Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Kufanele Ningayeki Ukuzinikela KuNkulunkulu

UMoya Oyingcwele usebenza kanjani manje esontweni? Niyakwazi lokho? Yiziphi izingqinamba ezinkulu zabafowenu nodadewenu? Yini abayintula kakhulu? Okwamanje, kunabantu abanemibono engemihle lapho bebhekene nezilingo,abanye baze bakhononde, abanye abasayi ngisho phambili ngoba uNkulunkulu akasakhulumi. Abantu abangenanga emgudwini ofanele wokukholelwa kuNkulunkulu. Abakwazi ukuzimela, futhi abakwazi ukunakekela ukuphila kwabo komoya. Kunabanye abalandelayo, abazimisele ngokulwa, futhi abazimisele ngokwenza lapho uNkulunkulu ekhuluma. Kodwa lapho uNkulunkulu engakhulumi, ababe besaya phambili. Abantu abakayiqondi intando kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo futhi ngeke kuzenzakalele ukuthanda uNkulunkulu; ngokudlule, uNkulunkulu bamlandela ngenxa yokuthi babephoqiwe. Manje kunabantu asebekhathele umsebenzi kaNkulunkulu. Abekho yini engozini? Abantu abaningi basesimweni sokuzabalaza nje. Nakuba bedla futhi bephuze amazwi kaNkulunkulu, baze bathandaze Kuye, konke abakwenzi ngenhliziyo yabo yonke. Abanaso isifiso abake baba naso, futhi abantu abaningi abanandaba nomsebenzi kaNkulunkulu wokucwenga nokuphelelisa. Kufana nokuthi abakaze babe nesifiso, futhi lapho sebenqotshwe iziphambeko, abazizwa bembonga uNkulunkulu. Abazisoli, abalilandeli iqiniso noma bahlukane nesonto. Bafuna izinjabulo zesikhashana kuphela. Lolu uhlobo lwabantu oluyiziphukuphuku kakhulu! Lapho kufika isikhathi, bayochithwa bonke, akekho noyedwa oyosindiswa! Ingabe ucabanga ukuthi uma othile ake wasindiswa uyohlale esindisiwe? Lokhu kumane kukhohlise abantu! Bonke labo abangakufuni ukungena ekuphileni bayojeziswa. Abantu abaningi empeleni abanandaba nokungena ekuphileni, emibonweni, noma nokwenza iqiniso. Abakulweli ukungena, eqinisweni abasafuni nokungena kakhulu. Abazimosheli yini? Okwamanje, kuneqeqebana labantu elinezimo eziba ngcono kakhudlwana. Uma nje uMoya Oyingcwele usebenza, kuyanda nokuzethemba kwabo, futhi lapho bebona izinto, bakuqonda kakhudlwana ukuba inkimbinkimbi komsebenzi kaNkulunkulu. Lapho bengena bejula, baqonda kakhudlwana. Bacabanga ukuthi uthando lukaNkulunkulu lukhulu kakhulu, bazizwa beqinile futhi bekhanyiselwe ngaphakathi. Bayawuqonda umsebenzi kaNkulunkulu. Laba abantu uMoya Oyingcwele osebenza kubo. Abanye bathi, nakuba engekho amazwi amasha kaNkulunkulu, kusamele ngifune ukungena ngijule eqinisweni, kumele ngibe qotho kukho konke engikwenzayo ngingene emazwini kaNkulunkulu angokoqobo. Lolu hlobo lomuntu lunomsebenzi kaMoya Oyingcwele. Nakuba uNkulunkulu engabuvezi ubuso Bakhe futhi ezifihle kuwo wonke umuntu, akalisho izwi, futhi kunezikhathi abantu abecwengwa ngazo ngaphakathi, kodwa uNkulunkulu akabashiyanga ngokuphelele abantu. Uma umuntu engaligcini iqiniso okufanele alenze, ngeke abe nawo umsebenzi woMoya Oyingcwele. Phakathi nenkathi yokucwengwa, yokungazivezi kukaNkulunkulu Uqobo, uma ungazethembi wethukile, uma ungagxili emazwini Akhe, lokhu kuwukubaleka emsebenzini kaNkulunkulu. Kamuva, niyokhishwa. Labo abangafuni ukungena ezwini likaNkulunkulu ngeke bakwazi ukufakaza Ngaye. Labo abakwaziyo ukufakaza ngoNkulunkulu bafeze intando Yakhe, bonke bathembele esifisweni sabo sokulwela amazwi kaNkulunkulu. Umsebenzi uNkulunkulu awenza kubantu umgogodla wawo ukubenza bazuze iqiniso. Ukulwela kwenu ukuphila inhloso yakho ukuniphelelisa—inhloso yakho konke ukuthi nikwazi ukusetshenziswa uNkulunkulu. Konke enikulwelayo njengamanje ukuzwa izinganekwane, ukuzwa kancane amazwi kaNkulunkulu, ukulwa namehlo enu, ukubona into entsha noma ukubona okusesitayeleni, nokwanelisa ilukuluku lenu. Uma lena kuyinhloso yenhliziyo yenu, ayikho indlela eningafinyelela ngayo izimfuno zikaNkulunkulu. Labo abangalilandeli iqiniso abakwazi ukulandela kuze kube sekugcineni. Okwamanje, akukhona ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho—abantu ababambisene Naye, ngoba bakhathele umsebenzi Wakhe. Bafuna kuphela ukuzwa amazwi esibusiso Sakhe, futhi abazimisele ukuzwa amazwi esahlulelo nesijeziso Sakhe. Siyini isizathu salokhu? Yingoba isifiso sabantu sokuthola izibusiso asikafezeki, futhi banemibono engemihle, babuthakathaka. Akukhona ukuthi uNkulunkulu akafuni ngamabomu ukuthi abantu bamlandele, futhi akukhona ukuthi uwaletha ngamabomu amagalelo kubantu. Abantu banemibono engemihle futhi babuthakathaka ngenxa yokuthi banezinhloso ezingafanele. UNkulunkulu unguNkulunkulu onika umuntu ukuphila, ngeke abulale umuntu. Imibono engemihle yabantu, ubuthakathaka, nokwahlukana konke kubangelwa yibo.

Umsebenzi wamanje kaNkulunkulu ulethelwa abantu ukucwengwa okuthile, futhi ngabantu abangakwazi ukuma baqine kulokhu kucwengwa abayozuza ukwamukelwa uNkulunkulu. Akunandaba ukuthi uzifihla kangakanani, akakhulumi, noma akasebenzi, usengalwa unogqozi. Ngisho noma uNkulunkulu ethe uzokwenqaba, usazomlandela. Lokhu kume njengobufakazi bukaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu Uqobo ezifihla kuwe nawe uyeka ukumlandela, ingabe lobu ubufakazi obumile bukaNkulunkulu? Uma abantu empeleni bengangeni, abanaso isimo sangempela, futhi lapho behlangana nesilingo esikhulu ngempela, bayakhubeka. UNkulunkulu akakhulumi njengamanje, noma lokho akwenzayo akuhambisani nemibono yenu, ngakho akunihambeli kahle. Uma okwamanje uNkulunkulu ebenza ngokuvumelana nemibono yenu, uma ebenelisa intando yenu futhi nikwazi ukuma nilwele enikufunayo, beniyobe niphilelani? Ngithi kini kunabantu abaningi abaphilela izinto ezifunwa abantu! Empeleni izinto abazifuni ngenhliziyo eneqiniso. Bonke labo abangafuni ukungena eqinisweni kodwa abancika ezintweni abazifunayo ekuphileni bangabantu abakhohlakele abasengozini! Zonke izinhlobonhlobo zomsebenzi kaNkulunkulu ziwukuphelelisa isintu. Nokho, abantu bahlale befuna ukwazi, bayathanda ukubuza ngenzwabethi, bakhathazekile ngokwenzeka emhlabeni—kwenzekani kwa-Israyeli, kube nokuzamazama komhlaba yini eGibhithe—bahlale befuna into entsha, izinto eziyinqaba ezizokwanelisa izifiso zabo zobugovu. Abakulweli ukuphila, futhi abafuni ukupheleliswa. Bafuna kuphela ukuthi usuku lukaNkulunkulu lufike ngokushesha ukuze iphupho labo elihle libonakale nezifiso zabo eziyinqaba zifezeke. Lolo hlobo lomuntu alukho ngokoqobo—lunombono ongafanele. Ukufuna iqiniso kuyisisekelo sokukholelwa kwesintu kuNkulunkulu. Uma abantu bengakulweli ukungena ekuphileni, uma bengafuni ukwanelisa uNkulunkulu, kusho ukuthi bayojeziswa. Labo abayojeziswa yilabo abangakaze babe nomsebenzi woMoya Oyingcwele phakathi nesikhathi sikaNkulunkulu somsebenzi.

Abantu kufanele babambisane kanjani noNkulunkulu phakathi nalesi sigaba somsebenzi Wakhe? UNkulunkulu usavivinya abantu. Akakhiphi izwi; uyazifihla Uqobo futhi akathintani ngokuqondile nabantu. Ngeso lomuntu ongaphandle, kubonakala sengathi akasebenzi, kodwa iqiniso liwukuthi usasebenza kumuntu. Bonke labo abafuna ukungena ekuphileni nabanombono ngokulwela kwabo ukuthula, abangabazi, ngisho noma bengawuqondi ngokuphelele umsebenzi kaNkulunkulu. Phakathi nezilingo, ngisho noma ungazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwenzani noma ufuna ukufeza muphi umsebenzi, kufanele wazi ukuthi izinhloso zikaNkulunkulu ngesintu zihlale zizinhle. Uma umfuna ngenhliziyo eneqiniso, akasoze akushiye, futhi ekugcineni nakanjani uyokuphelelisa akulethe endaweni efanele. Akunandaba ukuthi okwamanje uNkulunkulu ubavivinya kanjani abantu, kuyoba nosuku lapho ayonika ngalo abantu umphumela ofanele nesijeziso esifanele ngokwalokho abakwenzile. UNkulunkulu ngeke abaholele endaweni ethile abantu bese ebalahla engabanaki. Ngenxa yokuthi unguNkulunkulu othembekile. Kulesi sigaba, uMoya oNgcwele wenza umsebenzi wokulungisa. Ukulungisa wonke umuntu. Ezigabeni zomsebenzi wovivinyo lokufa novivinyo lokujeziswa, ukulungiswa ngaleso sikhathi kwakuwukulungiswa ngamanzi. Ukuze abantu bazi umsebenzi kaNkulunkulu, kumele baqale baqonde umsebenzi awenza manje nendlela abantu okufanele babambisane ngayo. Lena into wonke umuntu okufanele ayiqonde. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu wenzani, ukuthi ukulungiswa noma ukuthi akakhulumi, sonke isinyathelo somsebenzi kaNkulunkulu asihambisana nemibono yabantu. Zonke ziyashayisana zingqubuzana nemibono yabantu. Lona umsebenzi Wakhe. Kodwa kumele ukholwe lapho umsebenzi kaNkulunkulu ufika esigabeni esithile, nakanjani ngeke avume isintu sibhujiswe. Unika isintu izithembiso nezibusiso, futhi bonke abamfunayo bayokwazi ukuthola izibusiso Zakhe, kuyilapho abangamfuni uNkulunkulu eyobalahla. Lokhu kuncike kwenikufunayo. Kumele nikholelwe nakanjani ukuthi lapho umsebenzi kaNkulunkulu uphothulwa, wonke umuntu uyoba nendawo enhle. UNkulunkulu wenze abantu baba nezifiso ezinhle, kodwa uma bengazifuni, ngeke bakuthole abakufisayo. Manje kufanele nikwazi ukubona lokhu—ukulungisa nokujezisa kukaNkulunkulu kuwumsebenzi Wakhe, kodwa abantu kumele bafunee ukushintsha isimo sabo. Ezintweni enidlule kuzo, kumele niqale nazi indlela yokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu nithole nalokho okufanele ningene kukho namaphutha enu asemazwini Akhe, nifune ukungena kokwenu okungokoqobo. Thatha ingxenye yamazwi kaNkulunkulu obekufanele yenziwe uzame ukuyenza. Ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu kuyingxenye eyodwa, ukuphila kwesonto nakho kumele kugcinwe, kumele ube nokuphila okujwayelekile komuntu, ukwazi ukunikela ngazo zonke izimo zakho zamanje kuNkulunkulu. Akunandaba ukuthi umsebenzi Wakhe ushintsha kangakanani, ukuphila kwenu komoya kufanele kube okujwayelekile. Ukuphila komoya kungakwenza ungene ngendlela efanele. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu wenzani, uzokwazi ukuqhubeka nokuphila komoya ungaphazanyiswa, ufeze umsebenzi wakho. Yilokhu abantu okufanele bakwenze. Konke kuwumsebenzi woMoya Oyingcwele, kodwa kulabo abanesimo esijwayelekile kuwukupheleliswa. Kulabo abanesimo esingajwayelekile kuyisilingo. Esigabeni samanje somsebenzi wokucwenga soMoya Oyingcwele, abanye bathi umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu kakhulu nokuthi abantu banesidingo esikhulu sokucwengwa, kungenjalo isimo sabo besiyoba sincane kakhulu futhi bebengeke babe nayo indlela yokufinyelela intando kaNkulunkulu. Nokho, kulabo abanesimo esingesihle, kuba isizathu ukungamfuni uNkulunkulu, nesizathu ukungayi emihlanganweni noma ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu. Emsebenzini kaNkulunkulu, akunandaba ukuthi wenzani noma iziphi izinguquko, okungenani abantu kumele babe nokuphila okujwayelekile komoya. Mhlawumbe ubuwumuntu oqaphelayo esigabeni samanje sokuphila komoya, kodwa awukazuzi okuningi; awukakuvuni okuningi. Ngaphansi kwalolu hlobo lwezimo kusamele ulandele imithetho; kumele ugcine le mithetho ukuze ungalahlekelwa ekuphileni kwakho futhi wanelise intando kaNkulunkulu. Uma ukuphila kwakho komoya kungajwayelekile, ngeke uwuqonde umsebenzi kaNkulunkulu wamanje; uhlale ucabanga ukuthi awukho ezingeni lemibono yakho, futhi uzimisele ukumlandela, kodwa awunalo ilukuluku ngaphakathi. Ngakho akunandaba ukuthi uNkulunkulu wenzani njengamanje, abantu kumele babambisane. Uma abantu bengabambisani, uMoya Oyingcwele ngeke uwenze umsebenzi Wakhe, futhi uma abantu bengenayo inhliziyo yokubambisana, ngeke bawuzuze umsebenzi woMoya Oyingcwele. Uma nifuna ukuba nomsebenzi woMoya Oyingcwele ngaphakathi kini, futhi nifuna ukwamukelwa uNkulunkulu, kumele nizinikele njengasekuqaleni phambi kukaNkulunkulu. Manje, asikho isidingo sokuthi nibe nokuqonda okujulile, umbono ophakeme, noma ezinye izinto—okudingekayo nje ukuthi neseke izwi likaNkulunkulu esisekelweni sokuqala. Uma abantu bengabambisani noNkulunkulu futhi bengakulweli ukungena okujulile, uNkulunkulu uyokuthatha lokho abake baba nakho. Ngaphakathi, abantu bahlale benomona ngokulula futhi bangancamela ukuthatha indlela elula. Bafuna ukuthola izithembiso zikaNkulunkulu bengazuzanga lutho nhlobo. Lena imicabango engenangqondo yomuntu. Ukuzuza ukuphila ngaphandle kokukhokha inani—yini eyake yaba lula kangaka? Lapho othile ekholelwa kuNkulunkulu futhi efuna ukungena ekuphileni ashintshe isimo sakhe, kumele labo bantu bakhokhe inani, futhi bafinyelele esimweni lapho beyohlale belandela khona uNkulunkulu kungakhathaliseki ukuthi wenzani. Lena into abantu okumele bayenze. Ngisho noma nilandela konke lokhu njengomthetho, kumele ninamathele kukho, futhi akunandaba ukuthi izilingo zinkulu kangakanani, awukwazi ukudedela ubuhlobo bakho obujwayelekile noNkulunkulu. Kufanele ukwazi ukuthandaza, ugcine ukuphila kwakho kwesonto, uhlale nabafowenu nodadewenu. Lapho uNkulunkulu ekuzama, kufanele ufune iqiniso. Lesi isiqalo sokuphila komoya. Hlale unenhliziyo yokufuna futhi ulwele ukubambisana, ukusebenzisa wonke amandla akho—ingabe lokhu kungenziwa? Ngenxa yalokhu, ukuqonda nokungena kokungokoqobo kuyoba yinto ongayifinyelela. Kulula ukwamukela izwi likaNkulunkulu lapho unezimo ezijwayelekile, futhi akukho nzima ukwenza iqiniso, uzwa sengathi mkhulu umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa uma izimo zakho zizimbi, akunandaba ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu kangakanani nokuthi umuntu ukhuluma kahle kangakanani, ngeke umlalele. Lapho izimo zomuntu kungekho ukuthi zijwayelekile, uNkulunkulu ngeke asebenze kuzo, futhi ngeke bafinyelele izinguquko esimweni sabo.

Uma kungekho ukuzethemba abantu abanakho, akulula ukuqhubeka behamba kule ndlela. Wonke umuntu angabona manje ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awuhambisani nemibono yabantu—akunandaba ukuthi mkhulu kangakanani umsebenzi awenzayo noma ukuthi ukhuluma kangakanani, akwenzayo imibono yabantu ayikumukeli nhlobo. Lokhu kudinga ukuthi abantu babe nethemba futhi bakumele asebekubonile nabakuzuzile ekuphileni kwabo. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu wenzani kubantu, kumele beseke abanakho, babe qotho phambi kukaNkulunkulu, bazinikele Kuye kuze kube sekugcineni. Lona umsebenzi wesintu. Yilokhu abantu okufanele bakwenze—kufanele bakweseke lokhu. Ukukholelwa kuNkulunkulu kudinga ukuthi alalelwe nokwazi umsebenzi Wakhe. UNkulunkulu wenze umsebenzi omkhulu—kubantu kungashiwo ukuthi konke okokuphelela, konke okokucwengwa, okukhulu ngisho nakakhulu, konke okokujweziswa. Akubanga bikho ngisho nesisodwa isinyathelo somsebenzi kaNkulunkulu ebesihambisana nemibono yabantu; into abantu abebeyithola amazwi anolaka kaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu efika, abantu bayobona amandla Akhe amakhulu nolaka Lwakhe, kodwa akunandaba ukuthi amazwi Akhe anolaka kangakanani, uzele ukuzosindisa nokuphelelisa abantu. Njengezidalwa, abantu kufanele bafeze imisebenzi yabo, bafakazele uNkulunkulu phakathi nokucwengwa. Kuzo zonke izivivinyo, kufanele benze ubufakazi obulindeleke kubo, ubufakazi obuqand’ ikhanda ngoNkulunkulu. Lokhu ukunqoba. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu ukucwenga kanjani, uzethemba ngokugcwele futhi awuyeki ukwethemba uNkulunkulu. Wenza lokhu umuntu okufanele akwenze. Yilokhu uNkulunkulu akufuna kumuntu, futhi inhliziyo yakho kufanele ikwazi ukubuyela Kuye ngokugcwele, iphendukele Kuye ngaso sonke isikhathi. Lokhu ukunqoba. Labo uNkulunkulu athi bayanqoba yilabo abasakwazi ukufakaza, bangayeki ukuba nethemba, nokuzinikela kuNkulunkulu lapho bengaphansi kwethonya likaSathane namabutho akhe, okusho ukuthi, lapho bengaphansi kwamandla obumnyama. Uma usakwazi ukuba nenhliziyo ehlanzekile nokumthanda ngobuqotho uNkulunkulu kungakhathaliseki ukuthi izimo zinjani, ufakaza phambi kukaNkulunkulu, futhi yilokhu uNkulunkulu athi ukunqoba. Uma okufunayo kuphumelela lapho uNkulunkulu ekubusisa, kodwa uhamba ngaphandle kwesibusiso Sakhe, ingabe lokhu ukuhlanzeka? Njengoba uqiniseka ngokuthi le ndlela iyiqiniso, kumele uyilandele kuze kube sekugcineni; kumele uqhubeke uzinikela kuNkulunkulu. Njengoba ubonile ukuthi uNkulunkulu Uqobo uzele ukuzokuphelelisa emhlabeni, kufanele unikele ngayo yonke inhliziyo yakho Kuye. Akunandaba ukuthi wenzani, ngisho noma enquma umphumela ongemuhle kuwe ekugcineni, usengamlandela. Lokhu kuwukuqhubeka uhlanzekile phambi kukaNkulunkulu. Ukunikela ngomzimba womoya futhi ohlanzekile ongakasetshenziswa kuNkulunkulu kusho ukuba nenhliziyo eqotho phambi kukaNkulunkulu. Esintwini, ubuqotho ukuhlanzeka, futhi ukungayeki ukuba qotho kuNkulunkulu kuwukuhlala uhlanzekile. Yilokhu okufanele nikwenze. Lapho nithandaza, kufanele nihlangane, nicule izingoma, nishiye inyama, nenze kanjalo. Lapho nenza umsebenzi wenu kufanele nihleleke; lapho nibhekene nezilingo kufanele nime niqine. Lokhu kuwukuzinikela kuNkulunkulu. Uma ungakweseki lokhu abantu okufanele bakwenze, kusho ukuthi konke ukuhlupheka odlule kukho kanye nezifiso zakho kuyize.

Kuzo zonke izigaba zomsebenzi kaNkulunkulu, kunendlela abantu okufanele babambisane ngayo. UNkulunkulu ucwenga abantu ukuze babe nethemba phakathi nokucwengwa. UNkulunkulu uphelelisa abantu ukuze babe nethemba lokupheleliswa uNkulunkulu futhi bazimisele ukwamukela ukucwenga Kwakhe kanye nokuhlanzwa uNkulunkulu. UMoya kaNkulunkulu usebenza kubantu ukuze ubalethele ukukhanya nokuqonda, nokubenza babambisane Naye benze akushoyo. UNkulunkulu akakhulumi phakathi nokucwengwa. Izwi Lakhe alizwakali, kodwa kusenomsebenzi abantu okufanele bawenze. Kufanele niseke lokho enihlale nikweseka, kusafanele nikwazi ukuthandaza kuNkulunkulu, nisondelane noNkulunkulu, nibe ofakazi phambi kukaNkulunkulu; niyowufeza ngale ndlela umsebenzi wenu. Nonke kufanele nibone ngokusobala emsebenzini kaNkulunkulu ukuthi izivivinyo nothando Lwakhe ngokwethembeka kwabantu kudinga ukuthi abantu bathandaze kaningi kuNkulunkulu, bawanambithe kaningana amazwi kaNkulunkulu phambi Kwakhe. Uma uNkulunkulu enikhanyisela futhi enenza niqonde intando Yakhe kodwa ningayenzi nhlobo, ngeke nithole lutho. Lapho wenza amazwi kaNkulunkulu, kusafanele ukwazi ukuthandaza Kuye, lapho unambitha amazwi Akhe kufanele uhlale ufuna phambi Kwakhe, umethembe ngokugcwele ngaphandle kokukhungatheka nokudangala. Labo abangawenzi amazwi kaNkulunkulu banamandla amaningi emihlanganweni, kodwa bawela ebumnyameni lapho bebuyela ekhaya. Kunabanye abangafuni ngisho nokuhlangana ndawonye. Ngakho kumele nibone ngokucacile ukuthi imuphi umsebenzi abantu okufanele bawufeze. Ningase ningazi ngempela ukuthi iyini intando kaNkulunkulu, kodwa ningawenza umsebenzi wenu, nithandaze lapho kufanele, nenze iqiniso lapho kufanele, nenze lokho okufanele abantu bakwenze. Ningaweseka umbono wenu wasekuqaleni. Niyokwazi ngale ndlela ukwamukela isinyathelo esilandelayo somsebenzi kaNkulunkulu. Kuyinkinga ukungafunisisi lapho uNkulunkulu esebenza ngendlela eyimfihlakalo. Lapho ekhuluma futhi eshumayela emihlanganweni, nizivula zonke izindlebe, kodwa lapho engakhulumi niphelelwa amandla niqhele. Hlobo luni lomuntu olwenza lokhu? Umuntu olandela iningi. Abanandlela ababheka ngayo izinto, abanabufakazi, futhi abanambono! Abantu abaningi banjalo. Uma niqhubeka ngaleyo ndlela, ngolunye usuku lapho nehlelwa uvivinyo olukhulu, niyokwehlela esijezisweni. Ukuba nombono kubaluleke kakhulu ekupheleliseni kukaNkulunkulu abantu. Uma singekho isigaba somsebenzi kaNkulunkulu osingabazayo, ufeza umsebenzi womuntu, ukweseka ngobuqotho lokho uNkulunkulu athi kwenze, okusho ukuthi uyakukhumbula ukunxusa kukaNkulunkulu, futhi awukukhohlwa ukunxusa Kwakhe akunandaba ukuthi wenzani, uma ungawungabazi umsebenzi Wakhe, uqhubeka nombono wakho, uqhubeka ufakaza, futhi ulokhu unqoba kuzo zonke izigaba, ekugcineni uNkulunkulu uyokuphelelisa ube umnqobi. Uma ukwazi ukuma uqine kuzo zonke izigaba zezivivinyo zikaNkulunkulu, usengama uqine kuze kube sekugcineni, uwumnqobi, ungumuntu opheleliswe uNkulunkulu. Uma ungeke uqine ezivivinyweni obhekene nazo manje, ngokuzayo kuzoba nzima nakakhulu. Uma udlula ekuhluphekeni okungatheni ungalilweli iqiniso, ngeke uthole lutho ekugcineni. Uyobe ungenalutho. Kunabanye abantu abayeka izinto abazifunayo lapho bebona ukuthi uNkulunkulu akakhulumi, nokuthi inhliziyo yabo iyahlukana. Akusona yini isiwula lesi? Lolu hlobo lwabantu alunalutho. Lapho uNkulunkulu ekhuluma, bahlale bezulazula, bematasa futhi bezikhandla ngaphandle, kodwa manje ngoba akasakhulumi, sebeyekile ukufuna. Lolu hlobo lomuntu alunalo ikusasa. Phakathi nokucwengwa, kufanele ningene ninombono omuhle nifunde izifundo okufanele nizifunde; lapho nithandaza kuNkulunkulu futhi nifunde izwi Lakhe, kufanele niqhathanise isimo senu nalo, nibone amaphutha enu, nibone ukuthi ninezinto eziningi okufanele nizifunde. Njengoba niqhubeka nifuna phakathi nokucwengwa, maningi amathuba okuthi nithole ukuthi kukhona okushodayo. Lapho nicwengwa ziningi izinto enihlangana nazo; ngeke nizibone ngokucacile, niyakhononda, nembula inyama yenu—nithola ngale ndlela kuphela ukuthi isimo senu sikhohlakele kangakanani.

Abantu bayakuntula ukuhlakanipha futhi abafiki ezingeni elifunwa uNkulunkulu, esikhathini esizayo bazoba nesidingo esikhulu sokuhamba kule ndlela ngethemba. Umsebenzi kaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina udinga ithemba elikhulu—udinga ithemba eledlula ngisho elikaJobe. Labo abangenalo ithemba ngeke basithole isipiliyoni futhi ngeke bakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu. Lapho kufika usuku lokuthi wehlelwe izilingo, abanye bayolishiya leli sonto, abanye bashiye leliya sonto. Kulabo bantu, kuyoba nabanye abenza kahle kakhulu ezintweni ababezifuna ezinsukwini ezedlule futhi akucaci ukuthi kungani bengasakholwa. Kuyokwenzeka izinto eziningi futhi ngeke wazi nokuthi kuqhubekani, futhi alukho uphawu noma isimangaliso uNkulunkulu ayosembula kuwe, noma enze noma yini engaphezu kwamandla emvelo. Lokhu kuwukubona ukuthi ungakwazi yini ukuma uqine—uNkulunkulu usebenzisa amaqiniso ukuze acwenge abantu. Njengamanje anikahlupheki kakhulu. Esikhathini esizayo lapho nihlangana nezivivinyo ezinkulu, kwezinye izindawo wonke umuntu esontweni uyoshiya, futhi labo osubajwayele bayohamba bashiye ukholo lwabo. Ingabe uyokwazi ukuma uqine? Manje, zincane izilingo ezinehlele, futhi kungenzeka nikwazile ukumelana nazo. Lesi sinyathelo sihlanganisa ukucwengwa nokupheleliswa ngezwi kuphela. Esinyathelweni esilandelayo, amaqiniso ayokwehlela phezu kwenu ukuze anicwenge, ngaleso sikhathi niyoba sengozini enkulu. Uma sekukubi kakhulu, uNkulunkulu uyothi sheshisa uhambe, futhi