Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Iziphambeko Ziyokwenza Umuntu Aye Esihogweni

Ziningi izixwayiso engininike zona futhi ngabeka amaqiniso amaningi phezu kwenu ukuze ngininqobe. Namhlanje nizizwa nicebe kakhulu kunangesikhathi esidlule, miningi imiyalo eniyiqondayo emayelana nendlela umuntu okufanele abe yiyo, futhi abe nokuhluzeka okuningi engqondweni abantu abathembekile okufanele babe nakho. Yilokhu esenikuzuzile manje ngemva kweminyaka eminingi. Angiziphiki izinto enizizuzile, kodwa kumele ngisho ngingananazi ukuthi angikuphiki nokungalaleli kwenu okuningi nokuhlubuka kwenu Kimi kule minyaka eminingi, ngoba akukho ngisho noyedwa usanta phakathi kwenu, nonke ningabantu abonakaliswe uSathane, nezitha zikaKristu. Iziphambeko nokungalaleli kwenu kuze kube manje akunakubalwa, ngakho kujwayelekile ukuthi njalo ngiphindaphinde engikushoyo phambi kwenu. Angifuni ukuphila ngale ndlela nani, kodwa ngenxa yekusasa lenu, ngenxa yeziphetho zenu, ngizophinde ngikusho okokugcina engike ngakusho ekuqaleni. Nginethemba lokuthi nizongijabulisa, futhi nginethemba elikhulu lokuthi nizowakholwa wonke amazwi angiwashoyo, ngaphezu kwalokho, ukuthi nizoyiqonda incazelo ejulile yamazwi Ami. Ningakungabazi engizokusho, noma okubi nakakhulu, nicaphune amazwi ami ngendlela enithanda ngayo niwalaxaze le kude, okuyinto engingeke ngiyibekezelele. Ningawahluleli amazwi Ami, ingasaphathwa eyokuwathatha kancane, noma nithi ngihlale nginilinga, noma okubi nakakhulu, nithi enginitshele khona akulona iqiniso. Lezi zinto angikwazi ukuzibekezelela. Ngoba ningiphatha ngendlela esolisayo Mina nengikushoyo futhi anilokothi nikwenze, nginitshela nonke futhi angidlali: Engikushoyo ningakuhlanganisi nefilosofi, ningakuhlanganisi namanga abazenzisi, ngaphezu kwalokho, ningawabheki njengangabalulekile amazwi Ami. Mhlawumbe akekho oyokwazi ukunitshela izinto enginitshela zona, noma akhulume nani ngomusa ongaka, ingasaphathwa eyokuhambisana nani ngala maphuzu ngesineke. Izinsuku ezizayo zizosetshenziswa ekukhumbuleni izikhathi ezinhle, noma ekukhaleni kakhulu, noma ekububuleni ngenxa yezinhlungu, noma nizophila ebusukwini obumnyama obungenayo nenhlansi yeqiniso noma ukuphila okunikeziwe, noma nimane nilinde ningenathemba, noma ukuzisola kabuhlungu okunjalo ngokuthi wedlule isizathu…. Lezi ezinye zezinto ezingenzeka cishe okungekho namunye phakathi kwenu ongaphunyuka kuzo. Ngoba akekho kini osesihlalweni esingathi umkhonza ngeqiniso kuso uNkulunkulu; nizicwilisa ezweni eligcwele ukuxegelwa isimilo nobubi, liphambanise izinkolelo zenu, nemimoya yenu, imiphefumulo, kanye nemizimba ukuze izinto eziningi ezingahlobene nokuphila neqiniso nizenqabe. Ngakho enginethemba lakho kini ukuthi ningalethwa endleleni yokukhanya. Okuwukuphela kwethemba enginalo ukuthi nikwazi ukuzinakekela, ningagxili kakhulu esiphethweni senu nize nibheke ukuziphatha neziphambeko zenu ngokungeyikho.

Abantu asebekholelwe kuNkulunkulu isikhathi eside, manje sebenethemba lesiphetho esihle, bonke abantu abakholelwa kuNkulunkulu bathemba ukuthi bazovelelwa inhlahla ngokuphazima kweso, bonke bathemba ukuthi bengazi bayozithola behleli ngokuthula endaweni eyodwa noma kwenye ezulwini. Kodwa ngithi laba bantu kanye nemibono yabo emihle abakaze bazi ukuthi zibafanele yini lezo zinto ezinhle ezivela ezulwini, noma ukuhlala esihlalweni sasezulwini. Nina okwamanje nizazi kahle, kodwa nethemba ukuthi ningakwazi ukuphunyuka ezinhlekeleleni zezinsuku zokugcina nasesandleni sikaSomandla esijezisa ababi. Kubonakala sengathi ukuphupha kahle nokufuna ukuphila okuntofontofo kuyisici esivamile sabo bonke abantu abonakaliswe uSathane, akuwona umbono ohlakaniphile womuntu ngamunye. Noma kunjalo, ngisafuna ukuqeda ngezifiso zenu zokweqisa kanye nokulangazelela kwenu ukuthola izibusiso. Ngenxa yokuthi iziphambeko zenu ziningi kakhulu nokungalaleli kwenu kuningi futhi kuyanda, lokhu kungahlangabezana kanjani nekusasa lenu elihle elilotshiwe? Uma ufuna ukuhamba ngendlela oyithandayo yokuba sephutheni, kungenalutho oludonsela emuva, kodwa usafuna amaphupho afezeke, ngiyakunxusa ukuthi uqhubeke nokozela kwakho futhi ungalokothi uvuke, ngoba iphupho lakho liyize, futhi ngeke wamukeleke ebusweni bukaNkulunkulu olungile. Uma ufuna nje ukuthi amaphupho afezeke, ungalokothi uphuphe, kodwa hlale ubhekana neqiniso, ubhekane namaqiniso. Leyo ukuphela kwendlela eningasindiswa ngayo. Ngokungagwegwesi yiziphi izinyathelo zale ndlela?

Okokuqala, hlola zonke iziphambeko zakho, futhi uhlole konke ukuziphatha kwakho nemicabango engahambisani neqiniso.

Lena into eningayenza kalula, futhi ngikholelwa ukuthi abantu abacabangayo bangakwazi ukuyenza. Nokho, ababalwa labo bantu abangasoze bazi ukuthi sisho ukuthini isiphambeko neqiniso, ngoba empeleni ababona abantu abacabangayo. Ngikhuluma nabantu abamukelwe uNkulunkulu, abathembekile, abangakaze bazone ngempela izinqumo zokuqondisa, abangazithola kalula iziphambeko zabo. Nakuba lena kuyinto engiyifuna kini futhi elula kini, akuyona kuphela kwento engiyifuna kini. Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, ngethemba ukuthi ngeke nihleke ngasese ngale nto engiyifunayo, noma okubi nakakhulu, ukuthi ngeke niyibukele phansi noma niyithathe kancane. Ibhekeni njengebalulekile, ningayichithi.

Okwesibili, eziphambekweni nasekungalalelini ngakunye kwakho, funa amaqiniso ahilelekile futhi usebenzise wona ukuze ukulungise, ususe izenzo eziyiphutha nemicabango yokungalaleli futhi wenze iqiniso.

Okwesithathu, yiba umuntu othembekile, hhayi umuntu ohlale eyisihlakaniphi, ohlale eyiqili. (Ngiyaphinda ngiyanicela futhi ukuthi nibe abantu abathembekile.)

Uma ungakwazi ukufeza zontathu lezi zinto kungasho ukuthi usenhlahleni, umuntu okufezeka amaphupho akhe nothola umcebo omuhle. Mhlawumbe uzozibheka njengezibalulekile lezi zicelo ezintathu ezingathakazelisi, noma mhlawumbe ungabi nandaba nazo. Kunoma ikuphi, injongo Yami ukufeza amaphupho akho, ngenze imibono yenu, hhayi ukuhlekisa ngani noma ukunenza izilima.

Engikufunayo kungase kube lula, kodwa enginitshela khona akulula njengokuhlanganisa u-1 no-1 kuphume u-2. Uma okuwukuphela kwento eniyenzayo kuwukukhuluma noma kubani ngalokhu, nikhulume imbudane, izinkulumo zokuzikhukhumeza, kusho ukuthi okulotshiwe ngani nezifiso zenu kuyohlale kusekhasini elingenalutho. Ngeke ngibazwele nakancane labo kini abahlupheka iminyaka eminingi futhi basebenze kanzima bengabi nalutho oluphathekayo ngalokho. Ngokuphambene nalokho, ngiyabajezisa labo abangakaze bakwenze engikufunayo, akunamivuzo, nozwelo luncane. Mhlawumbe lokho nikucabanga ekubeni ngabalandeli iminyaka eminingi nenza umsebenzi onzima noma kunjani, ngakho kunoma yisiphi isimo ningasithola isitsha selayisi endlini kaNkulunkulu ngokwenza inkonzo. Ngingathi iningi lenu licabanga ngale ndlela ngoba kuze kube manje benilandela umyalo wokusizakala ngento ethile hhayi ukuthi kusizakalwe ngani. Ngakho manje ngiyanitshela futhi angidlali: Anginandaba nokuthi umsebenzi wakho onzima muhle kangakanani, nokuthi uhlaba umxhwele kangakanani, nokuthi ungilandela eduze kangakanani, nokuthi waziwa kangakanani, noma ukuthi usungcono kangakanani umbono wakho; uma nje ungakwenzi engikufunayo, awusoze wadunyiswa Yimi. Sula ngokushesha yonke leyo mibono nezibalo zakho, uqale ukuzibheka njengezibalulekile izinto engizifunayo. Kungenjalo, bonke abantu ngiyobaphendula umlotha ukuze ngiqede ngomsebenzi Wami, futhi ekugcineni iminyaka yomsebenzi Wami nokuhlupheka kuyophenduka ize, ngoba ngeke ngilethe izitha Zami, nabantu abenza okubi belingisa uSathane embusweni Wami, enkathini elandelayo.

Nginezifiso eziningi. Ngifisa sengathi ningaziphatha ngendlela efanele, nithembeke ekufezeni umsebenzi wenu, nibe neqiniso nobuntu, nibe ngabantu abangadela konke banikele ngokuphila kwabo ngenxa kaNkulunkulu, njalo njalo. Wonke la mathemba asuka ekuntuleni nasekukhohlakaleni kanye nasekungalalelini kwenu. Uma noma iyiphi yezingxoxo engibe nazo nani inganele ukuba niyinake, mhlawumbe okuwukuphela kwento engingayenza ukungasho lutho. Kodwa, niyayiqonda imiphumela yalokho. Angiphumuli, ngakho uma ngingakhulumi, ngizokwenza okuthile abantu abazokubona. Ngingabolisa ulimi lomuntu othile, noma othile afe eyizicucu, noma nginike umuntu isibindi esingavamisile ngimenze enze ngokuhlanya. Noma futhi, ngingenza abanye abantu babekezelele ukuhlukumezeka engibabekele khona. Ngale ndlela ngiyojabula, ngithokoze kakhulu futhi ngename. Kwakuhlale kunjalo “Okuhle kubuyiswa ngokuhle, okubi ngokubi,” ngakho kungani kungabi njalo manje? Uma ufuna ukumelana Nami futhi ufuna ukungahlulela, ngizobolisa umlomo wakho, futhi lokho kuyongijabulisa. Lokhu kungenxa yokuthi ekugcineni awenzanga lutho oluhlangene neqiniso, ingasaphathwa eyokuphila, kuyilapho konke engikwenzayo kuyiqiniso, yonke into ibalulekile emiyalweni yomsebenzi Wami nasezinqumweni zokuqondisa engizilobile. Ngakho, nginxusa ngamunye kini ukuba aqongelele ukulunga, ayeke ukwenza ububi obungaka, ninake izimfuno zami ngesikhathi senu. Ngakho ngiyojabula. Uma ubuzonikela eqinisweni izikhathi eziyinkulungwane emizamweni oyifaka kokwenyama, ngithi ubungeke ube neziphambeko njalo futhi ubolelwe umlomo. Akukho yini sobala lokhu?

Ukwanda kweziphambeko zakho, kusho ukuncipha kwamathuba okuzuza isiphetho esihle. Ngokuphambene, ukuncipha kweziphambeko zakho, ayanda amathuba okuba udunyiswe uNkulunkulu. Uma iziphambeko zakho zanda kuze kufike ezingeni lokuthi ngingakwazi ukukuxolela, uyobe udlala ngesikhathi sakho ngokufuna ukuxolelwa. Kuleso simo isiphetho sakho ngeke sibe ngaphezulu kodwa siyoba ngaphansi. Uma ungangikholwa, yiba nesibindi wenze okubi, ubone ukuthi uzotholani. Uma ungumuntu oqotho owenza iqiniso, nakanjani uzoba nethuba lokuthi iziphambeko zakho zithethelelwe, liyoncipha inani lokungalaleli kwakho. Uma ungumuntu ongazimisele ukwenza iqiniso, iziphambeko zakho phambi kukaNkulunkulu ziyokwanda nakanjani, izikhawu zokungalaleli kwakho ziyokhula nakakhulu, kuze kufike umzuzu wokugcina lapho uyobhujiswa khona ngokuphelele, futhi yilapho kuyochithwa khona iphupho lakho elihle lokuthola izibusiso. Ungabheki iziphambeko zakho njengamaphutha omuntu ongavuthiwe noma oyisiphukuphuku, ungasebenzisi izaba zokuthi awulenzanga iqiniso ngoba ukungakhaliphi kwakho kwenze kwaba nzima ukuthi ulenze, ngaphezu kwalokho, ungamane ubheke iziphambeko zakho njengezomunye umuntu obengazi lutho olungcono. Uma umuhle ekuzithetheleleni nasekuziphatheni ngomusa, ngithi kuwe uyigwala elingasoze lazuza iqiniso, futhi iziphambeko zakho azisoze zayeka ukukulandela, kodwa ziyokwenza ungahlangabezani nokufunwa iqiniso zikwenze uhlale ungumngani kaSathane. Ngisakweluleka ngento efanayo: Unganaki isiphetho sakho kuphela bese ungazinaki iziphambeko zakho ezicashile; ungazithathi kancane iziphambeko zakho, ungazibukeli phansi iziphambeko zakho ngoba ukhathazeke ngesiphetho sakho.

Okwedlule:Izexwayiso Ezintathu

Okulandelayo:Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu

Ungase Uthande Nalezi