Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje

Ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu kulezi zikhathi, esikhathini esiningi, ukwazi ukuthi iyini inkonzo esemqoka kaNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina, nokuthi uzokwenzani emhlabeni. Ngishilo ngaphambili emazwini ami ukuthi uNkulunkulu ufike emhlabeni (ngezinsuku zokugcina) ukuzokwenza isiboniso ngaphambi kokuthi ahambe. UNkulunkulu usenza kanjani lesi siboniso? Ngokukhuluma amazwi, ngokusebenza nokukhuluma ezweni lonke. Lo nguumsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina; Uyakhuluma kuphela, ukuze umhlaba ube ngumhlaba wamazwi, khona wonke umuntu ezohlinzekwa futhi akhanyiselwe ngamazwi akhe, futhi khona umoya womuntu uzophaphama futhi acacelwe ngemibono. Ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu osesimweni somuntu ufike emhlabeni ikakhulukazi ukuze akhulume amazwi. Lapho uJesu efika, wasabalalisa ivangeli lombuso wasezulwini, futhi wafeza umsebenzi wokuhlengwa ngokubethelwa. Waletha isiphetho seNkathi Yomthetho, futhi wachitha zonke izinto ezindala. Ukufika kukaJesu kwaqeda iNkathi Yomthetho futhi kwaletha iNkathi Yomusa. Ukufika kukaNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina sekulethe isiphetho seNkathi Yomusa. Ufike ikakhulukazi ukuzokhuluma amazwi akhe, ukusebenzisa amazwi ukuphelelisa umuntu, ukukhanyisa nokukhanyisela umuntu, nokususa indawo kaNkulunkulu ongaqondakali enhliziyweni yomuntu. Lokhu akusona isigaba somsebenzi owenziwa nguJesu ngesikhathi efika. Lapho uJesu efika, wenza izimpawu eziningi, wasindisa abagulayo futhi wakhipha amadimoni, futhi wenza umsebenzi wokuhlenga ngokubethelwa. Ngenxa yalokho, emicabangweni yakhe, umuntu ukholwa ukuthi uNkulunkulu kufanele abe njalo. Ngoba ngesikhathi uJesu efika, akawenzanga umsebenzi wokususa umfanekiso kaNkulunkulu ongacacile enhliziyweni yomuntu; lapho efika, wabethelwa, wasindisa abagulayo waphinde wakhipha amadimoni, futhi wasabalalisa ivangeli lombuso wasezulwini. Ohlangothini olulodwa, ukuthatha kukaNkulunkulu isimo somuntu ezinsukwini zokugcina kususa indawo ephethwe nguNkulunkulu ongacacile emicabangweni yabantu, ukuze ungabe usaba khona umfanekiso kaNkulunkulu ongacacile enhliziyweni yomuntu. Ngamazwi nomsebenzi wakhe uqobo, ukuhamba Kwakhe kuzo zonke izindawo nomsebenzi ongokoqobo nojwayeleke ngokumangazayo awenza phakathi kwabantu, wenza ukuthi umuntu azi ubunjalo bukaNkulunkulu, futhi asuse indawo kaNkulunkulu ongacacile enhliziyweni yomuntu. Kolunye uhlangothi, uNkulunkulu usebenzisa amazwi akhulunywa inyama Yakhe ukwenza umuntu aphelele, nokufeza zonke izinto. Lona umsebenzi uNkulunkulu azowufeza ezinsukwini zokugcina.

Okufanele nikwazi:

1. Umsebenzi kaNkulunkulu awukho ngaphezu kwemvelo, futhi ningabi nemicabango ngawo.

