I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Yini iqiniso? Yini ulwazi lweBhayibheli nemfundiso?

16

1. Yini iqiniso? Yini ulwazi lweBhayibheli nemfundiso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:

Ekuqaleni kwakukhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu.”“Futhi uLizwi waba yinyama, futhi wahlala phakathi kwethu, … egcwele umusa neqiniso”(Johane 1:1, 4).

Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila” (Johane 14:6).

Bangcwelise ngeqiniso lakho: izwi lakho liyiqiniso” (UJohane 17:17).

“Waphendula futhi wathi kubo, UIsaya waprofetha kahle ngani bazenzisi, njengalokhu kulotshiwe, Laba bantu bangidumisa ngezindebe zabo kodwa inhliziyo yabo ikude nami, Nokho, bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Ngoba, ngokuyeka umyalo kaNkulunkulu, nibambe isiko labantu, njengokugeza amabhodwe nezinkomishi: kanye nezinye izinto eziningi ezinjalo enizenzayo. Futhi wathi kubo, Nichitha umyalo kaNkulunkulu, ukuze nigcine isiko lenu. … Nenza izwi likaNkulunkulu libe yize ngesiko lenu, enilivezileyo: futhi nezinye izinto eziningi ezinjalo niyazenza” (UMarku 7:6-9, 13).

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

uNkulunkulu uyiqiniso, indlela Kanye nokuphila.

kwesithi “Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Noma ngabe ufike kuliphi izinga ngokwesipiliyoni sakho, awuhlukaniseki nezwi likaNkulunkulu noma iqiniso, futhi nalokhu ukuqonda ngesimo sikaNkulunkulu kanye nalokhu okwaziyo ngalokho uNkulunkulu anakho nayikho, konke kubonakala emazwini kaNkulunkulu; kuxhumene ngendlela engenakuhlukaniswa neqiniso. Isimo sikaNkulunkulu kanye nalokho anakho nayikho, ngokwakho kuyiqiniso; iqiniso liwukubonakaliswa kwesimo sikaNkulunkulu kanye nalokhu anakho nayikho. Lenza lokhu uNkulunkulu anakho nayikho kuqine futhi ukusho ngokugcizelela; likutshela ngqo ukuthi uNkulunkulu uthandani, yini angayithandi, yini Afuna ukuba uyenze futhi yini angayivumeli ukuba uyenze, ibaphi abantu abenyanyayo futhi ibaphi abantu athokoza ngabo. Emva kweqiniso uNkulunkulu alishoyo, abantu bangabona ukwenama, intukuthelo, usizi, nentokozo, kanye nengqikithi Yakhe—lokhu ukwambulwa kwesimo Sakhe.

kwesithi “Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Ukuthi amazwi Ami aliqiniso, indlela kanye nokuphila.

kwesithi “Kumele Ubhekisise Izenzo Zakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Iqiniso liyinto ehamba phambili ekuphileni futhi liwukuphila okusezingeni eliphakeme kubo bonke abantu emhlabeni. Ngenxa yokuthi liyimfuneko uNkulunkulu ayenzele abantu futhi liwumsebenzi uNkulunkulu azenzele wona, ngakho libizwa ngokuthi imfihlo yokuphila. Akuyona imfihlo efinyezwe entweni ethile, noma amazwi adumile avela kothile ophezulu; kunalokho ingamazwi avela eNkosini yasemazulwini nasemhlabeni futhi yazo zonke izinto, engewona amazwi afinyezwe umuntu, kunalokho awukuphila okuyifa kukaNkulunkulu. Ngakho abizwa ngokuthi imfihlo yokuphila ephakeme kunazo zonke.

kwesithi “UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Yini iqiniso? Yini ulwazi lweBhayibheli nemfundiso?

Yonke into uNkulunkulu ayenzayo iyiqiniso nokuphila. Iqiniso le sintu kuyinto abangeke bayiswele ezimpilweni zabo, ngeke baphile ngaphandle kwayo; ungasho futhi ukuthi iyonanto enkulu kakhulu. Noma ungeke wakwazi ukuyibona, noma ukuyithinta, ukubaluleka kwayo kuwe ngeke ukuzibe; iyonanto kuphela engaletha ukuthula enhliziyweni yakho.

kwesithi “Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Leli qiniso liyisimo sokuphila ebuntwini obujwayelekile, okusho ukuthi, yilokho okwakudingeka kumuntu ngesikhathi edalwa uNkulunkulu, konke ngomuntu (okuhlanganisa ingqondo, ukuqonda, ukuhlakanipha, nolwazi oluyisisekelo lokuba umuntu).

kwesithi “UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

UKristu wezinsuku zokugcina uletha ukuphila, futhi ukubekezela kanye nendlela yeqiniso engunaphakade. Leli qiniso liyindlela umuntu angathola ukuphila ngayo, futhi yiyo kuphela indlela umuntu ayokwazi uNkulunkulu ngayo futhi agunyazwe uNkulunkulu.

kwesithi “UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ukufinyelela ekuyiqondeni kwangempela incazelo yangempela yezwi likaNkulunkulu akuyona indaba elula. Ungacabangi nje ukuthi ungakwazi ukuhumusha incazelo esobala yawo wonke amazwi kaNkulunkulu, nokuthi wonke umuntu uthi ukuhumusha kwakho kuhle futhi bayakuncoma, ngakho kusho ukuthi uyaliqonda izwi likaNkulunkulu. Lokho akufani nokuqonda izwi likaNkulunkulu. Uma usuthole ukukhanya okuthile okusuka ngaphakathi ezwini likaNkulunkulu futhi usuyitholile incazelo yangempela yezwi likaNkulunkulu, uma ungasho ukuthi kuyini ukubaluleka kwezwi likaNkulunkulu nokuthi liletha muphi umthelela wokugcina, kulapho sekukhanya konke lokhu lapho kuba khona izinga elithile lokuqonda izwi likaNkulunkulu. Ngakho, ukuqonda izwi likaNkulunkulu akulula nje. Ngoba nje uyakwazi ukunikeza incazelo enhle ngombhalo wezwi likaNkulunkulu akusho ukuthi uyaliqonda. Noma ngabe uwuhumusha kanjani umbhalo wezwi likaNkulunkulu kusewumbono kanye nendlela yokucabanga komuntu futhi akunamsebenzi. …

Uma uhumusha ngokombhalo wezwi noma ngokokuzakhela isithombe kwendlela yakho yokucabanga, kusho ukuthi ukuqonda kwakho akulona iqiniso ngisho ngabe uyakwazi ukuhumusha ngobugagu obukhulu. Uma ungakwenzi ngokufanele, ungase uthathe umqondo ngokungahambisani nesimo bese uliqonda ngokungeyikho izwi likaNkulunkulu, okuyinkinga kakhulu. Ngakho, iqiniso litholakala ikakhulu ngokwamukela ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele ngenkathi ufinyelela ekwazini izwi likaNkulunkulu. Ukuqonda nokuhumusha umbhalo wezwi Lakhe nje akusho ukuthi usulitholile iqiniso. Uma udinga kuphela ukuhumusha umbhalo wezwi Lakhe, kubaluleke ngani-ke ukukhanyiselwa nguMoya oNgcwele? Kuleso simo izinga elithile lemfundo beliyosebenza, futhi abangafundile bebeyoba senkingeni enkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu awukwazi ukuqondwa yingqondo yomuntu. Ukuqonda okuyiqiniso kwezwi likaNkulunkulu kuncike kakhulu ekukhanyiselweni okuvela kuMoya oNgcwele; yilo umgudu wokuthola iqiniso.

kwesithi “Indlela Yokwazi Imvelo Yomuntu” encwadini ethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Uma nilifunda kakhulu izwi likaNkulunkulu kodwa niqonda kuphela okubhalwe kulo, ningenalo ulwazi ngezwi likaNkulunkulu ekuphileni kwenu okungokoqobo, ngeke nilazi izwi likaNkulunkulu. Ngokwenu, izwi likaNkulunkulu alikhona ukuphila, kodwa liyimibhalo efile. Uma ugcina ngokubambelela emibhalweni efile, ngeke uyiqonde ingqikithi yezwi likaNkulunkulu, futhi ngeke uyiqonde intando Yakhe. Incazelo kamoya yezwi likaNkulunkulu kini iyocaca kuphela lapho niqaphela izwi Lakhe ezintweni enidlula kuzo, futhi incazelo kamoya ngamaqiniso amaningi ningayibamba kulezo zinto kuphela, futhi izinto enidlule kuzo ezinganikhanyisela izimfihlakalo zezwi likaNkulunkulu. Uma ningalenzi, akunandaba ukuthi izwi Lakhe licace kangakanani, okuwukuphela kwento eniyibambile nje izincwadi nezimfundiso eziyize leze, eseziphenduke imithetho yenkolo kini. Akuyona yini lena into eyenziwa abaFarisi? Uma nilenza futhi nilibona izwi likaNkulunkulu, liba yinto enokwenzeka kini; uma ningafuni ukulenza, kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu kini lithi alifane nenganekwane yezulu lesithathu. …

… Abantu abaningi baneliswa nje ukumane baqonde okubhalwe ezwini likaNkulunkulu bagxile ekuzihlomiseni ngezimfundiso ngaphandle kokuqonda ukujula kwazo ngokuzenza; akuyona yini leyo indlela yabaFarisi? Inkulumo ethi “izwi likaNkulunkulu liwukuphila” ingaba kanjani yiqiniso kubo? Ukuphila komuntu kungaqhakaza kuphela lapho umuntu enza izwi likaNkulunkulu; ngeke kumane nje kukhuliswe ukuthi ufunda izwi Lakhe. Uma nikholelwa ukuthi ukuqonda izwi likaNkulunkulu kwanele ukuze umuntu aphile, abe nesimo, kusho ukuthi ukuqonda kwenu kuphambene. Ukuliqonda ngempela izwi likaNkulunkulu kwenzeka lapho nenza iqiniso, futhi kumele niqonde ukuthi “iqiniso ningaliqonda kuphela ngokuthi nilenze.”

kwesithi “Landelani Iqiniso Uma Seniliqonda” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene