Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 25

UNkulunkulu uSomandla, uYise Ongunaphakade, iNkosana yokuThula, uNkulunkulu wethu uyabusa! UNkulunkulu uSomandla ubeka izinyawo Zakhe eNtabeni yeMinqumo. Kwaze kwaba kuhle! Lalelani! Thina balindi siphakamisela phezulu amaphimbo ethu; ngamaphimbo ethu sicula ndawonye, ngoba uNkulunkulu ubuyele eSiyoni. Sibona ngamehlo ethu incithakalo yeJerusalema. Phakamani ngenjabulo futhi nicule ndawonye, ngoba uNkulunkulu ulethe induduzo kithi futhi uhlenge iJerusalema. UNkulunkulu uvule ingalo Yakhe engcwele phambi kwezizwe zonke, isiqu sangempela sikaNkulunkulu sivelile! Onke amaphethelo omhlaba ayibonile insindiso kaNkulunkulu wethu.

O, Nkulunkulu Somandla! Imimoya eyisikhombisa ithunyelwe isuka esihlalweni Sakho sobukhosi iya kuwo wonke amabandla ukuze yambule zonke izimfihlakalo Zakho. Uhleli esihlalweni Sakho sobukhosi futhi uphethe umbuso Wakho waphinde uwusungule futhi wawuphakamisa ngobulungiswa nangokulunga; unqobe zonke izizwe phambi Kwakho. O, Nkulunkulu uSomandla! Uqaqe ingubo yensimbi yamakhosi, uvule amasango edolobhakazi phambi Kwakho, ngeke aphinde avalwe. Ngoba ukukhanya Kwakho kufikile nenkazimulo Yakho iyakhanya. Ubumnyama bemboza umhlaba futhi nobumnyama buphezu kwabantu. O, Nkulunkulu! Wena, nokho, ubonakele futhi uphakamile phezu kwethu, futhi inkazimulo Yakho iyabonakala kithi; zonke izizwe zizoza ekukhanyeni Kwakho namakhosi ekugqameni kokuphakama Kwakho. Uphakamisa amehlo Akho ubheke nxazonke: Amadodana Akho abuthana phambi Kwakho; futhi asuka kude; Amadodakazi Akho aphethwe ezingalweni. O, Nkulunkulu uSomandla! Uthando Lwakho olukhulu luyasibamba; Nguwe ohola ukuhamba kwethu endleleni eya embusweni Wakho futhi amazwi Akho angcwele asihlabayo.

O, Nkulunkulu uSomandla! Siyakubonga futhi siyakudumisa! Masibheke Kuwe, sikufakazele, sikuphakamise, futhi sikuhlabelelele ngenhliziyo eqotho, enokuzotha, necabanga into eyodwa. Masibe nomqondo owodwa futhi sakhiwe ndawonye, futhi masinya masibe yilabo abafuna inhliziyo Yakho futhi sengathi ungasenza labo abafuna inhliziyo Yakho, abasetshenziswa Nguwe. Silangazelela ukuthi intando Yakho yenziwe emhlabeni wonke ngaphandle kokuphazanyiswa.

Okwedlule:Isahluko 24

Okulandelayo:Isahluko 26

Okuqukethwe Okuhlobene