Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 47

Nkulunkulu uSomandla wokulunga—Onamandla Onke! Kuwe ngokuqinisekile akukho okufihliwe. Leyo naleyo mfihlakalo kusuka endulo kuze kube phakade, abantu abangakaze bayambule, Kuwe iyavezwa futhi icace ngokuphelele. Asisadingi ukufuna nokuphumputha, ngoba namuhla isiqu Sakho sivezwa obala kithina, uyimfihlakalo eyambuliwe, futhi unguNkulunkulu ophilayo uqobo Lwakhe, futhi okwanamuhla ubhekene nathi, futhi kithi ukubona isiqu Sakho ngukubona yonke imfihlakalo yendawo yokomoya. Ngempela lokhu kuyinto okungekho muntu obengayicabanga! Uphakathi kwethu namuhla, nangaphakathi kithi, impela useduze ngokwedlulele nathi ukuthi singachaza; imfihlakalo engaphakathi kwalokho ayinamkhawulo!

UNkulunkulu uSomandla useluphethile uhlelo Lwakhe lokuphatha. UyiNkosi yezulu nomhlaba enqobileyo. Zonke izinto nazo zonke izindaba zisekulawulweni yizandla Zakhe. Bonke abantu bayaguqa bakhonze, bebiza igama likaNkulunkulu wangempela—uSomandla. Zonke izinto, ngamazwi aphuma emlonyeni Wakhe, ziyenzeka. Kungani niyekethisa kangaka, ningakwazi ngokuzimisela ukuzenza nisebenze Naye, nixhumane eduze Naye, futhi ningene Naye enkazimulweni? Kungaba ukuthi nizimisele ukuhlupheka? Nizimisele ukulahlwa? Nicabanga ukuthi angazi ukuthi ngubani ozinikele Kimi ngobuqotho, nokuthi ngubani ozikhandlele Mina ngobuqotho? Bantu abangazi! Ziwula! Anikwazi ukubona izinhloso Zami, ingasaphathwa eyokukhombisa ukucabangela imithwalo Yami, nihlala ningenza ngikhathazeke ngani, nginisebenzele. Kuyogcinaphi?

Ukuphila ngokuvumelana Nami kuzo zonke izinto, ukungifakazela kuzo zonke izinto—ngabe kalula kusho ukukhuluma nje? Anikwazi okunilungele! Izinto enizenzayo nizenza ngaphandle Kwami, futhi ngikhona kancane ngokwengeziwe ezimpilweni zenu zansuku zonke. Ngiyazi ukuthi anikuthathi neze njengokubalulekile ukukholwa kuNkulunkulu, ngakho lezi yizithelo enizithelayo. Anikavuki, futhi uma niqhubeka ngale ndlela, niyohlaza igama Lami.

Zibuze, lapho ukhuluma ngabe ngikhona lapho nawe? Lapho udla noma ugqoka izingubo zakho ngabe isethembiso Sami sikhona kulokho? Anicabangi ngempela! Lapho kukhona iphuzu elishiwoyo, uma lingaqondisiwe kuwe ngqo, ukhombisa ubunjalo bakho bangempela, futhi akekho kinina okholwayo. Ukuba bekungayona le ndlela, beniyozicabanga ukuthi nibakhulu, nokuthi ninezinto eziningi phakathi kinina. Anazi ukuthi nigcwaliswe ngaphakathi ububi bukaSathane? Sebenzani Nami ukuchitha zonke lezi zinto. Vumela enginakho nengiyikho kuhlale phakathi kuwe ngokugcwele, ngale ndlela uyophila ngokuvumelana Nami, ungifakazele ngokoqobo okwengeziwe, wenze abantu abaningi ngenxa yenu bathobe phambi kwesihlalo Sami sobukhosi. Kufanele nazi ukuthi usinda kangakanani umthwalo osemahlombe enu: ukuphakamisa uKristu, ukuveza uKristu, ukufakazela uKristu, ukuze inqwaba yabantu ithole insindiso futhi umbuso Wami uhlale uqinile futhi ungazamazamiseki. Ngiphawula lokhu ukuze ningahambi ngokudideka, ningaqondi ukubaluleka komsebenzi wanamuhla.

Ningenamandla lapho nibhekene nezinto, njengezintuthwane epanini lokuthosa elishisayo—nigijima nizungeza: lokhu kuyisimo senu. Ngaphandle nibukeka njengabantu abadala, kodwa impilo yenu yangaphakathi ngeyengane, ekwazi ukudala inkinga kuphela, nengeza emthwalweni Wami. Uma kunento encane engingazikhathazi ngayo, nenza inkinga, akunjalo? Ningaziboni ukuthi nilungile. Engikushoyo kuyiqiniso. Ningacabangi ukuthi yilokhu nginishumayeza, sengathi ngisebenzisa amazwi azwakala ephakeme. Isimo senu sangempela sinje.

Okwedlule:Isahluko 46

Okulandelayo:Isahluko 48

Okuqukethwe Okuhlobene