Umsebenzi Nokungena (9)

Izimfundiso zamasiko kanye nemibono engashintsheki bekulokhu kukhona kusukela kwaba khona umoya womuntu ofana nowengane, zihlasele umphefumulo womuntu ngaphandle kobuntu obuncane, njengokungathi kunomuzwa noma kuzwa okuthile. Izindlela zala mademoni zigcwele inkohlakalo eyedlulele, kunjengokungathi “imfundo” kanye “nokukhulisa” kuphenduke izindlela zesiko inkosi yodeveli ebulala ngazo umuntu; isebenzisa “imfundiso ejulile” yayo ukwemboza umphefumulo wayo omubi, yembathe isikhumba semvu ukuze yethenjwe abantu, bese isebenzisa ithuba lapho umuntu elele ekhathele ukuze imshwabadele ngokuphelele. Isintu sabantu—singazi kanjani ukuthi izwe esakhuliselwa kulo izwe likadeveli, ukuthi lowo owabakhulisa isitha esibahlukumezayo. Kodwa umuntu akavuki nhlobo emaqandeni; ubulawa indlala nokoma, ulungiselela ukubuyisa “umusa” “kubazali” bakhe ngokumkhulisa. Unjalo umuntu. Nanamuhla, akakazi ukuthi inkosi eyamkhulisa iyisitha sakhe. Umhlaba ugcwele amathambo abangasekho, udeveli akayeki ukuhalalisa, unikela ngenyama yomuntu “ezweni labafileyo,” uhlanganyela ithuna namathambo omuntu futhi ufuna ukucoboshisa okusele komzimba womuntu. Kodwa umuntu akanaki, futhi akakaze abheke udeveli njengesitha sakhe, kunalokho umkhonza ngayo yonke inhliziyo yakhe. Abantu abanjalo abakwazi ukwazi uNkulunkulu.Kulula ngoNkulunkulu ukuthi abe inyama phakathi kwabo, afeze wonke umsebenzi Wakhe wensindiso? Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu, ozifihle eHayidesi, ukwazi ukwanelisa okufunwa uNkulunkulu? Abaningi abalali ebusuku ngenxa yokuthi uNkulunkulu ubekezele ngenxa yomsebenzi wesintu. Kusukela phezulu kuye phansi, wehlele esihogweni sabaphilayo okuphila kuso umuntu, sekudlule izinsuku enomuntu, akazange akhononde ngesidala kubantu, akazange asole umuntu ngokungalaleli kwakhe, kodwa ubekezelela ihlazo eliphindwe kabili njengoba efeza umsebenzi Wakhe. UNkulunkulu angaba kanjani ngowasesihogweni? Angakuchitha kanjani ukuphila Kwakhe esihogweni? Kodwa ngenxa yaso sonke isintu, ukuze bonke abantu baphumule maduze, ubekezelele ukuhlazwa nokungabi nabulungiswa lapho eza emhlabeni, wazizela “esihogweni” kanye “naseHayidesi,” esibayeni sengwe, ukuze asindise umuntu. Umuntu angamelana kanjani noNkulunkulu? Unasiphi isizathu sokuphinde akhononde ngoNkulunkulu? Angasithathaphi isibindi sokuphinde abuke uNkulunkulu? UNkulunkulu wezulu uze ezweni elingcolile lobubi, akakaze abuveze ubuhlungu Bakhe, noma akhononde ngomuntu, kodwa kunalokho uyakwamukela ukonakaliswa[1] nokucindezelwa umuntu. Akazange ahluthuke ngezinto ezingenangqondo ezifunwa umuntu, akazange afune okwedlulele kumuntu; umane enze wonke umsebenzi awufuna kumuntu ngaphandle kokukhononda: ukufundisa, ukuletha ukukhanya, ukusola, ukucwenga amazwi, ukukhumbuza, ukuzikhandla, ukududuza, ukwahlulela kanye nokwambula. Yini ezigabeni Zakhe engekho mayelana nokuphila komuntu? Nakuba esewalahlile amathemba nomphumela womuntu, yiziphi kulezi zigaba ezifezwa uNkulunkulu ezingekho mayelana nomphumela womuntu? Yisiphi kuzo esingekho mayelana nokusinda komuntu? Yisiphi kuzo ebesingaqondene nokukhulula umuntu kulokhu kuhlupheka nasekucindezelweni amandla obumnyama amnyama njengobusuku? Yisiphi kuzo esingekho ngenxa yomuntu? Ubani ongaqonda inhliziyo kaNkulunkulu, efana nekamama onothando? Ubani ongaqonda inhliziyo kaNkulunkulu enogqozi? Inhliziyo kaNkulunkulu enogqozi nezinto azilindele kukhokhwe ngezinhliziyo ezibandayo, ezinonya, ngamazwi anokhahlo aphindaphindwayo, izinhlamba zabantu, ngezinkulumo ezihlabayo nezibhuqayo, neziyize, zikhokhwe ngobuphukuphuku bomuntu, ngokungabaza nokungavumi kwakhe, ngokungaqondi kwakhe, ngokulila, ukunganaki, esebenzisa inkohliso, ukuhlasela nonya. Amazwi afudumele aye ahlangabezana namagalelo kanye neminwe eyizinkulungwane elwisana nawo. UNkulunkulu angabekezela, akhothamise ikhanda, akhonze abantu njengenkabi ezimisele.[2] Usebheke amalanga nezinyanga okuningi kakhulu, usebheke izinkanyezi kaningi kakhulu, usephume kangaki ezintatha abuye sekuhwalele, aphenduphenduke, abekezelele ubuhlungu obedlula obazwiwa uYise lapho ehamba ngezinkulungwane eziningi zezikhathi, abekezelele ukuhlaselwa umuntu, nokuchwensa komuntu. Ukuthobeka nokuzifihla kukaNkulunkulu kuye kwabuyiswa ngokucwasa komuntu, ngemibono engenabulungiswa[3] nempatho yomuntu, ukuzifihla Kwakhe nokubekezela kukhokhwe ngobugovu bomuntu; umuntu uzama ukuqothula uNkulunkulu, ngaphandle kokushaywa unembeza, uzama ukuthuthumelisa uNkulunkulu emhlabathini. Umbono womuntu ngempatho anayo ngoNkulunkulu “unobuqili obungavamile,” futhi uNkulunkulu, oxhashazwa yisedeleli esiwumuntu, uhlukunyezwa amashumi ezinkulungwane zabantu ngesikhathi umuntu esaphakeme, njengokungathi uyoba inkosi yesigodlo, njengokungathi uwafuna wonke amandla,[4] abambe inkantolo emva kwesihenqo, ukuze enze uNkulunkulu aphathe ngale kwekhethini, ongavunyelwe ukuphindisela noma abangele inkinga; uNkulunkulu kumele adlale indima yoMbusi Wokugcina, kumele abe unodoli,[5] anikele ngayo yonke inkululeko. Akunakulandiswa ngezenzo zomuntu, ngakho ufaneleka kanjani ukufuna lokhu nalokhuya kuNkulunkulu? Ufaneleka kanjani ukusikisela kuNkulunkulu? Ufanele kanjani ukutshela uNkulunkulu ukuthi abe nobubele ngobuthaka bakhe? Ufanele kanjani ukuthola umusa kaNkulunkulu? Ufaneleka kanjani ukuthola isikhathi sikaNkulunkulu ngokuphindiwe? Ufaneleka kanjani ukulokhu ethethelelwa uNkulunkulu? Ukuphi unembeza wakhe? Wayiphula kudala inhliziyo kaNkulunkulu, kade ayishiya iyizicucu inhliziyo kaNkulunkulu. UNkulunkulu weza kubantu enamehlo agqamile, ngethemba lokuthi umuntu uyoba nobubele Kuye, ngisho noma kuyimfudumalo engatheni. Kodwa inhliziyo kaNkulunkulu ayinakududuzwa ngumuntu, okuwukuphela kwento ayitholile ukuhlaselwa kanye nokuhlushwa okukhulayo;[6] inhliziyo yomuntu inomhobholo, ufuna izinto ezinkulu, akaneli, uhlale eshinga futhi unobuwula, akalokothi avumele uNkulunkulu ukuba akhululeke noma akhulume, wenza uNkulunkulu azihlaze, futhi uvumela umuntu amkhohlise ngendlela ayithandayo.