2. Kufanele niqonde umsebenzi osemqoka uNkulunkulu osesimweni somuntu afike ukuzowenza ngalesi sikhathi.

Akafikanga ukuzosindisa abagulayo, noma ukukhipha amadimoni, noma ukuzokwenza izimpawuliso, futhi akezile ukuzosabalalisa ivangeli lokuphenduka, noma ukuhlenga umuntu. Yingoba uJesu usewenzile lo msebenzi, uNkulunkulu akawuphindi umsebenzi ofanayo. Namhlanje uNkulunkulu uze ukuzophetha iNkathi Yomusa futhi alahle lokhu kwenza kweNkathi Yomusa. UNkulunkulu ongokoqobo uze ikakhulukazi ukukhombisa ukuthi ukhona ngempela. Ngesikhathi uJesu efika, wakhuluma amazwi ambalwa; Ikakhulu wenza izimpawu, wenza izimpawu nezimangaliso, futhi wasindisa abagulayo wakhipha amadimoni, noma okunye wakhuluma iziphrofetho ukuze enze umuntu, akholwe futhi nokwenza umuntu ukuthi abone ukuthi wabe enguNkulunkulu ngempela futhi uNkulunkulu ozithibayo. Ekugcineni, wawuqedela umsebenzi Wakhe wokubethelwa. UNkulunkulu wanamhlanje akakhombisi izimpawu nezimangaliso, futhi akasindisi abagulayo aphinde akhiphe amadimoni. Ngesikhathi uJesu efika, umsebenzi awenza wawumele ingxenye eyodwa kaNkulunkulu, kodwa kulesi sikhathi uNkulunkulu ufike ukuzokwenza isigaba somsebenzi esisele, ngoba uNkulunkulu akawuphindi umsebenzi; unguNkulunkulu ohlale emusha ongakaze aguge, ngakho konke okubonayo namhlanje ngamazwi nomsebenzi kaNkulunkulu ongokoqobo.

UNkulunkulu osesimweni somuntu wezinsuku zokugcina ufike ikakhulukazi ukuzokhuluma amazwi Akhe, ukuchaza konke okudingekayo empilweni yomuntu, ukukhombisa lokho umuntu okufuneka angene kukho, ukukhombisa umuntu izenzo zikaNkulunkulu, ukukhombisa umuntu ukuhlakanipha, ukuba namandla onke kanye nokumangalisa kukaNkulunkulu. Ngezindlela eziningi uNkulunkulu akhuluma ngazo, umuntu ubona ukuphakama kukaNkulunkulu, ubukhulu bukaNkulunkulu, kanye, ngaphezulu kwalokho, ukuthobeka nokufihlakala kukaNkulunkulu. Umuntu uyabona ukuthi uNkulunkulu unobukhosi, futhi uthobekile, futhi ucashile futhi angaba omncane kunabo bonke. Amanye amazwi akhe akhulunywa ngeso likaMoya, amanye amazwi akhe akhulunywa ngeso lomuntu, futhi amanye amazwi akhe akhulunywa ngeso lomuntu wesithathu. Kulokhu kuyabonakala ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyehluka kakhulu futhi uvumela umuntu ukuthi awubone ngamazwi. Umsebenzi kaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina ujwayelekile futhi uyiqiniso, ngakho iqembu labantu bezinsuku zokugcina lifakwa ezivivinyweni ezinzima kunazo zonke. Ngenxa yokujwayeleka kanye nokuba wuqobo kukaNkulunkulu, bonke abantu sebengene ekuvivinyweni okunjalo; ukuthi umuntu usehlele ezivivinyweni nguNkulunkulu kungenxa yokujwayeleka neqiniso likaNkulunkulu. Ngesikhathi sikaJesu, kwakungekho micabango kanye nezivivinyo. Ngoba umsebenzi omningi owenziwa uJesu wenziwa ngokuhambisana nemicabango yomuntu, abantu bamlandela, futhi babengenayo imicabango ngaye. Izivivinyo zanamhlanje ngezinzima kakhulu ukudlula zonke umuntu ake abhekana nazo, futhi uma kuthiwa labantu baphume osizini olukhulu, yilolu sizi okukhulunywa ngalo. Namhlanje, uNkulunkulu ukhuluma ukwakha ukukholwa, uthando, ukubekezela kanye nokulalela kulaba bantu. Amazwi akhulunywe nguNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina ahambisana nengqikithi yemvelo yomuntu, ahambisana nokuziphatha komuntu, futhi ahambisana nalokho umuntu okufanele angene kukho namhlanje. Amazwi Akhe awangempela futhi ajwayelekile: Akakhulumi ngekusasa, futhi akabheki kokwayizolo; Ukhuluma kuphela ngalokho okufanele kungenwe kukho, kwenziwe, futhi kuqondwe namhlanje. Uma, njengamanje, kungavela umuntu okwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, akhiphe amadimoni, asindise abagulayo, futhi enze izimangaliso eziningi, futhi uma lo muntu ethi unguJesu obuyile, ngabe lokhu kuyinkohliso yemimoya emibi, kanye nokulingisa kwakhe uJesu. Khumbula lokhu! UNkulunkulu akawuphindi umsebenzi owodwa. Isigaba sikaJesu somsebenzi sesivele siqediwe, futhi uNkulunkulu ngeke abuye enze lesi sigaba somsebenzi. Umsebenzi kaNkulunkulu ngeke uhambisane nemicabango yabantu; njengesibonelo, iTestamente Elidala labikezela ngokuza kukaMesiya, kodwa kwenzeka ukuthi uJesu afike, ngakho kungaba yiphutha ukuthi omunye uMesiya afike futhi. UJesu usefikile kanye, futhi kungaba yiphutha uma uJesu ubengeza futhi manje. Kunegama elilodwa enkathini ngayinye, futhi igama ngalinye lifuza inkathi. Emicabangweni yomuntu, uNkulunkulu kufanele njalo enze izimpawu nezimangaliso, kufanele njalo asindise abagulayo futhi akhiphe amadimoni, futhi kufanele njalo abenjengoJesu, kepha manje uNkulunkulu akanjalo neze. Uma, ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu wayesenza izimpawu nezimangaliso, futhi esakhipha amadimoni futhi asindise abagulayo—ukuba ubenza njengoJesu uqobo—uNkulunkulu ubengabe uphinda umsebenzi ofanayo, futhi umsebenzi kaJesu ubungeke ube nokubaluleka nosizo. Ngakho uNkulunkulu wenza isigaba esisodwa somsebenzi kuzo zonke izinkathi. Uma isigaba somsebenzi wakhe sesiphelile, silingiswa yimimoya emibi ngokushesha emuva kwalokho, futhi emuva kokuthi uSathane eqalise ukulandela uNkulunkulu eduzane, uNkulunkulu uguqukela endleleni ehlukile. Uma uNkulunkulu eseqede isigaba somsebenzi wakhe, ulingiswa imimoya emibi. Kufanele nicacelwe yilokhu. Kungani umsebenzi kaNkulunkulu namhlanje uhlukile kunomsebenzi kaJesu? Kungani uNkulunkulu engenzi izimpawu nezimangaliso, engakhiphi amadimoni, futhi engasindisi abagulayo? Uma umsebenzi kaJesu wawufana nalowo owenziwa ngeNkathi Yomthetho, wayengammela uNkulunkulu weNkathi Yomusa? Wayengakwazi ukufeza umsebenzi wokubethelwa? Uma, njengaseNkathini Yomthetho, uJesu wayengene ethempelini futhi wagcina iSabatha, wayengeke ahlushwe unoma ubani futhi wayeyokwamukelwa yibo bonke. Uma lokho kwakunjalo, wayengabethelwa? Wayengawuqedela umsebenzi wokuhlenga? Kwakungaba nalusizo luni ukuthi uNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina enze izimpawu nezimangaliso, njengoJesu? Kungesikhathi kuphela uNkulunkulu enza enye ingxenye yomsebenzi Wakhe ngezinsuku zokugcina, leyo emele ingxenye yohlelo lwakhe lokuphatha, lapho umuntu engazuza ulwazi olujule kakhulu ngoNkulunkulu, futhi kungaleso sikhathi kuphela lapho uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha luyofezeka khona.

Ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu ufike ikakhulukazi ukuze akhulume amazwi akhe. Ukhuluma ngokweso likaMoya, ngokweso lomuntu, futhi nangokweso lomuntu wesithathu; Ukhuluma ngezindlela ezehlukene, esebenzisa indlela eyodwa ngesikhathi esithile, futhi asebenzise ezinye izindlela zokukhuluma ukuguquka imicabango yomuntu kanye nokususa umfanekiso kaNkulunkulu ongacacile enhliziyweni yomuntu. Lokhu iwona umsebenzi osemqoka owenziwa nguNkulunkulu. Ngenxa yokuthi umuntu ukholwa ukuthi uNkulunkulu ufike ukuzosindisa abagulayo, ukukhipha amadimoni, ukwenza izimangaliso, kanye nokuletha izibusiso eziphathekayo kumuntu, uNkulunkulu wenza lesi sigaba somsebenzi–umsebenzi wokusola nokwahlulela—-ukuze asuse izinto ezinjalo emicabangweni yomuntu, ukuze umuntu azi ubunjalo kanye nokujwayeleka kukaNkulunkulu, futhi ukuze umfanekiso kaJesu ususwe enhliziyweni yakhe futhi indawo yawo ithathwe umfanekiso omusha kaNkulunkulu. Ngokushesha uma umfanekiso kaNkulunkulu kumuntu uba mdala, uphenduka isithixo. Ngesikhathi uJesu efika futhi enza leso sigaba somsebenzi, wayengamele ukuphelela kukaNkulunkulu. Wenza izimpawu nezimangaliso ezithile, wakhuluma amazwi athile, futhi wagcina ngokubethelwa, futhi wamela ingxenye eyodwa kaNkulunkulu. Wayengeke amele konke okungokukaNkulunkulu, kodwa wamela uNkulunkulu ngokwenza ingxenye eyodwa yomsebenzi kaNkulunkulu. Lokhu yingoba uNkulunkulu mukhulu kakhulu, futhi uyamangalisa kakhulu, futhi akaqondakali, futhi ngoba uNkulunkulu wenza ingxenye eyodwa yomsebenzi wakhe enkathini ngayinye. Umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu kule nkathi owokuhlinzeka ikakhulukazi amazwi empilo yomuntu; ukuvezwa kwesimo nengqikithi eyonakele yemvelo yomuntu; nokususwa kwemicabango yezenkolo, ukucabanga kwasemandulo, ukucabanga osekuphelelwe isikhathi, kanye nolwazi namasiko omuntu. Konke lokhu kufanele kunekwe obala futhi kuhlanzwe ngamazwi kaNkulunkulu. Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu usebenzisa amazwi, hhayi izimpawu nezimangaliso, ukuphelelisa umuntu. Usebenzisa amazwi akhe ukudalula umuntu, ukwehlulela umuntu, ukusola umuntu futhi nokuphelelisa umuntu, ukuze emazwini kaNkulunkulu, umuntu aze abone ukuhlakanipha nobuhle bukaNkulunkulu, futhi aze abone isimo sikaNkulunkulu, ukuze ngamazwi kaNkulunkulu, umuntu abone izenzo zikaNkulunkulu. NgeNkathi Yomthetho, uJehova wahola uMose wamkhipha eGibhithe ngamazwi Akhe, futhi wakhuluma amazwi athile kuma-Israyeli; ngaleso sikhathi, ingxenye yezenzo zikaNkulunkulu yenziwa yacaca, kodwa ngenxa yokuthi izinga lomuntu lalilinganiselwe nje futhi yayingekho into eyayingenza ukuthi ulwazi lwakhe luphelele, uNkulunkulu waqhubeka wakhuluma futhi wasebenza. NgeNkathi Yomusa, umuntu waphinde wabona ingxenye yemisebenzi kaNkulunkulu. UJesu wakwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, ukusindisa abagulayo nokukhipha amadimoni, futhi wabethelwa, kwathi emuva kwezinsuku ezintathu wavuka wavela kubantu esenyameni. Abantu babengazi lutho olunye ngaphandle kwalokhu. Umuntu wazi kuphela lokho akukhonjiswa nguNkulunkulu, futhi ukuba uNkulunkulu wayengakhombisi lutho oluthe xaxa kumuntu, umuntu wayengagcina kulelo zinga lokuqonda uNkulunkulu. Ngakho, uNkulunkulu uyaqhubeka ukusebenza, khona ulwazi lomuntu ngaye lungaya lujula, futhi ukuze aye ngokuya efinyelela ekwazini ubunjalo bukaNkulunkulu. Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu usebenzisa amazwi akhe ukuphelelisa umuntu. Isimo sakho esonakele sivezwa amazwi kaNkulunkulu, kanti nemicabango yakho yenkolo ithathelwa indawo yiqiniso likaNkulunkulu. UNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina ufike ikakhulukazi ukugcwalisa amazwi athi “uLizwi waba yinyama, uLizwi ufika enyameni, futhi uLizwi uvela esenyameni,” futhi uma ungenalo ulwazi oluphelele ngalokhu, uzolokhu ungakwazi ukuma uqine. Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu ufuna ikakhulukazi ukufeza isigaba somsebenzi lapho uLizwi evela esenyameni, futhi lokhu ingxenye yohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha. Ngakho, ulwazi lwenu kufanele lucace; akukhathaleki ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani, uNkulunkulu akavumeli umuntu ukuthi amchaze. Ukuba uNkulunkulu ubengawenzi lo msebenzi ngezinsuku zokugcina, ulwazi lomuntu belungeke luqhubeke. Benizokwazi ukuthi nje uNkulunkulu angabethelwa futhi angabhubhisa iSodoma, kanye nokuthi uJesu angavuswa ekufeni futhi avele kuPetru…. Kodwa ubungeke uthi amazwi kaNkulunkulu angafeza konke, futhi anganqoba umuntu. Kusekuzizweleni amazwi kaNkulunkulu kuphela lapho ungakhuluma ngolwazi olunjalo, futhi ngokwanda komsebenzi kaNkulunkulu ongawuzwa, ulwazi lwakho ngaye lungaluhle kakhulu. Yilapho kuphela uyoyeka ukunciphisa uNkulunkulu ngemicabango yakho. Umuntu ufinyelela ekwazini uNkulunkulu ngokuzizwela umsebenzi wakhe, futhi ayikho enye indlela elungile yokwazi uNkulunkulu. Namhlanje, baningi abantu abangenzi lutho kodwa abalinda ukubona izimpawu nezimangaliso nesikhathi senhlekelele. Ukholwa kuNkulunkulu noma ukholwa ezinhlekeleleni ezinkulu? Lapho kufika izinhlekelele ezinkulu, siyobe sesikushiyile isikhathi, futhi uma uNkulunkulu engazithumeli izinhlekelele ezinkulu, akayena-ke uNkulunkulu? Ukholwa ezimangeni nezimangaliso noma ukholwa kuNkulunkulu uqobo? UJesu akazange azenze izimpawu nezimangaliso lapho ehlekwa usulu ngabanye; wayengeyena uNkulunkulu? Ukholwa ezimangeni nezimangaliso noma ukholwa engqikithini kaNkulunkulu? Imicabango yomuntu ngokukholwa kuNkulunkulu akulungile! UJehova wakhuluma amazwi amaningi ngeNkathi Yomthetho, kepha nanamhlanje amanye awo awakagcwaliseki. Ungathi uJehova wayengeyena uNkulunkulu?

Namhlanje, kufanele kucace kinina nonke ukuthi, ezinsukwini zokugcina, into esemqoka iqiniso lokuthi “uLizwi waba yinyama” elifezwa nguNkulunkulu. Ngomsebenzi wakhe woqobo emhlabeni, wenza umuntu ukuthi amazi, nokuthi asebenzisane Naye, futhi ukubona izenzo Zakhe uqobo. Wenza umuntu ukuthi abone ngokucacile ukuthi uyakwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso futhi kunezikhathi lapho engakwazi ukukwenza lokho, futhi lokhu kuncike enkathini. Ngalokhu uyabona ukuthi akukhona ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, kodwa kunalokho, uyakuguqula ukusebenza kwakhe ngokuhambisana nomsebenzi wakhe, nangokuhambisana nenkathi. Kulesi sigaba somsebenzi Wakhe wamanje, akazikhombisi izimpawu nezimangaliso; ukuthi wakhombisa izimpawu nezimangaliso eziyingcosana ngenkathi kaJesu yingoba umsebenzi wakhe kuleyo nkathi wawuhlukile. UNkulunkulu akasawenzi lowo msebenzi namhlanje, futhi abanye abantu bakholwa ukuthi akakwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, noma uma kungenjalo bacabanga ukuthi uma engakhombisi izimpawu nezimangaliso, akayena uNkulunkulu. Akuyona into engekho leyo? UNkulunkulu uyakwazi ukukhombisa izimpawu nezimangaliso, kodwa usebenza enkathini ehlukile, ngakho akawenzi umsebenzi onjalo. Ngenxa yokuthi yinkathi ehlukile lena, nangenxa yokuthi yisigaba esihlukile somsebenzi kaNkulunkulu lesi, izenzo ezenziwa obala nguNkulunkulu nazo zihlukile. Ukukholwa komuntu kuNkulunkulu akukhona ukukholwa ezimpawini nezimanga, noma ukukholwa ezimangalisweni, kodwa ukukholwa emsebenzini wakhe wangempela ngale nkathi entsha. Umuntu ufinyelela ekwazini uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu asebenza ngayo, okungukuthi, futhi lolu lwazi lwakha kumuntu ukukholwa kuNkulunkulu, okungukuthi, ukukholwa emsebenzini nasezenzweni zikaNkulunkulu. Kulesi sigaba somsebenzi uNkulunkulu uyakhuluma ikakhulu. Ungalindi ukubona izimpawu nezimangaliso; ngeke uzibone! Ngoba awuzalwanga ngeNkathi Yomusa. Uma wawuzalwe ngaleyo nkathi, wawungazibona izimpawu nezimangaliso, kodwa uzalwe ngezinsuku zokugcina, ngakho ungabona kuphela ubuqiniso nokujwayeleka kukaNkulunkulu. Ungalindeli ukubona uJesu ongaphezulu kwemvelo ngezinsuku zokugcina. Ukwazi ukubona uNkulunkulu osesimweni somuntu obonakalayo, ongahlukile kunoma yimuphi umuntu ojwayelekile. Enkathini ngayinye, uNkulunkulu wenza izenzo ezithile zibe sobala. Enkathini ngayinye, ubeka obala ingxenye yezenzo zikaNkulunkulu, futhi nomsebenzi wenkathi ngayinye, umele ingxenye eyodwa yesimo sikaNkulunkulu, futhi umele ingxenye eyodwa yezenzo zikaNkulunkulu. Izenzo azenza zicace zihlukahlukana ngenkathi asebenza kuyo, kodwa zonke zinika umuntu ulwazi olujule kakhulu ngoNkulunkulu, nenkolo kuNkulunkulu ezithobile futhi eyiqiniso kakhulu. Umuntu ukholwa kuNkulunkulu ngenxa yazo zonke izenzo zikaNkulunkulu, nangenxa yokuthi uNkulunkulu uyamangalisa kakhulu, mkhulu kakhulu, ngoba unguSomandla, futhi akanakuqondakala. Uma ukholwa kuNkulunkulu ngoba ekwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso futhi ekwazi ukusindisa abagulayo, nokukhipha amadimoni, umbono wakho uyiphutha futhi abanye abantu bazothi kuwe, “Imimoya emibi ayikwazi nayo ukwenza izinto ezinjalo?” Akukhona lokhu ukudida umfanekiso kaNkulunkulu nomfanekiso kaSathane? Namhlanje, ukukholwa komuntu kuNkulunkulu kungenxa yezenzo zakhe eziningi kanye nomsebenzi omningi kakhulu awenzayo nezindlela eziningi akhuluma ngazo. UNkulunkulu Usebenzisa amazwi Akhe ukunqoba umuntu nokumphelelisa. Umuntu ukholwa kuNkulunkulu ngenxa yezenzo Zakhe eziningi, hhayi ngoba ukwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, futhi umuntu umqonda kuphela ngoba ebona izenzo Zakhe. Kungokwazi izenzo zikaNkulunkulu zoqobo kuphela, ukuthi yiziphi izindlela ezihlakanipjile azisebenzisayo, ukuthi ukhuluma kanjani, nokuthi umenza kanjani umuntu apheleliswe—ngukwazi lezi zingxenye kuphela—okungenza uqonde iqiniso likaNkulunkulu futhi uqonde isimo Sakhe, wazi lokho akuthandayo, akuzondayo, ukuthi usebenza kanjani kumuntu. Ngokuqonda izinto azithandayo nangazithandi uNkulunkulu, ungakwazi ukwehlukanisa phakathi kwalokho ukuhle nokubi, futhi ngolwazi lwakho ngoNkulunkulu kunenqubekela phambili empilweni yakho. Kafushane, kufanele uzuze ulwazi ngomsebenzi kaNkulunkulu, futhi kufanele uqondise imibono yakho ngokukholwa kuNkulunkulu.

Okwedlule: Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Wokoqobo NguNkulunkulu Uqobo

Okulandelayo: Ngabe Umsebenzi KaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp