Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Kungani Ungazimisele ukuba Isiphazamiso?

Labo abanqotshwayo bayisiphazamiso, futhi ngemva nje kokupheleliswa baba izibonelo nezifanekiso zomsebenzi wezinsuku zokugcina. Ngaphambi kokuba bagcwaliswe bayiziphazamiso, amathuluzi, kanjalo nezinto zokusebenza. Labo abanqotshwe ngokuphelele nguNkulunkulu bayizibonakaliso kanye nezibonelo nezifanekiso yohlelo Lwakhe lokuphatha . Lezi "zihloko" zentobeko ezimbalwa zabantu ziveza "izindaba" eziningi ezijabulisayo. Labo phakathi kwenu abanokholo oluncane bayohlala bephikisana ngesihloko esingabalulekile baze babe bomvu ebusweni, futhi ngezinye izinkathi baze bakuvumele ukuthi kube nomthelela ebudlelwaneni bethu. Yize lokhu kuyisihloko esincane nje, ngokucabanga kwakho, enkolweni yakho lokhu akusilo igama elincane nje, kodwa wudaba olubalulekile oluphathelene nesimiselo sakho. Ngakho labo abangenazwelo bazovama ukubhekana nokulahlekelwa okukhulu ngezinto ezincane njengalezi—lokhu kuwukuhlakanipha ezintweni ezincane bese uba yisiwula ezintweni ezinkulu, futhi uyobaleka, ungaphinde ubuye ngenxa yegama elithile elincane. Lokhu kungenxa yokuthi ubona impilo ingabalulekile futhi ubona lokhu obizwa ngakho kubaluleke kakhulu. Ngakho ezimpilweni zenu zikamoya, kanye nasezimpilweni zenu ezibonakalayo, nizovama ukwakha izindaba ezethusayo nezingajwayelekile ngenxa yemicabango eninayo ngesithunzi senu. Mhlawumbe anizukukuvuma lokhu, kodwa ngizonitshela ukuthi laba bantu bakhona ngempela ezimpilweni zenu ezibonakalayo. Ukuthi nje anikadalulwa ngamunye ngamunye. Lolu hlobo lwezinto zenzekile ezimpilweni zenu ngamunye. Uma ningakukholwa, vele nibheke isithombe esingezansi sempilo kadade (noma yomzalwane). Kungenzeka ukuthi lowo muntu unguwe empeleni, noma mhlawumbe umuntu omaziyo empilweni yakho. Uma ngingenzi iphutha, lesi sithombe siyisimo oke wabhekana naso, futhi akukho okusilelayo encazelweni, awukho nowodwa umcabango noma umbono oshiyiwe, kodwa kubhalwe konke kule ndaba. Uma ungakholwa, awuke ubheke.

Lokhu okuncane "umuntu kamoya" abhekane nakho okulotshwe lapha. Ngenkathi eya ebandleni, ebona izimo zabafowabo nodadewabo, wazizwa ekhathazeka: "Kungani ningake nenelise intando kaNkulunkulu? Zidalwa ezifelwe unembeza! (Ethethisa abafowabo nodadewabo.) Impela, niziba onembeza benu nenze izinto eziwubulwane. … Ukusho kwami lokhu kini kuphinde kube wukuzonda mina uqobo. Ngibona ukuthi uNkulunkulu uyavutha ukuphelelwa ukubekezela futhi ngizwa umlilo ngaphansi kwami. Ngizimisele impela ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokugcwele futhi ngifuna ngempela ukuphakama ngomsebenzi wami. Ukuthi njengamanje anginawo amandla. UNkulunkulu uchithe isikhathi esiningi kithi futhi washo namazwi amaningi, kodwa sisenje. Enhliziyweni yami, ngihlala ngizwa ukuthi ngimukweleta lukhulu uNkulunkulu ..." (Ngikhala ngehluleke ukuqhubeka nokukhuluma.) Wabe esethandaza: "O Nkulunkulu! Ngiyakuncenga ukuthi ungiphe amandla futhi uqhubeke nokuhamba nami, futhi sengathi uMoya Wakho ungasebenza kimi. Ngizimisele ngokusebenzisana Nawe. Inqobo nje uma uthola inkazimulo ekugcineni njengamanje ngizimisele ukuzinikela ngokuphelele Kuwe, noma kungasho ukuthi kumele ngife. Ngizimisele[a] inqobo nje uma singaphakamisa udumo olukhulu, abazalwane nodade bazocula, badanse ngentokozo ukudumisa igama Lakho eliNgcwele, bakhazimulise Wena, baveze Wena, futhi baqiniseke ngomsebenzi Wakho baze bazimisele ngokuveza uzwelo ngomthwalo Wakho...." Wazimisela ukuthandaza ngale ndlela, futhi uMoya OyiNgcwele wamnika ngempela umthwalo. Ngalesi sikhathi wayesindwa kakhulu, futhi wachitha usuku lonke efunda, ebhala futhi elalele. Wayematasatasa ngayo yonke indlela. Isimo sakhe sikamoya sasisihle kakhulu futhi inhliziyo yakhe yayihlala inomdlandla futhi ithwele. Ngezikhathi ezithile wayeba buthaka, afinyelele kwangqingetshe, kodwa kungakadluli sikhathi esitheni wabuyela esimweni sakhe esijwayelekile. Emuva kwesikhathi esinjengalesi, inqubekela phambili yakhe yashesha, wakwazi ukuqonda amazwi kaNkulunkulu amaningi, futhi wafunda amaculo ngokushesha—phezu kwakho konke, isimo somoya wakhe sasisihle kakhulu. Kwathi uma ebona ukuthi izinto eziningi ebandleni zazingahambisani nentando kaNkulunkulu, wakhathazeka. Kwathi uma ebona ukuthi akekho umuntu owayenaka ukukopisha amakhasethi, wakhathazeka"Ingabe lokhu kuwukuzinikela emsebenzini kaNkulunkulu na? Ingabe lokhu ukwanelisa intando Yakhe? Awukwazi nokunikela ngenani elincane, neliqine kangaka? Uma ungafuni ukukwenza, ngizokweza….”

Ngenkathi enomthwalo, kwathi lapho uMoya Oyingcwele usebenza wazizwa engcono. Wayebhekana nemibono emibi ngezikhathi ezithile noma ubunzima obuthile, kodwa wayekwazi ukukunqoba. Okusho ukuthi, ngenkathi ebhekana nomsebenzi kaMoya Ongcwele, nalapho izimo zakhe zazizinhle khona wayehluleka ukugwema ubunzima obuthile noma ukuba buthaka okuthile. Lokhu akugwemeki, kodwa ngaphambi kwesikhathi eside wakwazi ukuphuma kulezo zimo. Ngenkathi eba buthaka, kwakuthi uma ethandaza azizwe sengathi isimo sakhe sasingafanele kodwa wayezimisele ngokusebenzisana noNkulunkulu. Noma ngabe wenzani uNkulunkulu, wayezimisele ngokwanelisa intando Yakhe, futhi wayezimisele ukulalela zonke izinhlelo zikaNkulunkulu. Kwakunabanye abantu ababenemibono ethile futhi benemibono engemihle ngaye. Wakwazi ukubeka ubuyena eceleni, wathatha isinyathelo sokuhlanganyela nabo. Kwakukhona zonke lezi zimo ngesikhathi somsebenzi ojwayelekile kaMoya Ongcwele.. Emuva kwesikhathi esithile umsebenzi waqala ukuguquka, futhi bonke abantu bangena kwesinye isigaba somsebenzi esasidinga okwehlukile kubona. Ngakho kwakunamazwi amasha abedinga okuthile ebantwini:"... Nginenzondo kuphela kinina, azikho izibusiso. Angikaze ngibe nemicabango yokunibusisa, noma yokunigcwalisa. Enginakho nje inzondo eqondiswe kini. Lokhu kwenziwa ukuthi niyahlubuka, ngoba nigwegwile futhi ningabakhohlisi, ngoba futhi aninawo umqondo omkhulu futhi nisezingeni eliphansi. Ngakho anikaze nibe semehlweni Ami noma enhliziyweni Yami. Inhloso yomsebenzi Wami ukunilahla; isandla Sami asikaze sibe kude nani, ngisho nokujezisa Kwami. Ngiqhubekile nokunahlulela nokuniqalekisa. Ngoba aninakho ukuqonda Ngami. Yingakho ulaka Lwami beluhlala luphezu kwenu. Yize ngihlala ngisebenza phakathi kwenu, kumele nazi isimo Sami ngani. Akulutho olunye ngaphandle kokunyanya—asikho esinye isimo noma umbono. Ngifuna nje nizenze njengeziphazamiso zobuhlakani Bami kanye namandla Ami amakhulu. Anilutho olunye ngaphandle kweziphazamiso Zami ngoba ukulunga Kwami kudalulwe ukuhlubuka kwenu. Ngifuna niziphathise okweziphazamiso zomsebenzi Wami, nibe abantu abancike emsebenzini wami..." Kwathi uma ebona amazwi[b] "abancikile" kanye "neziphazamiso," waqala ukucabanga: "Ngingakulandela kanjani lokhu? Njengoba sekukhokhwe intengo enje ngale, ngiseyisiphazamiso. Ngabe isiphazamiso akusona umenzi womsebenzi nje? Ngaphambili kwakuthiwe akumele sibe abenzi bomsebenzi, kodwa sizoba abantu bakaNkulunkulu, kepha namuhla asikho kuleso simo? Ingabe abenzi bomsebenzi abasileli ngempilo? Noma ngingaqhubeka nokuhlupheka uNkulunkulu ngeke aze akuncome! Uma sengiqedile ukuba isiphazamiso samandla kaNkulunkulu amakhulu, ngeke kube wukuthi sekuphelile? …” Uma elokhu ecabanga kakhulu ngalokho bekuyilapho edangala kakhulu. Weza ebandleni, wabona izimo zabafowabo nodadewabo kwaba kubi kakhulu: "Anilungile! Akulungile kimi! Ngicabanga okungalungile. Oho! Kungenziwani? Namanje uNkulunkulu akasifuni. Ngokwenza lolu hlobo lo msebenzi, ayikho indlela yokuthi angasenzi sibe nemicabango emibi. Angazi ukuthi inkinga yami yini. Angifuni ngisho nokuthandaza. Noma kunjalo, angikho esimweni esihle njengamanje futhi angikwazi ukuzikhipha kuso. Ngithandaze kaningi kodwa namanje angikwazi, futhi angizimisele ngokuqhubeka. Le yindlela engibona ngayo. UNkulunkulu uthi siyiziphazamiso, ngabe iziphazamiso akubona nje abenzi bomsebenzi? UNkulunkulu uthi siyiziphazamiso, hhayi amadodana, noma abantu Bakhe. Asiwona amadodana Akhe, kube futhi asiwona amadodana Akhe angamazibulo. Asiyilutho, siyiziphazamiso nje. Uma sibizwa ngaleyo ndlela, singakwazi ngempela ukuthola umphumela omuhle? Iziphazamiso azinathemba ngoba azinayo impilo. Ukuba besingamadodana Akhe, abantu Bakhe, bekuzoba nethemba kulokho, futhi besingagcwaliswa. Iziphazamiso zingakwazi ukuba nokuphila kukaNkulunkulu ngaphakathi kwazo? UNkulunkulu angakwazi ukufaka ukuphila kulabo abamenzela umsebenzi. Labo Abathandayo yilabo abanokuphila Kwakhe, futhi labo abanokuphila Kwakhe bangamadodana Akhe, abantu Bakhe. Yize nginemicabango emibi futhi ngibuthaka, ngethemba ukuthi ninonke aninayo imicabango emibi. Ngiyazi ukuthi ukuhlehla nokuba nemicabango emibi ngale ndlela angeke kuyanelise intando kaNkulunkulu, kodwa angizimisele ukuba isiphazamiso. Ngiyesaba ukuba isiphazamiso. Noma kunjalo, nginamandla amaningi, futhi angeke ngikwazi ukuqhubeka manje. Ngethemba ukuthi nonke anifundi lutho kimi, kodwa ningakwazi ukuthola ukukhanyiselwa kimi. Ngicabanga ukuthi kungangcono uma ngifile! Ngizonishiyela amazwi okugcina ngaphambi kokuba ngife—ngethemba ukuthi ningasebenza njengeziphazamiso kuze kube sekugcineni; mhlawumbe ekugcineni uNkulunkulu uzoncoma iziphazamiso...." Uma abazalwane nodadebekubona lokhu, bazibuza:[c] Kungenzeka kanjani ukuthi abe nemicabango emibi kangaka? Ubengengekho esesimweni esihle kulezo zinsuku ezimbalwa? Yingani esevele wazipholela nje? Kungani engabi nguye njengokujwayelekile? Uthe: "Ungasho ukuthi angiziphethe ngokujwayelekile. Empeleni, ngicacelwe yikho konke okusenhliziyweni yami. Ngiyazi ukuthi angiyanelisanga intando kaNkulunkulu — akukona ukuthi angizimisele ukusebenza njengesiphazamiso sakhe? Akukho okunye okubucayi esengike ngakwenza. Mhlawumbe ngelinye ilanga uNkulunkulu uzoguqula isihloko[d] seziphazamiso kube izidalwa Zakhe ezisetshenziswa Nguye ngezindlela ezibalulekile. Alikho ithemba elincane lalokhu? Ngethemba ukuthi anicabangi okubi noma anidangele, ukuthi niyakwazi ukuqhubeka nokulandela uNkulunkulu futhi nibe iziphazamiso ezingcono. Noma kunjalo, angeke ngikwazi ukuqhubeka." Abanye abantu bezwa lokho, bese bathi:[e] Yize ungekho esimweni esihle sizoqhubeka nokulandela, futhi angeke sivimbeke ngoba unomcabango omubi.

Emuva kokudlula kulesi sikhathi wayesanemicabango emibi ngokuba isiphazamiso, ngakho ngathi kuye: "Awuwuqondi umsebenzi Wami. Awuliqondi iqiniso langaphakathi, okuyikonakona, noma imiphumela elindelekile ngamazwi Ami. Awuyazi imigomo yomsebenzi Wami, noma ubuhlakani bayo. Awuyiqondi intando Yami... Okwaziyo nje ukuhlehla ngoba uyisiphazamiso—ukulangazelela kwakho kwesikhundla kukhulu kakhulu! Uyisiwula! Sengisho okuningi kakhulu kuwena ngaphambilini, futhi ngathi ngizokuphelelisa. Sewukhohliwe? Ngaphambi kokuba kukhulunywe ngeziphazamiso, akukhulunywanga ngokupheleliswa?" "Bambelela, ngizocabanga ngakho! Ngaphambi kokuba kukhulunywe ngeziphazamiso, ngeqiniso wakusho lokho; kwakunjalo!" "Ngenkathi ngikhuluma ngokulungisiswa, Angishongo ukuthi emuva kokuba abantu sebenqotshiwe bazolungisiswa?" "Yebo!" "Amazwi ami ayengasilo iqiniso? Kwakungashiwongo yini ngomoya omuhle? "Yebo! UnguNkulunkulu ongakaze asho into engenakuthembeka futhi akekho noyedwa ongakuphikisa lokhu. Kodwa izindlela okhuluma ngazo ziningi kakhulu." "Ngabe izindlela zami zokukhuluma ziguquka ngokwezigaba zomsebenzi? Engikushoyo engikwenzekile nengikushilo akubekwanga ngokwezidingo zakho?" "Usebenza ngokwezidingo zabantu futhi uhlinzekela abakudingayo. Lokhu kuyiqiniso!" "Uma kunjalo amazwi Ami, engiwasho kuwe awabanga usizo? Ukujezisa kwami akwenzekanga ukuze kusizakale wena?" "Usasho ukuthi kungokokusiza mina! Sengiseduze nokujeziswa Nguwe ngokufa futhi angisafuni ukuphila. Namuhla usho lokhu, kusasa usho lokhuya. Ngiyazi ukuthi uyangiphelelisa ukuze kusizakale mina, kodwa awukangiphelelisi —Ungenza isiphazamiso futhi usangijezisa. Awungizondi? Akekho noyedwa ongakholwa amazwi Akho, futhi sekuyimanje kuphela lapho ngibona ngokucacile ukuthi isizathu sakho ukususa inzondo esenhliziyweni Yakho, hhayi ukungisindisa. Ungifihlele ngaphambili, wathi uzongiphelelisa nokuthi ukujezisa okokungiphelelisa.. Ngakho selokhu ngikulalela ukungijezisa Kwakho; ngangingakaze ngicabange ukuthi namuhla ngingaba nesihloko sokuthi ngiyisiphazamiso. Nkulunkulu, bekungeke kube ngcono ukuba bewungivumela ukuthi ngizenze enye into? Ingabe kufanele ungenze ngibe isiphazamiso? Bekungeke kulunge ukuthi ngibe umgcinisango ezulwini. Ngehla ngenyuka, manje izandla zami azinalutho, futhi nginikele konke, kepha namanje Wena usangitshela ukuthi ufuna ngisebenze njengesiphazamiso Sakho. Ngingabuveza kanjani nje ubuso bami?" "Ngenze umsebenzi wokujezisa omningi ngaphambilini, ngabe awuqondi na? Awunakho ukuziqonda wena ngokwakho? Ngabe ukujezisa akusikho ukwahlulela ngamazwi? Ingabe isihloko esithi isiphazamiso asikhona ukwahlulela ngamazwi?" "Ukukubeka kanjalo, iziphazamiso okhuluma ngazo nazo ziyindlela? Ukungahlulela ngalokhu? Uma kunjalo, ngizolandela." "Pho ungangilandela kanjani Mina manje?" "Ngilandele Wena—angikahleli ukuthi ngizokulandela kanjani! Ngifuna usho izwi elingesiyo indlela. Ingabe ngiyisiphazamiso noma cha? Ingabe iziphazamiso zingapheleliswa nazo? Ingabe igama elithi "isiphazamiso" lingaguqulwa? Ngingakwazi ukuba ufakazi wangempela ngokuba isiphazamiso, futhi ngibe umuntu ophelelisiwe, oyisibonelo sokuthanda uNkulunkulu, futhi osondelene noNkulunkulu? Ngingakwazi ukugcwaliswa? Ngitshele iqiniso!" "Awazi ukuthi izinto zihlala ziguquguquka, zihlala ziphenduka? Inqobo nje uma uzimisele njengamanje ukuthobela ukuba isiphazamiso uzokwazi ukuguquka. Ukuthi ingabe uyisiphazamiso noma qha akuhlangene nomgomo omiselwe wona—iphuzu elimqoka elokuthi ungaba yini umuntu onoguquko esimweni sakhe sokuphila noma cha." "Ngitshele! Ungakwazi ukungiphelelisa noma cha?" "Inqobo nje uma ulandela futhi ulalela kuze kube sekugcineni, nginesiqiniseko sokuthi ngingakuphelelisa." "Futhi ngizobhekana nakuphi ukuhlupheka?" "Ubunzima kanye nokwahlulelwa kanye nokujeziswa ngamazwi, ikakhulu ukujeziswa ngamazwi ngamazwi–ukujeziswa okufana nesiphazamiso!" "Lokho kujeziswa njengesiphazamiso futhi? Kodwa uma ngingapheleliswa Nguwe ngokudlula ebunzimeni, uma kunethemba kulungile. Noma ngabe ithemba elingatheni, kungcono kunokuba isiphazamiso. Leso sihloko, 'isiphazamiso,' sizwakala sisibi. Angizimisele ukuba isiphazamiso!" "Yini engalunganga ngesiphazamiso? Ngabe iziphazamiso nazo azilungile? Ingabe iziphazamiso azifanelwe ukuthokozela izibusiso? Uma ngithi iziphazamiso; zingathokozela izibusiso nizokwazi ukuthokozela izibusiso? Izithakazo zabantu aziguquki ngenxa yomsebenzi Wami? Isithakazo sodwa nje esikukhathaza kangaka? Ukuba yilolu hlobo lwesiphazamiso kutholwa umuntu ofanele. Uzimisele ukulandela noma cha?" "Pho ungakwazi ukungigcwalisa noma cha? Ungangivumela ukuthi ngithokozele izibusiso Zakho?" "Ingabe uzimisele ukulandela kuze kube sekugcineni noma cha? Ingabe uzimisele ukuzinikela?" "Ake ngicabange ngakho. Isiphazamiso naso singazithokozela izibusiso Zakho, futhi singagcwaliswa. Emuva kokugcwaliswa ngizokwazi ukusondelana Nawe futhi ngiqonde yonke intando Yakho, futhi ngizoba nalokhu onakho. Ngizokwazi ukuthokozela okuthokozelwa Nguwe, futhi ngizokwazi okwaziwa Nguwe. … Emuva kokubhekana nobunzima nokupheleliswa, ngingathokozela izibusiso. Pho yiziphi izibusiso engingazithokozela empeleni?" "Ungakhathazeki ngokuthi uzothokozela ziphi izibusiso. Noma ngabe bengikutshelile, bewungeke ukwazi ukuzicabanga. Emva kokuba isiphazamiso esilungile, uzonqotshwa, uzoba isiphazamiso esiphumelelayo. Lokhu kuyisibonelo nesifanekiso sabanqotshiwe, kodwa nakanjani ungakwazi ukuba yilokho emuva kokunqotshwa kuphela." "Siyini isibonelo nesifanekiso ?" Kuyisibonelo nesifanekiso sabo bonke abezizwe, okuwukuthi, yilabo abanganqotshiwe." "Abantu abangakhi?" "Abantu abaningi. Akuzona izinkulungwane ezine noma ezinhlanu zenu—labo abamukela leli gama bephakathi emhlabeni uwonke kumele banqotshwe." "Ngakho akusiwo amadolobhakazi amahlanu noma ayishumi!" "Ungakhathazeki ngakho njengamanje—ungazikhathazi kakhulu. Vele ugxile ekutheni kumele ungene phakathi njengamanje! Nginesiqiniseko sokuthi ningagcwaaliswa." "Kangakanani? Futhi yiziphi izibusiso engingazithokozela?" "Yini le okhathazeke ngayo kangaka? Nginesiqiniseko sokuthi ungagcwaliswa; ingabe sewukhohliwe ukuthi ngethembekile?" "Kuyiqiniso ukuthi uthembekile Wena, kodwa ezinye izindlela zakho zokukhuluma ziguquka njalo. Namuhla uthi unesiqiniseko sokuthi ngingagcwaliswa, kodwa kusasa ungase uthi akuna siqiniseko. Futhi kwabanye abantu uthi 'Nginesiqiniseko sokuthi umuntu onjengawe angeke agcwaliswe.' Angazi ukuthi kuqhubekani ngamazwi Akho. Ngivele ngingawakholwa nhlobo nje." Pho ungazinikela noma cha?" "Nginikeleni?" "Unikele ikusasa lakho, amathemba akho." “Oho! Lokho ngingahlukana nakho! Okubaluleke kakhulu isihloko esithi 'isiphazamiso'—angikufuni nhlobo lokho. Uma ususa isihloko esithi 'isiphazamiso' kimi ngizovuleleka kunoma yini, ngizokwazi ukwenza noma yini. Akusizo izindaba eziyize nje lezi? Ingabe Wena ungakwazi ukususa leli gama?" "Akuve kuyinto elula nje leyo? Uma ngingakunika lelo gama ngingakwazi nokukuphuca lona. Kodwa manje akusiso isikhathi—kumele uphelelise ulwazi lwakho kulesi sigaba somsebenzi, futhi ilapho kuphela lapho uyokwazi ukuthola khona isithakazo esisha. Uma umuntu eba njengawe kakhulu, yilapho ezodinga khona ukuba isiphazamiso. Uma wesaba kakhulu ukuba isiphazamiso, yilapho ngizokubiza kakhulu ngakho. Umuntu onjengawe kumele abe umuntu ofundiseke ngokuqinile futhi kubhekanwe naye. Uma umuntu ehlubuka kakhulu, yilapho ezokwazi khona ukuba umenzi womsebenzi, futhi ekugcineni akazukuthola lutho." "Ngalolu hlobo lokufuna, kungani ngingeke ngikwazi ukususa igama elithi 'isiphazamiso'? Sikulandele yonke le minyaka futhi sangahlupheki kancane nje. Senzele Wena lokhu nalokho, siphumele phandle emoyeni nasemvuleni. Sonke sisekupheleni kweminyaka engama-20—sesikhulile ebusheni bethu. Asikashadi noma asikakawuqali umndeni, kanti labo phakathi kwethu abenze lokho bayaphuma. Bengisesikoleni ngaze ngadlulela emabangeni aphezulu; kuthe lapho ngizwa ukuthi ufikile, ngalaxaza ithuba lami lokuya enyuvesi. Bese uthi siyiziphazamiso—sibhekane nalokho kulahlekelwa! Senza zonke lezi zinto kodwa kuvela ukuthi siyiziphazamiso zakho. Ingabe lokhu kwenza abasebenzi bami, ozakwethu, kanye nontanga bami bacabangeni ngami? Uma bengibona futhi bebuza ngesikhundla nangesimo sami, ngingahlala kanjani ngingabi namahloni okubatshela? Bangacabanga ukuthini ngami? Ekuqaleni, ngangikhokha noma yiliphi inani ngenxa yokukholwa kwami Kuwe futhi bonke abanye babengigcona ngokuthi ngiyisiwula. Kodwa ngaqhubeka ngalandela, futhi ngalangazelela isikhathi sokufika kosuku lwami, ngizokhombisa bonke labo abangakholwanga. Kodwa kunalokho, namuhla Wena ungitshela ukuthi ngiyisiphazamiso. Uma unginika isithakazo esiphansi kakhulu, ukuba Wena wangivumela ukuthi ngibe umuntu wombuso, lokho bekuzobe kulungile! Noma bengingeke ngikwazi ukuba umfundi Wakho, noma isifuba Sakho, bengingeke ngibe nenkinga nokuba umlandeli Wakho! Sikulandele Wena yonke le minyaka, sashiya imindeni yethu, futhi kube nzima kakhulu ukuqhubeka nokufuna kuze kube manje, kodwa isithakazo esinaso esithi 'isiphazamiso' kuphela! Ngilahle konke ngenxa Yakho; ngishiye yonke ingcebo yasemhlabeni. Onyakeni ongaphambi kowedlule ngethulwa njengomuntu ongase abe uphathini. Wayemuhle impela futhi egqoke kahle; wayeyindodana yebutho elisezingeni eliphezulu. Wayengenawo umsebenzi omuhle, wayewumshayeli, kodwa wayeyigcokama lensizwa, futhi ngaleso sikhathi ngangifisa ukuthandana naye. Kodwa kwathi uma ngizwa ukuthi uzosiholela embusweni, nokuthi uzosiphelelisa futhi wasicela ukuthi sibe nempokophelo futhi sishiye konke emuva masinyane, kuthe uma ngizwa lokho, ngabona ukuthi bengingenampokophelo nhlobo! Ngaziqinisa futhi ngakushiya phansi. Wathumela izipho emndenini wami kaningana, kodwa angizange ngizibheke nhlobo. Ngaleso sikhathi, ingabe bewungathi ngangiphatheke kabi. Into eyayiyinhle yaba yilutho. Kwakungenzeka kanjani ukuthi ngingaphatheki kabi? Ngaphatheka kabi izinsukwana kangangoba ngangehluleka ukulala ebusuku, kodwa ekugcineni ngayekela. Kwakuthi njalo uma ngithandaza nginyakaziswe uMoya Wakho, owawuthi: 'Ingabe uzimisele ngokunikela konke Ngami? Ingabe uzimisele ukuzikhiphela Mina?' Kwakuthi noma kunini uma ngicabanga ngalawo mazwi Akho ngisikhihle isililo. Nganginyakazisekile futhi ngikhala ngidabukile kaningi kakhulu kunolwazi lwami. Emuva kwalokho, weza ekhaya lami kambalwa kodwa angizange ngimbone nakanye. Manje sengize ngakhohlwa nokuthi ubukeka kanjani; angeke ngisamazi. Emva konyaka ngezwa ukuthi wayeseshadelwe. Ngingasayibali eyokuthi, ngaphatheka kabi, kodwa ngaqhubeka ngakuyekela lokho ngenxa Yakho. Ngaziphuthisela ngalowo mshado—ngingasayibali eyokuthi ukudla kwami nezingubo zokugqoka kwakungalungile—ngikushiye konke lokhu, ngakho akufanele ungenze ngibe isiphazamiso! Abanye bathi ubaba wakhe ungoqeqeshiwe, futhi ukuba sasishadile wayeyongitholela umsebenzi. Ngizikhandle ngalokhu futhi ngahlupheka ingxenye yonke yenyanga, kodwa ekugcineni ngaphuma kukho. Ngaziphuthisela ngomshado wami ngenxa yokuzinikela Kuwe, isigameko esibaluleke kakhulu empilweni yami! Impilo yomuntu iyonke ayiyilutho olunye ngaphande kokuthola uphathina olungile kanye nokuba nomndeni ojabulile. Ngadedela into enhle kakhulu, manje izandla zami azinalutho futhi ngingedwa. Ungafuna ngiye kuphi? Ngihluphekile selokhu ngaqala ukukulandela. Angikakabi nempilo enhle. Ngidele umndeni wami kanye nomsebenzi wami kanye nakho konke okujabulisa inyama, futhi yonke intengo esiyikhokhile sisonke namanje ayikaneli ukuthi sithokozele izibusiso Zakho? Pho manje yile nto 'yokuba isiphazamiso'. Nkulunkulu, impela ugawule waze weqa! Sibheke—asinalutho esingathembela kukho kulo mhlaba. Abanye bethu sishiye izingane zethu, abanye sishiye imisebenzi yethu, esiganene nabo,[f] njalo njalo; sishiye konke okujabulisa inyama. Yini enye okumele sethembe ukuthi izoba khona? Singaqhubeka kanjani ukuphila emhlabeni? Amanye amanani esiwakhokhile akafanelwe nayipeni elilodwa nje? Awukuboni lokho nje? Isimo sethu siphansi futhi amakhono ethu ayasilela—siyakwazisa lokhu, kodwa yinini lapho esingazange sikwenze lokho Wena ofuna sikwenze? Manje usilaxaza ngaphandle kokudabuka 'ngenkokhelo' yokuba iziphazamiso? Inani esilikhokhile lisinike igama [g] 'isiphazamiso' kuphela? Ekugcineni, abantu bazongibuza ukuthi ngitholeni ngokukholelwa kuNkulunkulu. Ngingakwazi ukubeka igama[h] elithi 'isiphazamiso' ngaphambi kwabo? Ngingakwazi kanjani ukuvula umlomo wami ngithi ngiyisiphazamiso? Angikwazi ukuziphendulela kubazali bami, futhi angikwazi ukuziphendulela kulowo owayengase abe uphathina wami. Ngenxa Yakho, angihlangene nhlobo nabantu engifunda nabo. Bangithumelele izipho kodwa ngaziphindisela emuva zonke. Kukhona abanye, ngenxa yokungithumela izinto ezahlukene engingazamukelanga, abangasazimisele ngokuxhumana nami. Ngiziyekelile lezi zinto futhi angisalibambi iqhaza ezintweni ezimayelana nomhlaba. Ngikhokhe inani elikhulu kakhulu, bese engibuyelwa yikho ukuba isiphazamiso! Awu! Ngiphatheke kabi kakhulu! (Eshaya amathanga akhe futhi eqala ukukhala.) "Ukuba ngingathi manje ngeke ngikunike igama elithi[i] isiphazamiso kodwa kuzokwenza omunye wabantu Bami, uhambise ivangeli, uma ngikunike isimo sokuthi uhambe uye emsebenzini, bewungakwazi ukukwenza lokho? Empeleni uzuzeni kulo msebenzi wesigaba nesigaba? Futhi uphinde waxoxa udaba lwakho—awunamahloni! Uthe ukhokhe inani kodwa awuzuzanga lutho. Kungenzeka ukuthi angikutshelanga ukuthi imibandela Yami yokuthola umuntu injani? Umsebenzi Wami okabani? Ingabe uyazi? Uvula amanxeba amadala! Ingabe usabalwa njengomuntu? Akukho ukuhlupheka okwavela ngenxa yakho? Futhi ukuhlupheka kwakho bekungekhona ukuthi uthole izibusiso? Ingabe ukufinyelele konke okudingwa Yimi? Okufunayo nje ukuthola izibusiso. Awunamahloni! Okudingwa Yimi kuwe kwake kwaba yimpoqo nini? Uma uzimisele ngokulandela mina kumele uthobele mina kukho konke. Ungakhulumi ngemibandela. Phezu kwakho konke, ngikutshele ngaphambilini ukuthi le ndlela yindlela yokuhlupheka. Ingozi enamathuba amaningi, kube kukuncane okujabulisayo. Sewukhohliwe? Sengikusho kaningi lokhu. Uma uzimisele ukuhlupheka, landela mina, kanti uma ungazimisele ukuhlupheka, yima. Angikuphoqi—ukhululekile ukuthi ungeza noma uhambe! Nokho, le yindlela umsebenzi wami owenziwa ngayo, futhi angeke ngibambezele umsebenzi wami wonke ngenxa yokuhlubuka kwakho uwedwa. Kungenzeka awuzimisele ngokuthoba, kodwa kukhona abanye abazimisele. Nonke Ningabantu abaxakeke kakhulu! Awesabi lutho! Uxoxisana nami ngezimo zakho—ingabe ufuna ukuqhubeka nokuphila noma cha?! Uyazihlelela futhi ubhuqubhuquzelaudumo nenzuzo yakho. Umsebenzi wami awuwona owenu nonke na? Uyimpumputhe? Ngaphambi kokuba ngibe inyama bewungangiboni, futhi lawo mazwi abezoxolelwa, kodwa manje ngingumuntu enyameni futhi ngisebenza phakathi kwenu, kepha namanje awukaboni? Yini ongayiqondi? Uthi ubhekane nokulahlekewa; ngakho ngiphenduke inyama ukuze nginisindise bantu abaxakekile futhi ngenze umsebezni omkhulu, kuze kube yimanje nisakhalaza—ningasho ukuthi ngihluphekile? Engikwenzile angikwenzelanga nina na)? Lesi sithakazo ngisibekele abantu ngokususela ezimweni zabo. Uma ngikubiza 'isiphazamiso,' uba yisiphazamiso zibekwa nje. Uma Nginibiza 'ngabantu bakaNkulunkulu,' ningabantu baNkulunkulu zibekwa nje. Noma yini engikubiza ngakho, uyikho. Akunjalo njengoba ngikusho?? Futhi leli zwi Lami elilodwa linicunula kakhulu? Uma kunjalo-ke, Ngicela uxolo! Uma ningathobi njengamanje, ekugcineni nizoqalekiswa—nizobe senijabula-ke? Aniyinaki indlela yokuphila kodwa nigxila esimweni senu nasesithakazweni; impilo yakho injani? Angiphiki ukuthi nikhokhe inani elikhulu, kodwa bhekani isimo senu kanye nenikwenzayo, futhi namanje nisaxoxa ngezimo zenu. Ingabe yilesi simo enisitholile ukuze kube yisisombululo senu? Ingabe nisenabo ubuqotho? Ingabe ninawo unembeza? Ingabe yimi owenze okungalungile? Ingabe okudingwa yimi kini akulungile? Yini leyo? Ngingakwenza ukuthi usebenze njengesiphazamiso izinsuku ezimbalwa kodwa awuzimisele ukwenza njalo. Sisombululo sini leso? Ninentshisekelo ebuthakathaka, ningamagwala! Ukujezisa abantu abanjengani kumele kwenzeke nakanjani!" Kuthe uma sengisho lokhu, wangasho lutho.

Njengoba ubhekene nalolu hlobo lomsebenzi, kumele kube khona okuthile ongabambelela kukho ezigabeni zomsebenzi kanye nasendleleni zokuguqula abantu. Le yiyo kuphela indlela yokuthola imiphumela oguqukweni. Ekufuneni kwakho, unokucabanga okuningi kakhulu komuntu ngayedwana, amathemba, kanye nekusasa. Umsebenzi wamanje uqondene nokubhekana nokulangazelela kwakho isikhundla kanye nalokho okukhulu okulangazelelayo. Amathemba, ukulangazelela[j] isimo, kanye nokucabanga konke kumele isimo sakudala sobusathane. Isizathu sokuthi kube khona zonke lezi zinto ezikhona ezinhliziyweni zabantu zibangelwa ukuthi ushevu kasathane uhlala udlavuza imicabango yabantu, futhi abantu abakwazi ukuchiliza lezi zilingo ezivela kuSathane. Baphila phakathi kwezono kepha basakholwa ukuthi yisono, futhi basakholwa: "Sikholelwa kuNkulunkulu, ngakho kumele ehlise izibusiso phezu kwethu futhi asihlelele yonke into ngokufanele. Sikholelwa kuNkulunkulu, ngakho kufanele siphakeme kunabanye, futhi kumele sibe nesikhundla esingcono kanye nekusasa elingcono kunabanye abantu. Njengoba sikholelwa kuNkulunkulu, kumele asinike izibusiso ezingenamkhawulo. Kungenjalo, bekungeke kubizwe ngokuthi ukukholelwa kuNkulunkulu." Eminyakeni eminingi, imicabango abantu ababethembele kuyo ukuze baphile beyilokhu idlavuza izinhliziyo zabo kangangoba baba ngabaheshayo, abanobugwala, kanye nabadelelekile. Akuve nje kuwukuthi bantula amandla okulangazelela kanye nesisombululo kodwa sebenomona, baluhlaza, futhi bagcwele intando yabo. Bantula ngempela izisombululo ezedlula ububona uqobo, nokungaphezulu, abanaso nesincane isibindi sokuchitha lezi zithiyo zala mathonya amnyama. Imicabango kanye nezimpilo zabantu zibolile, imibono yabo ngokukholelwa kuNkulunkulu isamibi ngendlela engakholakali, futhi nalapho abantu bekhuluma ngemibono yabo ngokukholelwa kuNkulunkulu, ukukuzwa akubekezeleki. Bonke abantu bangamagwala, bayehluleka ukwenza umsebenzi, bayanyayisa, futhi babuthaka. Abawanyanyi amandla obumnyama, futhi abaluzwa uthando lokukhanya kanye neqiniso; kunalokho, benza konke okusemandleni ukukuxosha. Imicabango kanye nemibono yakho yamanje ayinjalo? "Njengoba ngikholelwa kuNkulunkulu kumele ngigcwaliswe ngezibusiso, kuqinisekiswe ukuthi isimo sami asiphunyuki nokuthi siphakeme kunaleso sabantu abangakholwa." Awuzange uwugcine umbono onjengalo ngaphakathi kwakho unyaka owodwa noma emibili; ube khona iminyaka eminingi. Uhlelo lomqondo wakho wokuguquguquka lukhule ngokweqile. Yize sewufike kulesi sigaba namuhla, awukasidedeli isimo sakho, kodwa uhlala wehluleka "ukubuza mayelana" nakho futhi usibheke nsukuzonke, ngokwesaba okukhulu ukuthi ngelinye ilanga isimo sakho siyolahleka futhi igama lakho lonakale. Abantu abakaze babeke eceleni ukulangazelela kwabo kalula nje. Njengamanje uyajeziswa ngale ndlela, ekugcineni uzoba nokuqonda okungakanani? Uzothi yize isimo sakho singaphakeme, uthokozele ukuphakanyiswa nguNkulunkulu. Awunasikhundla ngoba wazalelwa enhluphekweni, futhi sinesikhundla ngenxa yokuphakanyiswa uNkulunkulu—yilokho akubeke phezu kwakho. Namuhla ukwazi ukuthola ukuqeqeshwa uNkulunkulu uqobo, ukujezisa kanye nokwahlulela Kwakhe. Lokhu kungaphezu kokuphakanyiswa Nguye. Ukwazi ukuthola ukuhlanjululwa nokushisa Kwakhe uqobo. Lolu uthando lukaNkulunkulu olukhulu kakhulu. Eminyakeni edlule akukaze kube khona noyedwa umuntu owahola ukuhlanjululwa nokushisa Kwakhe, futhi akekho noyedwa owakwazi ukuthola ukupheleliswa amazwi Akhe. Manje uNkulunkulu ukhuluma nawe ubuso nobuso, akuhlambulule, akwambulele ukuhlubuka kwakho kwangaphakathi—lokhu kungukuphakanyiswa Nguye ngempela. Abantu bangenzani? Ukuthi ingabe bangamadodana kaDavide nanoma inzalo kaMowabi, behlanganisiwe, abantu bayizidalwa ezidaliwe ezingenakho ukuzigqaja ngalokho. Njengoba uyisidalwa sikaNkulunkulu, kumele wenze umsebenzi wesidalwa. Akukho okunye okudingeka kuwe. Futhi ungathandaza uthi: "O Nkulunkulu! Ukuthi nginesikhundla noma cha, manje sengiyaziqonda. Uma isikhundla sami singesiphakeme kungenxa yokuphakanyiswa Nguwe, futhi uma siphansi kungenxa yokugcotshwa Nguwe. Konke kusezandleni Zakho. Akukho engingakukhetha noma engingakhalaza ngakho. Umise ukuthi ngizalelwe kuleli lizwe naphakathi kwalaba bantu, futhi kumele ngilalele ngokuphelele ngaphansi kombuso Wakho ngoba yonke into ingaphakathi kwalokho okumiswe Nguwe. Angigxili esikhundleni; phezu kwakho konke, ngingoyedwa phakathi kwezidalwa. Uma ungibeke emgodini ongenamkhawulo, echibini lomlilo nesibabuli, angilutho ngaphandle kokuba isidalwa. Uma ungisebenzisa, ngiyisidalwa. Uma ungiphelelisa, ngiyisidalwa nje. Uma ungangiphelelisi, ngisazokuthanda ngoba angilutho olunye ngaphandle kokuba isidalwa. Angilutho olunye ngaphandle kwesidalwa esincinyana esidalwe iNkosi yezidalwa, oyedwa phakathi kwabanye abantu abadaliwe. Kwab kuNguwe owangidala, futhi manje uphindile futhi wabeka kimi izandla Zakho ukuze ngibe semuseni Wakho. Ngizimisele ukuba ithuluzi Lakho kanye nesiphazamiso sakho ngoba yonke into iyilokhu okumiswe Nguwe. Akekho ongakukuguqula. Zonke izinto nezigameko zisezandleni Zakho." Uma leso sikhathi sifika, angeke usagxila esikhundleni, futhi uzokuchiliza nje lokho. Yilapho kuphela oyokwazi ukufuna ngokuzethemba, nangesibindi, futhi yilapho kuphela inhliziyo yakho iyokwazi ukukhululeka emigoqweni. Uma abantu sebehlengiwe, uma sebephumile kulokho, akusekho okunye okubakhathazayo. Iningi lenu likhathazeke ngani njengamanje? Uhlala uthiywe isithunzi futhi uhlala ufuna ezakho izibonakaliso. Uthatha izincwadi futhi uzipheqe ngaphandle kokubona okushiwo ngesiphetho sesintu; uyaqhubeka ubuke kodwa nalapho ungakutholi. Uyacabanga:[k] "Kungenzeka kanjani ukuthi kungabibikho zibonakaliso? Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu uzithathile lezo zibonakaliso? Akukwazi! Pho kungani zingekho nhlobo? UNkulunkulu ukhuluma ngeziphazamiso kuphela, ngakho akukho okunye?" Manje seningabalandeli, futhi niyasiqonda kancane isigaba somsebenzi. Nokho, anikakubeki eceleni ukulangazelela kwenu isikhundla. Uma isikhundla sakho siphezulu ufuna kahle, kodwa uma isimo sakho siphansi uyayeka ukufuna. Izibusiso zesikhundla zihlala zisemiqondweni wakho. Kungani iningi labantu lehluleka ukuphuma emicabangweni emibi? Akubangelwa "ukufiphala" kokubonakalayo? Kuzothi lapho amazwi kaNkulunkulu esekhishiwe uphuthume ukubona ukuthi isithunzi kanye nobuwena. Isikhundla sendawo kanye nobuwena kungokokuqala, bese umbono ube ngokwesibili. Okwesithathu yilokho okumele ungene kukho, kanti okwesine intando kaNkulunkulu yamanje. Qala ngokubheka ukuthi igama uNkulunkulu alibhekise kuwe "lokuba isiphazamiso" seliguqukile noma cha. Ufunde ufunde, bese uma ubona ukuthi igama elithi "isiphazamiso" selisusiwe ujabule futhi uqhubeke nokubonga uNkulunkulu, udumise amandla Akhe amakhulu. Kodwa uma usabona ukuthi useyisiphazamiso, uyadana futhi ngaleso sikhathi awunantshisekelo enhliziyweni yakho. Uma ufuna kakhulu ngale ndlela yilapho uzovuna khona kancane. Uma umuntu esilangazelele kakhulu isikhundla, kuba yilapho okumele kubhekanwe naye nalapho okumele kubhekanwe kakhulu nokucwengisiswa. Lolo hlobo lomuntu luyize leze! Kumele kubhekanwe naye futhi ahlulelwe ngokufanele ukuze bakwazi ukudedela lokho ngokweqiniso. Uma ulandela le ndlela kuze kube sekugcineni, awuzukuvuna lutho. Labo abangalandeli ukuphila angeke bakwazi ukuguqulwa; labo abangalomeli iqiniso angeke bakwazi ukuthola iqiniso. Awugxili ekulandeleni ukuguqulwa komuntu kanye nokungena phakathi; uhlala ugxila kulokho kulangazelela okukhulu, nasezintweni ezithiye uthando lwakho lukaNkulunkulu futhi ezikunqanda ekusondeleni Kuye. Ingabe lezo zinto zingakwazi ukukuguqula? Zingakwazi ukukuletha embusweni? Uma okusebenzisela ukumlandela kungasikho ukufuna iqiniso, noma ungazisebenzisela leli thuba futhi ubuyele emhlabeni ukuze ukusebenzise. Ukuchitha isikhathi sakho ngale ndlela ingabe ngempela kunesidingo—kungani uzihlukumeza? Bewungeke ukwazi ukuthokozela zonke izinhlobo zezinto emhlabeni omuhle? Imali, abantu besifazane abahle, isikhundla ukuziqhenya, umndeni, izingane, njalo njalo— ngabe konke lokhu akusiyo imikhiqizo yomhlaba izinto eziphambili ongase uzithokozele? Yini esetshenziselwa ukuzulazula lapho ubheka indawo ongajabula kuyo? INdodana Yomuntu ayinayo indawo yokubeka ikhanda Layo, pho ungakwazi kanjani ukuba nendawo enezimo ezilula? Ubengakwazi kanjani ukukudalela indawo enhle kalula? Kungenzeka lokho? Ngaphandle kokwahlulela Kwami, namuhla ungakwazi ukuthola izimfundiso zeqiniso kuphela. Angeke ukwazi ukuthola induduzo Kimi noma uthole indawo yenjabulo ocabanga ngayo ubusuku nemini. Angizukubeka phezu kwakho ingcebo yomhlaba. Uma ulandelela ngokweqiniso, ngizimisele ukukunikeza indlela yokuphila ngokugcwele, ukuba njengenhlanzi ebuyele emanzini. Uma ungalandeleli ngokweqiniso, ngizokkwephuca konke. Angizimisele ukupha amazwi avela emlonyeni Wami ngiwabhekise kulabo bantu abahahela intokomalo futhi banjengezingulube nezinja!

Amazwi angezansi:

a.Umbhalo wokuqala ushiye ukuthi “Ngizimisele.”

b.Umbhalo wokuqala ushiye ukuthi “ amazwi”

c.Umbhalo wokuqala ushiye ukuthi “bazibuza”

d.Umbhalo wokuqala ushiye ukuthi “isithakazo sika .”

e. Umbhalo wokuqala ushiye ukuthi “futhi bathi”

f. Umbhalo wokuqala ufundeka kanje “amakhosikazi.”

g. Umbhalo wokuqala ushiye ukuthi “isithakazo sika.”

h. Umbhalo wokuqala ushiye ukuthi “izwi.”

i. Umbhalo wokuqala ushiye ukuthi “isithakazo sika.”

j. Umbhalo wokuqala ushiye ukuthi “ukulangazelela ukuthi.”

k. Umbhalo wokuqala ushiye ukuthi “Ucabanga.”