I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Bonke Abangamazi UNkulunkulu Bayilabo Abaphikisana NoNkulunkulu

Ukuqonda inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu, umphumela okufanele umuntu afinyelele kuwo, kanye nentando kaNkulunkulu mayelana nomuntu, yilokho okufanele wonke umuntu olandela uNkulunkulu afinyelele kukho. Manje into abantu bonke abayeswele ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu. Umuntu akazi futhi akaqondi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu kumuntu uyini empeleni, umsebenzi kaNkulunkulu uwonke, kanye nentando kaNkulunkulu kusukela ekudalweni komhlaba. Lokhu kusilela akuve kuwukuthi kwande emhlabeni wezenkolo kuphela kodwa kugcwele kubo bonke abantu abakholelwa kuNkulunkulu. Uma sekufika usuku lapho umbona ngempela uNkulunkulu futhi ubona ubuhlakani bukaNkulunkulu; uma usubona yonke imisebenzi kaNkulunkulu futhi uqonda ukuthi uNkulunkulu Uyini nokuthi Unani; uma ubona ukuchichima Kwakhe, ubuhlakani, isimangaliso, kanye nawo wonke umsebenzi Wakhe kumuntu, yilapho uyobe sewuthole ukukholwa okunempumelelo kuNkulunkulu. Uma kuthiwa uNkulunkulu uyikho konke futhi uchichima kakhulu, kusho ukuthini ukuthi, uyikho konke kukho konke? Futhi kuchazwa ukuthini ngokuchichima? Uma ungakuqondi lokhu, kungethiwe ukholelwa kuNkulunkulu. Kungani ngithi labo abasemhlabeni wezenkolo abakholelwa kuNkulunkulu futhi bangabenzi bobubi, abawuhlobo olufanayo noSathane? Uma ngithi bangabenzi bobubi, kungenxa yokuthi abayiqondi intando kaNkulunkulu noma babone ubuhlakani Bakhe. UNkulunkulu akawuvezi umsebenzi Wakhe kubo nhlobo; bangabantu abayizimpumputhe, abangayiboni imisebenzi kaNkulunkulu. Yilabo abashiywe nguNkulunkulu, abanganakekelwe futhi abangavikelwe uNkulunkulu, ingasaphathwa eyomsebenzi kaMoya Oyingcwele. Labo abangenawo umsebenzi kaNkulunkulu bangabenzi bobubi futhi bamelene noNkulunkulu. Labo engithi bamelene noNkulunkulu yilabo abangamazi uNkulunkulu, labo abazisa uNkulunkulu ngamazwi angasho lutho kodwa abamazi Yena, labo abalandela uNkulunkulu kodwa bengamhloniphi, nalabo abazitika ngomusa kaNkulunkulu kepha bengakwazi ukusukuma bamfakazele. Ngaphandle kokuqonda inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi kaNkulunkulu kumuntu, umuntu ngeke aba nokuvumelana nenhliziyo kaNkulunkulu, futhi ngeke ame abe ufakazi kaNkulunkulu. Isizathu sokuthi umuntu amelane noNkulunkulu siqhamuka, ngasohlangothini olulodwa, esimweni somuntu esonakele, futhi ngakolunye uhlangothi, ekungabini nolwazi ngoNkulunkulu nokweswela ukuqonda imigomo yomsebenzi kaNkulunkulu kanye nentando yakhe ngabantu. Lezi zimo zombili ziyahlangana zibe umlando wokungavumi ukusondelana nomuntu noNkulunkulu. Izimfundamakhwela okholweni ziphikisana noNkulunkulu ngoba ukuphikisana okunjalo kusemvelweni yazo, kube ukuphikisana noNkulunkulu kwalabo abaneminyaka eminingi bekholwa kuvela ekungabini nolwazi kwabo ngoNkulunkulu, ngaphezu kwesimo sabo esinenkohlakalo. Ngesikhathi esingaphambilini kokuba uNkulunkulu athathe isimo senyama, isiklalo sokubona noma umuntu wayemelene noNkulunkulu kwabe kuwukuthi wayeyigcina yini imiyalelo eyayibekwe nguNkulunkulu ezulwini. Njengesibonelo, eNkathini yoMthetho, noma ubani owayengayigcini imithetho kaJehova, kwakuyilabo abamelene noNkulunkulu; noma ubani owayentshontsha iminikelo kaJehova, kanye nanoma ubani owayemelana nalabo uNkulunkulu abenzele umusa babe yilabo abamelene noNkulunkulu futhi labo babekhandwa ngamatshe baze bafe; noma ubani owayengahloniphi uyise nonina, kanye noma ubani owayeshaya noma aqalekise omunye kwabe kuyilabo abangayigcini imithetho. Futhi bonke ababengayigcini imithetho kaJehova kwabe kuyilabo ababemelene Naye. Lokhu kwakungasenjalo ngeNkathi yoMusa, lapho noma ubani omelana noJesu kwabe kuyilabo abamelene noNkulunkulu, futhi noma ubani owayengalaleli amazwi ayekhulunywe nguJesu kwabe kuyilabo abamelene noNkulunkulu. Kule Nkathi, ukunquma “ngokumelana noNkulunkulu” kwachazwa ngokucacile nangokuyikho ngempela. Ngenkathi uNkulunkulu engakasithathi isimo senyama, isilinganiso sokuthi umuntu wayemelene noNkulunkulu kwakusekelwe ukuthi umuntu wayekhonza futhi ebheka phezulu kuNkulunkulu ongabonakali ezulwini. Incazelo “ngokumelana noNkulunkulu” ngaleso sikhathi kwabe kungeyona eyangempela, ngoba umuntu ngaleso sikhathi wayengakwazi ukubona uNkulunkulu noma ukwazi umfanekiso kaNkulunkulu noma ukuthi Wayesebenza futhi Ekhuluma kanjani. Umuntu wayengenayo imibono ngoNkulunkulu futhi wayekholelwa kuNkulunkulu ngokungaqondi, ngoba Wayengakaveli kumuntu. Ngakho, noma eyiphi indlela umuntu ayekholelwa kuNkulunkulu emicabangweni yakhe ngayo, uNkulunkulu wayengabasoli noma afune okuningi kumuntu, ngoba umuntu wayengakwazi nhlobo ukubona uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ethatha isimo senyama futhi efika ukuzosebenza phakathi kwabantu, bonke bayambona uNkulunkulu futhi bayezwa amazwi Akhe, futhi bonke bayabona okwenziwa uNkulunkulu enyameni. Ngaleso sikhathi, yonke imibono yomuntu yancibilika yaba yize. Kulabo ababona uNkulunkulu evela enyameni, bonke abanokulalela ezinhliziyweni zabo ngeke balahlwe, kepha labo abamelana Naye ngamabomu kuzothiwa bayisitha sikaNkulunkulu. Abantu abanjalo bangabaphikuKristu futhi bayizitha ezimelana noNkulunkulu ngenhloso. Labo abanemibono mayelana noNkulunkulu kepha bemlalele ngentokozo ngeke balahlwe. UNkulunkulu ulahla umuntu ngenxa yezinhloso nezenzo zakhe, hhayi ngenxa yemicabango nemibono yakhe. Uma umuntu wayelahlwa ngenxa yalokho, bekungeke kube khona owayezophunyuka ezandleni ezinolaka zikaNkulunkulu. Labo abamelana noNkulunkulu esesimweni sesintu ngenhloso bayojeziswa ngobuhlongandlebe kwabo. Ukumelana kwabo ngenhloso noNkulunkulu kusuka emicabangweni yabo Ngaye, edala ukuthi baphazamise umsebenzi kaNkulunkulu. Abantu abanjalo ngamabomu bayamelana futhi bachithe umsebenzi kaNkulunkulu. Abamane babe nemibono ngoNkulunkulu, kodwa benza lokho okuphazamisa umsebenzi Wakhe, futhi kungenxa yalesi sizathu abantu abanjalo beyolahlwa. Labo abangaphazamisa ngamabomu umsebenzi ngeke balahlwe njengezoni, ngoba bayakwazi ukulalela ngenhloso futhi bangadali ukuthikamezeka nokuphazamiseka. Abantu abanjalo ngeke balahlwe. Nokho, uma abantu sebezizwele iminyaka yomsebenzi kaNkulunkulu, uma besafihle imibono yabo ngoNkulunkulu futhi beqhubeke nokungakwazi ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu osesimweni somuntu, nakuba sebebhekane Naye iminyaka, bayaqhubeka nokubambelela emibonweni ngoNkulunkulu futhi baselokhu bengakwazi ukwazi uNkulunkulu, noma bengadali inkinga ngemibono eminingi ngoNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, futhi noma le mibono ingaveli, abantu abanjalo abalusizo lwalutho kumsebenzi kaNkulunkulu. Abakwazi ukushumayela ivangeli noma babe ngofakazi baNkulunkulu; abantu abanjalo abasizi ngalutho futhi bayiziwula. Ngenxa yokuthi abamazi uNkulunkulu futhi abakwazi ukuxosha imibono yabo ngoNkulunkulu, bayalahlwa. Kungashiwo kanje: akuyona into eqabukwayo ukuba izimfundamakhwela okholweni zibe nemibono ngoNkulunkulu noma zingazi lutho Ngaye, kodwa akujwayelekile kulabo asebekholwe iminyaka eminingi futhi bazizwela okuningi maqondana nomsebenzi kaNkulunkulu ukuthi babambelele emibonweni enjalo, kungasaphathwa ukuthi bangazilutho ngoNkulunkulu. Ingenxa yale simo esingalunganga yingakho laba bantu belahlwa. Abantu abangajwayelekile abalusizo lwalutho; bayilabo abamelana noNkulunkulu kakhulu futhi abathakasele umusa kaNkulunkulu ngokuyize. Bonke abantu abanjalo bayolahlwa ekugcineni!

Noma obani abangayiqondi inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu yilabo abamelana noNkulunkulu, nakakhulu labo abaziyo ngenhloso yomsebenzi kaNkulunkulu kepha bangafuni ukwenelisa uNkulunkulu. Labo abafunda iBhayibheli emasontweni amakhulu, kepha akekho noyedwa oqondayo inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu. Akekho noyedwa okwazi ukwazi uNkulunkulu; ngaphezu kwalokho, akekho noyedwa ovumelana nenhliziyo kaNkulunkulu. Bonke bangabantu abangenamsebenzi, abanyanyekayo, ngamunye bamile phezulu ukufundisa uNkulunkulu. Nakuba belibiza igama likaNkulunkulu, bamelana Naye ngenhloso. Nakuba bezibiza ngokwabo ukuthi bangamakholwa kaNkulunkulu, bayilabo abadla inyama futhi baphuze igazi lomuntu. Bonke abantu abanjalo bangoSathane abadla umphefumulo womuntu, amadimoni aphazamisa ngenhloso labo abazama ukungena endleleni efanele, nezikhubekiso ezikhinyabeza indlela yalabo abafuna uNkulunkulu. Nakuba “bephile qingqo,” abalandeli babo bangazi kanjani ukuthi bangabaphikuKristu abaholela abantu ekuphikisaneni noNkulunkulu? Bangazi kanjani ukuthi bangamadimoni aphilayo afuna imiphefumulo azoyidla? Labo abaziphakamisayo phambi kukaNkulunkulu bayilabo abaphansi kakhulu kubantu, kulapho labo abazithobayo uqobo yibo abahloniphekayo. Futhi labo abacabanga ukuthi bayawazi umsebenzi kaNkulunkulu futhi bamemezele umsebenzi kaNkulunkulu kwabanye ngesasasa elikhulu lapho amehlo abo ebheke Kuye-laba abantu abangenalwazi kunabo bonke. Abantu abanjalo yilabo abangenabo ubufakazi bukaNkulunkulu, futhi yilabo abaqhoshayo futhi abazikhukhumezayo. Labo abakholelwa ukuthi banolwazi oluncane kakhulu ngoNkulunkulu naphezu kwesipiliyoni sabo sangempela kanye nolwazi olubonakalayo ngoNkulunkulu yilabo abathandeka kakhulu Kuye. Abantu abanjengalaba abanobufakazi bangempela futhi bayakwazi ngempela ukuthi bapheleliswe nguNkulunkulu. Labo abangayiqondi intando kaNkulunkulu bayizitha zikaNkulunkulu; labo abayiqondayo intando kaNkulunkulu kepha abangalenzi iqiniso bayizitha zikaNkulunkulu; labo abadla baphuze amazwi kaNkulunkulu kepha benze ngokuphambene nengqikithi yamazwi kaNkulunkulu bayizitha zikaNkulunkulu; labo abanemibono ngoNkulunkulu othathe isimo somuntu futhi abadlubulunda ngenhloso bayizitha zikaNkulunkulu; labo abahlulela uNkulunkulu bayizitha zikaNkulunkulu; futhi nanoma ubani ongakwazi ukwazi uNkulunkulu nokumfakazela uyisitha sikaNkulunkulu. Ngakho yizwa ukunxusa Kwami: Uma unokholo ngempela lokuhamba le ndlela, qhubeka nokuyilandela. Uma ungakwazi ukuyeka ukumelana noNkulunkulu, ngakho vele uhambe kakhulu ushiye ungaze uphelelwe isikhathi. Kungenjalo, ngempela kuyibika okubi kunokuhle, ngoba imvelo yakho yonakalisiwe kakhulu. Awunako nokuncane ukwethembeka noma ukulalela, noma inhliziyo eyomela ukulunga neqiniso. Futhi awunalo ngisho noluncane uthando lukaNkulunkulu. Kungathiwa isimo sakho phambi kukaNkulunkulu sisenkingeni yangempela. Awukwazi ukugcina lokho okufanele ukugcine noma ukhulume lokho okufanele ukukhulume. Awukwazi ukwenza lokho okufanele ukwenze, futhi awukwazi ukwenza umsebenzi okufanele uwenze. Awunakho ukuthembeka, unembeza, ukulalela nokuba nesibindi uqine okufanele ubenakho. Awuzange ubekezelele ukuhlupheka obekufanele ukumele, futhi awunako ukukholwa okufanele ngabe unako. Awunalutho nje oluhle ngawe: Unako ukuzihlonipha okungakusiza ukuthi uqhubeke nempilo? Ngiyakugqugquzela ngithi kungcono uvale amehlo ungunaphakade, ngaleyo ndlela uyohawukela uNkulunkulu ekukhathazekeni ngawe futhi nasekubhekaneni nobuhlungu ngenxa yakho. Uyakholwa kuNkulunkulu kodwa awuyazi intando Yakhe; uyadla futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu kepha awukwazi ukugcina imibandela kaNkulunkulu. Uyakholwa kuNkulunkulu kepha awumazi, futhi uyaphila nakuba ungenanhloso oyilwelayo. Awunazo izinto ezibalulekile kuwe futhi awunanhloso. Uphila njengomuntu kodwa awunawo unembeza, ukwethembeka nokukholeka ngisho okuncane. Kungashiwo kanjani ukuthi ungumuntu? Ukholwa kuNkulunkulu kodwa uyamkhohlisa Yena. Ngaphezu kwalokho, uthatha imali kaNkulunkulu futhi udle eminikelweni Yakhe, kepha ekugcineni, ungakhombisi ukunaka imizwa kaNkulunkulu noma unembeza mayelana noNkulunkulu. Awukho ngisho omncane umbandela kaNkulunkulu okwazi ukuwugcina. Ngakho kungashiwo kanjani ukuthi ungumuntu? Ukudla okudlayo nomoya owuphefumulayo uvela kuNkulunkulu, ujabulela uMusa Wakhe, kepha ekugcineni awunalo noluncane ulwazi NgoNkulunkulu. Esikhundleni salokho, sewuphenduke into yalutho emelene noNkulunkulu. Awusona ke isilwane esingengcono kunenja? Zikhona ezinye izilwane ezinonya njengawe?

Labo befundisi namalunga abama epulpiti eliphakeme befundisa abantu bayizitha zikaNkulunkulu futhi banenhlanganisela noSathane; labo benu abama epulpiti eliphakeme ukushumayela nifundisa abantu, anizona izitha zikaNkulunkulu ezinkulu? Ngaphezu kwalokho, anive nivumelene ngasese ukwenza ububi noSathane? Labo abangayiqondi inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu abakwazi ukuvumelana nenhliziyo kaNkulunkulu. Ngokuqinisekile, ngeke kube yiqiniso kulabo abaqondayo inhloso yomsebenzi Wakhe? Umsebenzi kaNkulunkulu awukaze ube sephutheni; kunalokho ukushisekela komuntu okunephutha. Labo bantu abaphuphile abamelana noNkulunkulu ngenhloso, babi ngokwedlulele futhi benonya ngaphezu kwalabo befundisi namalunga? Baningi abamelene noNkulunkulu, futhi phakathi kwalabo bantu, kunezinhlobo ezehlukehlukene zokumelana noNkulunkulu. Njengoba kukhona zonke izinhlobo zamakholwa, ngokunjalo kukhona zonke izinhlobo zabantu abamelene noNkulunkulu, omunye akafani nomunye. Akekho noyedwa kulabo abangayiboni ngokucacile inhloso kaNkulunkulu ongasindiswa. Akukhathali ukuthi umuntu ubemelene kanjani noNkulunkulu ngaphambilini uma umuntu eseyiqonda inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu futhi enikela imizamo yakhe ukwenelisa uNkulunkulu, izono zakhe zangaphambilini ziyosulwa nguNkulunkulu ahlanzeke. Inqobo nje uma umuntu efuna iqiniso futhi elenza iqiniso, uNkulunkulu ngeke akugcine emqondweni Wakhe ukuthi wenzani. Ngakho-ke, kuncike ekwenzeni iqiniso komuntu, ukuthi uNkulunkulu alungisise umuntu. Ukulunga kukaNkulunkulu lokhu. Ngaphambi kokuthi umuntu abone uNkulunkulu noma azizwele umsebenzi Wakhe, akukhathaleki ukuthi umuntu wenza kanjani mayelana noNkulunkulu, Akakugcini emqondweni lokho. Kepha, uma umuntu esembonile uNkulunkulu futhi wazizwela umsebenzi Wakhe, yonke imisebenzi nezenzo zomuntu ziyabhalwa “emilandweni” kaNkulunkulu, ngoba umuntu usembonile uNkulunkulu futhi waphila emsebenzini Wakhe.

Uma umuntu esebonile lokho uNkulunkulu anakho nayikho, esebonile ubukhulu Bakhe, futhi waze wawazi ngempela umsebenzi kaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, uma isimo somuntu sangaphambilini sesishintshiwe, umuntu uzobe eselahla isimo sakhe esinokudlubulunda esimelana noNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi wonke umuntu uke wamelana noNkulunkulu futhi wonke umuntu wake wamhlubuka uNkulunkulu. Kepha, uma uzimisele ukulalela uNkulunkulu Osethathe isimo sesintu, futhi kusukela manje wenelise inhliziyo kaNkulunkulu ngokuthembeka kwakho, ukwenza iqiniso okufanele ulenze, ukwenza umsebenzi wakhe njengoba kufanele, futhi ugcine imigomo ekufanele uyigcine, uyilowo ozimisele ukulahla ukudlubulunda ukwenelisa uNkulunkulu futhi lowo ungapheleliswa uNkulunkulu. Uma unqaba ukubona amaphutha akho futhi ungenayo inhliziyo yokuphenduka; uma uqhubeka ezindleleni zakho zokuhlubuka, futhi ungenayo nhlobo inhliziyo yokusebenza noNkulunkulu nokwenelisa uNkulunkulu, isiwula esinenkani njengawe ngokuqinisekile siyothola ukujeziswa futhi asisoze sibe yilowo angapheleliswa nguNkulunkulu. Uma unjalo, uyisitha sikaNkulunkulu namuhla nakusasa, futhi uyohlala uyisitha sikaNkulunkulu nangosuku okulandelayo; uyohlala njalo uyimbangi nesitha sikaNkulunkulu. Uyokudedela kanjani uNkulunkulu? Kuyimvelo yomuntu ukumelana noNkulunkulu, kodwa umuntu ngeke azimisele ukufuna izimfihlo zokumelana noNkulunkulu ngoba ukushintsha imvelo yakhe kuwumsebenzi onzima ngangentaba. Uma isimo sinjalo kungcono uvele uhambe kakhulu ungaze uphelelwe isikhathi, hleze ukujeziswa kwakho ngesikhathi esizayo kube nzima kakhulu, futhi hleze imvelo yakho yobulwane ivele futhi ingalawuleki uze umzimba wakho wenyama ushabalaliswe nguNkulunkulu ekugcineni. Uyakholwa kuNkulunkulu ukuze ubusiseke; uma ekugcineni, izinto ezimbi zodwa zikwehlela, ngeke kulunge lokho. Ngiyakukhuthaza ukuthi wenze elinye isu; noma yini enye into ongayenza ingangcono kunokholo lwakho kuNkulunkulu. Ngokuqinisekile, zikhona ezinye izindlela ngaphandle kwalena? Ungaqhubeka nempilo ngaphandle kokufuna iqiniso? Kungani ungaphila ungezwani noNkulunkulu ngale ndlela?

Okwedlule:Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu

Okulandelayo:Umsebenzi Nokungena (1)