamazwi Ami, bama phezulu bese bechachaza phezu kwabanye. Laba bantu baqhubeka nokuthi benza intando kaNkulunkulu, bahlale bethi bangabasondelene noNkulunkulu—ingabe ukhona umqondo kulokhu? Uma unokukhuthazeka okufanele, kodwa ungakwazi ukukhonza intando kaNkulunkulu, ngalokho uyisilima; kodwa uma ukukhuthazeka kwakho kungalungile, futhi usasho ukuthi ukhonza uNkulunkulu, ngakho ungumuntu omelene noNkulunkulu, futhi kumele ujeziswe nguNkulunkulu! Anginalo uzwelo kubantu abanjalo! Endlini kaNkulunkulu badla mahhala, bahlala befisa ukunethezeka kwenyama, abanakho ukucabangela lokho okubalulekile kuNkulunkulu; bahlala befuna okuhle kubo, abalaleli intando kaNkulunkulu, konke abakwenzayo akulandeli uMoya kaNkulunkulu, bahlala behlela futhi bebophela abafowabo nodadewabo uzungu, benobuso obubili, njengempungushe esinini samagilebhisi, njalo intshontsha amagilebhisi, futhi igxoba isivini samagilebhisi. Bangaba yini abangane baNkulunkulu abantu abanjalo? Ukulungele yini ukwamukela izibusiso zikaNkulunkulu? Awunakekeli impilo yakho kanye nebandla, ingabe ukulungele ukwamukela umyalelo kaNkulunkulu akuphathisa wona? Ubani ungalokotha athembe umuntu onjalo? Uma ukhonza kanje, uNkulunkulu angalokotha yini akuphathise umsebenzi omkhulu? Ingabe awubambezeli izinto na?

kwesithi “Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ukhonza uNkulunkulu ngesimo sakho esingokwemvelo, nangokuhambisana nezinto ozithandayo; ngaphezu kwalokho, ulokhu ucabanga ukuthi uNkulunkulu ujabulela noma yini ofuna ukuyenza, nokuthi uzonda noma yini ongafuni ukuyenza, futhi uqondiswa ngokuphelele yizinto ozithandayo emsebenzini wakho. Ingabe lokhu kungabizwa ngokukhonza uNkulunkulu? Ekugcineni, isimo sempilo yakho ngeke sishintshwe nakancane; kunalokho, uyoba nenkani ngisho nakakhulu ngoba ubukhonza uNkulunkulu, futhi lokhu kuyokwenza ukuthi isimo sakho esonakele sibe nzima nakakhulu. Ngale ndlela, ngaphakathi uzozakhela imithetho yokukhonza uNkulunkulu ngokuyinhloko esekelwe ebuntwini bakho, nasolwazini oluthole ngenxa yokukhonza ngokuvumelana nesimo sakho. Lokhu kuyisifundo esivela olwazini lwabantu. Kuwumbono womuntu ngokuphila. Abantu abanjengalaba bafana nabaFarisi kanye nabaholi benkolo. Uma bengavuki emaqandeni baphenduke, bazogcina bephenduke oKristu bamanga abazovumbuka ezinsukwini zokugcina futhi badukise abantu. OKristu bamanga nabakhohlisi okwakuthiwe bayovela kulolu hlobo lomuntu. Uma labo abakhonza uNkulunkulu belandela ubuntu babo futhi benze ukuthanda kwabo, khona-ke basengozini enkulu yokulaxazwa nganoma yisiphi isikhathi. Labo abasebenzisa ulwazi lwabo lweminyaka eminingi bekhonza uNkulunkulu ukuze bazuze izinhliziyo zabanye, babashumayeze futhi babacindezele, futhi baziphakamise—lobo abangakaze baphenduke, bavume izono zabo, bayeke ukuqhakambisa izinzuzo zesikhundla—laba bantu bayowa phambi kukaNkulunkulu. Bangabantu abawuhlobo olulodwa noPawulu, bazidla ngezikhundla zabo eziphezulu futhi babukise ngezimfanelo zabo. UNkulunkulu ngeke alethe abantu abanjena ekuphelelisweni. Lolu hlobo lwenkonzo lugxambukela emsebenzini kaNkulunkulu.

kwesithi “Indlela Yokukhonza Yenkolo Kumelwe Ivalwe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Lapho abantu abajwayelekile bephawula ngani nina eningabaholi, nithi: “Mmh, yini ekwenza ufaneleke ukuphawule ngami? Zingaki izintshumayelo ongazishumayela? Kungakanani ongakukhuluma? Bangaki abantu ongabahola? Yini ongayenza?” Kuba sengathi uyafaneleka. Uma uqhubeka kanje uzongena enkingeni; ungakhonza isikhashana kodwa uzogcina ungene enkingeni. Ngokwabo bonke abantu, uma amabandla endaweni noma esigodini enikelwa kini futhi engekho owengamela nina izinyanga eziyisithupha, niqala ukuphambuka. Uma engekho onengamelayo unyaka, nibaholela kude futhi nibaphambukise. Uma kudlula iminyaka emibili engakabi bikho okuqondisayo, uletha labo bantu phambi kwakho. Kungani kunjalo? Wake wacabanga ngalo mbuzo? Ngitshele ungakwazi ukuba njena? Ulwazi lwenu lungakwazi ukusiza abantu isikhashana nje. Ngokuhamba kwesikhathi, uma uqhubeka usho into efanayo, abanye abantu bazokwazi ukubona; bazothi awuzinzile kakhulu, untula kakhulu ekujuleni. Akukho ongakwenza ngaphandle kokuzama ukudukisa abantu ngokukhuluma izimfundiso. Uma uhlale uqhubeka ukhuluma kanje, labo abangaphansi kwakho bazolandela izindlela, izinyathelo nesibonelo sokukholelwa kuNkulunkulu nokwazi, futhi bazokwenza lawo mazwi nezimfundiso, ekugcineni, njengoba ukhuluma ngale ndlela, bayosebenzisa wena njengesibonelo. Uholela abantu ezimfundisweni, labo abangaphansi kwakho bazofunda izimfundiso kuwe, njengoba izinto ziqhubeka uyobe uthathe inkambo engafanele. Bonke abangaphansi kwakho bayakulandela, ngakho uyacabanga: “Nginamandla manje; ngakho abantu abaningi bayangilalela, izwe lizwa ngami.” Lokhu kukhaphela okukubantu unganakile kukwenza ujikele uNkulunkulu umenze inhloko engelutho, nawe uqobo ube usuzakhela umbuso thizeni noma iqembu. Idlondlobala kanjani imibuso namaqembu? Idlondlobala ngale ndlela. Buka abaholi bayo yonke imibuso namaqembu. Bonke banenkani, bazenza osiyazi, bachaza iBhayibheli ngaphandle komongo walo nangokwemicabango yabo. Bonke bancike eziphweni nasolwazini olunzulu ukuze benze umsebenzi wabo. Ukube akukho ababekwazi ukukushumayela, ingabe labo bantu bebeyobalandela? Ngemva kwakho konke, kukhona abakufundayo, futhi kuncane abangakusho ngemfundiso, noma ukwazi indlela yokunqoba abanye nendlela yokusebenzisa obunye ubuqili, abalethe ngakho abantu phambi kwabo futhi babakhohlisa. Ngokulindelekile, labo bantu bakholelwa kuNkulunkulu—kodwa eqinisweni balandela abaholi babo. Uma behlangana nalabo abashumayela indlela yeqiniso, abanye kubo bayothi, “Kudingeka sixhumane naye ngokukholelwa kwethu kuNkulunkulu.” Buka indlela abadinga ngayo imvume yomuntu othile ukuze bakholelwe kuNkulunkulu; akuyona yini inkinga leyo? Baphenduke ini labo baholi? Ingabe abakabi yini abaFarisi, abelusi bamanga, abaphikikrestu, nezikhubekiso ekwamukeleni kwabantu indlela yeqiniso? Lolu hlobo lwabantu lufana noPawulu.

kwesithi “Ukufuna Iqiniso Kuphela Okuwukukholelwa Ngeqiniso” encwadini ethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Uma uNkulunkulu ethatha isimo senyama futhi efika ukuzosebenza phakathi kwabantu, bonke bayambona uNkulunkulu futhi bayezwa amazwi Akhe, futhi bonke bayabona okwenziwa uNkulunkulu enyameni. Ngaleso sikhathi, yonke imibono yomuntu yancibilika yaba yize. Kulabo ababona uNkulunkulu evela enyameni, bonke abanokulalela ezinhliziyweni zabo ngeke balahlwe, kepha labo abamelana Naye ngamabomu kuzothiwa bayisitha sikaNkulunkulu. Abantu abanjalo bangabaphikuKristu futhi bayizitha ezimelana noNkulunkulu ngenhloso. … Labo abamelana noNkulunkulu esesimweni sesintu ngenhloso bayojeziswa ngobuhlongandlebe kwabo. Ukumelana kwabo ngenhloso noNkulunkulu kusuka emicabangweni yabo Ngaye, edala ukuthi baphazamise umsebenzi kaNkulunkulu. Abantu abanjalo ngamabomu bayamelana futhi bachithe umsebenzi kaNkulunkulu. Abamane babe nemibono ngoNkulunkulu, kodwa benza lokho okuphazamisa umsebenzi Wakhe, futhi kungenxa yalesi sizathu abantu abanjalo beyolahlwa.

kwesithi “Bonke Abangamazi UNkulunkulu Bayilabo Abaphikisana NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Umuntu oyihlongandlebe kunabo bonke umuntu oweyisa futhi amelane noNkulunkulu ngenhloso. Uyisitha sikaNkulunkulu futhi ungumphikikristu. Umuntu onjalo ugcina umoya wobutha njalo mayelana nomsebenzi omusha kaNkulunkulu, akaze akhombise nencane inhloso yokuzithoba, futhi akakaze alalele noma azehlise noma azithobe. Uyazikhukhumeza phambi kwabanye kanti akazithobi nhlobo komunye. Phambi kukaNkulunkulu uzibona enguchwepheshe ekushumayeleni izwi futhi enekhono kakhulu ekusebenzeni kwabanye. Akalingi alahle amagugu asenawo, kodwa uwathatha njengezinto zomndeni eziyigugu ezivela kokhokho okufanele zikhonzwe, kushunyayelwe ngazo kwabanye, futhi usebenzisa ukufundisa lezo ziphukuphuku ezimthanda kakhulu. Impela bakhona abantu abanje ebandleni. Kungashiwo ukuthi “bangamaqhawe angenakunqotshwa,” isizukulwane emuva kwesizukulwane bayavakasha endlini kaNkulunkulu. Bacabanga ukuthi ukushumayela izwi (imfundiso) kungumsebenzi wabo osemqoka. Unyaka nonyaka, isizukulwane emuva kwesinye, bawenza ngomdlandla umsebenzi wabo “ocwebileyo nongaphiliseki”. Abekho abalinga ukubathinta futhi abekho abalinga ukuthi babasole obala. Baphenduka “amakhosi” endlini kaNkulunkulu, bephithizela ngenkathi bebusa phezu kwabanye iminyaka ngeminyaka. Leli qulu lamadimoni lifuna ukuhlangana bese ndawonye alibhidlize umsebenzi Wami; ngingabavumela kanjani labo develi abaphilayo babe khona phambi kwamehlo Ami?

kwesithi “Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ukumelana kwenu noNkulunkulu kanye nokuvimbela umsebenzi woMoya oNgcwele kudalwa imibono yenu kanye nokukhukhumala okusemvelweni yenu. Akukhona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awulunganga, kodwa yingoba anilaleli kakhulu ngokwemvelo. Emuva kokuthola ukholo lwabo kuNkulunkulu, abanye abantu abakwazi ngisho ukusho ngesiqiniseko ukuthi umuntu waqhamuka kuphi, kepha bayalokotha bathule izinkulumo emphakathini behlola ukulunga nokungalungi komsebenzi woMoya oNgcwele. Futhi baze bafundise abaphostoli abanomsebenzi omusha woMoya oNgcwele, bephawula futhi bekhuluma kungafanele; ubuntu babo buphansi kakhulu, futhi abanangqondo kwakona. Ngeke lufike na usuku lapho abantu abanjalo beyolahlwa umsebenzi woMoya oNgcwele, futhi bashe emililweni yasesihogweni. Abawazi umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa kunalokho bayawugxeka umsebenzi Wakhe, futhi baphinde bazame ukutshela uNkulunkulu ukuthi asebenze kanjani. Bangamazi kanjani abantu abangenangqondo kanjalo uNkulunkulu? Umuntu ufinyelela ekwazini uNkulunkulu ngesikhathi senqubo yokumfuna nokuzizwela Yena; ufika ekumazini uNkulunkulu ngokukhanyiselwa uMoya oNgcwele, hhayi ngokumgxeka ngomathanda. Uma ulwazi lwabantu ngoNkulunkulu luya ngokucophelela, bayanciphisa ukumelana Naye. Uma siqhathanisa, uma ulwazi lwabantu ngoNkulunkulu luphansi, yilapho kulula ukuthi bamelane Naye. Imibono yakho, imvelo yakho endala, nobuntu, isimilo kanye nesimo sakho sokuziphatha, “isamba” omelana ngaso noNkulunkulu, futhi ngangokukhohlakala, ukonakaliswa kanye nokubaphansi oyikho, ingangokunyukela kokuba kwakho isitha sikaNkulunkulu. Labo abanemibono emibi kakhulu futhi abanesimo sokuzithwala banobutha ngisho nakakhulu noNkulunkulu othathe isimo sesintu, futhi abantu abanjalo abaphikikristu.

kwesithi “Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Wonke amabandlaanabantu abaphazamisa ibandla, abantu abaphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Bonke laba bantu bamelela uSathane emndenini kaNkulunkulu. Lolu hlobo lomuntu luhle kakhulu ekuzenziseni, nasekuzeni ngenhlonipho phambi kwaMi, lunqekuzisa ikhanda futhi lukhothame, lwenzise okwezinja ezingcolile, lunikele ngakho “konke” ukuze lufeze izinhloso zalo, kodwa luveze ububi balo phambi kwabafowethu nodadewethu. Lapho bebona umuntu enza iqiniso bayamhlasela bamkhiphe inyumbazane, futhi lapho bebona umuntu ongcole ukwedlula bona, bayamdumisa futhi bamthophe, baphathe abanye ngonya ebandleni. Kungashiwo ukuthi amabandla amaningi analolu hlobo “lwenyoka eyingozi,” lolu hlobo “lwenja” ngaphakathi kwawo. Bahlangana ngamakhanda, baqwayize amehlo futhi baphakamiselane izandla bodwa, futhi akekho kubo owenza iqiniso. Onoshevu omningi “idemoni eliholayo,” futhi noma ubani ohlonishwa kakhulu uyabahola, aphakamise ifulege labo. Laba bantu bayedlulela ebandleni, basakaze imibono yabo ephambene, bakhulule ukufa, benze umathanda, basho abakuthandayo, kungekho muntu ongalokotha abavimbe, bagcwele isimo sobusathane. Ngemva nje kokuphazamisa, ifu lokufa liyangena ebandleni. Labo abenza iqiniso ebandleni bayayekwa futhi abakwazi ukwenza okusemandleni, kuyilapho labo abaphazamisa ibandla besakaza ukufa ebandleni. Okukhulu nakakhulu, ukuthi iningi liyabalandela. Lolu hlobo lwebandla lumane lulawulwa uSathane futhi uSathane inkosi yalo. Uma abantu bebandla bengasukumi baxoshe lawo mademoni aholayo, nabo bazochithwa kungekudala. Kusukela manje kumele kwenziwe okuthile ngalolu hlobo lwebandla. Uma labo abakwazi ukwenza iqiniso kancane bengafuni, ibandla lizovalwa. Uma kungenamuntu ebandleni ozimisele ukwenza iqiniso, kungekho muntu ongafakazela uNkulunkulu, kusho ukuthi ibandla kufanele likhishwe inyumbazane ngokugcwele, futhi ukuxhumana kwalo namanye amabandla kumele kuqedwe. Lokhu kubizwa ngokungcwaba ukufa nokuxosha uSathane.

kwesithi “Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma kunezinyoka ezinoshevu eziningana ebandleni, kanye nezimpukane ezingaqondi ezizilandelayo, uma ibandla lingayiqedi lembumba nokukhohlisa kwalezi zinyoka ngemva kokuthola iqiniso, lezi ziwula zizoqothulwa ekugcineni. Nakuba lezi zimpukane ezincane kungenzeka azenzanga lutho olubi, zikhohlisa kakhulu, zinekhono nobuchule futhi wonke umuntu onjalo uzoqothulwa. Akekho noyedwa ozoshiywa! Labo abangabakaSathane bayobuyiselwa kuSathane, kuyilapho labo abangabakaNkulunkulu nakanjani beyohamba bafune iqiniso; lokhu kunqunywa ukwakheka kwabo. Bonke labo abalandela uSathane mababhujiswe! Akunazwela oluyoboniswa laba bantu. Labo abafuna iqiniso mabalungiselwe futhi bavunyelwe bajabulele izwi likaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo. UNkulunkulu ulungile; akabaphathi abantu ngokungenabulungisa. Uma ungudeveli, ngeke ukwazi ukwenza iqiniso. Uma ungumuntu ofuna iqiniso, nakanjani ngeke uthunjwe uSathane—lokhu akuthandabuzwa.

kwesithi “Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene