Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Izixwayiso Ezintathu

Njengekholwa likaNkulunkulu, akumele wethembeke kunoma ubani omunye ngaphandle Kwakhe kukho konke futhi uhambise ngokwenhliziyo Yakhe kuzo zonke izinto. Nakuba bonke beqonda ngalemfundiso, lamaqiniso asobala futhi avamile kumuntu akabonakali ngokugcwele ukuthi bayawaphila, ngenxa yobunzima babo, njengokungabi nalwazi, ukungabinangqondo noma inkohlakalo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba isiphetho sakho siqinisekiswe, kufanele ngiqale ngikutshele izinto ezithile, ezisemqoka kakhulu kuwe. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, kumele ukwazi lokhu: Amazwi engiwakhulumayo amaqiniso abhekiswe esintwini sonke, hhayi kumuntu othile noma uhlobo lo muntu. Ngakho-ke, gxilisa umqondo wakho ekwamukeleni amazwi Ami ngokombono weqiniso futhi ugcine isimo sengqondo sokucabangisisa nokuba neqiniso. Ungazibi ngisho neli lodwa izwi noma iqiniso engilishoyo, ungalokothi uthathe amazwi Ami ngendelelo. Ezimpilweni zenu, ngibona okuningi enikwenzayo okungahlangene neqiniso, ngakho-ke ngiphumela obala ngiyaninxusa ukuba nibe yizisebenzi zeqiniso, ningabi yizigqila zokungalungile kanye nokungcolileyo. Ungalinyatheli iqiniso futhi ungcolise noma iyiphi ingosi yendlu kaNkulunkulu. Lesi yisexwayiso Sami kuwe. Manje sengizoqala ukukhuluma ngesihloko esiphezu kwaso:

Okokuqala, ngenxa yalokho okudalelwe, kumele ufune ukwamukelwa nguNkulunkulu. Lokhu kungukuthi, njengoba ukwamukela ukuthi ubalwa kanye nabanye abasendlini kaNkulunkulu, ngakho kumele ulethe ukuthula okusemqondweni kanye nokweneliseka kuNkulunkulu kukho konke. Ngamanye amazwi, kumele uphile ngokomgomo ezenzweni zakho futhi uvumelane neqiniso ezintweni ezinjalo. Uma lokhu kungaphezu kongakwazi ukukwenza, kanjalo uzozondwa wenqatshwe nguNkulunkulu futhi udelwe yibo bonke. Uma ususosizini olunjalo, ngeke usakwazi ukubalwa kanye nalabo abasendlini kaNkulunkulu. Yilokhu-ke ukungemukelwa nguNkulunkulu.

Okwesibili, kumele ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthanda umuntu oneqiniso. UNkulunkulu unesakhiwo sokuthembeka, ngakho-ke izwi Lakhe lingathenjwa njalo. Ngaphezu kwalokho, izenzo Zakhe azinaphutha futhi azingabazeki. Yingakho uNkulunkulu ethanda labo abethembeke ngeqiniso kuYena. Ukwethembeka kusho ukuzinikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu; ungadlali Ngaye umenze isiwula kunoma yini; uvuleleke Kuye kukho konke, ungalokothi ulifihle iqiniso; ungakwenzi lokho okuzokhohlisa labo abaphezulu futhi kudukise labo abangaphansi; nokungakwenzi lokho okwenzela ukuzincengela kuNkulunkulu. Ngamafuphi nje, ukwethembeka ukuzehlukanisa nokungcola ezenzweni zakho kanye namazwi, kanye nokungakhohlisi uNkulunkulu noma omunye umuntu. Lokhu engikushoyo kulula, kodwa kuzokuba nzima ngokuphindiwe kuwe. Iningi likhetha ukuba liyolahlwa esihogweni kunokukhuluma futhi lenze ukwethembeka. Akumangalisi ukuthi nginalo ikhambi elenzelwe labo abangathembekile. Impela, Ngiyabuqonda ubunzima obukhulu obhekana nabo ngokuba ngumuntu othembekile. Nonke nihlakaniphile futhi niyizingcweti kwezokwehlulela abanye ngokombono wenu, lokhu kwenza umsebenzi Wami ube ngolula. Njengalokhu nigcina izimfihlo ezinhliziyweni zenu, uma kunjalo-ke, ngizothumela omunye nomunye wenu enhlekeleleni ukuba ayodlula “ekuvivinyweni” ngomlilo, ukuze emva kwalokho nizokuba nokuzibophezela ekukholelweni emazwini Ami. Okokugcina, ngizokhipha kanzima amazwi emlonyeni yenu athi “uNkulunkulu unguNkulunkulu wokwethembeka,” emva kwalokho niyozishaya isifuba futhi nibalisa ngokuthi “ingumkhohlisi inhliziyo yomuntu.” Ingabe siyobe sesiyini isimo sengqondo yakho? Ngiyacabanga nje aninakuqhubeka nokuziphatha ngokuzazisa njengoba nenza njengamanje. Ngingasaphathi ukuthi “nibe ngabajulile kakhulu ukuba bangaqondisiseka” njengoba ninjalo njengamanje. Abanye benu baziphathe ngendlela ehloniphekile futhi ikakhulukazi nje “niziphathe ngenhlonipho” phambi kukaNkulunkulu kodwa nibe ngabadelelayo futhi abangalawuleki ngaphambi kukaMoya Ongcwele. Ungambeka yini ezingeni labathembekile umuntu oziphatha ngaleyo ndlela? Uma ungozenzisayo nomuntu oyingcweti “kwezokuzijabulisa,” ngizothi uwena ngempela omenza inhlekisa uNkulunkulu. Uma amazwi akho egcwele izaba kanye nokuzihlangula okuyize, ngizothi ungomunye walabo abangazimisele nhlobo ukwenza iqiniso. Uma ungumgcini wezimfihlo eziyihlazo futhi ungafuni ukudalula izimfihlo—izinkinga zakho—kwabanye ukufuna ukukhanya, ngizothi uyilowo ongeke ayithole kalula insindiso futhi ongeke aphunyuke kalula ebumnyameni. Uma ukufuna iqiniso kukujabulisa kahle wena, uyobe ungomunye ohlala ekukhanyeni isikhathi esiningi. Uma ukujabulela ukuba ngumenzi womsebenzi endlini kaNkulunkulu, usebenza ngokuzimisela futhi ucabangisisa ngokujulileyo emfihlakalweni, ngaso sonke isikhathi uhlala upha futhi ungathathi, ngobe sengithi ungongcwele othembekile, ngoba awufune kuhlonyuliswa futhi ungumutu oneqiniso nje. Uma uzimisele ukungalifihli iqiniso, uma uzimisele ngokunikela konke okwakho, uma ukwazi ukudela impilo yakho ngoNkulunkulu futhi ube ngufakazi, uma uthembekile, ucabanga ngokuhlale ujabulisa uNkulunkulu, ungazicabangeli noma uzithathele ngokwakho, ngobe sengithi labo bantu abanjalo yilabo abondliwa wukukhanya futhi abayophila ingunaphakade embusweni. Kumele wazi noma kunokukholwa kweqiniso kanye nokwethembeka kweqiniso ngaphakathi kuwe, noma emlandweni wakho sewake wamhluphekela uNkulunkulu noma futhi uyamthobela ngokuphelele uNkulunkulu. Uma ungenakho lokhu, ngaphakathi kuwe kukhona ukungahloniphi, inkohliso, umhawu, kanye nokungeneliseki. Njengalokhu inhliziyo yakho ingathembekile, awukaze ukuthole ukunconywa nguNkulunkulu futhi awukaze uhlale ekukhanyeni. Ukuthi isiphetho somuntu sobayini kuncike ekutheni unenhliziyo ethembekile enegazi elibomvu kanye nasekutheni unawo yini umphefumulo omsulwa. Uma ungomunye ohlala ngokungathembeki, onenhliziyo enenzondo kanye nomphefumulo ongahlanzekile, ngakho-ke umlando wesiphetho sakho ngokuqinisekile usendaweni lapho abantu bejeziswa khona. Uma uzishaya isifuba ngokuthi wethembeke kakhulu, kodwa ungakaze wenze ngokweqiniso noma ukhulume izwi leqiniso, ingabe usalindele ukuba uNkulunkulu akuhlomulise? Ingabe usenethemba lokuthi uNkulunkulu uzokubuka njengenhlamvu yeso Lakhe? Ingabe ukucabanga okunjalo akukhona ukuzikhohlisa? Ukhohlisa uNkulunkulu kukho konke, manje indlu kaNkulunkulu ingamgcina kanjani umuntu onjengawe ongenazo izandla ezihlanzekileyo na?

Into yesithathu yile: Bonke abakholelwa kuNkulunkulu bake bamphika futhi bamkhohlisa uNkulunkulu esikhathini esithile endleleni yabo. Ezinye zezenzo zabo ezimbi azidingi ukulotshwa phansi njengokwephula umthetho, kodwa ezinye zazo azixoleleki; ezinye zazo eziningi ezaziwukwephula umthetho wokuziphatha obekiwe, okuyicala eliphambana nesimo sikaNkulunkulu. Iningi lalabo abakhathazekile ngesiphetho sabo bangazibuza ukuthi yiziphi lezi zenzo. Kumele wazi ukuthi uzithwele futhi uyazidla ngokwemvelo futhi awuzimisele ukuvuma lelo qiniso. Ngakho-ke, ngiyokutshela kancane kancane emva kokuba sewucabangisise kahle ngesimo sakho. Ngiyakunxusa ukuba uqondisise kahle ingqikithi yemithetho yokuphatha ebekiwe nokuthi wazi ngesimo sikaNkulunkulu. Kungenjalo, uyokuthola kunzima ukugcina izindebe zakho zivalekile nokuthi ulimi lwakho lukhulume ngokukhululeka okukhulu izinto ezingelona iqiniso futhi ezingafanele ukushiwo. Ngokungazi ungacasula isimo sikaNkulunkulu ebese uwela ebumnyameni, ulahlekelwe ubukhona bukaMoya Ongcwele nokukhanya. Ngoba awunayo imigomo ezenzweni zakho. Uma wenza noma usho izinto ezingafanele, uyobe usuthola ukujeziswa okukufanele. Kumele wazi ukuthi noma ngabe awunamgomo ngokwamazwi akho nangezenzo zakho, uNkulunkulu unomgomo ngako kokubili. Isizathu esikwenza uthole isijeziso ukuthi udelele uNkulunkulu, hhayi umuntu. Uma, empilweni yakho, wenza amacala amaningi aphambana nesimo sikaNkulunkulu, ngakho nakanjani uyoba yingane yesihogo. Kumuntu kungabukeka sengathi wenze iziphambeko nje ezimbalwa ezingahambisani neqiniso futhi okuyinto engelutho. Ingabe uyazi, empeleni, ukuthi emehlweni kaNkulunkulu, vele usungomunye ongasenamhlatshelo wesono? Ngoba sewephule umthetho wokuziphatha obekiwe kaNkulunkulu ngaphezu kokukodwa kanye nokuthi awukhombisi nophawu lokuphenduka, ngakho-ke akusekho okunye ongakukhetha kodwa usufanele ukwehlela esihogweni lapho umuntu ethola ukujeziswa nguNkulunkulu. Ngesikhathi sokulandela uNkulunkulu, iqembu elincane labantu lenza izenzo eziphambene nemigomo, kodwa ngemuva kokubhekana (noNkulunkulu) nokuqondiswa, ngokuhamba kwesikhathi lakubona ukukhohlakala kwalo, labuyela endleleni elungile yeqiniso futhi lihlale libambelele kokuhle kuze kube namuhla. Labo bantu yilabo abayohlala kuze kube sekugcineni. Yilabo abathembekile engibafunayo; uma wethembekile futhi wenza ngokomgomo, ungaba yisethenjwa sikaNkulunkulu. Uma ezenzweni zakho ungacasuli isimo sikaNkulunkulu futhi ufuna intando kaNkulunkulu futhi unenhliziyo yokumdumisa uNkulunkulu, ukholo lwakho lusezingeni elifanele. Labo abangamdumisi uNkulunkulu futhi abangenayo inhliziyo ethuthumelayo ngokwesaba bangephula kalula imithetho yokuziphatha ebekiwe kaNkulunkulu. Abaningi basebenzela uNkulunkulu ngenxa yokushiseka futhi abayazi imithetho yokuziphatha ebekiwe kaNkulunkulu, kungasaphathwa ukuqondisisa nemithelela yezwi Lakhe. Ngakho naphezu kwezinhloso zabo ezinhle, bavame ukuphazamisa ukuphatha kukaNkulunkulu. Labo abenza ukuphazamisa okubi kakhulu balahlwa ngaphandle futhi bangabe besaba nalo ithuba lokuMlandela; baphonswa esihogweni bangaphinde babe nokuzihlanganisa nendlu kaNkulunkulu. Laba bantu basebenza endlini kaNkulunkulu benezinhloso ezinhle ezingenalwazi futhi baphethe ngokuchukuluza isimo sikaNkulunkulu. Abantu beza nezindlela zabo zokusebenzela izikhulu namakhosi endlini kaNkulunkulu, becabanga ngokuphuthaza ukuthi lezo zindlela ezinjalo ziyasetshenziswa nalapha. Abazange bacabange ukuthi uNkulunkulu akanaso isimo sewundlu kodwa esebhubesi. Ngakho-ke, labo abazihlanganisa noNkulunkulu okokuqala abakwazi ukukhuluma Naye, ngokuba inhliziyo kaNkulunkulu ayifani naleyo yomuntu. Kuphela emva kokuqonda amaqiniso amaningi, yilapho ungaqhubeka nokumazi uNkulunkulu. Lolu lwazi akuzona izincwadi noma izimfundiso, kodwa lungasetshenziswa njengomcebo wokwethembela kwakho kuNkulunkulu futhi nanjengobufakazi bokuthi uNkulunkulu uyakuthokozela wena. Uma uswele ulwazi lwangempela futhi unganikeziwe iqiniso ngokwanele, ukusebenza ngentshisekelo kuyoletha phezu kwakho intukuthelo kanye nenzondo kaNkulunkulu. Manje kumele wazi ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu akumane nje kuwukufunda isayensi ngoNkulunkulu nenkolo.

Nakuba isiyalo Sami sisifishane ngobude, konke engikuchazile yilokho okusilele kuwe. Kumele wazi ukuthi lokhu engikhuluma ngakho manje kungenxa yomsebenzi Wami wokugcina phakathi kwabantu, ukunquma ngesiphetho somuntu. Angifisi ukwenza umsebenzi omningi kakhulu ongafezisi inhloso futhi ngingafisi ukuqhubeka nokuhola labantu abangenathemba njengokhuni olulahliwe, ngingasayiphathi eyalabo abanezinhloso ezikhohlakele. Mhlawumbe ngelinye ilanga uyoqonda izinhloso eziqotho eziqukethwe ngamazwi Ami kanye nomnikelo wokuzikhandla engiwenzele isintu. Mhlawumbe ngelinye ilanga uyoqondisisa umgomo oyokwenza ukwazi ukwenza isinqumo ngesiphetho sakho.