Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha sikaNkulunkulu

Ngemva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa zenkohlakalo, umuntu waba ndikindiki wangahlakanipha, waba idimoni eliphikisa uNkulunkulu kangangokuba ukuhlubuka komuntu kuNkulunkulu kufakwe ezincwadini zomlando kanti umuntu ngokwakhe akakwazi ukunikeza izizathu ezanele zalokhu kuhlubuka kwakhe – ngoba umuntu wonakaliswe kakhulu uSathane, wadukiswa nguSathane akazi nokuthi enze njani. Ngisho nanamuhla, umuntu usamkhaphela uNkulunkulu: Uma umuntu ebona uNkulunkulu uyamkhaphela, futhi noma engamboni uNkulunkulu nalapho futhi uyamkhaphela. Kukhona nalabo abathe babona iziqalekiso nolaka lukaNkulunkulu kodwa balokhu bemkhaphela. Ngakho ngithi umqondo womuntu ulahlekelwe ukusebenza kwawo kwasekuqaleni nonembenza wakhe ulahlekelwe ukusebenza kwawo kwasekuqaleni. Umuntu engithathele kuye yisilwane esigqoke izingubo zomuntu, uyinyoka enobuthi, noma ezama kanganani ukuvela enozwelo emehlweni Ami, angeke ngize ngibe nomusa kuye, ngoba umuntu akawutholi umehluko phakathi kokumnyama nokumhlophe, noma umehluko phakathi kweqiniso nokungelona iqiniso. Umqondo womuntu udikibele, kodwa usafisa ukuthola izibusiso; ubuntu bakhe abuthembeki kodwa usafisa ukuba nobukhosi benkosi. Angaba yinkosi kabani, ngomqondo onjalo? Angenza kanjani, ngesimilo esinjalo ukuthi ahlale phezu kwesihlalo sobukhosi? Umuntu ngempela akanamahloni! Ungumuntu omubi kakhulu! Kulabo phakathi kwenu abafisa ukuthola izibusiso, ngiphakamisa ukuthi niqale ngokuthola isibuko nibheke ububi benu – ngabe nifanele ukuba amakhosi? Ninabo ubuso balowo ongahle athole izibusiso? Akukaze kube ngisho noluncane ushintsho esimweni sakho futhi awukaze usebenzise nalinye iqiniso kodwa ufisa ukuba nekusasa elihle. Uyazikhohlisa! Uzalelwe ezweni elingcole kangaka, umuntu selokhu uhangulwe umphakathi, uthonywe inkambiso elungile yokuma komhlaba futhi ufundiswe ezikhungweni zemfundo ephakeme”. Ukucabangela emuva, ukuziphatha okubi, ukubona kabi empilweni, ifilosofi enyanyekayo, ukuba khona okungenamsebenzi, indlela yokuphila namasiko onakele – zonke lezi zinto zinemixhantela enzima enhliziyweni yomuntu zabukela phasi futhi zahlasela unembenza wakhe. Ngalokho – ke umuntu uselokhu eqhele kakhulu kuNkulunkulu, futhi elokhu ephikisana Naye. Isimo somuntu siba sibi kakhulu usuku nosuku kanti akekho namunye umuntu onganikela ngokuzithandela noma yini kuNkulunkulu, namunye ongalalela uNkulunkulu ngokuthanda, nangaphezu kwalokho akekho namunye ongafuna ukubonakala kukaNkulunkulu. Kunalokho, ngaphansi kwendawo ebuswa nguSathane, umuntu akenzi lutho kodwa ulwela injabulo, ezinikela enkohlakalweni yenyama ezweni lodaka. Ngisho noma bezwa iqiniso labo abahlala ebumnyameni abangacabangi ukulenza noma ukuthambekela ekufuneni uNkulunkulu noma ngabe babone ukubonakala Kwakhe. Abantu abonakele kangaka bangaba kanjani nethuba lokusindiswa? Bangahlala kanjani abantu abonakele ekukhanyeni na?

Isimo somuntu kufanele siguquke ukusuka ekuzazini yena uqobo nasekuguqukeni kokucabanga kwakhe, imvelo, nesimo sengqondo – ngezinguquko eziqavile. Kungale ndlela kuphela lapho izinguquko zempela zingaba khona esimweni somuntu. Isimo esonakele somuntu sisuka ekufakelweni ushevu nokunyathelwa nguSathane, ekulinyazweni kakhulu nguSathane emicabangweni, ekuziphatheni, ekuboneni, nasemqondweni wakhe. Kuyacaca ngoba lezi zinto zomuntu eziyisisekelo zoniwe uSathane, futhi azisiyo indlela uNkulunkulu azidala ngayo ekuqaleni, ukuthi umuntu aphikisane noNkulunkulu angaliqondi iqiniso. Labo abazalelwe ezweni elonakele kakhulu ukwedlula onke abanaki kakhulu lokho uNkulunkulu ayikho, noma ukuthi kusho ukuthini ukukholwa kuNkulunkulu. Lapho abantu bekhohlakele kakhulu, kuyancipha ukwazi kwabo ubukhona bukaNkulunkulu, kuncipha nomqondo nokubona kwabo. Umthombo wokuphikisa nokuhlubuka kwabantu kuNkulunkulu ukonakaliswa uSathane. Ngenxa yokuthi umuntu woniwe uSathane, unembeza wakhe usundikindiki, uziphetheka kabi, imicabango yakhe yedlulele futhi isimo sengqondo yakhe sonakele. Ngaphambi kokuba oniwe nguSathane, umuntu wayelandela uNkulunkulu futhi elalela amazwi Akhe. Wayesemqondo omuhle futhi enonembeza omuhle, futhi enobuntu obuvamile. Ngemva kokoniwa uSathane, umqondo, unembeza nobuntu bomuntu obuhle bonakala futhi konakaliswa uSathane. Ngakho walahla ukulalela nokuthanda kwakhe uNkulunkulu. Isimo sakhe sesifana nesesilwane, kanti ukuhlubuka kwakhe uNkulunkulu kwenzeka kaningi futhi kuyadabukisa kodwa umuntu uselokhu engazi futhi engakuboni lokhu ulokhu uyaphikisa ngokumpumpuzela elokhu ehlubuka. Ukuveza Isimo somuntu ukusho umqondo wakhe, umbono nonembeza futhi ngenxa yokuthi umqondo nombono wakhe akulungile, nonembeza wakhe uvele waba buthuntu kakhulu, ngakho Isimo sakhe sihlubuke uNkulunkulu. Uma umqondo womuntu nombono angeke kuguquke, izinguquko esimweni sakhe angeke zibe khona ke, njengokulandela inhliziyo kaNkulunkulu. Uma ngabe umqondo womuntu awulungile, ngalokho angeke akwazi ukusebenzela uNkulunkulu futhi akakulungele ukusetsheziswa nguNkulunkulu. “Umqondo ovamile” usho ukulalela nokuthembeka kuNkulunkulu, ukulangazela uNkulunkulu, ukuba sobala kuNkulunkulu nokuba nonembeza kuNkulunkulu. Kusho ukuba nenhliziyo eyodwa nengqondo eyodwa kuNkulunkulu ungamphikisi ngabomu uNkulunkulu. Labo abanomqondo ophambukile abanje. Selokhu umuntu oniwe uSathane uveze imicabango ngoNkulunkulu futhi akabanga nokwethembeka noma ukulangazelela uNkulunkulu nokungasho lutho ngonembeza kuNkulunkulu. Umuntu uphikisa ahlulele uNkulunkulu ngabomu, ngaphezu kwalokho ajikijele isithuko Kuyena ngenkathi esafulathele. Umuntu wazi kahle ukuthi unguNkulunkulu kodwa usamehlulela efulathele, akazimisele ukumlalela kodwa uselokhu enza izibizo eziphuphuthekile nezicelo kuNkulunkulu. Abantu abanjalo – Abantu abanomqondo ophambukile – abakwazi ukwazi Isimo sabo esinyanyekayo noma ukuzisola ngokuhlubuka kwabo. Uma abantu benakho ukuzazi ngokwabo, kuzobe sebabuyelwe umqonjwana omncane; ngokuvama kokuhlubuka kuNkulunkulu kodwa bengazazi, kuvama umqondo ongalungile.

Umthombo wokuveza Isimo somuntu esonakele akulutho ngaphandle kukanembeza wakhe obuthuntu, ububi bemvelo yakhe nomqondo wakhe ongalungile, uma ngabe unembeza womuntu nomqondo wakhe kuyakwazi ukubuyela esimweni esijwayelekile, uzolungela ukusebenza phambi kukaNkulunkulu. Kungenxa yokuthi, unembeza womuntu selokhu undikindiki, umqondo womuntu awukaze ulunge futhi uyaqhubeka ngokuba buthuntu nomuntu uyaqhubeka ngokuhlubuka uNkulunkulu, waze wabethela uJesu esiphambaweni wenqaba uNkulunkulu osesimweni somuntu ukuba angene ekhaya lakhe, futhi aqalekise inyama kaNkulunkulu, ayibone njengenyanyekayo futhi ephansi. Uma ngabe umuntu usenobuntu nje obuncane, ubengeke akhohlakale kangaka ekuphatheni umzimba womuntu kaNkulunkulu, uma ngabe ubesenomqonjwana nje ubengeke abe mubi kangaka ekuphatheni umzimba womuntu kaNkulunkulu; uma ngabe usenaye unembeza omncane ubengeke “abonge” uNkulunkulu othathe isiqu somuntu ngale ndlela. Umuntu uphila ngesikhathi lapho uNkulunkulu eba yinyama kodwa akakwazi ukumbonga uNkulunkulu ngokumnikeza ithuba elihle kangaka, kunalokho uqalekisa ukuza kukaNkulunkulu noma azibe nje impela iqiniso lokuthatha isimo somuntu kukaNkulunkulu futhi ubukeka ephikisana naso futhi ekhathele yiso. Kungakhathalekile ukuthi umuntu ukuthatha kanjani ukuza kukaNkulunkulu, uNkulunkulu, ngamafuphi, ubeselokhu eqhubeka ngomsebenzi wakhe enganakile – yize umuntu engakhombisanga ngisho nokuncane ukwamukela kuye, ngokuphuphutheka enza izicelo, Kuye. Isimo somuntu sesibe sibi kakhulu umqondo wakhe usubuthuntu kanti unembeza wakhe unyathelwe waphela ngomubi kanti kudala wagcina ukuba unembeza womuntu ojwayelekile. Umuntu akabongi kuphela uNkulunkulu othathe umzimba womuntu ngokumnikeza impilo nomusa ongaka, kodwa ubuye wacasulwa uNkulunkulu ngokumnikeza iqiniso; yingoba umuntu akanayo nencane intshisekelo eqinisweni leli alizondela uNkulunkulu; Umuntu akukona ukuthi akakwazi ukunikela ngempilo yakhe kuNkulunkulu othathe umzimba womuntu kuphela kodwa ubuye azame ukuthola usizo Kuye, enze nezibizo eziningi kakhulu kunalokhu umuntu akunikele kuNkulunkulu. Abantu abanonembeza nomqondo onjalo bathatha konke lokhu sengathi kufanele ukuthi babe nakho, babuye bakholwe ukuthi bamsebenzele ngokweqile uNkulunkulu, kodwa Yena wabapha kancane kakhulu. Kukhona abantu abanginikeze isitsha esisodwa samanzi kodwa bona belula izandla bafuna ukunikezwa izitsha ezilingana[a] nezimbili zobisi, noma banginikeza igumbi lokulala ubusuku obubodwa kodwa bazama ukungikhokhisa kaningi imali yendawo. Ngohlobo olunje lwabantu, nabanonembeza onje, ungafisa kanjani ukuthi uqhubeke uzuze impilo? Abantu abahlupheke njengani abayihlazo kangaka! Kungenxa yalaba bantu nonembeza womuntu lowo uNkulunkulu othathe umzimba womuntu ezula ezweni lonke, engayitholi indawo yokukhosela. Labo abasenawo ngempela unembeza nobuntu kufanele badumise futhi bamsebenzele ngezinhliziyo zabo eziphelele uNkulunkulu othathe umzimba womuntu hhayi ngenxa yomsebenzi awenzile, kodwa noma ngabe ubengazokwenza msebenzi nhlobo. Nakhu okufanele kwenziwe yilabo abanomqondo ophusile, futhi kungumsebenzi womuntu. Abantu abaningi baye bakhulume nangemibandela ekusebenzeleni uNkulunkulu; Abanandaba noma unguNkulunkulu noma ungumuntu, bakhuluma ngeyabo nje imibandela, balandele nje inzuzo yezifiso zabo kuphela. Uma ungiphekela, ufuna ukukhokhelwa imali yompheki, uma ungigijimela, ufuna imali yokugijima, uma ungisebenzela ufuna imali yokusebenza, uma uhlanza izingubo Zami, ufuna imali yelondolo, uma uhlinzeka ibandla ufuna ukubuyiselwa izindleko, uma uba yisikhulumi ufuna imali yokukhuluma, uma uphana ngezincwadi ufuna imali yokuzisabalalisa, kanti uma ubhala ufuna imali yokubhala. Labo engike ngasebenza nabo baze bafune nesinxephezelo Kimi, kuthi labo abathunyelwe ekhaya bafune izinxephezelo ngenxa yomonakalo wegama labo; labo abangashadile babize ilobolo, noma isinxephezelo sokulahlekelwa ubusha babo, labo ababulala inkukhu bafuna imali yomhlabi, labo abathosa ukudla bafuna imali yokuthosa, nalabo abenza isobho bafuna ukukhokhelwa ngalokho, futhilaba abantu abaqhoshayo nabanamandla, futhi lezi yizenzo ezishiwo unembeza wakho ophilayo. Uphi umqondo wakho? Buphi Ubuntu bakho? Angikutshele! Uma uqhubeka kanje, ngizoyeka ukusebenza phakathi kwenu. Angeke ngisebenze phakathi kweqoqo lezilwane ezigqoke izingubo zabantu, angeke ngihluphekele iqembu labantu abanje obuso babo obuhle bufihle inhliziyo elukhuni, angeke ngibekezelele iqoqo elinje lezilwane ezingena nolunci ithemba lokusindiswa. Mhla nginifulathela kuzoba yilolo suku enizofa ngalo, kuzoba usuku lapho nizokwembozwa khona ubumnyama, usuku lapho nizoshiywa khona ukukhanya! Anginitshele! Angisoze ngibe nobubele eqenjini elifana nelenu, iqembu elisezingeni eliphansi ngisho nakwelezilwane! Kunemikhawulo emazwini nasezenzweni Zami, kanti ngobuntu nangonembeza benu njengoba bunjalo, angisazukwenza msebenzi ngoba nintula kakhulu uma kuza kunembeza, ningizwise ubuhlungu kakhulu, futhi ukuziphatha kwenu okungcolile, kunginyanyisa kakhulu! Abantu abantula kangaka uma kukhulunywa ngobuntu nonembeza angeke babe nethuba lensindiso; angeke ngize ngisindise abantu abangenazinhliziyo nabangabongiyo. Uma usuku Lwami lufika, ngizokwehlisa imvula Yami yamalangabi alavuzayo kuze kube naphakade kubo bonke abantwana abangalaleli labo abake basukela ulaka Lwami oluvuthayo, ngizokhipha isijeziso Sami saphakade kulezo zilwane ezike zaphonsa izithuko Kimi zangishiya, ngizoshisa sonke isikhathi imililo yentukuthelo Yami amadodana angamahlongandlebe, lawo ake adla aphila Nami kodwa angakholelwa Kimi, angethuka angikhaphela. Ngizojezisa bonke labo abangithukuthelisa, ngizokwehlisa intukuthelo Yami yonke phezu kwalezo zilwane ezike zafisa ukuma zilinganise Nami kodwa zingangidumisi noma zingilalele, induku engishaya ngayo umuntu izowela phezu kwalezo zilwane ezike zajabulela ukunakekelwa Yimi nezimangaliso ebengizikhuluma, ezazama ukuthatha injabulo yezinto Kimi. Angeke ngixolele muntu ozama ukuthatha indawo Yami; Angeke ngishiye namunye ozama ukuzuza ukudla noma impahla Kimina. Okwamanje, nikhululekile ekulimaleni niyaqhubeka niba ngamaqili ezintweni enizifuna Kimi. Mhla usuku lolaka lufika angeke nisenza zicelo Kimi; ngaleso sikhathi, ngizokuvumela “uzijabulele” wenelise inhliziyo yakho, ngizophoqelela ubuso bakho emhlabeni, awungeke usakwazi ukubuye usukume futhi! Masinya, nje, “ngizokhokhela” lesi sikweletu—futhi ngiyethemba uzolinda ngokubekezela ukufika kwalolo suku.

Uma lezi zidalwa ezinyanyekayo zingake zibekele eceleni izifiso zazo ezinehaba zibuyele kuNkulunkulu, lapho zingaba nalo elinye ithuba lensindiso; uma umuntu enenhliziyo elangazelela ngempela uNkulunkulu, ngalokho angeke ashiywe nguNkulunkulu. Umuntu uyehluleka ukuzuza uNkulunkulu hhayi ngoba uNkulunkulu enomuzwa, noma, ngenxa yokuthi uNkulunkulu akazimiselanga ukuzuzwa ngumuntu, kodwa ngoba umuntu akafuni ukuzuza uNkulunkulu, futhi ngoba umuntu akamfuni ngokushesha uNkulunkulu. Kungenzeka kanjani ukuthi omunye walaba abafuna uNkulunkulu ngempela aqalekiswe nguNkulunkulu? Kungenzeka kanjani ukuthi omunye walaba abanomqondo ophusile nonembeza ozwayo aqalekiswe nguNkulunkulu? Kungenzeka kanjani ukuthi lowo odumisa ngeqiniso esebenzela uNkulunkulu ashiswe umlilo wolaka Lwakhe? Kungenzeka kanjani ukuthi lowo ojabulela ukulalela uNkulunkulu akhishelwe ngaphandle kwendlu kaNkulunkulu? Kungenzeka kanjani ukuthi lowo ongakwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwanele ahlale esijezisweni sikaNkulunkulu? Kungenzeka kanjani ukuthi lowo ojabulele ukuyekelela konke kuNkulunkulu asale engenalutho? Umuntu akazimisele ukulandela uNkulunkulu, akazimisele ukuchithela uNkulunkulu impahla yakhe, futhi akazimisele ukunikela umzamo wempilo yakhe yonke kuNkulunkulu, kunalokho uthi uNkulunkulu usegamenxe kakhulu, okuningi ngoNkulunkulu kuyangqubuzana nokomqondo womuntu. Ngendlela umuntu engayo, noma ngabe ubungelona iqonqela emizamweni yakho ubungasoze uzuze imvume kaNkulunkulu ukungasho lutho ngokuthi awumfuni uNkulunkulu. Awazi yini ukuthi uyimpahla yabantu enamaphutha? Awazi yini ukuthi abekho abantu abazithobe ukwedlula abakho? Awusazi yini isihloko “sakho”? Labo abathanda uNkukunkulu ngempela bakubiza ubaba wempungushe, umama wempungushe, indodana yempungushe, nesizukulu sempungushe; niyisizukulwane sempungushe, abantu bempungushe, futhi kufanele nizazi ukuthi ningobani ningasobuye nikhohlwe. Ungacabangi ukuthi uyisilomo: Niyiqembu elikhohlakele kakhulu elingelona labantu phakathi kwabantu. Awukwazi lokhu? Uyazi ukuthi bengizifake kwengakanani ingozi phakathi kwenu? Uma ngabe umqondo wakho awusoze wabuyela kojwayelekile, nonembeza wakho ungasebenzi ngokujwayelekile, ngakho awusoze wakhululeka egameni “lempungushe” awungeke usinde osukwini lwesiqalekiso, awungeke usinde osukwini lwesijeziso sakho. Uzalwe umncinane, into engenamsebenzi. Nifana nenqwaba yezimpungushe ezilambile, inqwaba yemfucuza nodoti, futhi, angifani nawe, angisebenzi kuwe ukuze ngithole usizo kodwa ngenxa yesidingo somsebenzi. Uma niqhubeka nihlubuka ngale ndlela, ngizomisa umsebenzi Wami, ngingaphinde ngisebenze nani futhi; ukuphikisa lokhu, ngizodlulisela umsebenzi Wami kwelinye iqembu elingenelisayo, ngale ndlela, ngizokushiya ingunaphakade, ngoba angizimisele ukubheka labo abayizitha Nami. Ngalokho-ke, uyafisa ukufanelana Nami, noma ukuba yisitha Kimi?

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala ufundeka kanje “izinhlamvu zegolide ze.”