Kusukela endalweni kuze kube manje, uNkulunkulu ubekezelele ubuhlungu obukhulu, wahlaselwa kaningi. Kodwa kuze kube namuhla, umuntu akakayeki ukufuna izinto kuNkulunkulu, usacwaninga ngoNkulunkulu, abakambekezeleli, abakwenzayo nje ukumeluleka, nokumgxeka, nokumyala, njengokungathi besaba ukuthi uNkulunkulu uzothatha indlela engafanele, ukuthi uNkulunkulu osemhlabeni akacabangi, noma ulandela isixuku, noma ukuthi ngeke abone lutho. Umuntu ubehlale enalo mbono ngoNkulunkulu. Angahlala kanjani angadabuki uNkulunkulu? Lapho eba inyama, uNkulunkulu ubekezelele ubuhlungu obukhulu nokuhlazwa; kufanele kube obungakanani obenza uNkulunkulu amukele izimfundiso zomuntu? Ukufika Kwakhe kubantu kumphuce yonke inkululeko, njengokuthi aboshwe eHayidesi, wamukele uhlinzwa umuntu ngaphandle kokunqikaza. Ingabe lokhu akulona ihlazo? Lapho eza emndenini womuntu ovamile, “uJesu” uzwe ukungabi nabulungiswa okukhulu. Okuhlazisa nakakhulu ukuthi uze emhlabeni onothuli wazithoba kokuphansi kakhulu, waqhubeka nomzimba wenyama ejwayelekile. Ekubeni umuntukazana, ingabe uNkulunkulu oPhakeme Kakhulu akabhekani nobunzima? Ingabe lokhu akukhona okwaso sonke isintu? Ingabe zikhona izikhathi lapho ayecabanga khona Ngaye? Ngemva kokuphikwa nokubulawa ngamaJuda, nokuchwenswa abantu, akazange akhononde emaZulwini noma abhikishe emhlabeni. Namuhla, inhlekelele enezinkulungwane zeminyaka iphinde yavela kubantu abafana namaJuda. Ingabe abenzi izono ezifanayo? Yini eyenza umuntu afaneleke ukuthola izithembiso zikaNkulunkulu? Ingabe akamelani noNkulunkulu bese emukela izibusiso Zakhe? Kungani umuntu engenabo ubulungiswa, noma afune iqiniso? Kungani engalokothi abe nendaba ngokwenziwa uNkulunkulu? Kukuphi ukulunga kwakhe? Buphi ubulungiswa bakhe? Ingabe angakwazi ukumelela uNkulunkulu? Bukuphi ubulungiswa bakhe? Kungakanani okuthandwa umuntu okuthandwa nawuNkulunkulu? Umuntu akakwazi ukubona ushoki kushizi,[7] uhlale ehluleka ukwehlukanisa phakathi kokumhlophe nokumnyama,[8] uphambanisa ubulungiswa neqiniso, ukungabi nabulungiswa nokungalungi. Ubalekisa ukukhanya, futhi ahambe phambi kobumnyama. Labo abafuna iqiniso nobulungiswa bagcina bexosha ukukhanya, labo abafuna uNkulunkulu bayathuthumela ngaphansi kwezinyawo zabo, futhi baziphakamisele esibhakabhakeni. Umuntu akahlukile kumphangi.[9] Siphi isizathu sakhe? Ubani ongahlukanisa okulungile nokungalungile? Ubani ongavimba ubulungisa? Ubani ozimisele ukuhlupheka ngenxa yeqiniso? Abantu bakhohlakele futhi babi ngokwedlulele! Ngemva kokubethela uNkulunkulu esiphambanweni bashaya izandla bajabula, isililo esingenangqondo sabo asipheli. Bafana nezinkukhu nezinja, bayaphahlazeka bese behlangana, bakhe owabo umbuso, ithonya labo liphazamise yonke indawo, bavale amehlo abo babubula, bahlangene, bese kwanda umoya oyizibhidi, labo abangaboni bazihlanganisa nabanye abangaboni, bonke baphethe amagama “asabekayo” oyise. Lezi zinja nezinkukhu kade zimkhipha zimfaka uNkulunkulu ezingqondweni zazo, futhi azikaze zisinake isimo senhliziyo kaNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu ethi abantu bafana nezinja nezinkukhu, inja eyodwa ekhonkothayo yenza ezinye zishaye umkhulungwane; uwuthenge ngale ndlela umsebenzi kaNkulunkulu osukwini lwamanje, njengomsebenzi onganakiwe unjalo umsebenzi Wakhe, kungakhathaliseki ukuthi unobulingiswa, unendawo yokubeka izinyawo Zakhe, nokuthi ikusasa lizobe linjani, ukuba phansi kwakhe, nenzondo yakhe. Umuntu akakaze akucabange kakhulu lokhu, akakaze akhathazeke ngekusasa, ukufukamele konke okunenzuzo, akukho akushiyele uNkulunkulu ngaphandle kwezicucu nezinsalela.[10] Yeka ukuthi isintu sikhohlakele kanjani! Asinayo imizwa kaNkulunkulu, ngemva kokunika uNkulunkulu konke ngesinyelela, simlandela kude kakhulu uNkulunkulu, asikunaki ukuba khona Kwakhe. Sijabulela uNkulunkulu, kodwa siyamelana Naye, siyathuthumela, kodwa emlonyeni siyambonga futhi siyamdumisa uNkulunkulu; sithandaza kuNkulunkulu, sincike kuNkulunkulu, kuyilapho sikhohlisa uNkulunkulu; “siphakamisa” igama likaNkulunkulu, futhi sibheke ubuso bukaNkulunkulu, kodwa ngaphandle kwamahloni sihlale esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu futhi sahlulele “abangalungile” kuNkulunkulu; emlonyeni wakhe kuphuma amazwi athi uzibophezele kuNkulunkulu, futhi ubheka amazwi kaNkulunkulu, kodwa enhliziyweni yakhe uyabubula ngoNkulunkulu; “uyambekezelela” uphinde amcindezele uNkulunkulu, umlomo wakhe uthi kungenxa kaNkulunkulu; ezandleni zakhe uphethe izinto zikaNkulunkulu, emlonyeni wakhe uhlafuna izinto azinikwe uNkulunkulu, kodwa emehlweni akhe ulokhu egqolozele uNkulunkulu, njengokungathi ufisa ukukuphanga konke; ubuka iqiniso bese eqinisa ngokuthi liyicebo likaSathane; ubuka ubulungiswa bese ebuphika ngaphakathi kuye; ubheka izenzo zomuntu bese ethi ziyilokhu uNkulunkulu ayikho; ubheka iziphiwo zomuntu bese ethi ziyiqiniso; ubheka izenzo zikaNkulunkulu bese ethi zingamanga; lapho umuntu ubona uNkulunkulu, ufuna ngenkani ukumbiza ngomuntu, futhi uzama kanzima ukumbeka esihlalweni sesidalwa esifuze uSathane; wazi kahle kamhlophe ukuthi izinto zikaNkulunkulu, kodwa ukubiza ngemibhalo yabantu; wazi kahle kamhlophe ukuthi uMoya uyaqapheleka enyameni, uNkulunkulu uba inyama, kodwa uthi leyo nyama iyinzalokaSathane; wazi kahle kamhlophe ukuthi uNkulunkulu uthobekile futhi uzifihlile, kodwa uthi kuhlaziswe uSathane kuphela, uNkulunkulu unqobile. Izinto ezingelusizo lwalutho! Umuntu akafaneleki ngisho nokuba yinja yasendle! Akakwazi ukuhlukanisa okumnyama nokumhlophe, futhi ukuphambanisa nangamabomu okumnyama nokumhlophe. Ingabe amandla omuntu nokukhathaza umuntu kuyayiphazamisa imithetho kaNkulunkulu? Ngemva kokumelana ngamabomu noNkulunkulu, umuntu akanandaba, futhi angaze ambulale, angamniki ithuba lokuziveza. Kuphi ukulunga? Lukuphi uthando? Uhlala eceleni kukaNkulunkulu, aguqise uNkulunkulu ngamadolo ukuze azinxusele intethelelo, ukuze alalele wonke amalungiselelo akhe, ajwayelane namaqhinga akhe, futhi wenza uNkulunkulu athathe uphawu Lwakhe kuye kukho konke akwenzayo, kungenjalo uvele agcwale intukuthelo.[11] UNkulunkulu angahlala kanjani angakhungathwa usizi ezikhathini zobumnyama ezinjalo, ikuphi ukuphambanisa okumhlophe nokumnyama? Angahlala kanjani angakhathazeki? Kungani kuthiwa lapho uNkulunkulu eqala umsebenzi Wakhe wakamuva, kwakufana nomsebenzi wokudala izulu nomhlaba? Izenzo zomuntu zicebile, zichuma amanzi omthombo amnandi angapheli anisela insimu eyinhliziyo yomuntu, kuyilapho “umthombo wamanzi aphilayo” omuntu uqophisana noNkulunkulu ngaphandle kokungabaza;[12] laba ababili abanakuzwana, futhi kuhlinzeka abantu esikhundleni sikaNkulunkulu ngokungacabangi mithelela, kuyilapho umuntu ekwenza ngaphandle kokucabanga ngezingozi ezihilelekile. Kuze kube nini? Angambuyisela eceleni uNkulunkulu, ambeke kude, lapho abantu bengeke bamnake khona, besabe ngokujulile ukuthi uzodonsa iso labo, ubethuse kakhulu umthombo kaNkulunkulu wamanzi aphilayo, wokuzuza umuntu. Ngakho ngemva kokudlula eminyakeni eminingi yokukhathazeka kwabantu, uphamba uNkulunkulu aze enze uNkulunkulu isisulu sokugxeka kwakhe. Kunjengokungathi uNkulunkulu ufana nombhalo wezenzakalo emehlweni akhe, umfuna ngazo zonke izindlela uNkulunkulu ukuze acwengwe futhi ahlanzwe. Ukubona ukungahlaliseki kukaNkulunkulu, umuntu uyahleka, adanse, athi uNkulunkulu ucwengiwe, athi uzohlanza okungahlanzekile ngoNkulunkulu, njengokungathi lokhu kwenza umqondo, njengokuthi kunobulungiswa futhi kuyizindlela zeZulu ezinomqondo. Lokhu kuziphatha komuntu okunodlame kubonakala kunenhloso futhi kunokunganaki. Umuntu wembula ubuso bakhe obubi, umphefumulo ongcolile, kanye nokubonakala enxusa; ngemva kokuphulukundlela, uthatha ukubonakala futhi anxuse intethelelo yamaZulu, abonise ubukhulu bamandla enja. Umuntu uhlale enza okungalindelekile, uhlale “eyigibela ngemuva ingwe ukuze ethuse abanye,”[a] uhlale enza sakulingisa, akacabangi nakancane ngenhliziyo kaNkulunkulu, futhi akanandaba nesithunzi sakhe. Umane amelane buthule noNkulunkulu, njengokungathi uNkulunkulu umonile, futhi akamfuni ukumphatha kanjalo, njengokungathi izulu alinawo amehlo futhi lenza izinto zibe nzima kuye. Ngakho kuyenzeka umuntu awafeze isinyelela amacebo amabi, futhi angazithambisi izimfuneko zikaNkulunkulu, abuke ngamehlo akhe, awubuke ngokucophelela umnyakazo kaNkulunkulu olandelayo, angacabangi ukuthi uyisitha sikaNkulunkulu, ngethemba lokuthi usuku luyofika lapho ingxenye kaNkulunkulu yemfologo, yenza izinto zicace ngokuthi imsindise “emlonyeni wengwe” futhi imphindiselele. Nsuku zonke abantu abakacabangi ukuthi bamelene nendima kaNkulunkulu ukuthi bekulokhu kudlalwa ngabo kuzo zonke lezi zinkathi; bangakwazi kanjani lokho kukho konke abakwenzayo, abaphambuki futhi konke abakuqondayo sekuyisikhathi eside kwagcina ukumbozwa ulwandle.

Ubani owake wamukela iqiniso? Ubani owake wamukela uNkulunkulu ngazo zombili? Ubani owake wakufisa ngenjabulo ukubona uNkulunkulu? Ukuziphatha komuntu kade kwabola, futhi ukungcola kwakhe kade kwalishiya lodwa ithempeli likaNkulunkulu. Ngaleso sikhathi, umuntu usafeza umsebenzi wakhe, usaqalaza uNkulunkulu. Kunjengokungathi ukumela kwakhe noNkulunkulu sekube yiqoqo lamatshe, futhi akushintshi, futhi ngenxa yalokho angancamela ukuqalekisa kunokuphathwa kabi ngamazwi nezenzo zakhe. Abantu abafana nalaba bangamazi kanjani uNkulunkulu? Bangakuthola kanjani ukuphumula noNkulunkulu? Bangafaneleka kanjani ukusondela phambi kukaNkulunkulu? Ngokungangabazeki, akukho okubi ngokuzinikela ohlelweni lokuphatha lukaNkulunkulu—kodwa kungani abantu njalo bebeka umsebenzi kaNkulunkulu kanye nokuphelela kukaNkulunkulu emva ezingqondweni zabo lapho ngokuzidela benikela ngegazi nangezinyembezi zabo? Ngokungangabazeki, umoya wabantu wokuzinikela ngokuzidela, uyigugu—kodwa bangazi kanjani ukuthi “usilika” abawuphothayo awukwazi ngokuphelele ukumela lokho uNkulunkulu ayikho? Ngakungangabazeki, izinhloso ezinhle zabantu, ziyigugu nevelakancane—kodwa kungenzeka kanjani ukuthi zigwinye “umcebo oyigugu”?[13] Lowo nalowo phakathi kwenu kufanele acabange ngesikhathi sakhe esedlule: Kungani ungazange ube ngaphandle kokusolwa nokuqalekiswa okungenaluzwelo? Kungani abantu njalo “besondelane” kanje namazwi obukhosi nokwahlulela okulungile? Ingabe uNkulunkulu ubavivinya ngempela? Ingabe uNkulunkulu ubacwenga ngenhloso? Futhi abantu bangena kanjani phakathi kokucwengwa? Ingabe bawazi ngempela umsebenzi kaNkulunkulu? Yiziphi izifundo abantu abazifundile emsebenzini kaNkulunkulu kanye nasekungeneni kwabo? Kwangathi abantu bengekukhohlwe ukunxusa kukaNkulunkulu, kwangathi bangaba nokuqonda umsebenzi kaNkulunkulu, bawubone ngokucacile, futhi bakuphathe kahle ukungena kwabo.

Imibhalo yaphansi:

1. “Ukonakaliswa” kusetshenziselwa ukudalula ukungalaleli kwesintu.

2. “Ahlangabezana namagalelo kanye neminwe eyizinkulungwane elwisana nawo, akhothamise ikhanda akhonze abantu njengenkabi ezimisele” ekuqaleni umusho owodwa, kodwa lapha wehlukaniswe kabili ukuze wenze izinto zicace kakhudlwana. Umusho wokuqala ubhekise esezweni somuntu, ngesikhathi owesibili ubonisa ukuhlupheka abhekana nakho uNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu uthobekile futhi uzifihlile.

3. “Okungenabulungiswa” kubhekise ekuziphatheni kokungalaleli kwabantu.

4. “Ufuna wonke amandla” kubhekise ekuziphatheni kokungalaleli kwabantu. Bayaziphakamisa, bacindezele abanye, babenze balandele bona futhi bahluphekele bona. Bangamandla aphikisana noNkulunkulu.

5. “Unodoli” usetshenziselwa ukuhleka usulu labo abangamazi uNkulunkulu.

6. “Okukhulayo” kusetshenziselwa ukugqamisa ukuziphatha okwehlile kwabantu.

7. “Akakwazi ukwehlukanisa ushoki kushizi” kubonisa lapho abantu besonta intando kaNkulunkulu ibe yinto yobusathane, ikakhulu kubhekise ekuziphatheni kwabantu kokwenqaba uNkulunkulu.

8. “Udida okumnyama nokumhlophe” kubhekise ekuxubeni iqiniso nemibono engelona iqiniso, kanye nokulunga nobubi.

9. “Isigebengu” sisetshenziselwa ukukhombisa ukuthi abantu abanamqondo futhi bantula ulwazi.

10. “Izicucu nezinsalela” zisetshenziselwa ukukhombisa ukuziphatha lapho abantu becindezela khona uNkulunkulu.

11. “Ukugana unwabu” kubhekise ebusweni obubi bomuntu othukuthele kakhulu.

12. “Ngaphandle kokungabaza” kubhekise lapho abantu benganaki, futhi bengenakho nokuncane ukuhlonipha uNkulunkulu.

13. “Umcebo oyigugu” ubhekise ekupheleleni kuNkulunkulu.

a. Lokhu kuhunyushwe kususelwa embhalweni wokuqala othi “hú jiǎ hǔ wēi,” oyisisho sesiShayina. Kubhekise endabeni lapho impungushe yesabisa khona ezinye izilwane ngokuhamba nengwe, ngalokho “iboleka” ukwesabeka nesithunzi sengwe. Lokhu kuyisingathekiso, esisetshenziswa lapha ukubhekisa kubantu “ababoleka” isithunzi somunye umuntu ukwesabisa noma ukucindezela abanye abantu.

Okwedlule: Umsebenzi Nokungena (8)

Okulandelayo: Umsebenzi Nokungena (10)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp