Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Woqobo NguNkulunkulu Uqobo Lwakhe

Yini okumele uyazi ngoNkulunkulu woqobo? UMoya, uMuntu, kanye neZwi kwenza uNkulunkulu woqobo uqobo Lwakhe, futhi lokhu kuyincazelo yeqiniso kaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Uma wazi uMuntu—uma wazi imikhuba Yakhe kanye nobuYena—kodwa ungawazi umsebenzi kaMoya, noma lokho uMoya akwenzayo enyameni, kodwa unaka uMoya kuphela, kanye neZwi, futhi uthandaze phambi kukaMoya kuphela, ungazi ngomsebenzi kaMoya kaNkulunkulu kuNkulunkulu woqobo, ngakho lokhu kufakazela ukuthi awukamazi uNkulunkulu woqobo. Ulwazi ngoNkulunkulu woqobo lubandakanya ukwazi kanye nokwazana namazwi Akhe, nokubamba imigomo kanye nezimiso zomsebenzi kaMoya Ongcwele, nokuthi usebenza kanjani uMoya kaNkulunkulu enyameni. Ngakho, futhi, kubandakanya nokwazi ukuthi konke ukwenza kukaNkulunkulu enyameni kubuswa nguMoya, kanye nokuthi amazwi awakhulumayo angukukhuluma ngqo kukaMoya. Ngalokho, uma ufisa ukwazi ngoNkulunkulu woqobo, kumele wazi kuqala ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani ebuntwini kanye nasebunkulunkulwini; lokhu, ekugcineni, kumayelana nokuvezwa kukaMoya, okuyinto abantu bonke ababhekana nayo.

Kuphathelene nani ukuvezwa kukaMoya? Kwesinye isikhathi uNkulunkulu woqobo usebenza ebuntwini, futhi kwesinye isikhathi ebunkulunkulwini—kodwa kukho konke, kuzo zombili lezi zimo uMoya iwona olawulayo. Noma ngabe imuphi umoya ophakathi kubantu, kunjalo-ke nokuvezeka kwawo ngaphandle. UMoya usebenza ngokujwayelekile, kodwa kunezingxenye ezimbili ekuholeni Kwakhe ngoMoya: Ingxenye eyodwa umsebenzi Wakhe ebuntwini, kanti enye ingxenye umsebenzi Wakhe ngobunkulunkulu. Kumele ukwazi lokhu ngokucacileyo. Umsebenzi kaMoya uhlukana ngokwezimo: Uma umsebenzi wobuntu Bakhe udingeka, uMoya uyawulawula, futhi uma ubunkulunkulu Bakhe budingeka, ubunkulunkulu buyavela ukuze kwenze lokho ngqo. Ngoba uNkulunkulu usebenza enyameni futhi avele enyameni, Usebenza kukho kokubili ebuntwini nasebunkulunkulwini. Umsebenzi Wakhe ebuntwini ulawulwa uMoya, futhi ukuze enelise izidingo zabantu zenyama, ukwenza kube lula ukuxhumana kwabo Naye, ukubavumela ukuba babone iqiniso kanye nokujwayeleka kukaNkulunkulu, ukubavumela ukuba babone ukuthi uMoya kaNkulunkulu uzile enyameni, futhi uphakathi kwabantu, uphila kanye nabantu futhi uxhumana nabantu. Umsebenzi Wakhe ebunkulunkulwini wenzelwe ukuhlinzeka impilo kubantu, kanye nokuqondisa abantu ezintweni zonke ngasohlangothini lokuhle, ukushintsha izimo zabantu futhi nokubavumela ukuba babone ngeqiniso ukuvela kukaMoya enyameni. Phezu kwakho konke, ukukhula empilweni yomuntu kutholakala ngomsebenzi kaNkulunkulu kanye namazwi ebunkulunkulwini. Kuphela uma abantu bemukela umsebenzi kaNkulunkulu ebunkulunkulwini, bangakwazi ukuzuza izinguquko esimweni sabo, kungaleso sikhathi kuphela lapho benganeliseka emoyeni wabo; kuphela uma kunezelwa kulokhu umsebenzi ebuntwini—ukwalusa, ukweseka kanye nokuhlinzekela kukaNkulunkulu ebuntwini—abantu bangakwazi ukwanelisa intando kaNkulunkulu. Ukuze bakwazi ukugcina imiyalelo, okungenani, abantu kumele bamazi uNkulunkulu woqobo obonakala enyameni, ngaphandle kokudideka. Ngamanye amazwi, abantu kumele babambe izimiso zokugcina imiyalelo. Ukugcina imiyalelo akusho ukuyilandela ngokunganaki noma ngokuzikhethela, kodwa ukuyigcina ngesisekelo, ngenjongo, kanye nezimiso. Into yokuqala okumele yenzeke, ukuba imibono yakho icace. UNkulunkulu woqobo uqobo Lwakhe esikhuluma Ngaye namuhla usebenza kukho kokubili ebuntwini kanye nasebunkulunkulwini. Ngokubukeka kukaNkulunkulu woqobo, umsebenzi Wakhe wobuntu ojwayelekile kanye nomsebenzi Wakhe ophelele wobunkulunkulu uyenzeka. Ubuntu nobunkulunkulu Bakhe buhlangene ndawonye, futhi umsebenzi wakho kokubili [a]ufezeka ngamazwi; noma ngabe kusebuntwini noma ebunkulunkulwini, ukhuluma amazwi. Uma uNkulunkulu esebenza esintwini, ukhuluma ulimi lwesintu, ukuze abantu baxhume futhi baqonde. amazwi Akhe akhulunywa ngokucacile, futhi alula ukuwaqonda, ngale ndlela yokuthi angahlinzekwa abantu bonke; akukhathaleki noma laba bantu banolwazi noma abafundile, bonke bangawathola amazwi kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu ebunkulunkulwini nawo wenziwa ngamazwi, kodwa ugcwele ukuhlinzekwa, ugcwele ukuphila, awungcoliswa incazelo yobuntu, awufaki ukukhetha kobuntu, futhi awunayo imikhawulo yobuntu, ungaphandle kwemingcele yobuntu obujwayelekile; wona, futhi, wenziwa enyameni, kodwa ungukuvezwa kukaMoya ngqo. Uma abantu bemukela kuphela umsebenzi kaNkulunkulu ebuntwini, bayozikhawula ebubanzini obuthile, ngakho bayodinga ukusetshenzwa, ukuthenwa, kanye nokuqondiswa okungapheli ukuze kube khona ushintsho oluncane kubo. Ngaphandle komsebenzi noma ubukhona bukaMoya Ongcwele, nokho, bayohlala bebuyela ezindleleni zabo ezindala; kungomsebenzi wobunkulunkulu kuphela lapho lezi zifo kanye nokushoda kungalungiswa, yilapho kuphela abantu beyokwenziwa baphelele. Esikhundleni sokusetshenzwa nokuthenwa okuqhubekayo, okudingekayo ukuhlinzekwa okuhle, kusetshenziswa amazwi ukulungisa amaphutha onke, ukusebenzisa amazwi ukuveza sonke isimo sabantu, ukusebenzisa amazwi ukuqondisa izimpilo zabo, ukukhuluma kwabo, ukwenza kwabo konke, ukuveza izinhloso zabo kanye nokukhuthazeka; lona ngumsebenzi wangempela kaNkulunkulu woqobo. Futhi ngakho, esimweni sakho sengqondo ngoNkulunkulu woqobo kumele uzithobe kukho kokubili phambi kobuntu Bakhe, umazise futhi umvume, okunye futhi, kumele wamukele futhi ulalele umsebenzi namazwi obunkulunkulu. Ukubonakala kukaNkulunkulu enyameni kusho ukuthi wonke umsebenzi namazwi kaMoya kaNkulunkulu kwenziwa ngobuntu Bakhe obujwayelekile, nangobuntu Bakhe enyameni. Ngamanye amazwi, uMoya kaNkulunkulu ukulawula kokubili, umsebenzi Wakhe wobuntu bese futhi wenza nomsebenzi wobunkulunkulu enyameni, futhi kuNkulunkulu osesimweni senyama ungakwazi ukukubona kokubili, umsebenzi kaNkululunkulu ebuntwini kanye nomsebenzi ophelele wobunkulunkulu; lokhu ngukubaluleka kwangempela kokubonakala kukaNkulunkulu woqobo. Uma ungakubona lokhu ngokucacile, uyokwazi ukuhlanganisa izingxenye ezehlukene zikaNkulunkulu, futhi uyoyeka ukubeka inani elikhulu emsebenzini Wakhe ebunkulunkulwini, kanye nokunganaki umsebenzi Wakhe ebuntwini, futhi angeke wenze ngendlela edlulele ehlukile kuneningi, noma uthathe izindlela ezinhlanhlathayo. Kukho konke, incazelo kaNkulunkulu woqobo ukuthi umsebenzi wobuntu Bakhe kanye nowobunkulunkulu Bakhe, njengalokhu ulawulwa uMoya, uvezwa ngenyama Yakhe, ukuze abantu babone ukuthi ucacile futhi uyaphila, ungowoqobo, futhi ungowangempela.

UMoya womsebenzi kaNkulunkulu ebuntwini unezigaba ezidlulayo. Ngokwenza isintu sipheleliswe, uvumela ubuntu Bakhe ukuba bamukele indlela kaMoya, emva kwalokho ubuntu Bakhe buyakwazi ukuhlinzeka nokuhola amabandla. Lokhu ukuvezwa okukodwa komsebenzi kaNkulunkulu ojwayelekile. Ngakho-ke, uma ungabona ngokucacile izimiso zomsebenzi kaNkulunkulu ebuntwini, emva kwalokho, ngeke ube nemibono ngomsebenzi kaNkulunkulu ebuntwini. Akukhathaleki noma yini enye, uMoya kaNkulunkulu ngeke ube nephutha. Uqinisile, futhi awunako ukuphambuka; ngeke Wenze into ngendlela engeyiyo. Umsebenzi onobunkulunkulu ungukuvezwa okuqonde ngqo kwentando kaNkulunkulu, ngaphandle kokuphazamisa kobuntu. Awudingi ukudlula ekuphelelisweni, kodwa uvela kuMoya ngqo. Futhi nokho, ukuthi uyakwazi ukusebenza ebunkulunkulwini kungenxa yobuntu Bakhe obujwayelekile; lokhu akukho nakancane ngaphezu kwemvelo, futhi kuvela sengathi kwenziwa umuntu ojwayelekile; uNkulunkulu weza emhlabeni evela ezulwini ngenjongo yokubonakalisa amazwi kaNkulunkulu enyameni, nokuqedela umsebenzi kaMoya kaNkulunkulu esebenzisa inyama.

Namuhla, ulwazi lwabantu ngoNkulunkulu woqobo luhlala lusohlangothini olulodwa kakhulu, futhi nokuqonda kwabo ukubaluleka kokuthatha isimo sesintu kuwubala nje. Uma kuza enyameni kaNkulunkulu, ngomsebenzi Wakhe kanye namazwi Akhe abantu bayabona ukuthi uMoya kaNkulunkulu ufaka izinto eziningi, ukuthi Ucebe kakhulu. Kodwa, nakuba kunjalo, ubufakazi bukaNkulunkulu, ekugcineni buvela kuMoya kaNkulunkulu: lokhu uNkulunkulu akwenza enyameni, izimiso asebenza ngazo, lokhu akwenzayo ebuntwini, Nakwenzayo ebunkulunkulwini. Namuhla usuyakwazi ukukhonza lo muntu, kodwa eqinisweni ukhonza uMoya. Lokhu okuncane kakhulu okumele kufezwe olwazini lwabantu ngoNkulunkulu onomzimba wenyama: ukwazi ingqikithi kaMoya ngenyama, ukwazi umsebenzi wobunkulunkulu kaMoya enyameni kanye nomsebenzi wobuntu enyameni, ukwamukela wonke amazwi kanye nokukhuluma enyameni, kanye nokubona ukuthi uMoya uyilawula kanjani inyama futhi uwaveza kanjani amandla Awo enyameni. Okusho ukuthi, umuntu ufika ekwazini uMoya osezulwini ngenyama; ukubonakaliswa kukaNkulunkulu woqobo uqobo Lwakhe phakathi kwabantu kuxoshe uNkulunkulu ongacacile uqobo Lwakhe ekuqondeni kwabantu, ukukhonza kwabantu uNkulunkulu woqobo uqobo Lwakhe kunyuse ukulalela kwabo uNkulunkulu; futhi ngomsebenzi wobunkulunkulu kaMoya kaNkulunkulu enyameni, nobuntu busebenza enyameni, umuntu uyakhanyiseleka, futhi uyeluseka, futhi izinguquko ziyazuzeka esimweni sempilo yakhe. Lokhu kuyincazelo yangempela yokufika kukaMoya enyameni, futhi kwenzelwe ikakhulukazi ukuze abantu bahlanganyele noNkulunkulu, bancike kuNkulunkulu, futhi bathole ukwazi uNkulunkulu.

Okubalulekile, yisiphi isimo sengqondo okumele abantu babenaso ngoNkulunkulu woqobo? Wazini ngoNkulunkulu osesimweni sobuntu, ngokubonakala kukaNkulunkulu enyameni, ngemisebenzi kaNkulunkulu woqobo? Kungabe yini esemqoka esikhuluma ngayo namhlanje? Ubunkulunkulu enyameni, ukufika kweZwi enyameni, kanye nokubonakala kukaNkulunkulu enyameni—konke lokhu kumele kuqondwe. Ngokwezinga lakho, kanye nenkathi, kumele ufinyelele ekuziqondeni lezi zindaba kancane kancane; ezintweni odlule kuzo empilweni yakho kufanele ufinyelele ekuziqondeni lezi zindaba kancane kancane, futhi kumele ube nolwazi olucacile. Indlela abantu abazana ngayo namazwi kaNkulunkulu iyafana nendlela abazi ngayo amazwi kaNkulunkulu enyameni. Ngesikhathi abantu bazana kakhulu namazwi kaNkulunkulu, kulapho bezokwazana kakhulu noMoya kaNkulunkulu; ngokwazana namazwi kaNkulunkulu, abantu babamba izimiso zomsebenzi kaMoya futhi bafinyelele ekwazini uNkulunkulu woqobo uqobo Lwakhe. Empeleni, uma uNkulunkulu ephelelisa abantu futhi ebazuza, ubenza ukuba bazi imisebenzi kaNkulunkulu woqobo; usebenzisa umsebenzi kaNkulunkulu woqobo ukubonisa abantu ukubaluleka kobunkulunkulu obuthathe isimo sesintu, futhi nokubabonisa ukuthi uMoya kaNkulunkulu usubonakalisiwe phambi kwabantu. Lapho abantu bezuzwa nguNkulunkulu, futhi bepheleliswa nguNkulunkulu, ukuvezwa kukaNkulunkulu woqobo kuyabanqoba, amazwi kaNkulunkulu woqobo asebaguqulile, futhi Ubanika ukuphila Kwakhe ngaphakathi, abagcwalise ngalokhu Ayikho (kungaba yilokhu ayikho ebuntwini Bakhe noma ayikho ebunkulunkulwini Bakhe), ebagcwalisa ngengqikithi yamazwi Akhe, futhi Enza abantu ukuba bawaphile amazwi Akhe. Uma uNkulunkulu ezuza abantu, ukwenza lokhu esebenzisa amazwi kanye nokukhuluma kukaNkulunkulu woqobo ukuze Abhekane nokushoda kwabantu, nokwahlulela kanye nokuveza isimo sabo esihlubukile, ebenza ukuba bazuze lokhu abakudingayo, futhi ababonise ukuthi uNkulunkulu ufikile phakathi kwabantu. Okubalulekile kakhulu, umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu woqobo, usindisa abantu bonke ethonyeni likaSathane, ubasusa ezweni lokungcola, futhi axoshe isimo sabo esikhohlakele. Ukubaluleka okujule kakhulu bokuzuzwa nguNkulunkulu woqobo ukuthi ukwazi ukuthatha uNkulunkulu woqobo njengesibonelo, njengesifanekiso, futhi nokuphila ubuntu obujwayelekile, ukwazi ukwenza njengokwamazwi kanye nezidingo zikaNkulunkulu woqobo, ngaphandle kokuphambuka nakancane noma ukusuka, ukwenza njengalokhu esho, futhi ukwazi ukufeza noma yini ayicelayo. Ngale ndlela, uyobe usuzuzwe uNkulunkulu. Uma uzuzwe uNkulunkulu, awubi nje nomsebenzi kaMoya Ongcwele; okubalulekile, ukuthi uyakwazi ukuphila izidingo zikaNkulunkulu woqobo. Ukumane ube nomsebenzi kaMoya nje, akusho ukuthi unokuphila. Okuwukhiye ukuthi uyakwazi yini ukwenza ngokwezidingo zikaNkulunkulu woqobo azifuna kuwe, ezisho ukuthi kungabe uzuziwe yini uNkulunkulu. Lezi zinto ziyincazelo enkulu yomsebenzi kaNkulunkulu woqobo enyameni. Okusho ukuthi, uNkulunkulu uzuza iqoqo labantu ngokuthi ngeqiniso nangempela abonakale enyameni ecacile futhi ephila, ebonwa abantu, Enza umsebenzi kaMoya enyameni ngempela, futhi ngokuba wenza njengesibonelo sabantu enyameni. Injongo yokufika kukaNkulunkulu enyameni ikakhulukazi, ukwenza ukuba abantu babone imisebenzi yangempela kaNkulunkulu, ukusebenzisa uMoya ongenakubunjwa enyameni, kanye nokuvumela abantu ukuba bambone futhi bamthinte. Ngale ndlela, labo abapheleliswe Nguye bazophilela Yena, bazozuzwa Nguye, futhi babe ngabenhliziyo Yakhe. Uma uNkulunkulu wayekhulume ezulwini kuphela, futhi wangeza ngempela emhlabeni, ngabe abantu bebezolokhu bengakwazi ukumazi uNkulunkulu, bebezokwazi kuphela ukushumayela imisebenzi kaNkulunkulu besebenzisa okufundwe phansi okungasho lutho, futhi bebengeke babe namazwi kaNkulunkulu njengeqiniso. Injongo kaNkulunkulu ngokuza emhlabeni ukwenza njengesibonelo kanye nesifanekiso salabo abazozuzwa uNkulunkulu; kungale ndlela kuphela lapho abantu bengazi khona uNkulunkulu ngempela, futhi bamthinte uNkulunkulu, futhi bambone, kulapho kuphela bengakwazi ukuzuzwa ngeqiniso uNkulunkulu.

Imibhalo Yaphansi:

a. Umsuka wencwadi ufundeka kanje “kokubili ku.”