abantu besonto bayozama ukukubopha ungahambi. Injongo yalokhu ukubona ukuthi ningakwazi yini ukuqhubeka kule ndlela. Konke lokhu izivivinyo. Izivivinyo zamanje zincane, kodwa kuyofika usuku lapho ekhaya kunabazali abangasakholwa kanye nezingane ezingasakholwa. Ingabe niyokwazi ukuqhubeka? Uma niqhubeka ibanga elide, ziyanda nezivivinyo zenu. UNkulunkulu wenza umsebenzi wokucwenga abantu ngokwezidingo zabo nesimo sabo. Phakathi nesigaba sokuphelelisa kukaNkulunkulu isintu, akunakwenzeka ukuthi isibalo sabantu sikhuphuke. Siyoncipha—abantu bangapheleliswa ngalokhu kucwengwa kuphela. Ukubhekana nokuyalwa, ukuvivinywa, ukujeziswa, ukuqalekiswa—ningakumela konke lokho? Lapho nibona isonto elinesimo esihle, abafowethu nodadewethu balifuna ngawo wonke amandla abo, nani niyakhuthazeka. Lapho kufika usuku, wonke umuntu esehambile, abanye bengasakholwa, abanye bahambele ukwenza ibhizinisi noma ukushada, abanye baya enkolweni, uyokwazi yini ukuma uqine lapho? Ingabe uyohlala ungathinteki? Ukuphelelisa kukaNkulunkulu isintu akulula ngale ndlela! Usebenzisa izinto eziningi ukuze acwenge abantu. Abantu lokhu bakubona njengezindlela, kodwa ngokwenhloso kaNkulunkulu yasekuqaleni lezi akuzona nhlobo izindlela, kodwa amaqiniso. Ngakolunye uhlangothi, lapho esecwenge abantu ngokwezinga elithile futhi bengasakhonondi, lesi sigaba somsebenzi Wakhe siyophuthulwa. Umsebenzi omkhulu woMoya Oyingcwele ukuniphelelisa, futhi lapho uNkulunkulu engasebenzi ezifihla, inhloso Yakhe kusuke kuwukuniphelelisa, futhi kungabonakala ngale ndlela ukuthi niyamthanda yini uNkulunkulu, nokuthi nimethemba ngempela yini. Lapho uNkulunkulu ekhuluma ngokucacile, asikho isidingo sokuthi nifune; kumele nifune kuphela lapho ezifihlile, kumele niyazi indlela yokukwenza. Kumele nikwazi ukufeza umsebenzi wesidalwa, futhi akunandaba ukuthi umphumela nekusasa lenu kuyini, kumele nilwele ulwazi nokuthanda uNkulunkulu ekuphileni kwenu, akunandaba ukuthi uNkulunkulu uniphatha kanjani, ngeke nikhononde. Lona umbandela owodwa womsebenzi woMoya Oyingcwele kubantu. Uma nje belangazelela ukufuna ngenhliziyo yonke bengazingabazi izenzo zikaNkulunkulu, bekwazi ukweseka umsebenzi wabo njalo, bangawuzuza ngale ndlela kuphela umsebenzi woMoya Oyingcwele. Esigabeni ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu, okufunekayo kumuntu ukwethemba kanye nokufuna kakhulu phambi kukaNkulunkulu—isipiliyoni kuphela esingenza abantu babone indlela uNkulunkulu athandeka ngayo nendlela uMoya Oyingcwele osebenza ngayo kubantu. Uma ungadluli kule zinto, uma ungayitholi indlela yokuzenza, uma ungafuni, ngeke uthole lutho. Kumele wazi indlela ngezinto odlule kuzo, futhi izinto odlule kuzo kuphela ezingakwenza ubone izenzo zikaNkulunkulu, ubone nokumangalisa kwakhe kanye nokuba inkimbinkimbi Kwakhe.