Yini umehluko osemqoka phakathi komsebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi womuntu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Umsebenzi kaNkulunkulu Uqobo ubandakanya umsebenzi wabo bonke abantu, futhi uphinde umele umsebenzi waso sonke isikhathi somlando. Lokhu kusho ukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu uwodwa umela…

2018-07-26 16:12:37

Yini umehluko phakathi komsebenzi walabo abasetshenziswa nguNkulunkulu kanye nomsebenzi wabaholi benkolo?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi wathi, Yizwani manje amazwi ami: … Inceku yami uMose akanjalo, othembekile endlini yami yonke” (UNumeri 12:6-7). “Maye kubelusi bakwa-Israyeli abazondla bona! abelusi akufanele bo…

2018-07-26 16:13:47

Umuntu kufanele abone umehluko phakathi kukaKristu osenyameni kanye noKristu bamanga nabaphrofethi bamanga

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo” (Mathewu 24:23-…

2018-07-26 16:14:28

Umuntu okholwa kuNkulunkulu kufanele akwazi ukuhlaluka abelusi bamanga nomphikukristu ukuze alahle inkolo abuyele kuNkulunkulu

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Isho kanje iNkosi UNKULUNKULU kubelusi; Wo kubelusi bakwa-Israyeli abazondla bona! abelusi akufanele bondle izimvu na? Nidla amanoni, futhi nembatha uboya, nihlaba ezikhulupheleyo: kodwa…

2018-08-15 19:31:06

Yini umehluko osemqoka phakathi komsebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi womuntu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Umsebenzi kaNkulunkulu Uqobo ubandakanya umsebenzi wabo bonke abantu, futhi uphinde umele umsebenzi waso sonke isikhathi somlando. Lokhu kusho ukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu uwodwa umela…

2018-07-26 16:12:37

Yini umehluko phakathi komsebenzi walabo abasetshenziswa nguNkulunkulu kanye nomsebenzi wabaholi benkolo?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi wathi, Yizwani manje amazwi ami: … Inceku yami uMose akanjalo, othembekile endlini yami yonke” (UNumeri 12:6-7). “Maye kubelusi bakwa-Israyeli abazondla bona! abelusi akufanele bo…

2018-07-26 16:13:47

Umuntu kufanele abone umehluko phakathi kukaKristu osenyameni kanye noKristu bamanga nabaphrofethi bamanga

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo” (Mathewu 24:23-…

2018-07-26 16:14:28

Umuntu okholwa kuNkulunkulu kufanele akwazi ukuhlaluka abelusi bamanga nomphikukristu ukuze alahle inkolo abuyele kuNkulunkulu

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Isho kanje iNkosi UNKULUNKULU kubelusi; Wo kubelusi bakwa-Israyeli abazondla bona! abelusi akufanele bondle izimvu na? Nidla amanoni, futhi nembatha uboya, nihlaba ezikhulupheleyo: kodwa…

2018-08-15 19:31:06