Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Wokoqobo NguNkulunkulu Uqobo

Yini okumele uyazi ngoNkulunkulu wokoqobo? UMoya, uMuntu, kanye neZwi kwenza uNkulunkulu wokoqobo uqobo, futhi lokhu kuyincazelo yeqiniso kaNkulunkulu uqobo. Uma wazi uMuntu kuphela—uma wazi imikhuba Yakhe kanye nobuyena—kodwa ungawazi umsebenzi kaMoya, noma lokho uMoya akwenzayo enyameni, kodwa uma unaka uMoya kuphela, kanye neZwi, futhi uthandaze phambi kukaMoya kuphela, ungazi ngomsebenzi kaMoya kaNkulunkulu kuNkulunkulu wokoqobo, lokhu-ke kusafakazela ukuthi awukamazi uNkulunkulu wokoqobo. Ulwazi ngoNkulunkulu wokoqobo lubandakanya ukwazi kanye nokuzwa amazwi Akhe, nokubamba imigomo kanye nezimiso zomsebenzi kaMoya ONgcwele, nokuthi usebenza kanjani uMoya kaNkulunkulu enyameni. Ngakho, futhi, kubandakanya nokwazi ukuthi konke ukwenza kukaNkulunkulu enyameni kubuswa nguMoya, kanye nokuthi amazwi awakhulumayo angukukhuluma ngqo kukaMoya. Ngalokho, uma ufisa ukwazi ngoNkulunkulu wokoqobo, kumele wazi kuqala ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani ebuntwini kanye nasebunkulunkulwini; lokhu, ekugcineni, kumayelana nokuvezwa kukaMoya, okuyinto abantu bonke ababhekana nayo.

Kuphetheni okuvezwa nguMoya? Kwesinye isikhathi uNkulunkulu usebenza ebuntwini, futhi kwesinye isikhathi ebunkulunkulwini—kodwa kukho konke, kuzo zombili lezi zimo uMoya iwona oqondisayo. Noma ngabe imuphi umoya ophakathi kubantu, kunjalo-ke nokuvezeka kwawo ngaphandle. UMoya usebenza ngokujwayelekile, kodwa kunezingxenye ezimbili ekuholeni Kwakhe ngoMoya: Ingxenye eyodwa umsebenzi Wakhe ebuntwini, kanti enye ingxenye umsebenzi Wakhe ngobunkulunkulu. Kumele ukwazi lokhu ngokucacileyo. Umsebenzi kaMoya uhlukana ngokwezimo: Uma umsebenzi wobuntu Bakhe udingeka, uMoya uqondisa lo msebenzi wobuntu, futhi uma kudingeka umsebenzi wobunkulunkulu Bakhe, ubunkulunkulu buyavela ngokuqondile ukuze buwenze. Ngoba uNkulunkulu usebenza enyameni futhi uvela enyameni, Usebenza ebuntwini nasebunkulunkulwini kokubili. Umsebenzi Wakhe ebuntwini uqondiswa uMoya, futhi ukuze enelise izidingo zabantu zomuntu, ukwenza kube lula ukuxhumana kwabo Naye, ukubavumela ukuba babone iqiniso kanye nokujwayeleka kukaNkulunkulu, ukubavumela ukuba babone ukuthi uMoya kaNkulunkulu uze usenyameni, futhi uphakathi kwabantu, uphila nabantu futhi uxhumana nabantu. Umsebenzi Wakhe ebunkulunkulwini wenzelwe ukuhlinzeka impilo kubantu, kanye nokuqondisa abantu ezintweni zonke ngasohlangothini lokuhle, ukuguqula izimo zabantu futhi nokubavumela ukuba babone ngeqiniso ukuvela kukaMoya enyameni. Okuphambili, ukukhula empilweni yomuntu kutholakala ngomsebenzi kaNkulunkulu kanye namazwi ebunkulunkulwini. Kuphela uma abantu bemukela umsebenzi kaNkulunkulu ebunkulunkulwini, bangakwazi ukuzuza izinguquko esimweni sabo, kungaleso sikhathi kuphela lapho benganeliseka emoyeni wabo; imiphumela yomsebenzi kaNkulunkulu ingafezeka ngokugcwele kuphela uma, ngaphezu kwalokhu, ukhona umsebenzi esintwini—ukwalusa, ukweseka kanye nokuhlinzeka kukaNkulunkulu. UNkulunkulu wokoqobo uqobo okokhulunywa Ngaye namuhla usebenza ebuntwini kanye nasebunkulunkulwini kokubili. Ngokubukeka kukaNkulunkulu wokoqobo, umsebenzi Wakhe wobuntu ojwayelekile kanye nomsebenzi Wakhe ophelele wobunkulunkulu uyafezeka. Ubuntu nobunkulunkulu Bakhe buhlangene ndawonye, futhi umsebenzi wakho kokubili ufezeka ngamazwi; noma ngabe kusebuntwini noma ebunkulunkulwini, ukhuluma amazwi. Lapho uNkulunkulu esebenza esintwini, ukhuluma ulimi lwesintu, ukuze abantu baxhumane futhi baqonde. Amazwi Akhe akhulunywa ngokucacile, futhi alula ukuwaqonda, ngale ndlela yokuthi angahlinzekwa abantu bonke; kungakhathaleki noma laba bantu banolwazi noma bafunde kancane, bonke bangawathola amazwi kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu ebunkulunkulwini nawo wenziwa ngamazwi, kodwa ugcwele ukuhlinzeka, ugcwele ukuphila, awungcolisiwe imiqondo yobuntu, awufaki ukukhetha kobuntu, futhi awunayo imikhawulo yobuntu, ungaphandle kwemingcele yobuntu obujwayelekile; wona, futhi, wenziwa enyameni, kodwa ungukuvezwa kukaMoya ngqo. Uma abantu bemukela kuphela umsebenzi kaNkulunkulu ebuntwini, bayoziqoqela emkhawulweni othile, futhi bayodinga ukusetshenzwa, ukuthenwa, kanye nokuqondiswa okungapheli ukuze kube khona uguquko oluncane kubo. Ngaphandle komsebenzi noma ubukhona bukaMoya oNgcwele, nokho, bayohlala bebuyela ezindleleni zabo ezindala; kungomsebenzi wobunkulunkulu kuphela lapho lezi zifo kanye nokuntula kungalungiswa, yilapho kuphela abantu bengenziwa baphelele. Esikhundleni sokusetshenzwa nokuthenwa okuqhubekayo, okudingekayo ukuhlinzekwa okuhle, kusetshenziswa amazwi ukulungisa amaphutha onke, ukusebenzisa amazwi ukuveza sonke isimo sabantu, ukusebenzisa amazwi ukuqondisa izimpilo zabo, ukukhuluma kwabo, ukwenza kwabo konke, ukuveza izinhloso zabo kanye nokukhuthazeka; lona ngumsebenzi wangempela kaNkulunkulu wokoqobo. Futhi ngalokho, esimweni sakho sengqondo ngoNkulunkulu wokoqobo kumele uzithobe kukho kokubili phambi kobuntu Bakhe, umazise futhi umvume, okunye futhi, kumele wamukele futhi ulalele umsebenzi namazwi obunkulunkulu. Ukubonakala kukaNkulunkulu enyameni kusho ukuthi wonke umsebenzi namazwi kaMoya kaNkulunkulu kwenziwa ngobuntu Bakhe obujwayelekile, nangobuntu Bakhe enyameni. Ngamanye amazwi, uMoya kaNkulunkulu ukuqondisa kokubili, umsebenzi Wakhe wobuntu bese futhi wenza nomsebenzi wobunkulunkulu enyameni, futhi kuNkulunkulu osesimweni somuntu ungakwazi ukukubona kokubili, umsebenzi kaNkululunkulu esintwini kanye nomsebenzi Wakhe onobunkulunkulu obuphelele. Lokhu ngukubaluleka kwangempela okungokoqobo ngokwengeziwe kokubonakala kukaNkulunkulu wokoqobo esenyameni. Uma ungakubona lokhu ngokucacile, uyokwazi ukuhlanganisa izingxenye ezehlukene zikaNkulunkulu, futhi uyoyeka ukubeka ukubaluleka okukhulu kakhulu emsebenzini Wakhe ebunkulunkulwini, kanye nokunganaki umsebenzi Wakhe ebuntwini, futhi angeke wenze ngokwedlulele, noma uthathe izindlela eziphambukayo. Kukho konke, incazelo kaNkulunkulu wokoqobo ukuthi umsebenzi wobuntu Bakhe kanye nowobunkulunkulu Bakhe, njengalokhu uqondiswa uMoya, uvezwa enyameni Yakhe, ukuze abantu babone ukuthi ucacile futhi uyaphila, ungowokoqobo, futhi ungowangempela.

Umsebenzi kaMoya kaNkulunkulu ebuntwini unezigaba ezidlulayo. Ngokwenza isintu sipheleliswe, wenza ubuntu Bakhe ukuba bamukele ukuqondisa kukaMoya, emva kwalokho ubuntu Bakhe buyakwazi ukuhlinzeka nokwelusa amabandla. Lokhu ukuvezwa okukodwa komsebenzi kaNkulunkulu ojwayelekile. Ngalokho, uma ungabona ngokucacile izimiso zomsebenzi kaNkulunkulu ebuntwini, emva kwalokho, ngeke ube nemicabango ngomsebenzi kaNkulunkulu ebuntwini. Akukhathaleki noma yini enye, uMoya kaNkulunkulu awukwazi ukuba nephutha. Uqinisile, futhi awunako ukuphambuka; ngeke Wenze into ngendlela engeyiyo. Umsebenzi wobunkulunkulu ungukuvezwa okuqonde ngqo kwentando kaNkulunkulu, ngaphandle kokugxambukela kobuntu. Awedluli ekuphelelisweni, kodwa uvela kuMoya ngqo. Futhi nokho, ukuthi uyakwazi ukusebenza ebunkulunkulwini kungenxa yobuntu Bakhe obujwayelekile; lokhu akukho nakancane ngaphezu kwemvelo, futhi kubonakala sengathi kwenziwa umuntu ojwayelekile; uNkulunkulu weza emhlabeni evela ezulwini ikakhulu ukuze akhiphe amazwi kaNkulunkulu ngenyama, ukuqedela umsebenzi kaMoya kaNkulunkulu esebenzisa inyama.

Namuhla, ulwazi lwabantu ngoNkulunkulu wokoqobo luhlala lusohlangothini olulodwa kakhulu, futhi nokuqonda kwabo ukubaluleka kokuthatha isimo somuntu kuwubala nje. Uma kuza enyameni kaNkulunkulu, abantu babona ngomsebenzi Wakhe kanye namazwi Akhe ukuthi uMoya kaNkulunkulu ufaka izinto eziningi, ukuthi ucebe kakhulu. Kodwa, nakuba kunjalo, ubufakazi bukaNkulunkulu, ekugcineni buvela kuMoya kaNkulunkulu: lokhu uNkulunkulu akwenza enyameni, izimiso asebenza ngazo, lokhu akwenzayo ebuntwini, nakwenzayo ebunkulunkulwini. Abantu kufanele babe nolwazi lwalokhu. Namuhla uyakwazi ukukhonza lo muntu, kodwa eqinisweni ukhonza uMoya. Lokhu ngokuncane kakhulu okumele kufezwe olwazini lwabantu ngoNkulunkulu osesimweni somuntu: ukwazi ingqikithi kaMoya ngomuntu, ukwazi umsebenzi wobunkulunkulu kaMoya enyameni kanye nomsebenzi wobuntu enyameni, ukwamukela wonke amazwi kanye nokukhuluma enyameni, kanye nokubona ukuthi uMoya kaNkulunkulu uyiqondisa kanjani inyama futhi uwaveza kanjani amandla Akhe enyameni. Okusho ukuthi, umuntu ufika ekwazini uMoya osezulwini ngomuntu; ukubonakaliswa kukaNkulunkulu wokoqobo uqobo phakathi kwabantu kuxoshe uNkulunkulu ongacacile uqobo ekuqondeni kwabantu, ukukhonza kwabantu uNkulunkulu wokoqobo uqobo sekwenyuse ukulalela kwabo uNkulunkulu; futhi ngomsebenzi wobunkulunkulu kaMoya kaNkulunkulu enyameni, nomsebenzI wobuntu enyameni, umuntu uthola isambulo nokweluswa, futhi izinguquko ziyafezeka esimweni sempilo yakhe. Lokhu kuyincazelo yangempela yokufika kukaMoya enyameni, futhi kwenzelwe ikakhulukazi ukuze abantu bahlanganyele noNkulunkulu, bancike kuNkulunkulu, futhi bathole ukwazi uNkulunkulu.

Okubalulekile, yisiphi isimo sengqondo okumele abantu babenaso ngoNkulunkulu wokoqobo? Wazini ngokuba sesimweni somuntu, ngokubonakala kweZwi enyameni, ngokuvela kukaNkulunkulu enyameni, ngezenzo zikaNkulunkulu wokoqobo? Futhi yini esemqoka okukhulunywa ngayo namhlanje? Ubunkulunkulu enyameni, ukufika kweZwi enyameni, kanye nokubonakala kukaNkulunkulu enyameni—lezi zindaba kumele ziqondwe zonke. Ngokwezinga lenu kanye nenkathi, ezintweni enidlule kuzo empilweni yenu, kufanele niye ngokuya nifinyelela ekuziqondeni lezi zindaba, futhi kumele nibe nolwazi olucacile lwazo. Indlela abantu abazi ngayo amazwi kaNkulunkulu iyafana nendlela abazi ngayo ukuvela kukaNkulunkulu esenyameni. Ngesikhathi abantu bazana kakhulu namazwi kaNkulunkulu, kulapho bezokwazana kakhulu noMoya kaNkulunkulu; ngokwazi amazwi kaNkulunkulu, abantu baqonda izimiso zomsebenzi kaMoya futhi bafinyelele ekwazini uNkulunkulu wokoqobo uqobo. Empeleni, uma uNkulunkulu ephelelisa abantu futhi ebazuza, ubenza ukuba bazi imisebenzi kaNkulunkulu wokoqobo; usebenzisa umsebenzi kaNkulunkulu wokoqobo ukubonisa abantu ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu, futhi nokubakhombisa ukuthi uMoya kaNkulunkulu usuvelile phambi kwabantu. Lapho abantu bezuzwa nguNkulunkulu, futhi bepheleliswa nguNkulunkulu, ukuvezwa kukaNkulunkulu wokoqobo kuyabanqoba, amazwi kaNkulunkulu wokoqobo asebaguqulile, futhi ubanika ukuphila Kwakhe ngaphakathi, abagcwalise ngalokhu ayikho (kungaba yilokhu ayikho ebuntwini Bakhe noma ayikho ebunkulunkulwini), ebagcwalisa ngengqikithi yamazwi Akhe, futhi enza abantu ukuba baphile ngokwamazwi Akhe. Uma uNkulunkulu ezuza abantu, ukwenza lokhu ikakhulu esebenzisa amazwi kanye nokukhuluma kukaNkulunkulu wokoqobo ukuze abhekane nokuntuleka kubantu, nokwahlulela kanye nokwembula isimo sabo sokuhlubuka, ebenza ukuba bazuze lokhu abakudingayo, futhi ababonise ukuthi uNkulunkulu ufikile phakathi kwabantu. Okubaluleke kakhulu, umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu wokoqobo, usindisa abantu bonke ethonyeni likaSathane, ubasusa ezweni lokungcola, futhi axoshe isimo sabo esikhohlakele. Ukubaluleka okukhulu kakhulu kokuzuzwa nguNkulunkulu wokoqobo ukuthi ukwazi ukuthatha uNkulunkulu wokoqobo njengesibonelo, njengesifanekiso, futhi nokuphila ubuntu obujwayelekile, ukwazi ukwenza njengokwamazwi kanye nezidingo zikaNkulunkulu wokoqobo, ngaphandle kokuphambuka nakancane noma ukusuka, ukwenza njengalokhu esho, futhi ukwazi ukufeza noma yini ayicelayo. Ngale ndlela, uyobe usuzuziwe nguNkulunkulu. Uma uzuzwe uNkulunkulu, awubi nje nomsebenzi kaMoya oNgcwele; okubalulekile, ukuthi uyakwazi ukuphila ngokwezidingo zikaNkulunkulu wokoqobo. Ukuba nomsebenzi kaMoya oNgcwele nje, akusho ukuthi unokuphila. Okusemqoka ukuthi uyakwazi yini ukwenza ngokwezidingo zikaNkulunkulu wokoqobo azifuna kuwe, ezisho ukuthi uyakwazi yini ukuzuzwa uNkulunkulu. Lezi zinto ziyincazelo enkulu yomsebenzi kaNkulunkulu wokoqobo enyameni. Okusho ukuthi, uNkulunkulu uzuza iqembu labantu ngokuthi ngeqiniso nangempela abonakale enyameni ecacile futhi ephila, ebonwa abantu, enza umsebenzi kaMoya enyameni ngempela, futhi ngokuba enze njengesibonelo sabantu enyameni. Injongo yokufika kukaNkulunkulu enyameni ikakhulukazi, ukwenza ukuba abantu babone imisebenzi yangempela kaNkulunkulu, ukunikeza isiqu uMoya ongenasimo enyameni, kanye nokuvumela abantu ukuba bambone futhi bamthinte. Ngale ndlela, labo abapheleliswe Nguye bazophila ubuyena, bazozuzwa Nguye, futhi babe ngabenhliziyo Yakhe. Ukuba uNkulunkulu wayekhulume ezulwini kuphela, futhi wangeza ngempela emhlabeni, abantu bebezolokhu bengakwazi ukumazi uNkulunkulu, bebezokwazi kuphela ukushumayela imisebenzi kaNkulunkulu besebenzisa okucatshangiwe okungenalutho, futhi bebengeke babe namazwi kaNkulunkulu njengeqiniso. Injongo kaNkulunkulu ngokuza emhlabeni ukwenza njengesibonelo kanye nesifanekiso salabo abazozuzwa uNkulunkulu; kungale ndlela kuphela lapho abantu bengazi khona uNkulunkulu ngempela, futhi bamthinte uNkulunkulu, futhi bambone, kulapho kuphela bengakwazi ukuzuzwa ngeqiniso uNkulunkulu.

Okwedlule: Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile

Okulandelayo: Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp